Trang Chính

Trang Các Bản Dịch Mới

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 08

 

TẬP YẾU tập I

ẤN BẢN 2013

Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

(Đọc với font VU- Times và Acrobat Reader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 5. CHƯƠNG PĀCITTIYA

 

5. 1.

 

1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong khi thấy, điều pācittiya về việc cố t́nh nói dối đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến Hatthaka con trai ḍng Sakya.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, Hatthaka con trai ḍng Sakya trong khi nói chuyện với những người ngoại đạo đă phủ nhận rồi thừa nhận, đă thừa nhận rồi phủ nhận.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và do ư, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ư, không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ư. ―(như trên)―

 

 

2. Điều pācittiya về nói lời mắng nhiếc đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi căi cọ với các tỳ khưu hiền thiện đă mắng nhiếc các tỳ khưu hiền thiện.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

3. Điều pācittiya về việc đâm thọc các tỳ khưu đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă tạo ra sự đâm thọc giữa các tỳ khưu đang xảy ra sự xung đột, đang xảy ra sự căi cọ, đang có sự tranh luận.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

4. Điều pācittiya đến vị dạy người chưa tu lên bậc trên đọc Pháp theo từng câu đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă dạy các cư sĩ đọc Pháp theo từng câu.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có thể sanh lên do khẩu, không do thân không do ư; có thể sanh lên do khẩu và do ư, không do thân. ―(như trên)―

 

 

5. Điều pācittiya đến vị nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên quá hai ba đêm đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Āḷavī.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đă nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên.

 

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ư; có thể sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

 

6. Điều pācittiya đến vị nằm chung chỗ ngụ với người nữ đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Anuruddha.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, đại đức Anuruddha đă nằm chung chỗ ngụ với người nữ.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu.[1] ―(như trên)―

 

 

7. Điều pācittiya đến vị thuyết Pháp đến người nữ hơn năm hay sáu câu đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Udāyi.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, đại đức Udāyi đă thuyết Pháp đến người nữ quá năm hay sáu câu.

 

– Có một điều quy định, có hai điều quy định thêm.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều Pháp theo từng câu.[2] ―(như trên)―

 

 

8. Điều pācittiya đến vị tuyên bố pháp thượng nhân đă thực chứng đến người chưa tu lên bậc trên đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Vesāli.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu ở bờ sông Vaggumudā.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ở bờ sông Vaggumudā đă khen ngợi pháp thượng nhân của vị này vị nọ đến các cư sĩ.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ư; có thể sanh lên do khẩu, không do thân không do ư; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ư. ―(như trên)―

 

 

9. Điều pācittiya đến vị công bố tội xấu của tỳ khưu đến người chưa tu lên bậc trên đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă công bố tội xấu của tỳ khưu đến người chưa tu lên bậc trên.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

10. Điều pācittiya đến vị đào đất đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Āḷavī.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu ở Āḷavī.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ở Āḷavī đă đào đất.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

Phẩm Nói Dối là thứ nhất.

 

*****

 

 

5. 2.

 

1. Điều pācittiya về việc phá hoại sự sống của thảo mộc đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Āḷavī.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu ở Āḷavī.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ở Āḷavī đă chặt cây.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

2. Điều pācittiya về việc nói tránh né, về việc gây khó khăn đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại Kosambi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Channa.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, đại đức Channa khi đang được xác định tội ở giữa hội chúng đă phản kháng cách này hoặc cách khác.

 

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

3. Điều pācittiya về việc phàn nàn, về việc phê phán đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Rājagaha.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đă phàn nàn với các tỳ khưu về đại đức Dabba Mallaputta.

 

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

4. Điều pācittiya đến vị sau khi trải ra giường, hoặc ghế, hoặc nệm, hoặc gối kê thuộc về hội chúng ở ngoài trời, rồi không thu dọn, và ra đi không thông báo đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu sau khi trải ra vật nằm ngồi thuộc về hội chúng ở ngoài trời, rồi không thu dọn, và đă ra đi không thông báo.

 

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều Kaṭhina. ―(như trên)―

 

 

5. Điều pācittiya đến vị sau khi trải ra chỗ nằm ở trong trú xá thuộc về hội chúng, rồi không thu dọn, và ra đi không thông báo đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư sau khi trải ra chỗ nằm ở trong trú xá thuộc về hội chúng, rồi không thu dọn, và đă ra đi không thông báo.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều Kaṭhina. ―(như trên)―

 

 

6. Điều pācittiya đến vị dầu biết vẫn chen vào (chỗ) của vị tỳ khưu đă đến trước rồi nằm xuống ở trong trú xá thuộc về hội chúng đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă chen vào (chỗ) các tỳ khưu trưởng lăo rồi nằm xuống.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

 

7. Điều pācittiya đến vị v́ nổi giận, bất b́nh rồi lôi kéo vị tỳ khưu ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư v́ nổi giận bất b́nh đă lôi kéo các vị tỳ khưu ra khỏi trú xá của hội chúng.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

8. Điều pācittiya đến vị ngồi lên trên chiếc giường hoặc ghế loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu trong trú xá của hội chúng đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến vị tỳ khưu nọ.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ đă ngồi lên một cách vội vă trên chiếc giường loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu trong trú xá của hội chúng.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ư; có thể sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

 

9. Điều pācittiya đến vị sau khi quyết định phương thức của việc lợp mái hai ba lớp lại quyết định vượt quá mức ấy đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại Kosambi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Channa.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, đại đức Channa khi trú xá đă được làm hoàn tất lại cho người lợp thêm ở mái nhiều lớp, tô trét thêm ở tường nhiều lớp, khiến trú xá trở nên quá nặng nề rồi sụp đổ xuống.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

10. Điều pācittiya đến vị dầu biết nước có sinh vật vẫn tưới lên cỏ hoặc đất sét đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Āḷavī.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu ở Āḷavī.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ở Āḷavī dầu biết nước có sinh vật đă tưới lên cỏ và đất sét.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

Phẩm Thảo Mộc là thứ nh́.

