Trang Chính

Trang Các Bản Dịch Mới

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 28

 

PHẬT TỰ THUYẾT

 

Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

(Đọc với font VU- Times và Acrobat Reader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẨM MÙ BẨM SINH - THỨ SÁU

 

6. 1. KINH BUÔNG BỎ THỌ HÀNH

 

1. Tôi đă nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Vesālī, Mahāvana (Đại Lâm), nơi giảng đường Kūṭāgāra. Khi ấy, vào buổi sáng đức Thế Tôn đă quấn y (nội), rồi cầm lấy b́nh bát và y đi vào thành Vesālī để khất thực. Sau khi đi khất thực ở thành Vesālī, sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, đức Thế Tôn đă bảo đại đức Ānanda rằng: “Này Ānanda, hăy lấy tấm lót ngồi. Chúng ta sẽ đi đến bảo điện Cāpāla để nghỉ trưa.” “Bạch Ngài, xin vâng.” Đại đức Ānanda nghe theo đức Thê Tôn đă cầm lấy tấm lót ngồi rồi nối tiếp theo sau đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn đă đi đến bảo điện Cāpāla, sau khi đến đă ngồi xuống ở chỗ ngồi đă được xếp đặt. Sau khi ngồi xuống, đức Thế Tôn đă bảo đại đức Ānanda rằng: “Này Ānanda, Vesālī thật đáng yêu! Bảo điện Udena thật đáng yêu! Bảo điện Gotamaka thật đáng yêu! Bảo điện Sattamba thật đáng yêu! Bảo điện Bahuputta thật đáng yêu! Bảo điện Sārandada thật đáng yêu! Bảo điện Cāpāla thật đáng yêu! Này Ānanda, đối với người nào, bốn nền tảng của thần thông đă được tu tập, được thực hành thường xuyên, được tạo thành phương tiện, được tạo thành nền tảng, được thiết lập, được tích lũy, được khởi đầu tốt đẹp, th́ người ấy trong khi mong muốn có thể tồn tại một kiếp hoặc hơn một kiếp. Này Ānanda, đối với Như Lai, bốn nền tảng của thần thông đă được tu tập, được thực hành thường xuyên, được tạo thành phương tiện, được tạo thành nền tảng, được thiết lập, được tích lũy, được khởi đầu tốt đẹp, này Ānanda, trong khi mong muốn Như Lai có thể tồn tại một kiếp hoặc hơn một kiếp.” Tuy nhiên, đại đức Ānanda trong khi được ra dấu hiệu rơ ràng, trong khi được làm biểu hiện rơ rệt bởi đức Thế Tôn như thế, đă không thể thấu hiểu, đă không cầu khẩn đức Thế Tôn rằng: “Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hăy tồn tại trọn kiếp, xin đấng Thiện Thệ hăy tồn tại trọn kiếp v́ sự lợi ích cho nhiều người, v́ sự an lạc cho nhiều người, v́ ḷng bi mẫn đối với thế gian, v́ sự tấn hoá, v́ sự lợi ích, v́ sự an lạc của chư Thiên và nhân loại,” như là có tâm đă bị Ma Vương xâm nhập.

 

Đến lần thứ nh́, đức Thế Tôn đă bảo đại đức Ānanda rằng: “Này Ānanda, Vesālī thật đáng yêu! —như trên— Như Lai có thể tồn tại một kiếp hoặc hơn một kiếp.” Tuy nhiên, đại đức Ānanda —như trên— như là có tâm đă bị Ma Vương xâm nhập. Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn đă bảo đại đức Ānanda rằng: “Này Ānanda, Vesālī thật đáng yêu! —như trên— Như Lai có thể tồn tại một kiếp hoặc hơn một kiếp.” Tuy nhiên, đại đức Ānanda —như trên— như là có tâm đă bị Ma Vương xâm nhập.

 

2. Sau đó, đức Thế Tôn đă bảo đại đức Ānanda rằng: “Này Ānanda, ngươi hăy đi, ngươi hăy biết giờ này là thời điểm của việc nào.” “Bạch Ngài, xin vâng.” Đại đức Ānanda nghe theo đức Thế Tôn đă từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi đă ngồi xuống ở gốc cây nọ ở nơi không xa.

 

3. Sau đó, khi đại đức Ānanda ra đi không bao lâu, Ma Vương ác độc đă đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đă đứng ở một bên. Khi đă đứng ở một bên, Ma Vương ác độc đă nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hăy viên tịch Niết Bàn, xin đấng Thiện Thệ hăy viên tịch Niết Bàn. Bạch Ngài, giờ đây là thời điểm viên tịch Niết Bàn của đức Thế Tôn. Bạch Ngài, hơn nữa lời nói này đă được đức Thế Tôn nói: ‘Này kẻ ác độc, Ta sẽ không viên tịch Niết Bàn khi nào các tỳ khưu của Ta c̣n chưa trở thành các Thinh Văn có kinh nghiệm, được huấn luyện, có tự tin, có sự an toàn đối với các trói buộc, nghe nhiều, có sự ghi nhớ về Giáo Pháp, đă thực hành đúng pháp và thuận pháp, đă thực hành đúng đắn, có sự hành xử theo pháp, sau khi học pháp từ thầy của ḿnh sẽ thuật lại, sẽ thuyết giảng, sẽ quy định, sẽ thiết lập, sẽ khai mở, sẽ phân tích, sẽ làm rơ ràng, khi học thuyết của những kẻ khác đă được khởi lên th́ sẽ khuất phục một cách khéo léo đúng theo Pháp và sẽ thuyết giảng Giáo Pháp có cả thần thông.’

 

Bạch Ngài, vả lại hiện nay các vị tỳ khưu Thinh Văn của đức Thế Tôn là có kinh nghiệm, được huấn luyện, có tự tin, có sự an toàn đối với các trói buộc, nghe nhiều, có sự ghi nhớ về Giáo Pháp, đă thực hành đúng pháp và thuận pháp, đă thực hành đúng đắn, có sự hành xử theo pháp, sau khi học pháp từ thầy của ḿnh rồi thuật lại, thuyết giảng, quy định, thiết lập, khai mở, phân tích, làm rơ ràng, khi học thuyết của những kẻ khác đă được khởi lên th́ khuất phục một cách khéo léo đúng theo Pháp và thuyết giảng Giáo Pháp có cả thần thông. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hăy viên tịch Niết Bàn, xin đấng Thiện Thệ hăy viên tịch Niết Bàn. Bạch Ngài, giờ đây là thời điểm viên tịch Niết Bàn của đức Thế Tôn.

 

4. Bạch Ngài, hơn nữa lời nói này đă được đức Thế Tôn nói: ‘Này kẻ ác độc, Ta sẽ không viên tịch Niết Bàn khi nào các tỳ khưu ni của Ta c̣n chưa trở thành các Thinh Văn có kinh nghiệm, —như trên— có sự hành xử theo pháp, —như trên— sẽ thuyết giảng Giáo Pháp có cả thần thông.’ Bạch Ngài, vả lại hiện nay các vị tỳ khưu ni Thinh Văn của đức Thế Tôn là có kinh nghiệm, —như trên— thuyết giảng Giáo Pháp có cả thần thông. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hăy viên tịch Niết Bàn, —như trên—.

 

Bạch Ngài, hơn nữa lời nói này đă được đức Thế Tôn nói: ‘Này kẻ ác độc, Ta sẽ không viên tịch Niết Bàn khi nào các nam cư sĩ của Ta c̣n chưa trở thành các Thinh Văn có kinh nghiệm, —như trên— có sự hành xử theo pháp, —như trên— sẽ thuyết giảng Giáo Pháp có cả thần thông.’ Bạch Ngài, vả lại hiện nay các vị tỳ khưu ni Thinh Văn của đức Thế Tôn là có kinh nghiệm, —như trên— thuyết giảng Giáo Pháp có cả thần thông. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hăy viên tịch Niết Bàn, —như trên—.

 

5. Bạch Ngài, hơn nữa lời nói này đă được đức Thế Tôn nói: ‘Này kẻ ác độc, Ta sẽ không viên tịch Niết Bàn khi nào các nữ cư sĩ của Ta c̣n chưa trở thành các Thinh Văn có kinh nghiệm, —như trên— có sự hành xử theo pháp, —như trên— sẽ thuyết giảng Giáo Pháp có cả thần thông.’ Bạch Ngài, vả lại hiện nay các vị tỳ khưu ni Thinh Văn của đức Thế Tôn là có kinh nghiệm, —như trên— thuyết giảng Giáo Pháp có cả thần thông. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hăy viên tịch Niết Bàn, —như trên—.

 

6. Bạch Ngài, hơn nữa lời nói này đă được đức Thế Tôn nói: ‘Này kẻ ác độc, Ta sẽ không viên tịch Niết Bàn khi nào Phạm hạnh này của Ta vẫn c̣n chưa được thành tựu, phát triển, phổ biến, phổ thông, trở nên phổ cập, và vẫn c̣n chưa được khéo giảng giải bởi loài người.’ Bạch Ngài, vả lại hiện nay Phạm hạnh của đức Thế Tôn không những được thành tựu, phát triển, phổ biến, phổ thông, trở nên phổ cập, mà c̣n được khéo giảng giải bởi loài người. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hăy viên tịch Niết Bàn, xin đấng Thiện Thệ hăy viên tịch Niết Bàn. Bạch Ngài, giờ đây là thời điểm viên tịch Niết Bàn của đức Thế Tôn.”

 

Khi được nói như vậy, đức Thế Tôn đă nói với Ma Vương ác độc điều này: “Này kẻ ác độc, ngươi hăy b́nh tĩnh. Không lâu nữa sẽ là sự viên tịch Niết Bàn của Như Lai. Từ nay cho đến hết ba tháng, Như Lai sẽ viên tịch Niết Bàn.” Khi ấy, ở tại bảo điện Cāpāla, đức Thế Tôn có niệm, có sự nhận biết rơ, đă buông bỏ thọ hành. Và khi đức Thế Tôn buông bỏ thọ hành, đă có sự lay động của đại địa cầu, làm kinh sợ, khiến dựng đứng lông; và các tiếng sấm trời đă bùng nổ.

 

7. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đă thốt lên lời cảm hứng này:

 

Trong khi cân nhắc Niết Bàn và nguồn sanh khởi (của hữu), bậc hiền trí đă buông bỏ sự tạo tác dẫn đến hữu. Thích thú ở nội tâm, được định tĩnh, người đă phá tan nguồn sanh khởi của tự ngă, tựa như phá tan tấm áo giáp.”

 

 

6. 2. KINH ĐẠO SĨ TÓC BỆN

 

1. Tôi đă nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, tu viện Pubba, ở ṭa nhà dài của Mẹ của Migāra. Vào lúc bấy giờ, nhằm lúc chiều tối đức Thế Tôn đă xuất khỏi thiền tịnh rồi đă ngồi xuống ở bên ngoài cánh cửa chánh.

