Trang Chính

Trang Văn Học Sanskrit

Font VU-Times

 

TÀI LIỆU SANSKRIT

 

SAUNDARANANDA & PHẬT ĐỘ NANDA

 

Dịch Giả: Nguyệt Thiên

(Đọc với font VU- Times và Acrobat Reader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC:

 

SAUNDARANANDA & PHẬT ĐỘ NANDA

(File Word đă bị thất lạc, đây là file Pdf đă được scan lại từ sách)

 

H́nh B́a                                 

 Lời Nói Đầu .........................i

Phần Giới Thiệu .................. iii

Mẫu Tự Devanāgarī ........... ix

Thể Thơ Śloka ................... xv

Tài Liệu Tham Khảo ......... xvii

 

1.   Chương I:

      Giới thiệu về thành Kapilavāstu  ............................................................................1

2.   Chương II:

      Giới thiệu về vị vương Quân ................................................................................18

3.   Chương III:

      Giới thiệu về Đấng Như Lai  ...............................................................................35

4.   Chương IV:

      Lời hứa hẹn với hiền thê ......................................................................................46

5.   Chương V:

      Việc xuất gia của Nanda .....................................................................................59

6.   Chương VI:

      Lời than văn của vị hôn thê ................................................................................. 74

7.   Chương VII:

      Lời than văn của Nanda  .................................................................................... 88

8.   Chương VIII:

      Chướng ngại từ nữ nhân ...................................................................................104

9.   Chương IX: .

      Lời phê phán về sự yêu đương ..........................................................................122

10. Chương X:

      Phong cảnh chốn thiên đường ............................................................................137

11. Chương XI:

      Chối từ chốn thiên đường .................................................................................155

12. Chương XII:

      Sự quán triệt từ nội tâm  ................................................................................. .172 

13. Chương XIII:

      Giới và sự chế ngự giác quan ............................................................................184

14. Chương XIV:

      Khởi sự việc tiến tu ...........................................................................................199

15. Chương XV:

      Thanh lọc ḍng tư tưởng  ................................................................................. 213

16. Chương XVI:

      Thuyết giảng về Chân-lư cao thượng  ................................................................ 231

17. Chương XVII:

      Chứng đạt sự Bất-tử ....................................................................................... 260

18. Chương XVIII:

      Thuyết giảng về sự giác-ngộ  ............................................................................ 282

 

Chú Thích ..................303

Cảm Tạ ..................... 319

Mục Lục .................. 320

 

         

--ooOoo--

 
   
 

<Đầu Trang>