 

*****

 

 

5. 3.

 

1. Điều pācittiya đến vị chưa được chỉ định mà giáo giới các tỳ khưu ni đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư chưa được chỉ định đă giáo giới các tỳ khưu ni.

 

Ở đấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra không? – Ở đấy, có một điều quy định, có một điều quy định thêm, không có điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có thể sanh lên do khẩu, không do thân không do ư; có thể sanh lên do khẩu và do ư, không do thân. ―(như trên)―

 

 

2. Điều pācittiya đến vị giáo giới các tỳ khưu ni khi mặt trời đă lặn đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Cullapanthaka.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, đại đức Cullapanthaka đă giáo giới các tỳ khưu ni khi mặt trời đă lặn.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều Pháp theo từng câu. ―(như trên)―

 

 

3. Điều pācittiya đến vị sau khi đi đến chỗ ngụ của tỳ khưu ni rồi giáo giới các tỳ khưu ni đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại xứ Sakka.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi đi đến ni viện rồi đă giáo giới các tỳ khưu ni.

 

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều Kaṭhina. ―(như trên)―

 

 

4. Điều pācittiya đến vị phát ngôn rằng: ‘Các tỳ khưu giáo giới các tỳ khưu ni v́ nguyên nhân lợi lộc’ đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă phát ngôn rằng: ‘Các tỳ khưu giáo giới các tỳ khưu ni v́ nguyên nhân lợi lộc.’

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

5. Điều pācittiya đến vị cho y đến tỳ khưu ni không phải là thân quyến đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến vị tỳ khưu nọ.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ đă cho y đến vị tỳ khưu ni không phải là thân quyến.

 

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

6. Điều pācittiya đến vị may y cho tỳ khưu ni không phải là thân quyến đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Udāyi.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, đại đức Udāyi đă may y cho vị tỳ khưu ni không phải là thân quyến.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

7. Điều pācittiya đến vị hẹn trước rồi đi chung đường xa với tỳ khưu ni đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă hẹn trước rồi đi chung đường xa với các tỳ khưu ni.

 

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ư; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ư; có thể sanh lên do thân và do ư, không do khẩu; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ư. ―(như trên)―

 

 

8. Điều pācittiya đến vị hẹn trước rồi cùng lên một chiếc thuyền với tỳ khưu ni đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă hẹn trước rồi cùng lên một chiếc thuyền với các tỳ khưu ni.

 

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

9. Điều pācittiya đến vị dầu biết vẫn thọ thực thức ăn được tỳ khưu ni môi giới cho đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Rājagaha.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến Devadatta.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, Devadatta dầu biết đă thọ thực thức ăn được tỳ khưu ni môi giới cho.

 

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

 

10. Điều pācittiya đến vị cùng với tỳ khưu ni một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Udāyi.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, đại đức Udāyi cùng với tỳ khưu ni một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

Phẩm Giáo Giới là thứ ba.

 

*****

 

 

5. 4.

 

1. Điều pācittiya đến vị thọ dụng vật thực ở phước xá vượt quá mức ấy đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư, sau khi tiếp tục trú ngụ, đă thọ dụng vật thực ở phước xá.

 

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―

 

 

2. Điều pācittiya trong trường hợp vật thực dâng chung nhóm đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Rājagaha.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến Devadatta.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, Devadatta cùng với tùy tùng đă liên tục yêu cầu các gia đ́nh rồi thọ thực.

 

– Có một điều quy định, có bảy điều quy định thêm.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―

 

 

3. Điều pācittiya trong trường hợp vật thực thỉnh sau đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Vesāli.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu được thỉnh mời nơi này đă thọ thực ở nơi khác.

 

– Có một điều quy định, có bốn điều quy định thêm.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều Kaṭhina. ―(như trên)―

 

 

4. Điều pācittiya đến vị sau khi đă thọ lănh đầy hai hoặc ba b́nh bát bánh ngọt lại thọ lănh quá mức ấy đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đă thọ lănh không biết chừng mực.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

5. Điều pācittiya đến vị thọ thực xong và đă từ chối (vật thực dâng thêm) lại thọ thực vật thực cứng hoặc vật thực mềm không phải là thức ăn thừa đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu khi thọ thực xong và đă từ chối (vật thực dâng thêm) đă thọ thực (thêm) ở nơi khác.