 

Khi ấy, đức vua Pasenadi xứ Kosala đă đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đă đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Vào lúc bấy giờ, có bảy đạo sĩ tóc bện, bảy đạo sĩ Nigaṇṭha, bảy đạo sĩ lơa thể, bảy đạo sĩ theo hạnh mặc một tấm choàng, và bảy du sĩ, có móng tay chân, có lông ở nách và ở thân thể được để mọc dài, mang theo túi vật dụng đi ngang qua ở nơi không xa đức Thế Tôn.

 

2. Đức vua Pasenadi xứ Kosala đă nh́n thấy bảy đạo sĩ tóc bện, bảy đạo sĩ Nigaṇṭha, bảy đạo sĩ lơa thể, bảy đạo sĩ theo hạnh mặc một tấm choàng, và bảy du sĩ ấy, có móng tay chân, có lông ở nách và ở thân thể được để mọc dài, mang theo túi vật dụng đang đi ngang qua ở nơi không xa đức Thế Tôn. Sau khi nh́n thấy, đức vua đă từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, quỳ đầu gối bên phải ở trên đất, chắp tay hướng về bảy đạo sĩ tóc bện, bảy đạo sĩ Nigaṇṭha, bảy đạo sĩ lơa thể, bảy đạo sĩ theo hạnh mặc một tấm choàng, và bảy du sĩ ấy, thông báo danh tánh ba lần: “Thưa các ngài, trẫm là vua Pasenadi xứ Kosala.”

 

3. Sau đó, trong khi bảy đạo sĩ tóc bện, bảy đạo sĩ Nigaṇṭha, bảy đạo sĩ lơa thể, bảy đạo sĩ theo hạnh mặc một tấm choàng, và bảy du sĩ ấy ra đi không bao lâu, đức vua Pasenadi xứ Kosala đă đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đă đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đă ngồi xuống ở một bên, đức vua Pasenadi xứ Kosala đă nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, những người này là những vị nào đó trong số các vị A-la-hán hoặc các vị đang thực hành đạo lộ A-la-hán ở thế gian.”

 

“Thưa đại vương, điều này quả là khó biết được đối với đại vương là người tại gia, có sự thọ hưởng ngũ dục, đang sống chung đụng với con cái, đang thưởng thức trầm hương của xứ Kāsī, đang đeo tràng hoa, dầu thơm, và son phấn, đang chấp nhận vàng bạc: ‘Những người này là các vị A-la-hán hay những người này đang thực hành đạo lộ A-la-hán.’ Thưa đại vương, do cộng trú, giới có thể được nhận biết. Và điều ấy là với thời gian dài không phải ngắn hạn, bởi người chú ư không phải bởi người không chú ư, bởi người có trí tuệ không phải bởi người có tuệ tồi. Thưa đại vương, do giao tiếp, sự liêm khiết có thể được nhận biết. Và điều ấy là với thời gian dài —như trên— không phải do người có tuệ tồi. Thưa đại vương, khi có những nỗi bất hạnh, sự vững chăi có thể được nhận biết. Và điều ấy là với thời gian dài —như trên— không phải do người có tuệ tồi. Thưa đại vương, do đàm luận, trí tuệ có thể được nhận biết. Và điều ấy là với thời gian dài —như trên— không phải do người có tuệ tồi.”

 

4. “Bạch Ngài, thật là kỳ diệu! Bạch Ngài, thật là phi thường! Và Bạch Ngài, điều này thật sự đă được khéo nói bởi đức Thế Tôn rằng: ‘Thưa đại vương, điều này quả là khó biết được —như trên— đang thực hành đạo lộ A-la-hán.’ Thưa đại vương, do cộng trú —như trên— không phải do người có tuệ tồi.’ Bạch Ngài, những người này là những nam nhân, những kẻ cải trang, những người trinh sát của trẫm, họ trở về sau khi đă đi thanh tra xứ sở. Sự việc được họ điều tra trước, sau đó trẫm sẽ duyệt lại. Bạch Ngài, giờ đây sau khi rũ bỏ bụi bặm và cáu ghét, họ được tắm, được thoa dầu kỹ lưỡng, có tóc râu được sửa soạn, mặc vải trắng, được thọ hưởng, được cung ứng năm loại dục lạc, họ sẽ tiêu khiển.”

 

5. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đă thốt lên lời cảm hứng này:

 

Không nên nỗ lực ở mọi nơi, không nên là người (phục vụ) của kẻ khác, không nên sống nương nhờ kẻ khác, không nên làm thương mại với Giáo Pháp.”

 

 

6. 3. KINH QUÁN XÉT LẠI

 

1. Tôi đă nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đang ngồi quán xét lại vô số ác bất thiện pháp của bản thân đă được dứt bỏ và vô số thiện pháp của bản thân đă đạt đến sự đầy đủ do việc tu tập.

 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đă thốt lên lời cảm hứng này:

 

Trước đây đă có rồi không có, trước đây không có rồi đă có,

đă không có và sẽ không có, trong hiện tại cũng không t́m thấy.”

 

 

6. 4. KINH NGOẠI ĐẠO - THỨ NHẤT

 

1. Tôi đă nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, nhiều Sa-môn, Bà-la-môn, và du sĩ thuộc các giáo phái khác nhau cư ngụ ở Sāvatthi có quan điểm khác nhau, có sự chấp nhận khác nhau, có sự ưa thích khác nhau, nương tựa vào sự nâng đỡ của những quan điểm khác nhau.

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Thế giới là trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (1)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Thế giới là không trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (2)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Thế giới là có giới hạn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (3)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Thế giới là không có giới hạn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (4)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Mạng sống là vật ấy thân thể là vật ấy; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (5)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Mạng sống là vật khác thân thể là vật khác; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (6)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Đức Như Lai hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (7)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Đức Như Lai không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (8)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Đức Như Lai hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (9)

 

 Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Đức Như Lai không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (10)

 

Họ đă nảy sanh sự xung đột, đă nảy sanh sự căi cọ, đă tiến đến sự tranh luận, sống châm chích lẫn nhau bằng các vũ khí của mồm miệng (nói rằng): “Pháp là như thế này, pháp không phải là như thế kia. Pháp không phải là như thế kia, pháp là như thế này.”

 

2. Khi ấy, vào buổi sáng nhiều vị tỳ khưu đă quấn y (nội), rồi cầm lấy b́nh bát và y đi vào thành Sāvatthi để khất thực. Sau khi đi khất thực ở thành Sāvatthi, sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, đă đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đă đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đă ngồi xuống ở một bên, các vị tỳ khưu ấy đă nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, ở đây nhiều Sa-môn, Bà-la-môn, và du sĩ thuộc các giáo phái khác nhau cư trú ở Sāvatthi có quan điểm khác nhau, có sự chấp nhận khác nhau, có sự ưa thích khác nhau, nương tựa vào sự nâng đỡ của những quan điểm khác nhau. Có một số —như trên— Pháp không phải là như thế kia, pháp là như thế này.”

 

3. “Này các tỳ khưu, các du sĩ ngoại đạo là bị mù, không có mắt (tuệ nhăn), không biết điều lợi ích, không biết điều không lợi ích, không biết pháp, không biết phi pháp. Trong khi không biết điều lợi ích, trong khi không biết điều không lợi ích, trong khi không biết pháp, trong khi không biết phi pháp, họ đă nảy sanh sự xung đột, đă nảy sanh sự căi cọ, đă tiến đến sự tranh luận, sống châm chích lẫn nhau bằng các vũ khí của mồm miệng (nói rằng): ‘Pháp là như thế này, pháp không phải là như thế kia. Pháp không phải là như thế kia, pháp là như thế này.’

 

4. Này các tỳ khưu, vào thời quá khứ ngay tại thành Sāvatthi này đă có vị vua nọ. Này các tỳ khưu, khi ấy vị vua ấy đă bảo một người đàn ông nọ rằng: ‘Này nam nhân, hăy đến. Ở thành Sāvatthi có bao nhiêu người mù bẩm sinh th́ ngươi hăy tập trung tất cả bọn họ lại một chỗ.’ ‘Tâu bệ hạ, xin vâng.’ Này các tỳ khưu, người đàn ông ấy nghe theo vị vua ấy, rồi ở thành Sāvatthi có bao nhiêu người mù bẩm sinh th́ đă bắt hết tất cả bọn họ, sau đó đă đi đến gặp vị vua ấy, sau khi đến đă nói với vị vua ấy điều này: ‘Tâu bệ hạ, ở thành Sāvatthi có bao nhiêu người mù bẩm sinh th́ bọn họ đă được tập trung lại.’ ‘Này khanh, như thế th́ người hăy phô bày con voi cho những người mù bẩm sinh.’ ‘Tâu bệ hạ, xin vâng.’ Này các tỳ khưu, người đàn ông ấy nghe theo vị vua ấy đă phô bày con voi cho những người mù bẩm sinh (nói rằng): ‘Này các người mù, con voi là như thế này.’

 

Rồi đă phô bày đầu của con voi cho một số người mù bẩm sinh (nói rằng): ‘Này các người mù, con voi là như thế này.’ Rồi đă phô bày cái tai của con voi cho một số người mù bẩm sinh (nói rằng): ‘Này các người mù, con voi là như thế này.’ Rồi đă phô bày ngà của con voi cho một số người mù bẩm sinh (nói rằng): ‘Này các người mù, con voi là như thế này.’ Rồi đă phô bày cái ṿi của con voi cho một số người mù bẩm sinh (nói rằng): ‘Này các người mù, con voi là như thế này.’ Rồi đă phô bày thân của con voi cho một số người mù bẩm sinh (nói rằng): ‘Này các người mù, con voi là như thế này.’ Rồi đă phô bày chân của con voi cho một số người mù bẩm sinh (nói rằng): ‘Này các người mù, con voi là như thế này.’ Rồi đă phô bày bắp vế của con voi cho một số người mù bẩm sinh (nói rằng): ‘Này các người mù, con voi là như thế này.’

 

 Rồi đă phô bày đuôi của con voi cho một số người mù bẩm sinh (nói rằng): ‘Này các người mù, con voi là như thế này.’ Rồi đă phô bày chùm lông đuôi của con voi cho một số người mù bẩm sinh (nói rằng): ‘Này các người mù, con voi là như thế này.’

 

Này các tỳ khưu, rồi người đàn ông ấy sau khi phô bày con voi cho những người mù bẩm sinh đă đi đến gặp vị vua ấy, sau khi đến đă nói với vị vua ấy điều này: ‘Tâu bệ hạ, con voi đă được những người mù ấy nh́n thấy. Xin bệ hạ hăy biết giờ này là thời điểm của việc nào.’