 

– Có một điều quy định, có điều quy định thêm.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều Kaṭhina. ―(như trên)―

 

 

6. Điều pācittiya đến vị yêu cầu vị tỳ khưu đă thọ thực xong và đă từ chối (vật thực dâng thêm) nhận lănh vật thực cứng hoặc vật thực mềm không phải là thức ăn thừa đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến vị tỳ khưu nọ.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ đă thỉnh cầu vị tỳ khưu đă thọ thực xong và đă từ chối (vật thực dâng thêm) nhận lănh thức ăn không phải là thức ăn c̣n thừa.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

7. Điều pācittiya đến vị thọ dụng vật thực cứng hoặc vật thực mềm vào lúc sái thời đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Rājagaha.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đă thọ dụng vật thực vào lúc sái thời.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―

 

 

8. Điều pācittiya đến vị thọ dụng vật thực cứng hoặc vật thực mềm đă được tích trữ đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Belaṭṭhisīsa.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, đại đức Belaṭṭhisīsa đă thọ dụng vật thực đă được tích trữ.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―

 

 

9. Điều pācittiya đến vị yêu cầu các loại vật thực hảo hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă yêu cầu các loại vật thực hảo hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng.

 

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

10. Điều pācittiya đến vị đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Vesāli.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến vị tỳ khưu nọ.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ đă đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng.

 

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―

 

Phẩm Vật Thực là thứ tư.

 

*****

 

 

5. 5.

 

1. Điều pācittiya đến vị tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm đến đạo sĩ lơa thể, hoặc nam du sĩ ngoại đạo, hoặc nữ du sĩ ngoại đạo đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Vesāli.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Ānanda.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, đại đức Ānanda đă cho nữ du sĩ ngoại đạo nọ hai cái bánh ngọt nghĩ rằng một cái.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―

 

 

2. Điều pācittiya đến vị (nói với) vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, hăy đến. Chúng ta sẽ vào làng hoặc thị trấn để khất thực,’ sau khi bảo bố thí hoặc bảo đừng bố thí cho vị ấy rồi đuổi đi đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Upananda con trai ḍng Sakya.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai ḍng Sakya (nói với) vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, hăy đến. Chúng ta sẽ vào làng để khất thực,’ sau khi bảo đừng bố thí cho vị ấy rồi đă đuổi đi.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

3. Điều pācittiya đến vị đi vào gia đ́nh chỉ có cặp vợ chồng rồi ngồi xuống đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Upananda con trai ḍng Sakya.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai ḍng Sakya đă đi vào gia đ́nh chỉ có cặp vợ chồng rồi ngồi xuống.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

 

4. Điều pācittiya đến vị cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Upananda con trai ḍng Sakya.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai ḍng Sakya đă cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

 

5. Điều pācittiya đến vị cùng với người nữ một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Upananda con trai ḍng Sakya.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai ḍng Sakya đă cùng với người nữ một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

 

6. Điều pācittiya đến vị, khi đă được thỉnh mời khi đă có bữa trai phạn, c̣n đi đến các gia đ́nh trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn mà không thông báo cho vị tỳ khưu hiện diện đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Rājagaha.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Upananda con trai ḍng Sakya.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai ḍng Sakya, khi đă được thỉnh mời, khi đă có bữa trai phạn, c̣n đi đến các gia đ́nh trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn.

 

– Có một điều quy định, có bốn điều quy định thêm.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều Kaṭhina. ―(như trên)―

 

 

7. Điều pācittiya đến vị yêu cầu dược phẩm trị bệnh vượt quá thời hạn (thỉnh cầu) đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại xứ Sakka.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư khi được Mahānāma ḍng Sakya nói rằng: ‘Thưa các ngài, xin hăy chờ cho ngày hôm nay’ đă không chờ đợi.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

8. Điều pācittiya đến vị đi để xem quân đội động binh đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă đi để xem quân đội động binh.

 

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―

 

 

9. Điều pācittiya đến vị cư ngụ trong binh đội quá ba đêm đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă cư ngụ trong binh đội quá ba đêm.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―

 

 

10. Điều pācittiya đến vị đi đến nơi tập trận đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă đi đến nơi tập trận.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―

 

Phẩm Đạo Sĩ Lơa Thể là thứ năm.

 

*****

 

 

5. 6.

 

1. Điều pācittiya về việc uống rượu và men say đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại Kosambi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Sāgata.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, đại đức Sāgata đă uống rượu mạnh.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ư; có thể sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

 

2. Điều pācittiya về việc thọc lét bằng ngón tay đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă chọc cười vị tỳ khưu bằng cách dùng ngón tay thọc lét.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

 

3. Điều pācittiya về việc chơi giỡn ở trong nước đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đă đùa giỡn trong nước ở ḍng sông Aciravatī.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

 

4. Điều pācittiya về sự không tôn trọng đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại Kosambi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Channa.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, đại đức Channa đă thể hiện sự không tôn trọng.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

5. Điều pācittiya đến vị làm tỳ khưu kinh sợ đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă làm vị tỳ khưu kinh sợ.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

6. Điều pācittiya đến vị tự ḿnh đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại xứ Bhagga.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đă tự ḿnh đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm.

 

– Có một điều quy định, có hai điều quy định thêm.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

7. Điều pācittiya đến vị tắm khi chưa đủ nửa tháng đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Rājagaha.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu sau khi nh́n thấy đức vua rồi đă tắm không biết chừng mực.

 

– Có một điều quy định, có sáu điều quy định thêm.

 

Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho khu vực? – Là điều quy định cho khu vực.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―

 

 

8. Điều pācittiya đến vị sử dụng y mới khi chưa áp dụng cách hoại sắc nào đó trong ba cách hoại sắc đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đă không nhận biết y của bản thân.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―

 

 

9. Điều pācittiya đến vị sau khi chú nguyện dùng chung y của ḿnh đến vị tỳ khưu hoặc đến vị tỳ khưu ni hoặc đến cô ni tu tập sự hoặc đến vị sa di hoặc đến vị sa di ni lại sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Upananda con trai ḍng Sakya.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai ḍng Sakya sau khi chú nguyện dùng chung y của ḿnh đến vị tỳ khưu rồi đă sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều Kaṭhina. ―(như trên)―

 

 

10. Điều pācittiya đến vị thu giấu b́nh bát hoặc y hoặc tấm lót ngồi hoặc ống đựng kim hoặc dây thắt lưng của vị tỳ khưu đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă thu giấu b́nh bát và y của các tỳ khưu.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

Phẩm Rượu và Chất Say là thứ sáu.

 

*****

 

5. 7.

 

1. Điều pācittiya đến vị cố ư đoạt lấy mạng sống sinh vật đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Udāyi.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, đại đức Udāyi đă cố ư đoạt lấy mạng sống sinh vật.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

2. Điều pācittiya đến vị dầu biết nước có sinh vật vẫn sử dụng đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư dầu biết nước có sinh vật đă sử dụng.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

3. Điều pācittiya đến vị dầu biết sự tranh tụng đă được giải quyết đúng theo Pháp vẫn khơi lại để làm hành sự lần nữa đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư dầu biết sự tranh tụng đă được giải quyết đúng theo Pháp vẫn khơi lại để làm hành sự lần nữa.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

4. Điều pācittiya đến vị dầu biết vẫn che giấu tội xấu của vị tỳ khưu (khác) đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến vị tỳ khưu nọ.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ dầu biết đă che giấu tội xấu của vị tỳ khưu (khác).

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu, và do ư. ―(như trên)―

 

 

5. Điều pācittiya đến vị dầu biết vẫn cho tu lên bậc trên người chưa đủ hai mươi tuổi đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Rājagaha.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu dầu biết đă cho tu lên bậc trên người chưa đủ hai mươi tuổi.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

6. Điều pācittiya đến vị dầu biết vẫn hẹn trước rồi đi chung đường xa với đám người đạo tặc đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến vị tỳ khưu nọ.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ dầu biết vẫn hẹn trước rồi đă đi chung đường xa với đám người đạo tặc.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và do ư, không do khẩu; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ư. ―(như trên)―

 

 

7. Điều pācittiya đến vị hẹn trước rồi đi chung đường xa với người nữ đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến vị tỳ khưu nọ.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ đă hẹn trước rồi đi chung đường xa với người nữ.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

8. Điều pācittiya đến vị không dứt bỏ tà kiến ác với sự nhắc nhở đến lần thứ ba đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu Ariṭṭha trước kia là người huấn luyện chim ưng.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu Ariṭṭha trước kia là người huấn luyện chim ưng đă không dứt bỏ tà kiến ác với sự nhắc nhở đến lần thứ ba.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu, và do ư. ―(như trên)―

 

 

9. Điều pācittiya đến vị dầu biết vẫn hưởng thụ chung với vị tỳ khưu phát ngôn như thế, là vị không thực hành thuận pháp và không dứt bỏ tà kiến ấy, đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư dầu biết đă hưởng thụ chung với tỳ khưu Ariṭṭha là vị phát ngôn như thế, là vị không thực hành thuận pháp và không dứt bỏ tà kiến ấy.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

10. Điều pācittiya đến vị dầu biết vẫn dụ dỗ vị sa di đă bị trục xuất như thế (v́ không từ bỏ tà kiến) đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư dầu biết đă dụ dỗ sa di Kaṇḍaka đă bị trục xuất như thế (v́ không từ bỏ tà kiến).

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

Phẩm Có Sinh Vật là thứ bảy.

 

*****

 

 

5. 8.

 

1. Điều pācittiya đến vị khi được các tỳ khưu nhắc nhở theo Pháp lại nói rằng: ‘Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi nào tôi c̣n chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm rành rẽ về Luật’ đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại Kosambi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Channa.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, đại đức Channa khi được các tỳ khưu nhắc nhở đúng Pháp đă nói rằng: ‘Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi nào tôi c̣n chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm rành rẽ về Luật.’

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

2. Điều pācittiya đến vị chê bai Luật đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă chê bai Luật.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

3. Điều pācittiya về việc (giả vờ) ngu dốt đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă (giả vờ) ngu dốt.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

4. Điều pācittiya đến vị v́ nổi giận bất b́nh rồi tung cú đánh vào vị tỳ khưu (khác) đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư v́ nổi giận bất b́nh đă tung cú đánh vào các tỳ khưu.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ư, không do khẩu.―(như trên)―

 

 

5. Điều pācittiya đến vị v́ nổi giận bất b́nh rồi giơ tay dọa đánh vị tỳ khưu (khác) đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư v́ nổi giận bất b́nh đă giơ tay dọa đánh các tỳ khưu.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

 

6. Điều pācittiya đến vị bôi nhọ vị tỳ khưu (khác) về tội saṅghādisesa không có nguyên cớ đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă bôi nhọ vị tỳ khưu về tội saṅghādisesa không có nguyên cớ.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