 

5. Này các tỳ khưu, sau đó vị vua ấy đă đi đến gặp những người mù bẩm sinh ấy, sau khi đến đă nói với những người mù bẩm sinh ấy điều này: ‘Này các người mù, có phải các ngươi đă thấy con voi?’ ‘Tâu bệ hạ, đúng vậy. Chúng tôi đă thấy con voi.’ ‘Này các người mù, các ngươi hăy nói con voi là như thế nào.’ Này các tỳ khưu, những người mù nào đă thấy đầu của con voi th́ họ đă nói như sau: ‘Tâu bệ hạ, con voi là như thế này, giống như là cái chum.’ Này các tỳ khưu, những người mù nào đă thấy cái tai của con voi th́ họ đă nói như sau: ‘Tâu bệ hạ, con voi là như thế này, giống như là cái nia.’ Này các tỳ khưu, những người mù nào đă thấy ngà của con voi th́ họ đă nói như sau: ‘Tâu bệ hạ, con voi là như thế này, giống như là lưỡi cày.’ Này các tỳ khưu, những người mù nào đă thấy cái ṿi của con voi th́ họ đă nói như sau: ‘Tâu bệ hạ, con voi là như thế này, giống như là cán cày.’ Này các tỳ khưu, những người mù nào đă thấy thân của con voi th́ họ đă nói như sau: ‘Tâu bệ hạ, con voi là như thế này, giống như là nhà kho.’ Này các tỳ khưu, những người mù nào đă thấy chân của con voi th́ họ đă nói như sau: ‘Tâu bệ hạ, con voi là như thế này, giống như là cột trụ.’ Này các tỳ khưu, những người mù nào đă thấy bắp vế của con voi th́ họ đă nói như sau: ‘Tâu bệ hạ, con voi là như thế này, giống như là cái cối giă.’ Này các tỳ khưu, những người mù nào đă thấy đuôi của con voi th́ họ đă nói như sau: ‘Tâu bệ hạ, con voi là như thế này, giống như là cái chày.’ Này các tỳ khưu, những người mù nào đă thấy chùm lông đuôi của con voi th́ họ đă nói như sau: ‘Tâu bệ hạ, con voi là như thế này, giống như là cái chổi.’ Bọn họ (đă căi vă): ‘Con voi là như thế này, con voi là không như thế kia. Con voi là không như thế kia, con voi là như thế này,’ đă gây hấn lẫn nhau bằng những nắm đấm. Này các tỳ khưu, trái lại vị vua ấy đă thích chí v́ việc ấy.

 

Này các tỳ khưu, tương tự y như thế các du sĩ ngoại đạo là bị mù, không có mắt (tuệ nhăn), —như trên— Pháp không phải là như thế kia, pháp là như thế này.”

 

6. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đă thốt lên lời cảm hứng này:

 

Quả vậy, một số Sa-môn và Bà-la-môn bám víu vào những điều này, rồi gây gổ, căi cọ về điều ấy, (giống như) những người nh́n thấy một góc cạnh.”

 

 

6. 5. KINH NGOẠI ĐẠO - THỨ NH̀

 

1. Tôi đă nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, nhiều Sa-môn, Bà-la-môn, và du sĩ thuộc các giáo phái khác nhau cư ngụ ở Sāvatthi có quan điểm khác nhau, có sự chấp nhận khác nhau, có sự ưa thích khác nhau, nương tựa vào sự nâng đỡ của những quan điểm khác nhau.

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Tự ngă và thế giới là trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (1)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Tự ngă và thế giới là không trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (2)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Tự ngă và thế giới là trường tồn và không trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (3)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Tự ngă và thế giới không phải là trường tồn mà cũng không phải là không trường tồn;’ chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (4)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Tự ngă và thế giới là được tạo ra bởi bản thân; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (5)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Tự ngă và thế giới là được tạo ra bởi kẻ khác; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (6)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Tự ngă và thế giới là được tạo ra bởi bản thân và được tạo ra bởi kẻ khác; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (7)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Tự ngă và thế giới không phải là sự tạo ra của bản thân, không phải là sự tạo ra của kẻ khác, mà được tự động sanh lên.” (8)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngă và thế giới là trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (9)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngă và thế giới là không trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (10)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngă và thế giới là trường tồn và không trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (11)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngă và thế giới không phải là trường tồn mà cũng không phải là không trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (12)

 

 Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngă và thế giới là được tạo ra bởi bản thân; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (13)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngă và thế giới là được tạo ra bởi kẻ khác; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (14)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngă và thế giới là được tạo ra bởi bản thân và được tạo ra bởi kẻ khác; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (15)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngă và thế giới không phải là sự tạo ra của bản thân, không phải là sự tạo ra của kẻ khác, mà được tự động sanh lên.” (16)

 

Họ đă nảy sanh sự xung đột, đă nảy sanh sự căi cọ, đă tiến đến sự tranh luận, sống châm chích lẫn nhau bằng các vũ khí của mồm miệng (nói rằng): “Pháp là như thế này, pháp không phải là như thế kia. Pháp không phải là như thế kia, pháp là như thế này.”

 

2. Khi ấy, vào buổi sáng nhiều vị tỳ khưu đă quấn y (nội), rồi cầm lấy b́nh bát và y đi vào thành Sāvatthi để khất thực. Sau khi đi khất thực ở thành Sāvatthi, sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, đă đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đă đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đă ngồi xuống ở một bên, các vị tỳ khưu ấy đă nói với đức Thế Tôn điều này:

 

“Bạch Ngài, ở đây nhiều Sa-môn, Bà-la-môn, và du sĩ thuộc các giáo phái khác nhau cư trú ở Sāvatthi có quan điểm khác nhau, có sự chấp nhận khác nhau, có sự ưa thích khác nhau, nương tựa vào sự nâng đỡ của những quan điểm khác nhau. Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: ‘Tự ngă và thế giới là trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.’—như trên— Pháp không phải là như thế kia, pháp là như thế này.”

 

3. “Này các tỳ khưu, các du sĩ ngoại đạo là bị mù, không có mắt (tuệ nhăn), không biết điều lợi ích, không biết điều không lợi ích, không biết pháp, không biết phi pháp. Trong khi không biết điều lợi ích, trong khi không biết điều không lợi ích, trong khi không biết pháp, trong khi không biết phi pháp, họ đă nảy sanh sự xung đột, đă nảy sanh sự căi cọ, đă tiến đến sự tranh luận, sống châm chích lẫn nhau bằng các vũ khí của mồm miệng (nói rằng): ‘Pháp là như thế này, pháp không phải là như thế kia. Pháp không phải là như thế kia, pháp là như thế này.’”

 

4. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đă thốt lên lời cảm hứng này:

 

Quả vậy, một số Sa-môn và Bà-la-môn bám víu vào những điều này, ch́m xuống ngay ở giữa ḍng, sau khi c̣n chưa đạt đến vị thế nâng đỡ ấy.”

 

 

6. 6. KINH NGOẠI ĐẠO - THỨ BA

 

1. Tôi đă nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, nhiều Sa-môn, Bà-la-môn, và du sĩ thuộc các giáo phái khác nhau cư ngụ ở Sāvatthi có quan điểm khác nhau, có sự chấp nhận khác nhau, có sự ưa thích khác nhau, nương tựa vào sự nâng đỡ của những quan điểm khác nhau.

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Tự ngă và thế giới là trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (1)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Tự ngă và thế giới là không trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (2)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Tự ngă và thế giới là trường tồn và không trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (3)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Tự ngă và thế giới không phải là trường tồn mà cũng không phải là không trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (4)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Tự ngă và thế giới là được tạo ra bởi bản thân; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (5)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Tự ngă và thế giới là được tạo ra bởi kẻ khác; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (6)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Tự ngă và thế giới là được tạo ra bởi bản thân và được tạo ra bởi kẻ khác; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (7)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Tự ngă và thế giới không phải là sự tạo ra của bản thân, không phải là sự tạo ra của kẻ khác, mà được tự động sanh lên.” (8)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngă và thế giới là trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (9)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngă và thế giới là không trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (10)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngă và thế giới là trường tồn và không trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (11)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngă và thế giới không phải là trường tồn mà cũng không phải là không trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (12)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngă và thế giới là được tạo ra bởi bản thân; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (13)

 

 Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngă và thế giới là được tạo ra bởi kẻ khác; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (14)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngă và thế giới là được tạo ra bởi bản thân và được tạo ra bởi kẻ khác; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.” (15)

 

Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: “Hạnh phúc và khổ đau, tự ngă và thế giới không phải là sự tạo ra của bản thân, không phải là sự tạo ra của kẻ khác, mà được tự động sanh lên.” (16)

 

Họ đă nảy sanh sự xung đột, đă nảy sanh sự căi cọ, đă tiến đến sự tranh luận, sống châm chích lẫn nhau bằng các vũ khí của mồm miệng (nói rằng): “Pháp là như thế này, pháp không phải là như thế kia. Pháp không phải là như thế kia, pháp là như thế này.”

 

2. Khi ấy, vào buổi sáng nhiều vị tỳ khưu đă quấn y (nội), rồi cầm lấy b́nh bát và y đi vào thành Sāvatthi để khất thực. Sau khi đi khất thực ở thành Sāvatthi, sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, đă đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đă đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đă ngồi xuống ở một bên, các vị tỳ khưu ấy đă nói với đức Thế Tôn điều này:

 

“Bạch Ngài, ở đây nhiều Sa-môn, Bà-la-môn, và du sĩ thuộc các giáo phái khác nhau cư trú ở Sāvatthi có quan điểm khác nhau, có sự chấp nhận khác nhau, có sự ưa thích khác nhau, nương tựa vào sự nâng đỡ của những quan điểm khác nhau. Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết như vầy, có quan điểm như vầy: ‘Tự ngă và thế giới là trường tồn; chỉ điều này là sự thật, cái khác là rỗng không.’—như trên— Họ đă nảy sanh sự xung đột, đă nảy sanh sự căi cọ, đă tiến đến sự tranh luận, sống châm chích lẫn nhau bằng các vũ khí của mồm miệng (nói rằng): ‘Pháp là như thế này, pháp không phải là như thế kia. Pháp không phải là như thế kia, pháp là như thế này.’”

 

3. “Này các tỳ khưu, các du sĩ ngoại đạo là bị mù, không có mắt (tuệ nhăn), không biết điều lợi ích, không biết điều không lợi ích, không biết pháp, không biết phi pháp. Trong khi không biết điều lợi ích, trong khi không biết điều không lợi ích, trong khi không biết pháp, trong khi không biết phi pháp, họ đă nảy sanh sự xung đột, đă nảy sanh sự căi cọ, đă tiến đến sự tranh luận, sống châm chích lẫn nhau bằng các vũ khí của mồm miệng (nói rằng): ‘Pháp là như thế này, pháp không phải là như thế kia. Pháp không phải là như thế kia, pháp là như thế này.’”