7. Điều pācittiya đến vị cố ư gợi lên nỗi nghi hoặc cho vị tỳ khưu (khác) đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă cố ư gợi lên nỗi nghi hoặc cho các vị tỳ khưu.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

8. Điều pācittiya đến vị đứng lắng nghe các tỳ khưu đang xảy ra sự xung đột, đang xảy ra sự căi cọ, đang có sự tranh luận đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă đứng lắng nghe các tỳ khưu đang xảy ra sự xung đột, đang xảy ra sự căi cọ, đang có sự tranh luận.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và do ư, không do khẩu; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ư. ―(như trên)―

 

 

9. Điều pācittiya đến vị sau khi trao ra sự tùy thuận cho những hành sự đúng pháp sau đó lại tiến hành việc phê phán đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi trao ra sự tùy thuận cho những hành sự đúng pháp sau đó đă tiến hành việc phê phán.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

10. Điều pācittiya đến vị không trao ra sự tùy thuận rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi trong khi lời quyết định đang được tuyên bố ở hội chúng đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến vị tỳ khưu nọ.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ sau khi không trao ra sự tùy thuận rồi đă từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi trong khi lời quyết định đang được tuyên bố ở hội chúng.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu, và do ư. ―(như trên)―

 

 

11. Điều pācittiya đến vị sau khi cùng với hội chúng hợp nhất cho y sau đó lại tiến hành việc phê phán đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Rājagaha.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi cùng với hội chúng hợp nhất cho y sau đó đă tiến hành việc phê phán.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

12. Điều pācittiya đến vị dầu biết lợi lộc đă được khẳng định là dâng đến hội chúng vẫn thuyết phục dâng cho cá nhân đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư dầu biết lợi lộc đă được khẳng định là dâng đến hội chúng đă thuyết phục dâng cho cá nhân.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

Phẩm Theo Pháp là thứ tám.

 

*****

 

 

5. 9.

 

1. Điều pācittiya đến vị đi vào hậu cung của đức vua khi chưa báo tin trước đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Ānanda.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, đại đức Ānanda đă đi vào hậu cung của đức vua khi chưa báo tin trước.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều Kaṭhina. ―(như trên)―

 

 

2. Điều pācittiya đến vị nhặt lấy vật quư giá đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến vị tỳ khưu nọ.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ đă nhặt lấy vật quư giá.

 

– Có một điều quy định, có hai điều quy định thêm.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

3. Điều pācittiya đến vị đi vào làng lúc sái thời không báo cho vị tỳ khưu hiện diện đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă đi vào làng lúc sái thời.

 

– Có một điều quy định, có ba điều quy định thêm.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều Kaṭhina. ―(như trên)―

 

 

4. Điều pācittiya đến vị bảo làm ống đựng kim bằng xương, hoặc bằng ngà, hoặc bằng sừng đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại xứ Sakka.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu không biết chừng mực đă yêu cầu nhiều ống đựng kim.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

5. Điều pācittiya đến vị bảo làm giường hoặc ghế vượt quá kích thước đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Upananda con trai ḍng Sakya.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai ḍng Sakya đă nằm ở giường cao.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

6. Điều pācittiya đến vị bảo làm giường hoặc ghế có độn bông g̣n đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă bảo làm giường và ghế có độn bông g̣n.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

7. Điều pācittiya đến vị bảo làm tấm lót ngồi vượt quá kích thước đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă sử dụng các tấm lót ngồi không đúng kích thước.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

8. Điều pācittiya đến vị bảo làm y đắp ghẻ vượt quá kích thước đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă sử dụng các y đắp ghẻ không đúng kích thước.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

9. Điều pācittiya đến vị bảo làm vải choàng tắm mưa vượt quá kích thước đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă sử dụng các vải choàng tắm mưa không đúng kích thước.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

 

10. Điều pācittiya đến vị bảo làm y bằng kích thước y của đức Thiện Thệ đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến đại đức Nanda.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, đại đức Nanda đă sử dụng y bằng kích thước y của đức Thiện Thệ.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ―(như trên)―

 

Phẩm Đức Vua là thứ chín.

 

Dứt chín mươi hai điều pācittiya.

 

*****

 

 

 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY

 

 

1. Nói dối, sự mắng nhiếc, nói đâm thọc, theo từng câu, hai điều về việc nằm, việc thuyết giảng, và luôn cả việc tuyên bố, tội xấu, và việc đào xới.

 

2. Thảo mộc, nói tráo trở, vị đă phàn nàn, giường và việc nằm được nói đến, vị đến trước, việc lôi kéo ra, loại có chân tháo rời được, cửa lớn, và có sinh vật.

 

3. Chưa được chỉ định, khi (mặt trời) đă lặn, chỗ trú ngụ (của tỳ khưu ni), và v́ vật chất, vị cho (y), vị may (y), với sự hẹn trước, (chung) thuyền, (nếu) thọ thực, (ngồi) chung.

 

4. Vật thực (ở phước xá), (vật thực) chung nhóm, (thọ thực) nơi khác, bánh ngọt, vị đă ngăn (vật thực), đối với vị đă ngăn (vật thực), lúc sái thời, sự tích trữ, sữa tươi, với tăm xỉa răng, các điều ấy là mười.

 

5. Nữ đạo sĩ lơa thể, việc đuổi đi, sau khi đi vào, được che khuất, và với nơi kín đáo, vị đă được thỉnh mời, với các vật dụng, (xem) đội quân, việc trú ngụ (nơi binh đội), nơi tập trận.

 

6. Rượu, ngón tay, việc chơi giỡn (ở trong nước), sự không tôn trọng, và sự làm cho kinh sợ, ngọn lửa, việc tắm, việc hoại sắc, đích thân (chú nguyện), và do việc thu giấu.

 

7. Cố ư (giết hại), nước (có sinh vật), và (khơi lại) các hành sự, (che giấu) tội xấu, chưa đủ hai mươi tuổi, (đám người) đạo tặc, người nữ, trong khi chỉ ra, về việc ngụ chung, và với vị (sa di) đă bị trục xuất.

 

8. Theo Pháp, việc gây ra bối rối, sự giả vờ ngu dốt, với cú đánh, về sự giá tay (dọa đánh), và không có nguyên cớ, cố ư, tôi sẽ lắng nghe, về việc phê phán, vị bỏ đi, sau khi cùng hội chúng cho đi, vị thuyết phục dâng cá nhân.

 

9. Và của đức vua, vật quư giá, vị hiện diện, kim may, và (chân) giường, (độn) bông g̣n, vật lót ngồi, và (y đắp) ghẻ, (choàng tắm) thuộc mùa mưa, và với (y) đức Thiện Thệ.

 

*****

 

 

 

TÓM LƯỢC CÁC PHẨM NÀY

 

Nói dối, thảo mộc, và giáo giới, vật thực, và đạo sĩ lơa thể, (uống) rượu, có sinh vật, (theo) Pháp, với phẩm về đức vua, các phẩm ấy là chín.

 

--ooOoo--

 

 

 

1. 6. CHƯƠNG PĀṬIDESANĪYA

 

 

1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong khi thấy, điều pāṭidesanīya đến vị tự tay thọ lănh vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay tỳ khưu ni không phải là thân quyến đă đi vào xóm nhà, rồi thọ thực đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến vị tỳ khưu nọ.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ đă thọ lănh vật thực từ tay tỳ khưu ni không phải là thân quyến đă đi vào xóm nhà.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ư; có thể sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

2. Điều pāṭidesanīya đến vị không ngăn cản vị tỳ khưu ni đang hướng dẫn sự phục vụ rồi thọ thực đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Rājagaha.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă không ngăn cản vị tỳ khưu ni đang hướng dẫn sự phục vụ.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ư; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ư. ―(như trên)―

 

 

3. Điều pāṭidesanīya đến vị tự tay thọ lănh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở các gia đ́nh đă được công nhận là bậc hữu học rồi thọ thực đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đă thọ lănh không biết chừng mực.

 

– Có một điều quy định, có hai điều quy định thêm.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ư; có thể sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

 

4. Điều pāṭidesanīya đến vị tự tay thọ lănh vật thực cứng hoặc vật thực mềm chưa được báo tin trước trong khuôn viên tu viện ở những chỗ trú ngụ trong rừng rồi thọ thực đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại xứ Sakka.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đă không thông báo về bọn trộm cướp đang ẩn náu trong tu viện.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ư; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ư. ―(như trên)―

 

Dứt bốn điều pāṭidesanīya.

 

*****

 

 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY

 

Không phải là thân quyến, vị đang chỉ bảo bày thức ăn, và bậc Thánh Hữu học, với vị ngụ ở rừng, bốn điều pāṭidesanīya đă được giảng giải bởi đấng Toàn Giác.

 

--ooOoo--

 

 

 

1. 7. CÁC ĐIỀU SEKHIYA

 

7. 1.

 

1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong khi thấy, điều dukkaṭa đến vị quấn y (nội) để ḷng tḥng phía trước hoặc phía sau do không có sự tôn trọng đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă quấn y (nội) để ḷng tḥng phía trước và phía sau.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

 

2. Điều dukkaṭa đến vị trùm y (vai trái) để ḷng tḥng phía trước hoặc phía sau do không có sự tôn trọng đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă trùm y (vai trái) để ḷng tḥng phía trước và phía sau.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

 

3. Điều dukkaṭa đến vị để hở thân rồi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă để hở thân rồi đi ở nơi xóm nhà.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

 

4. Điều dukkaṭa đến vị để hở thân rồi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă để hở thân rồi ngồi ở nơi xóm nhà.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

 

5. Điều dukkaṭa đến vị múa máy tay chân khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă múa máy tay chân khi đi ở nơi xóm nhà.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

 

6. Điều dukkaṭa đến vị múa máy tay chân khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă múa máy tay chân khi ngồi ở nơi xóm nhà.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

 

7. Điều dukkaṭa đến vị nh́n chỗ này chỗ nọ khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă nh́n chỗ này chỗ nọ khi đi ở nơi xóm nhà.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

 

8. Điều dukkaṭa đến vị nh́n chỗ này chỗ nọ khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă nh́n chỗ này chỗ nọ khi ngồi ở nơi xóm nhà.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

 

9. Điều dukkaṭa đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên do không có sự tôn trọng đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă đi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

 

10. Điều dukkaṭa đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên do không có sự tôn trọng đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă ngồi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

Phẩm Tṛn Đều là thứ nhất.

 

*****

 

 

7. 2.