 

4. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đă thốt lên lời cảm hứng này:

 

Loại người này bị gắn bó (với ư nghĩ) ‘Tôi là người tạo ra,’ bị gắn liền (với ư nghĩ) ‘Kẻ khác là người tạo ra,’ nhiều người đă không biết rơ điều ấy, đă không thấy điều ấy là ‘mũi tên.’

 

Và đối với vị trước đây nh́n thấy điều ấy là mũi tên, (ư nghĩ) ‘Tôi tạo ra’ là không có đối với vị ấy, (ư nghĩ) ‘Kẻ khác tạo ra’ là không có đối với vị ấy.

 

Bị nhiễm bởi ngă mạn, bị trói buộc bởi ngă mạn, bị trói chặt bởi ngă mạn, có lời nói công kích về các quan điểm, loại người này không vượt qua luân hồi.”

 

 

6. 7. KINH SUBHŪTI

 

1. Tôi đă nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Subhūti ngồi ở nơi không xa đức Thế Tôn, xếp chân thế kiết già, giữ thân thẳng, thể nhập định vô tầm. Đức Thế Tôn đă nh́n thấy đại đức Subhūti ngồi ở nơi không xa, xếp chân thế kiết già, giữ thân thẳng, đang thể nhập định vô tầm.

 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đă thốt lên lời cảm hứng này:

 

Đối với vị nào, các tầm đă được tiêu tan,

khéo được xếp đặt ở nội tâm, không c̣n dư sót,

sau khi vượt lên sự dính mắc ấy, có sự nhận biết về vô sắc,

(vị ấy) vượt qua bốn sự gắn bó,[1] chắc chắn không trở lại.”

 

 

6. 8. KINH NGƯỜI KỸ NỮ

 

1. Tôi đă nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, ở Veḷuvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, ở thành Rājagaha có hai nhóm người bị ái luyến, có tâm quyến luyến đối với một kỹ nữ nọ. Họ đă nảy sanh sự xung đột, đă nảy sanh sự căi cọ, đă tiến đến sự tranh luận, rồi công kích lẫn nhau bằng những bàn tay, công kích lẫn nhau bằng những cục đất, công kích lẫn nhau bằng những gậy gộc, công kích lẫn nhau bằng những gươm dao. Tại nơi ấy, những người ấy đi đến sự chết, và sự khổ đau kề cận cái chết.

 

2. Khi ấy, nhiều vị tỳ khưu vào buổi sáng đă quấn y (nội), rồi cầm lấy b́nh bát và y đi vào thành Rājagaha để khất thực. Sau khi đi khất thực ở thành Rājagaha, sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, các vị đă đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đă đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đă ngồi xuống ở một bên, các vị tỳ khưu ấy đă nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, ở đây trong thành Rājagaha, có hai nhóm người bị ái luyến, có tâm quyến luyến đối với một kỹ nữ nọ. Họ đă nảy sanh sự xung đột, đă nảy sanh sự căi cọ, đă tiến đến sự tranh luận, rồi công kích lẫn nhau bằng những bàn tay, công kích lẫn nhau bằng những cục đất, công kích lẫn nhau bằng những gậy gộc, công kích lẫn nhau bằng những gươm dao. Tại nơi ấy, những người ấy đi đến sự chết, và sự khổ đau kề cận cái chết.”

 

3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đă thốt lên lời cảm hứng này:
 

 “Cái nào đă được đạt đến và cái nào sẽ được đạt đến, cả hai cái này đều bị lấm bụi (ô nhiễm) đối với người bị bệnh đang c̣n học tập (người có tà kiến).

 

Những người nào có việc học tập là cốt lơi, có sự phục vụ là cốt lơi đối với giới, phận sự, sự nuôi mạng, và Phạm hạnh; đây là một cực đoan (hành xác).

 

Và những người nào có học thuyết như vầy: ‘Không có lỗi lầm ở các dục;’ đây là cực đoan thứ hai (hưởng dục). Cả hai cực đoan này là sự tăng trưởng của các băi tha ma (tham ái và vô minh). Các băi tha ma làm tăng trưởng tà kiến. Những người này không biết rơ cả hai cực đoan ấy, một số thụ động (hưởng dục), một số chạy quá mức (hành xác). Và những người nào sau khi biết rơ chúng, đă không ở nơi ấy (đă dứt bỏ hai cực đoan), và nhờ thế đă không suy nghĩ về chúng (đă không bị tác động của tham ái, tà kiến, và ngă mạn). Đối với các vị ấy, không có luân hồi để mô tả.”[2]

 

 

6. 9. KINH ĐẾN GẦN RỒI VƯỢT QUA

 

1. Tôi đă nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn ngồi ở ngoài trời trong bóng tối dày đặc của ban đêm, khi những cây đèn dầu đang cháy sáng. Vào lúc bấy giờ, nhiều côn trùng có cánh sa vào tai nạn, lâm cảnh bất hạnh do việc lao vào và bay ṿng quanh ở những cây đèn dầu đang cháy sáng. Đức Thế Tôn đă nh́n thấy nhiều côn trùng có cánh ấy đang sa vào tai nạn, đang lâm cảnh bất hạnh do việc lao vào và bay ṿng quanh ở những cây đèn dầu đang cháy sáng.

 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đă thốt lên lời cảm hứng này:

 

Chúng chạy đến gần rồi vượt qua, không đi đến cốt lơi, chúng làm tăng thêm sự trói buộc mới hơn nữa, một số người lao theo điều đă được thấy, điều đă được nghe nói lại như thế, rồi sa đọa, tựa như các côn trùng có cánh rơi vào ngọn đèn.”

 

 

6. 10. KINH SỰ HIỆN KHỞI CỦA NHƯ LAI

 

1. Tôi đă nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Khi ấy, đại đức Ānanda đă đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đă đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đă ngồi xuống ở một bên, đại đức Ānanda đă nói với đức Thế Tôn điều này:

 

 “Bạch Ngài, cho đến khi nào các đức Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác không hiện khởi ở thế gian, cho đến khi ấy các du sĩ ngoại đạo là được tôn vinh, được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được nể nang, có nhận được các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh. Bạch Ngài, và từ khi các đức Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác hiện khởi ở thế gian, khi ấy các du sĩ ngoại đạo là không được tôn vinh, không được cung kính, không được sùng bái, không được cúng dường, không được nể nang, không có nhận được các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh. Bạch Ngài, hiện nay chính đức Thế Tôn là được tôn vinh, được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được nể nang, có nhận được các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh, và luôn cả hội chúng tỳ khưu.”

 

2. “Này Ānanda, việc ấy là như vậy. Này Ānanda, cho đến khi nào các đức Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác không hiện khởi ở thế gian, cho đến khi ấy các du sĩ ngoại đạo là được tôn vinh, được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được nể nang, có nhận được các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh. Này Ānanda, và từ khi các đức Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác hiện khởi ở thế gian, khi ấy các du sĩ ngoại đạo là không được tôn vinh, không được cung kính, không được sùng bái, không được cúng dường, không được nể nang, không có nhận được các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh. Hiện nay, chính Như Lai là được tôn vinh, được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được nể nang, có nhận được các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh, và luôn cả hội chúng tỳ khưu.”

 

3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đă thốt lên lời cảm hứng này:

 

Khi nào mặt trời chưa mọc lên, khi ấy con đôm đốm ấy c̣n chiếu sáng. Khi mặt trời đă mọc lên, nó có ánh sáng bị diệt đi và cũng không phát sáng.

 

Tương tự như thế, các nhà lư luận vẫn c̣n tỏa sáng khi nào các bậc Chánh Đẳng Giác c̣n chưa hiện khởi ở thế gian. Các nhà lư luận không thanh tịnh và các đệ tử cũng không (thanh tịnh); những người có quan điểm xấu xa không giải thoát khỏi khổ đau.”

 

Phẩm Mù Bẩm Sanh là thứ sáu.

 

 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY

 

Tuổi thọ, đạo sĩ tóc bện, quán xét lại, ba chuyện ngoại đạo, vị Subhūti, người kỹ nữ, đến gần rồi vượt qua là thứ chín, và các vị sanh lên; chúng là mười.

 

--ooOoo--

 

 

PHẨM NHỎ - THỨ BẢY

 

7. 1. KINH BHADDIYA - THỨ NHẤT

 

1. Tôi đă nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sāriputta đang chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho đại đức Lakuṇṭakabhaddiyaṃ[3] bằng bài Pháp thoại với nhiều phương thức. Khi ấy, trong lúc đại đức Lakuṇṭakabhaddiyaṃ đang được đại đức Sāriputta chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại với nhiều phương thức, tâm của vị ấy đă không c̣n chấp thủ và đă giải thoát khỏi các lậu hoặc. Đức Thế Tôn đă nh́n thấy đại đức Lakuṇṭakabhaddiyaṃ đang được đại đức Sāriputta chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại với nhiều phương thức, tâm của vị ấy đă không c̣n chấp thủ và đang được giải thoát khỏi các lậu hoặc.

 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đă thốt lên lời cảm hứng này:

 

Bên trên, bên dưới, tất cả các nơi, người đă được giải thoát

không có sự suy xét rằng: ‘Tôi là cái này.’

 

Người được giải thoát như vậy đă vượt lên ḍng chảy

trước đây chưa vượt qua, do việc không c̣n hiện hữu lại nữa.”

 

 

7. 2. KINH BHADDIYA - THỨ NH̀

 

1. Tôi đă nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sāriputta, nghĩ rằng đại đức Lakuṇṭakabhaddiyaṃ là vị Hữu Học, nên chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho vị ấy bằng bài Pháp thoại với nhiều phương thức thêm hơn nữa. Khi ấy, đức Thế Tôn đă nh́n thấy đại đức Sāriputta, nghĩ rằng đại đức Lakuṇṭakabhaddiyaṃ là vị Hữu Học, đang chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho vị ấy bằng bài Pháp thoại với nhiều phương thức thêm hơn nữa.

 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đă thốt lên lời cảm hứng này:

 

Vị đă cắt đứt ṿng luân hồi, đă đạt đến chốn không c̣n mong mỏi. Ḍng nước được khô cạn không c̣n trôi chảy. Ṿng luân hồi đă bị cắt đứt không c̣n xoay ṿng; chính điều này là sự chấm dứt của khổ.”

 

 

7. 3. KINH BỊ DÍNH MẮC

 

1. Tôi đă nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, trong thành Sāvatthi dân chúng phần nhiều bị dính mắc quá mức vào các dục; họ sống, bị luyến ái, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê mẩn, bị gần gũi, bị sanh khởi sự say đắm vào các dục. Khi ấy, vào buổi sáng nhiều vị tỳ khưu đă quấn y (nội), rồi cầm lấy b́nh bát và y đi vào thành Sāvatthi để khất thực. Sau khi đi khất thực ở thành Sāvatthi, sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, các vị đă đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đă đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đă ngồi xuống ở một bên, các vị tỳ khưu ấy đă nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, ở đây trong thành Sāvatthi dân chúng phần nhiều bị dính mắc quá mức vào các dục; họ sống, bị luyến ái, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê mẩn, bị gần gũi, bị sanh khởi sự say đắm vào các dục.”