 

1. Điều dukkaṭa đến vị đi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang do không có sự tôn trọng đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă đi ở nơi xóm nhà, cười tiếng cười lớn.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu, và do ư. ―(như trên)―

 

 

2. Điều dukkaṭa đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang do không có sự tôn trọng đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă ngồi ở nơi xóm nhà, cười tiếng cười lớn.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu, và do ư. ―(như trên)―

 

 

3. Điều dukkaṭa đến vị trong khi đi ở nơi xóm nhà gây tiếng động ồn tiếng động lớn do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă đi ở nơi xóm nhà, gây tiếng động ồn tiếng động lớn.―(như trên)―

 

 

4. Điều dukkaṭa đến vị trong khi ngồi ở nơi xóm nhà gây tiếng động ồn tiếng động lớn do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă ngồi ở nơi xóm nhà, gây tiếng động ồn tiếng động lớn. ―(như trên)―

 

 

5. Điều dukkaṭa đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân. ―(như trên)― sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

 

6. Điều dukkaṭa đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân. ―(như trên)―

 

 

7. Điều dukkaṭa đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay. ―(như trên)―

 

 

8. Điều dukkaṭa đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay. ―(như trên)―

 

 

9. Điều dukkaṭa đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu. ―(như trên)―

 

 

10. Điều dukkaṭa đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu do không có sự tôn trọng đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

Phẩm Cười Vang là thứ nh́.

 

*****

 

 

7. 3.

 

1. Điều dukkaṭa đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự chống nạnh do không có sự tôn trọng đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă đi ở nơi xóm nhà với sự chống nạnh.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

 

2. Điều dukkaṭa đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự chống nạnh do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

3. Điều dukkaṭa đến vị đi ở nơi xóm nhà với đầu trùm lại do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

4. Điều dukkaṭa đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với đầu trùm lại do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

5. Điều dukkaṭa đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

6. Điều dukkaṭa đến vị ngồi ôm đầu gối ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

7. Điều dukkaṭa đến vị thọ lănh đồ khất thực không nghiêm trang do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

8. Điều dukkaṭa đến vị nh́n chỗ này chỗ nọ trong khi thọ lănh đồ khất thực do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

9. Điều dukkaṭa đến vị thọ lănh quá nhiều xúp do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

10. Điều dukkaṭa đến vị thọ lănh đồ khất thực được làm vun đầy lên do không có sự tôn trọng đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă thọ lănh đồ khất thực được làm vun đầy lên do không có sự tôn trọng.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

Phẩm Chống Nạnh là thứ ba.

 

*****

 

 

7. 4.

 

1. Điều dukkaṭa đến vị thọ dụng đồ khất thực không nghiêm trang do không có sự tôn trọng đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă thọ dụng đồ khất thực không nghiêm trang do không có sự tôn trọng.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

 

2. Điều dukkaṭa đến vị nh́n chỗ này chỗ nọ trong khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

3. Điều dukkaṭa đến vị lựa chọn món này món nọ trong khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

4. Điều dukkaṭa đến vị thọ dụng quá nhiều xúp do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

5. Điều dukkaṭa đến vị vun lên thành đống rồi thọ dụng đồ khất thực do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

6. Điều dukkaṭa đến vị dùng cơm che lấp xúp và thức ăn do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

7. Điều dukkaṭa đến vị không bị bệnh yêu cầu xúp và cơm v́ nhu cầu của bản thân rồi thọ thực do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và do ư, không do khẩu; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ư. ―(như trên)―

 

 

8. Điều dukkaṭa đến vị nh́n vào b́nh bát của các vị khác với ư định t́m lỗi do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

 

9. Điều dukkaṭa đến vị làm vắt cơm lớn do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

10. Điều dukkaṭa đến vị làm vắt cơm dài do không có sự tôn trọng đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă làm vắt cơm dài do không có sự tôn trọng.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

Phẩm Đồ Ăn Khất Thực là thứ tư.

 

*****

 

 

7. 5.

 

1. Điều dukkaṭa đến vị há miệng ra khi vắt cơm chưa được đưa đến do không có sự tôn trọng đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă há miệng ra khi vắt cơm chưa được đưa đến do không có sự tôn trọng.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

 

2. Điều dukkaṭa đến vị đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

3. Điều dukkaṭa đến vị nói khi miệng có vắt cơm do không có sự tôn trọng ―(như trên)― sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu, và do ư. ―(như trên)―

 

4. Điều dukkaṭa đến vị thọ thực theo lối đưa thức ăn (vào miệng) một cách liên tục do không có sự tôn trọng ―(như trên)― sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

5. Điều dukkaṭa đến vị thọ thực theo lối cắn vắt cơm từng chút một do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

6. Điều dukkaṭa đến vị thọ thực theo lối làm phồng má do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

7. Điều dukkaṭa đến vị thọ thực có sự vung rảy bàn tay do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

8. Điều dukkaṭa đến vị thọ thực có sự làm rơi đổ cơm do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

9. Điều dukkaṭa đến vị thọ thực có sự le lưỡi do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

10. Điều dukkaṭa đến vị thọ thực có làm tiếng chép chép do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

Phẩm Vắt Cơm là thứ năm.

 

*****

 

 

7. 6.

 

1. Điều dukkaṭa đến vị thọ thực có làm tiếng sột sột do không có sự tôn trọng đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại Kosambi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đă uống sữa có làm tiếng sột sột.