 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đă thốt lên lời cảm hứng này:

 

Bị dính mắc vào các dục, bị dính mắc do sự dính líu vào các dục, trong khi không nh́n thấy tội lỗi ở sự ràng buộc, những người bị dính mắc do sự dính líu vào các sự ràng buộc, chắc chắn không thể vượt qua ḍng chảy bao la rộng lớn.”

 

 

7. 4. KINH BỊ DÍNH MẮC - THỨ NH̀

 

1. Tôi đă nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, trong thành Sāvatthi dân chúng phần nhiều bị dính mắc vào các dục; họ sống, bị luyến ái, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê mẩn, bị gần gũi, bị làm thành mù quáng, bị sanh khởi sự say đắm vào các dục. Khi ấy, vào buổi sáng đức Thế Tôn đă quấn y (nội), rồi cầm lấy b́nh bát và y đi vào thành Sāvatthi để khất thực. Đức Thế Tôn đă nh́n thấy trong thành Sāvatthi dân chúng ấy phần nhiều bị dính mắc vào các dục; họ đang sống, bị luyến ái, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê mẩn, bị gần gũi, bị làm thành mù quáng, bị sanh khởi sự say đắm vào các dục.

 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đă thốt lên lời cảm hứng này:

 

Bị mù quáng bởi dục vọng, bị bao trùm bởi tấm lưới, bị che đậy bởi tấm choàng tham ái, bị trói buộc bởi kẻ thân quyến lơ đễnh (Ma Vương), tựa như những con cá ở nơi cửa miệng của tấm lưới,[4] chúng đi đến già và chết, tựa như con bê bú sữa mẹ.”

 

 

7. 5. KINH LAKUṆṬAKABHADDIYA

 

1. Tôi đă nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Lakuṇṭaka-bhaddiya, theo sau nhiều vị tỳ khưu, đă đi đến gặp đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đă nh́n thấy đại đức Lakuṇṭakabhaddiya từ ở đằng xa, đang đi theo sau nhiều vị tỳ khưu, xấu tướng, khó nh́n, có vẻ bị xem thường bởi phần đông các vị tỳ khưu. Sau khi nh́n thấy, đức Thế Tôn đă bảo các vị tỳ khưu rằng: “Này các tỳ khưu, các ngươi có nh́n thấy vị tỳ khưu này từ ở đằng xa, đang đi theo sau nhiều vị tỳ khưu, xấu tướng, khó nh́n, có vẻ bị xem thường bởi phần đông các vị tỳ khưu?”

 

2. “Bạch Ngài, đúng vậy.” “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu này có đại thần lực, có đại oai lực. Và sự chứng đạt nào c̣n chưa được vị tỳ khưu ấy chứng đạt trước đây th́ sự chứng đạt ấy không phải là dễ dàng đạt được. Vị ấy, ngay trong kiếp hiện tại, nhờ vào thắng trí của ḿnh, chứng ngộ, đạt đến, và an trú vào cứu cánh tối thượng của Phạm hạnh, v́ mục đích này mà những người con trai của các gia đ́nh cao quư rời nhà xuất gia một cách chân chánh sống không nhà.”

 

3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đă thốt lên lời cảm hứng này:

 

Không chút lỗi lầm, có mái che màu trắng, chiếc xe có một căm lăn bánh. Hăy nh́n vị đang từ từ đi đến, vị không phiền muộn, có ḍng chảy đă bị chặt đứt, không c̣n sự trói buộc.”[5]

 

 

7. 6. KINH DIỆT TRỪ THAM ÁI

 

1. Tôi đă nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Aññāta-koṇḍañña ngồi ở nơi không xa đức Thế Tôn, xếp chân thế kiết già, giữ thân thẳng, đang quán xét lại sự giải thoát do diệt tận tham ái. Đức Thế Tôn đă nh́n thấy đại đức Aññātakoṇḍañña ngồi ở nơi không xa, xếp chân thế kiết già, giữ thân thẳng, đang quán xét lại sự giải thoát do diệt tận tham ái.

 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đă thốt lên lời cảm hứng này:
 

 “Đối với người nào không có các rễ cây, nền đất, không có các lá cây, từ đâu mà có dây leo? Ai có khả năng để chê trách bậc sáng trí ấy, là vị đă được thoát khỏi sự trói buộc; chư Thiên cũng ca ngợi vị ấy, vị ấy c̣n được ca ngợi bởi đấng Phạm Thiên nữa.”

 

 

7. 7. KINH DIỆT TRỪ CHƯỚNG NGẠI

 

1. Tôi đă nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đang ngồi quán xét lại sự dứt bỏ các phần chướng ngại và tưởng của bản thân.

 

2. Khi ấy, sau khi biết được sự dứt bỏ các phần chướng ngại và tưởng của bản thân, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đă thốt lên lời cảm hứng này:

 

Đối với vị nào, các chướng ngại và sự tồn tại (ở luân hồi) là không có, vị đă vượt lên trên sợi xích (tham ái) và thanh chắn (tà kiến), thế gian luôn cả chư Thiên không coi thường vị hiền trí ấy, vị đang sống không c̣n tham ái.”

 

 

7. 8. KINH KACCĀNA

 

1. Tôi đă nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Mahākaccāna ngồi ở nơi không xa đức Thế Tôn, xếp chân thế kiết già, giữ thân thẳng, với niệm hướng đến thân đă khéo được thiết lập luôn hiện diện ở nội phần. Đức Thế Tôn đă nh́n thấy đại đức Mahākaccāna ngồi ở nơi không xa, xếp chân thế kiết già, giữ thân thẳng, với niệm hướng đến thân đă khéo được thiết lập luôn hiện diện ở nội phần.

 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đă thốt lên lời cảm hứng này:

 

Đối với vị nào, niệm hướng đến thân có thể được thiết lập thường xuyên vào mọi lúc (rằng): ‘Nó không có và nó không là của tôi,[6] nó sẽ không có và nó sẽ không là của tôi,’ với sự an trú theo tuần tự tại nơi ấy, vào đúng thời điểm vị ấy có thể vượt qua sự vướng mắc (tham ái).”

 

 

7. 9. KINH GIẾNG NƯỚC

 

1. Tôi đă nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn, trong khi đi du hành ở xứ sở của những người Mallā cùng với đại chúng tỳ khưu, đă ngự đến ngôi làng Bà-la-môn của những người Mallā có tên là Thūna. Các Bà-la-môn và các gia chủ ở Thūna đă nghe rằng: “Chắn chắn là Ngài Sa-môn Gotama, con trai ḍng Sakya, từ ḍng dơi Sakya đă xuất gia, trong khi đi du hành ở xứ sở của những người Mallā cùng với đại chúng tỳ khưu, đă ngự đến Thūna.” Họ đă cho lấp đầy cái giếng lên đến miệng với cỏ và vỏ trấu (nghĩ rằng): “Chớ để các Sa-môn đầu trọc ấy uống nước.”

 

2. Khi ấy, đức Thế Tôn đă rời con đường lộ rồi đi đến gần gốc cây nọ, sau khi đến đă ngồi xuống ở chỗ ngồi đă được sắp đặt sẵn. Sau khi đă ngồi xuống, đức Thế Tôn đă bảo đại đức Ānanda rằng: “Này Ānanda, vậy ngươi hăy đem lại cho Ta nước uống từ cái giếng kia.” Khi được nói như vậy, đại đức Ānanda đă nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, giờ đây cái giếng ấy đă bị lấp đầy lên đến miệng với cỏ và vỏ trấu bởi các Bà-la-môn và các gia chủ ở Thūna (nghĩ rằng): ‘Chớ để các Sa-môn đầu trọc ấy uống nước.’” Đến lần thứ nh́, đức Thế Tôn đă bảo đại đức Ānanda rằng: “Này Ānanda, vậy —như trên— uống nước.” Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn đă bảo đại đức Ānanda rằng: “Này Ānanda, vậy ngươi hăy đem lại cho Ta nước uống từ cái giếng này.” “Bạch Ngài, xin vâng.” Đại đức Ānanda nghe theo đức Thế Tôn đă cầm lấy cái b́nh bát đi đến gần cái giếng ấy.

 

3. Sau đó, trong khi đại đức Ānanda đang đi đến gần, cái giếng ấy đă tống ra khỏi miệng tất cả cỏ và vỏ trấu ấy, và đă được ổn định, được tràn đầy lên đến miệng với nước trong sạch, không bị vẩn đục, tinh khiết, tưởng chừng như đang trào ra. Khi ấy, đại đức Ānanda đă khởi ư điều này: “Thật là kỳ diệu! Thật là phi thường! Đức Như Lai có đại thần lực, có đại oai lực! Bởi v́ trong khi ta đang đi đến gần, cái giếng này đây đă tống ra khỏi miệng tất cả cỏ và vỏ trấu ấy, và đă được ổn định, được tràn đầy lên đến miệng với nước trong sạch, không bị vẩn đục, tinh khiết, tưởng chừng như đang trào ra.” Sau khi lấy nước uống bằng cái b́nh bát, đại đức Ānanda đă đi gặp đến đức Thế Tôn, sau khi đến đă nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, thật là kỳ diệu! Bạch Ngài, thật là phi thường! Đức Như Lai có đại thần lực, có đại oai lực! Bạch Ngài, bởi v́ trong khi con đang đi đến gần, cái giếng này đây đă tống ra khỏi miệng tất cả cỏ và vỏ trấu ấy, và đă được ổn định, được tràn đầy lên đến miệng với nước trong sạch, không bị vẩn đục, tinh khiết, tưởng chừng như đang trào ra. Xin đức Thế Tôn hăy uống nước, xin đấng Thiện Thệ hăy uống nước.”

 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đă thốt lên lời cảm hứng này:

 

Có thể làm ǵ với cái giếng nếu nước uống luôn luôn có sẵn? Sau khi đă chặt đứt tham ái tận gốc rễ, tại sao lại đi lang thang t́m kiếm?

 

 

7. 10. KINH UDENA

 

1. Tôi đă nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Kosambī, ở tu viện Ghosita. Vào lúc bấy giờ, khi đức vua Udena đi đến vườn hoa th́ nội cung của đức vua bị cháy, và năm trăm nữ nhân đứng đầu là Sāmāvatī đă bị chết. Sau đó, nhiều vị tỳ khưu vào buổi sáng đă quấn y (nội), cầm lấy b́nh bát và y, rồi đă đi vào thành Kosambī để khất thực. Sau khi đi khất thực ở thành Kosambī, sau bữa ăn trong khi đi khất thực trở về, đă đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đă đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đă ngồi xuống ở một bên, các vị tỳ khưu ấy đă nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, ở đây khi đức vua Udena đi đến vườn hoa th́ nội cung của đức vua bị cháy, và năm trăm nữ nhân đứng đầu là Sāmāvatī đă bị chết. Bạch Ngài, cảnh giới tái sanh của các nữ cư sĩ ấy là ǵ? Đời sau của các nữ cư sĩ ấy là ǵ?”

 

2. “Này các tỳ khưu, ở đây có những nữ cư sĩ là các bậc Nhập Lưu, là các bậc Nhất Lai, là các bậc Bất Lai. Này các tỳ khưu, tất cả các nàng ấy chết không phải là không có kết quả.”

 

3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đă thốt lên lời cảm hứng này:

 

Thế gian với sự trói buộc của si mê được thấy như là có khả năng, kẻ ngu với sự trói buộc của mầm tái sanh bị bao quanh bởi bóng tối, nó (tự ngă) được xem tựa như có sự trường tồn; đối với người nh́n thấy th́ không có bất cứ ǵ.”

 

Phẩm Nhỏ là thứ bảy.

 

 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY

 

Hai chuyện Bhaddiya, và hai chuyện bị dính mắc, vị Lakuṇṭaka, sự diệt tận ái, sự diệt tận chướng ngại, và vị Kaccāna, giếng nước, và vua Udena.

 

--ooOoo--

 

 

PHẨM DÂN LÀNG PĀṬALI - THỨ TÁM

 

8. 1. KINH NIẾT BÀN - THỨ NHẤT

 

1. Tôi đă nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho các vị tỳ khưu bằng bài Pháp thoại liên quan đến Niết Bàn. Và các vị tỳ khưu ấy đă xác định mục đích, đă chú tâm, và tập trung tất cả tâm tư lắng tai nghe Pháp.

 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đă thốt lên lời cảm hứng này:

 

Này các tỳ khưu, có xứ ấy,[7] là nơi không có yếu tố đất, không có nước, không có lửa, không có gió, không có Không vô biên xứ, không có Thức vô biên xứ, không có Vô sở hữu xứ, không có Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không có đời này, không có đời sau, không có cả hai mặt trăng và mặt trời. Này các tỳ khưu, thậm chí ở nơi ấy Ta nói rằng không có đi đến, không có ra đi, không có trụ lại, không có tử, không có sanh, nơi này không có thành lập, không có vận hành, không có đối tượng (của sáu căn). Chính nơi này là sự chấm dứt của khổ.”

 

 

8. 2. KINH NIẾT BÀN - THỨ NH̀

 

1. Tôi đă nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho các vị tỳ khưu bằng bài Pháp thoại liên quan đến Niết Bàn. Và các vị tỳ khưu ấy đă xác định mục đích, đă chú tâm, và tập trung tất cả tâm tư lắng tai nghe Pháp.

 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đă thốt lên lời cảm hứng này:

 

Khó thấy cái được gọi là không bị thiên lệch, bởi v́ sự thật không phải là điều dễ thấy. Tham ái được thấu triệt đối với người biết, không có cái ǵ đối với người thấy.”

 

 

8. 3. KINH NIẾT BÀN - THỨ BA

 

1. Tôi đă nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho các vị tỳ khưu bằng bài Pháp thoại liên quan đến Niết Bàn. Và các vị tỳ khưu ấy đă xác định mục đích, đă chú tâm, và tập trung tất cả tâm tư lắng tai nghe Pháp.

 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đă thốt lên lời cảm hứng này:

 

Này các tỳ khưu, có cái không sanh—không hiện hữu—không làm ra—không tạo tác. Này các tỳ khưu, nếu không có cái không sanh—không hiện hữu—không làm ra—không tạo tác ấy th́ ở đây việc ra khỏi cái sanh—hiện hữu—làm ra—tạo tác không được biết đến. Này các tỳ khưu, bởi v́ có cái không sanh—không hiện hữu—không làm ra—không tạo tác, cho nên việc ra khỏi cái sanh—hiện hữu—làm ra—tạo tác được biết đến.”

  

 

8. 4. KINH NIẾT BÀN - THỨ TƯ

 

1. Tôi đă nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho các vị tỳ khưu bằng bài Pháp thoại liên quan đến Niết Bàn. Và các vị tỳ khưu ấy đă xác định mục đích, đă chú tâm, và tập trung tất cả tâm tư lắng tai nghe Pháp.

 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đă thốt lên lời cảm hứng này:
 

 “Đối với người nương tựa th́ có dao động, đối với người không nương tựa th́ không có dao động, khi không có dao dộng th́ có an tịnh, khi có an tịnh th́ không có thiên lệch, khi không có thiên lệch th́ không có đến và đi, khi không có đến và đi th́ không có tử và sanh, khi không có tử và sanh th́ không có đời này, không có đời sau, không ở khoảng giữa của cả hai. Chính điều này là sự chấm dứt của khổ.”

 

 

8. 5. KINH CUNDA

 

1. Tôi đă nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn, trong khi đi du hành ở xứ sở của những người Mallā cùng với đại chúng tỳ khưu, đă ngự đến thành Pāvā. Tại đó, nơi thành Pāvā, đức Thế Tôn ngụ ở vườn xoài của Cunda, con trai người thợ rèn.

 

2. Cunda, con trai người thợ rèn, đă nghe rằng: “Nghe nói đức Thế Tôn trong khi đi du hành ở xứ sở của những người Mallā cùng với đại chúng tỳ khưu, đă đi đến thành Pāvā. Ở thành Pāvā, Ngài ngụ ở vườn xoài của ta.” Sau đó, Cunda, con trai người thợ rèn, đă đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đă đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi Cunda, con trai người thợ rèn, đă ngồi xuống ở một bên, đức Thế Tôn đă chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho người ấy bằng bài Pháp thoại.

 

3. Sau đó, khi đă được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, Cunda, con trai người thợ rèn, đă nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn cùng với hội chúng tỳ khưu nhận lời bữa trai phạn của con vào ngày mai.” Đức Thế Tôn đă nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, Cunda, con trai người thợ rèn, hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đă từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi.

 

4. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, Cunda, con trai người thợ rèn, đă cho chuẩn bị vật thực cứng mềm hảo hạng và dồi dào món thịt heo hầm tại tư gia, rồi cho thông báo thời giờ đến đức Thế Tôn: “Bạch Ngài, đă đến giờ, thức ăn đă chuẩn bị xong.” Khi ấy, vào buổi sáng, đức Thế Tôn đă quấn y (nội), rồi cầm b́nh bát và y cùng với hội chúng tỳ khưu đi đến tư gia của Cunda, con trai người thợ rèn, sau khi đến đă ngồi xuống ở chỗ ngồi đă được sắp đặt. Sau khi đă ngồi xuống, đức Thế Tôn đă bảo Cunda, con trai người thợ rèn, rằng: “Này Cunda, món thịt heo hầm nào đă được ngươi chuẩn bị th́ hăy dọn cho Ta món ấy. C̣n các vật thực cứng mềm nào khác đă được chuẩn bị th́ hăy dọn cho hội chúng tỳ khưu món ấy.”
 

5. “Bạch Ngài, xin vâng.” Cunda, con trai người thợ rèn, nghe theo đức Thế Tôn và món thịt heo hầm nào đă được chuẩn bị th́ đă dọn cho đức Thế Tôn món ấy. C̣n vật thực cứng mềm nào khác đă được chuẩn bị th́ đă dọn cho hội chúng tỳ khưu món ấy.

 

6. Sau đó, đức Thế Tôn đă bảo với Cunda, con trai người thợ rèn, rằng: “Này Cunda, phần thịt heo hầm của ngươi c̣n thừa lại, hăy chôn nó xuống ở hố. Này Cunda, Ta không nh́n thấy người nào ở thế gian, tính luôn cơi chư Thiên, cơi Ma Vương, cơi Phạm Thiên, cho đến ḍng dơi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài người, mà món ăn ấy khi đă được người ấy ăn vào có thể đi đến sự tiêu hóa tốt đẹp, ngoại trừ đức Như Lai.” “Bạch Ngài, xin vâng.” Cunda, con trai người thợ rèn, nghe theo đức Thế Tôn đă chôn phần thịt heo hầm c̣n thừa lại xuống ở hố, rồi đă đi đến gặp đức Thế tôn, sau khi đến đă đảnh lễ đức Thế tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi Cunda, con trai người thợ rèn, đă ngồi xuống ở một bên, đức Thế Tôn đă chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho người ấy bằng bài Pháp thoại, rồi đă từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.

 

7. Sau đó, khi đức Thế Tôn đă ăn xong bữa ăn của Cunda, con trai người thợ rèn, có cơn bệnh dữ dội đă phát khởi đến Ngài, với triệu chứng tiêu chảy ra máu và các cảm thọ khốc liệt kề cận cái chết. Tại đó, đức Thế Tôn đă chịu đựng, có niệm, có sự nhận biết rơ, không sầu khổ.

 

8. Khi ấy, đức Thế Tôn đă bảo đại đức Ānanda rằng: “Này Ānanda, chúng ta hăy đến, chúng ta sẽ đi đến Kusinārā.” “Bạch Ngài, xin vâng,” đại đức Ānanda đă đáp lời đức Thế Tôn.

 

Tôi đă nghe rằng: Sau khi thọ thực bữa ăn của người thợ rèn Cunda,

bậc Sáng Trí đă tiếp cận cơn bệnh khốc liệt, kề cận cái chết.

 

Và khi đă ăn vào món thịt heo hầm,

cơn bệnh khốc liệt đă phát khởi đến bậc Đạo Sư.

 

Trong khi được xổ, đức Thế Tôn đă nói rằng:

‘Chúng ta hăy đi đến thành Kusinārā.’”