 

– Có một điều quy định.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

 

2. Điều dukkaṭa đến vị thọ thực có sự liếm tay do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

3. Điều dukkaṭa đến vị thọ thực có sự nạo vét b́nh bát do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

4. Điều dukkaṭa đến vị thọ thực có sự liếm môi do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

5. Điều dukkaṭa đến vị thọ lănh tô nước uống bằng bàn tay có dính thức ăn do không có sự tôn trọng đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại xứ Bhagga.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đă thọ lănh tô nước uống bằng bàn tay có dính thức ăn. ―(như trên)―

 

 

6. Điều dukkaṭa đến vị đổ bỏ nước rửa b́nh bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại xứ Bhagga.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đă đổ bỏ nước rửa b́nh bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà. ―(như trên)―

 

 

7. Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người có dù ở bàn tay do không có sự tôn trọng đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. ―(như trên)―

 

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do khẩu và do ư, không do thân. ―(như trên)―

 

 

8. Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người có gậy ở bàn tay do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

9. Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người có dao ở bàn tay do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

10. Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người có vũ khí ở bàn tay do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

Phẩm Tiếng Sột Sột là thứ sáu.

 

*****

 

 

7. 7.

 

1. Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người có mang giày do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

2. Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người có mang dép do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

3. Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người ở trên xe do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

4. Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người đang nằm do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

5. Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người ngồi ôm đầu gối do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

6. Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người đội khăn ở đầu do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

7. Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người có đầu được trùm lại do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

8. Điều dukkaṭa đến vị ngồi ở nền đất rồi thuyết Pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu, và do ư.[3]

 

9. Điều dukkaṭa đến vị ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi cao do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

10. Điều dukkaṭa đến vị đứng thuyết Pháp đến người đang ngồi do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

11. Điều dukkaṭa đến vị đang đi phía sau thuyết Pháp đến người đang đi ở phía trước do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

12. Điều dukkaṭa đến vị đang đi bên đường thuyết Pháp đến người đang đi giữa đường do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

13. Điều dukkaṭa đến vị đứng đại tiện hoặc tiểu tiện do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

14. Điều dukkaṭa đến vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ trên cỏ cây xanh do không có sự tôn trọng ―(như trên)―

 

15. Điều dukkaṭa đến vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng đă được quy định tại đâu? – Đă được quy định tại thành Sāvatthi.

 

Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

 

Về sự việc ǵ? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đă đại tiện, tiểu tiện, và khạc nhổ vào trong nước.

 

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

 

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ư, không do khẩu. ―(như trên)―

 

Phẩm Giày Dép là thứ bảy.

 

Dứt bảy mươi lăm điều sekhiya.

 

*****

 

 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY

 

 

1. (Quấn) tṛn đều, che kín, và khéo thu thúc, mắt nh́n xuống, được vén lên, tiếng cười vang, giọng nói (nhỏ nhẹ), và luôn cả ba việc đung đưa.

 

2. Và luôn cả việc chống nạnh, trùm đầu, nhón gót, và sự ôm đầu gối. Một cách nghiêm trang, và chú tâm ở b́nh bát, lượng xúp tương xứng, vừa ngang miệng b́nh bát.

 

3. Một cách nghiêm trang, chú tâm ở b́nh bát, theo tuần tự, lượng xúp tương xứng, vun lên thành đống, được che lấp, sự yêu cầu, ư định t́m lỗi.

 

4. (Nắm cơm) không lớn, tṛn đều, cửa miệng, trọn bàn tay, không nói, liên tục đưa cơm, việc cắn (từng chút), làm phồng má, rảy tay, việc làm rơi đổ cơm.

5. Và luôn cả việc le lưỡi, tiếng chép chép, tiếng sột sột, (liếm) tay, b́nh bát, và (liếm) môi, (tay) có dính thức ăn, và (nước) có cơm.

 

6. Các đức Như Lai không thuyết giảng Chánh Pháp đến người có dù ở bàn tay, cũng thế tay cầm gậy, tay cầm dao, và vũ khí.

 

7. Và luôn cả người (mang) dép, và giày, ngồi xe, và đang nằm, người ngồi ôm đầu gối, và người đội khăn, trùm đầu.

 

8. Ở nền đất, chỗ ngồi thấp, đứng, (đi) phía sau, và bên lề đường. Vị đứng không nên làm ở trên cỏ và trong nước.

 

*****

 

 

TÓM LƯỢC CÁC PHẨM NÀY

 

Tṛn đều, cười lớn tiếng, việc chống nạnh, và đồ khất thực là tương tợ như thế ấy, các vắt cơm, luôn cả tiếng sột sột, và với giày dép là thứ bảy.

 

Dứt phần Quy Định Tại Đâu thuộc bộ Đại Phân Tích.[4]

 

--ooOoo--

 

 

 


[1] Có thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ư; có thể sanh lên do thân và do ư, không do khẩu (ND).

[2] Có thể sanh lên do khẩu, không do thân không do ư; có thể sanh lên do khẩu và do ư, không do thân (ND).

[3] Tam Tạng Thái Lan ghi rằng: ‘... sanh lên do khẩu và do ư, không do thân.’

[4] Phần phân tích về giới dành cho tỳ khưu có tên là Đại Phân Tích hoặc Phân Tích Giới Tỳ Khưu (ND).

 

 

 

 

   
 

| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

 
 

<Mục Lục><Đầu Trang>