 

9. Khi ấy, đức Thế Tôn đă rời con đường lộ rồi đi đến gần gốc cây nọ, sau khi đến đă bảo đại đức Ānanda rằng: “Này Ānanda, vậy ngươi hăy xếp đặt y hai lớp được gấp tư lại. Này Ānanda, Ta đang mệt, Ta sẽ ngồi xuống.” “Bạch Ngài, xin vâng.” Đại đức Ānanda nghe theo đức Thế Tôn đă xếp đặt y hai lớp được gấp tư lại. Đức Thế Tôn đă ngồi xuống ở chỗ ngồi đă được sắp đặt sẵn. Sau khi ngồi xuống, đức Thế Tôn đă bảo đại đức Ānanda rằng: “Này Ānanda, vậy ngươi hăy mang nước lại. Này Ānanda, Ta bị khát, Ta sẽ uống nước.” Khi được nói như vậy, đại đức Ānanda đă nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, giờ đây các cỗ xe hàng số lượng năm trăm vừa đi qua. Nước ấy, bị bánh xe chạy qua, trở nên ít ỏi, bị quậy lên, bị vẩn đục, trôi chảy. Bạch Ngài, con sông Kukutthā ở nơi không xa, có nước trong, có nước lành, có nước mát, có nước sạch, có bến nước xinh xắn. Ở nơi này, đức Thế Tôn sẽ uống nước và sẽ làm mát mẻ cơ thể.” Đến lần thứ nh́, đức Thế Tôn đă bảo đại đức Ānanda rằng: “Này Ānanda, vậy ngươi hăy mang nước lại. Này Ānanda, Ta bị khát, Ta sẽ uống nước.” Đến lần thứ nh́, —như trên— sẽ làm mát mẻ cơ thể.” Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn đă bảo đại đức Ānanda rằng: “Này Ānanda, vậy ngươi hăy mang nước lại. Này Ānanda, Ta bị khát, Ta sẽ uống nước.” “Bạch Ngài, xin vâng.” Đại đức Ānanda nghe theo đức Thế Tôn đă cầm lấy cái b́nh bát đi đến gần con sông ấy.

 

10. Khi ấy, con sông ấy, bị bánh xe chạy qua, trở nên ít ỏi, bị quậy lên, bị vẩn đục, đang trôi chảy, trong khi đại đức Ānanda đang đi đến gần, th́ trở nên trong sạch, không bị vẩn đục, tinh khiết, trôi chảy. Khi ấy, đại đức Ānanda đă khởi ư điều này: “Thật là kỳ diệu! Thật là phi thường! Đức Như Lai có đại thần lực, có đại oai lực! Bởi v́ con sông này đây, bị bánh xe chạy qua, trở nên ít ỏi, bị quậy lên, bị vẩn đục, đang trôi chảy, trong khi ta đang đi đến gần, th́ trở nên trong sạch, không bị vẩn đục, tinh khiết, trôi chảy.” Sau khi lấy nước uống bằng cái b́nh bát, đại đức Ānanda đă đi gặp đến đức Thế Tôn, sau khi đến đă nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, thật là kỳ diệu! Bạch Ngài, thật là phi thường! Đức Như Lai có đại thần lực, có đại oai lực! Bạch Ngài, bởi v́ con sông này đây, bị bánh xe chạy qua, trở nên ít ỏi, bị quậy lên, bị vẩn đục, đang trôi chảy, trong khi con đang đi đến gần, th́ trở nên trong sạch, không bị vẩn đục, tinh khiết, trôi chảy. Xin đức Thế Tôn hăy uống nước, xin đấng Thiện Thệ hăy uống nước.” Khi ấy, đức Thế Tôn đă uống nước.

 

11. Sau đó, đức Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ khưu đă đi đến sông Kukutthā, sau khi đến đă đi xuống sông Kukutthā, tắm, và đi trở lên rồi đi đến vườn xoài, sau khi đến đă bảo đại đức Cundaka rằng: “Này Cundaka, vậy ngươi hăy xếp đặt y hai lớp được gấp tư lại. Này Ānanda, Ta đang mệt, Ta sẽ nằm xuống.” “Bạch Ngài, xin vâng.” Đại đức Cundaka nghe theo đức Thế Tôn đă xếp đặt y hai lớp được gấp tư lại. Sau đó, đức Thế Tôn đă nằm thế nằm của loài sư tử bằng hông bên phải, đặt bàn chân này lên bàn chân kia, có niệm, có sự nhận biết rơ, sau khi đă tác ư đến tư tưởng về việc đứng dậy, c̣n đại đức Cundaka đă ngồi xuống ngay tại chỗ ấy, phía trước đức Thế Tôn.

 

Đức Phật sau khi đi đến con sông Kukutthā,

có nước trong sạch, có nước lành, có nước tinh khiết,

bậc Đạo Sư, với dáng vẻ vô cùng mệt nhọc, đă lội xuống,

đức Như Lai, không người sánh bằng, ở thế gian này.

 

Bậc Đạo Sư, sau khi tắm và uống nước, đă đi lên,

được tôn vinh, ở giữa một nhóm tỳ khưu,

bậc Đạo Sư, đức Thế Tôn, người chuyển vận Giáo Pháp ở nơi này,

vị ẩn sĩ vĩ đại đă đi đến vườn xoài.

 

Ngài đă bảo vị tỳ khưu tên Cundaka rằng:

‘Hăy trải ra (y hai lớp) được gấp tư lại làm chỗ nằm cho Ta,

được nhắc nhở bởi bậc có bản thân đă được tu tập, vị Cunda ấy

 ngay lập tức đă trải ra (y hai lớp) được gấp tư lại.

 

Bậc Đạo Sư, với dáng vẻ vô cùng mệt nhọc, đă nằm xuống,

vị Cunda cũng đă ngồi tại nơi ấy, ở phía trước mặt.”

 

12. Sau đó, đức Thế Tôn đă bảo đại đức Ānanda rằng: “Này Ānanda, hơn nữa nếu người nào khơi dậy sự ân hận cho Cunda, con trai người thợ rèn, rằng: ‘Này đạo hữu Cunda, thật là điều không lợi ích đă có cho ngươi đây! Này đạo hữu Cunda, thật là điều đạt được xấu xa đă có cho ngươi đây! Bởi v́ đức Thế Tôn sau khi thọ thực món thí thực cuối cùng của ngươi đây đă viên tịch Niết Bàn.’ Này Ānanda, nỗi ân hận như thế của Cunda, con trai người thợ rèn, cần được xua tan rằng: ‘‘Này đạo hữu Cunda, thật là điều lợi ích đă có cho ngươi đây! Này đạo hữu Cunda, thật là điều đạt được tốt đẹp đă có cho ngươi đây! Bởi v́ đức Thế Tôn sau khi thọ thực món thí thực cuối cùng của ngươi đây đă viên tịch Niết Bàn. Này đạo hữu Cunda, điều này đă được tôi trực tiếp nghe, trực tiếp thọ nhận từ đức Thế Tôn rằng: ‘Hai phần thí thực này có quả báu như nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả báu lớn hơn và phước báu lớn hơn rất nhiều so với các món thí thực khác. Hai phần thí thực nào? Phần thí thực mà sau khi thọ dụng đức Như Lai giác ngộ phẩm vị Chánh Đẳng Giác tối thượng, và phần thí thực sau khi thọ dụng đức Như Lai viên tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn không c̣n dư sót. Hai phần thí thực này có quả báu như nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả báu lớn hơn và phước báu lớn hơn rất nhiều so với các món thí thực khác. Nghiệp đưa đến tuổi thọ đă được vị đáng kính Cunda tích lũy. Nghiệp đưa đến sắc đẹp đă được vị đáng kính Cunda tích lũy. Nghiệp đưa đến hạnh phúc đă được vị đáng kính Cunda tích lũy. Nghiệp đưa đến danh tiếng đă được vị đáng kính Cunda tích lũy. Nghiệp đưa đến cơi Trời đă được vị đáng kính Cunda tích lũy. Nghiệp đưa đến uy quyền đă được vị đáng kính Cunda tích lũy.’ Này Ānanda, nỗi ân hận như thế của Cunda, con trai người thợ rèn, cần được xua tan.”

 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đă thốt lên lời cảm hứng này:
 

 “Phước thiện tăng trưởng cho người bố thí, sự thù oán không được tích lũy đối với người đang tự chế ngự, và người hiền thiện từ bỏ điều ác, do sự diệt tận luyến ái, sân hận, và si mê, vị ấy được tịch diệt.”

 

 

8. 6. KINH DÂN LÀNG PĀṬALI

 

1. Tôi đă nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn, trong khi đi du hành ở xứ sở của những người Magadha cùng với đại chúng tỳ khưu, đă ngự đến ngôi làng Pāṭali. Các cư sĩ người làng Pāṭali đă nghe rằng: “Nghe nói đức Thế Tôn trong khi đi du hành ở xứ sở của những người Magadha cùng với đại chúng tỳ khưu, đă đi đến ngôi làng Pāṭali.” Sau đó, các cư sĩ người làng Pāṭali đă đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đă đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đă ngồi xuống ở một bên, các cư sĩ người làng Pāṭali đă nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn nhận lời về ngôi nhà nghỉ trọ.” Đức Thế Tôn đă nhận lời bằng thái độ im lặng.[8]

 

2. Khi ấy, các cư sĩ người làng Pāṭali hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đă từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi đi đến ngôi nhà nghỉ trọ, sau khi đến đă trải thảm toàn bộ nhà nghỉ trọ với thảm trải, cho sắp đặt các chỗ ngồi, cho bố trí lu nước, cho treo lên cây đèn dầu, rồi đă đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đă đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Khi đă đứng ở một bên, các cư sĩ người làng Pāṭali đă nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, nhà nghỉ trọ đă trải thảm toàn bộ với thảm trải, các chỗ ngồi đă được cho sắp đặt, lu nước đă được cho bố trí, cây đèn dầu đă được treo lên. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hăy biết giờ này là thời điểm của việc nào.”

 

3. Sau đó, đức Thế Tôn đă quấn y (nội), rồi cầm lấy b́nh bát và y cùng với đại chúng tỳ khưu đi đến nhà nghỉ trọ, sau khi đến đă rửa sạch hai bàn chân rồi đi vào nhà nghỉ trọ và ngồi xuống chỗ cột nhà ở chính giữa, mặt nh́n về hướng đông. Hội chúng tỳ khưu cũng đă rửa sạch các bàn chân, rồi đi vào nhà nghỉ trọ và ngồi xuống chỗ bức tường ở phía tây, mặt nh́n về hướng đông, và có đức Thế Tôn trong tầm nh́n. Các cư sĩ người làng Pāṭali cũng đă rửa sạch các bàn chân, rồi đi vào nhà nghỉ trọ và ngồi xuống chỗ bức tường ở phía đông, mặt nh́n về hướng tây, và có đức Thế Tôn trong tầm nh́n.

 

4. Khi ấy, đức Thế Tôn đă bảo các cư sĩ người làng Pāṭali rằng: “Này các cư sĩ, đây là năm điều tai hại của kẻ không giữ giới có sự hư hỏng về giới. Năm điều nào?

 

Này các cư sĩ, ở đây kẻ không giữ giới có sự hư hỏng về giới gánh chịu sự mất mát lớn về tài sản do nguyên nhân xao lăng. Đây là điều tai hại thứ nhất của kẻ không giữ giới có sự hư hỏng về giới.

 

Này các cư sĩ, c̣n có điều khác nữa là tiếng đồn xấu xa của kẻ không giữ giới có sự hư hỏng về giới lan rộng. Đây là điều tai hại thứ nh́ của kẻ không giữ giới có sự hư hỏng về giới.
 

 Này các cư sĩ, c̣n có điều khác nữa là kẻ không giữ giới có sự hư hỏng về giới đi vào tập thể nào khác dầu là tập thể những người Sát-đế-lỵ, dầu là tập thể những người Bà-la-môn, dầu là tập thể các gia chủ, dầu là tập thể các Sa-môn, kẻ ấy đi vào thiếu sự tự chủ và trở nên bối rối. Đây là điều tai hại thứ ba của kẻ không giữ giới có sự hư hỏng về giới.

 

Này các cư sĩ, c̣n có điều khác nữa là kẻ không giữ giới có sự hư hỏng về giới bị mê muội khi từ trần. Đây là điều tai hại thứ tư của kẻ không giữ giới có sự hư hỏng về giới.

 

Này các cư sĩ, c̣n có điều khác nữa là kẻ không giữ giới có sự hư hỏng về giới khi thân này bị tan ră, sau khi chết đi sẽ tái sanh vào đọa xứ, cơi khổ, nơi trừng phạt, địa ngục. Đây là điều tai hại thứ năm của kẻ không giữ giới có sự hư hỏng về giới.

 

Này các cư sĩ, đây là năm điều tai hại của kẻ không giữ giới có sự hư hỏng về giới.

 

5. Này các cư sĩ, đây là năm điều lợi ích của người giữ giới có sự thành tựu về giới. Năm điều nào?

 

Này các cư sĩ, người giữ giới có sự thành tựu về giới thành tựu khối lượng tài sản lớn do nguyên nhân không xao lăng. Đây là điều lợi ích thứ nhất của người giữ giới có sự thành tựu về giới.

 

Này các cư sĩ, c̣n có điều khác nữa là tiếng đồn tốt đẹp của người giữ giới có sự thành tựu về giới lan rộng. Đây là điều lợi ích thứ nh́ của người giữ giới có sự thành tựu về giới.

 

Này các cư sĩ, c̣n có điều khác nữa là người giữ giới có sự thành tựu về giới đi vào tập thể nào khác dầu là tập thể những người Sát-đế-lỵ, dầu là tập thể những người Bà-la-môn, dầu là tập thể các gia chủ, dầu là tập thể các Sa-môn, người ấy đi vào có sự tự chủ và không có bối rối. Đây là điều lợi ích thứ ba của người giữ giới có sự thành tựu về giới.

 

Này các cư sĩ, c̣n có điều khác nữa là người giữ giới có sự thành tựu về giới không bị mê muội khi từ trần. Đây là điều lợi ích thứ tư của người giữ giới có sự thành tựu về giới.

 

Này các cư sĩ, c̣n có điều khác nữa là người giữ giới có sự thành tựu về giới khi thân này bị tan ră, sau khi chết đi sẽ tái sanh vào chốn an vui, cơi Trời, cơi người. Đây là điều lợi ích thứ năm của người giữ giới có sự thành tựu về giới.

 

Này các cư sĩ, đây là năm điều lợi ích của người giữ giới có sự thành tựu về giới.”

 

6. Sau đó, khi đă chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho các cư sĩ người làng Pāṭali bằng bài Pháp thoại đến tận đêm khuya, đức Thế Tôn đă giải tán (bảo rằng): “Này các cư sĩ, đêm đă khuya. Các ngươi hăy biết giờ này là thời điểm của việc nào” Khi ấy, các cư sĩ người làng Pāṭali đă thích thú, đă tùy hỷ lời dạy của đức Thế Tôn, rồi đă từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, và ra đi.

 

Sau đó, khi các cư sĩ người làng Pāṭali ra đi không lâu, đức Thế Tôn đă đi vào ngôi nhà trống vắng.
 

7. Vào lúc bấy giờ, Sunīdha và Vassakāra, hai vị quan đại thần xứ Magadha, cho xây thành ở làng Pāṭali để ngăn cản các người Vajji. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị Trời đến hàng ngàn vị chiếm giữ các khu vực ở làng Pāṭali. Các vị Trời có oai lực lớn chiếm giữ khu vực nào th́ các vị sai khiến tâm của các vị vua và của các quan đại thần của vua có oai lực lớn ở nơi đó cho xây các dinh thự. Các vị Trời có oai lực trung b́nh chiếm giữ khu vực nào th́ các vị sai khiến tâm của các vị vua và của các quan đại thần của vua có oai lực trung b́nh ở nơi đó cho xây các dinh thự. Các vị Trời có oai lực kém chiếm giữ khu vực nào th́ các vị sai khiến tâm của các vị vua và của các quan đại thần của vua có oai lực kém ở nơi đó cho xây các dinh thự. Và đức Thế Tôn bằng Thiên nhăn thanh tịnh vượt xa loài người đă nh́n thấy các vị Trời ấy đến hàng ngàn vị đang chiếm giữ các khu vực ở làng Pāṭali. Các vị Trời có oai lực lớn chiếm giữ khu vực nào th́ các vị sai khiến tâm của các vị vua và của các quan đại thần của vua có oai lực lớn ở nơi đó cho xây các dinh thự. Các vị Trời có oai lực trung b́nh chiếm giữ khu vực nào th́ các vị sai khiến tâm của các vị vua và của các quan đại thần của vua có oai lực trung b́nh ở nơi đó cho xây các dinh thự. Các vị Trời có oai lực kém chiếm giữ khu vực nào th́ các vị sai khiến tâm của các vị vua và của các quan đại thần của vua có oai lực kém ở nơi đó cho xây các dinh thự.”

 

8. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi thức dậy vào lúc hừng sáng của đêm ấy đă bảo đại đức Ānanda rằng: “Này Ānanda, ai là người cho xây thành ở làng Pāṭali vậy?”

 

“Bạch Ngài, Sunīdha và Vassakāra, hai vị quan đại thần xứ Magadha, cho xây thành ở làng Pāṭali để ngăn cản các người Vajji.”

 

“Này Ānanda, cũng giống như là đă thỉnh ư với chư Thiên ở cơi Trời Ba Mươi Ba, này Ānanda, tương tự y như thế Sunīdha và Vassakāra, hai vị quan đại thần xứ Magadha, đă cho xây thành ở làng Pāṭali để ngăn cản các người Vajji.

 

9. Này Ānanda, ở đây sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng, bằng Thiên nhăn thanh tịnh vượt trên loài người Ta đă nh́n thấy nhiều vị Trời đang chiếm giữ các khu vực ở trong làng Pāṭali. Các vị Trời có oai lực lớn chiếm giữ khu vực nào th́ các vị sai khiến tâm của các vị vua và của các quan đại thần của vua có oai lực lớn ở nơi đó cho xây các dinh thự. Các vị Trời có oai lực trung b́nh chiếm giữ khu vực nào th́ các vị sai khiến tâm của các vị vua và của các quan đại thần của vua có oai lực trung b́nh ở nơi đó cho xây các dinh thự. Các vị Trời có oai lực kém chiếm giữ khu vực nào th́ các vị sai khiến tâm của các vị vua và của các quan đại thần của vua có oai lực kém ở nơi đó cho xây các dinh thự.

 

10. Này Ānanda, cho đến tận lănh thổ của những người Ariyan và đến tận con đường của những nhà thương buôn, nơi này sẽ trở thành thành phố hàng đầu Pāṭaliputta, nơi trao đổi các loại hàng hóa. Này Ānanda, thành Pāṭaliputta sẽ xảy ra ba tai họa hoặc do lửa, hoặc do nước, hoặc do sự chia rẽ mối liên kết.”
 

11. Sau đó, Sunīdha và Vassakāra, hai vị quan đại thần xứ Magadha, đă đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đă tỏ vẻ thân thiện với đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xă giao thân thiện rồi đă đứng ở một bên. Khi đă đứng ở một bên, Sunīdha và Vassakāra, hai vị quan đại thần xứ Magadha, đă nói với đức Thế Tôn điều này: - “Xin Ngài Gotama hăy nhận lời chúng tôi về bữa trai phạn vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu.” Đức Thế Tôn đă nhận lời bằng thái độ im lặng.

 

12. Khi ấy, Sunīdha và Vassakāra, hai vị quan đại thần xứ Magadha, sau khi hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn, đă đi đến chỗ trú ngụ của ḿnh, sau khi đến đă cho chuẩn bị sẵn sàng thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm tại chỗ trú ngụ của ḿnh, rồi đă cho người thông báo thời giờ đến đức Thế Tôn rằng: “Bạch Ngài Gotama, đă đến giờ, thức ăn đă chuẩn bị xong.” Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đă quấn y (nội), rồi cầm lấy b́nh bát và y cùng với hội chúng tỳ khưu đi đến chỗ trú ngụ của Sunīdha và Vassakāra, hai vị quan đại thần xứ Magadha, sau khi đến đă ngồi xuống ở chỗ ngồi đă được sắp đặt. Khi ấy, Sunīdha và Vassakāra, hai vị quan đại thần xứ Magadha, đă tự tay làm hài ḷng và toại ư hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm.

 

13. Sau đó, khi đức Thế Tôn đă thọ thực xong có bàn tay đă rời khỏi b́nh bát, Sunīdha và Vassakāra, hai vị quan đại thần đă cầm lấy chiếc ghế thấp khác, rồi đă ngồi xuống ở một bên. Khi Sunīdha và Vassakāra, hai vị quan đại thần xứ Magadha, đă ngồi xuống ở một bên, Đức Thế Tôn đă nói lời tùy hỷ đến họ bằng những lời kệ này:

 

Ở tại khu vực nào, chỗ trú ngụ được sắp đặt cho các bậc có bản chất sáng suốt, tại nơi ấy nên dâng thức ăn đến các vị có giới, đă tự chế ngự, có Phạm hạnh.

 

Nên tỏ sự kính trọng đến chư Thiên đă ngụ ở nơi ấy. Chư Thiên ấy, được cúng dường, sẽ cúng dường người ấy, được tôn kính, sẽ tôn kính người ấy.

 

Do đó, chư Thiên thương mến người ấy, như người mẹ thương xót đứa con trai ruột thịt. Được chư Thiên thương mến, người ấy sẽ luôn luôn gặp được các điều tốt lành.”

 

14. Sau đó, khi đă nói lời tùy hỷ đến Sunīdha và Vassakāra, hai vị quan đại thần xứ Magadha, bằng những lời kệ này, đức Thế Tôn đă từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Vào lúc bấy giờ, Sunīdha và Vassakāra, hai vị quan đại thần xứ Magadha, đă đi theo phía sau đức Thế Tôn (nghĩ rằng): “Hôm nay, Sa-môn Gotama đi ra bằng cửa thành nào th́ cửa thành ấy sẽ có tên là Cửa thành Gotama, và băng qua sông Gaṅgā bằng bến tàu nào th́ bến tàu ấy sẽ có tên là Bến tàu Gotama.”
 

15. Sau đó, đức Thế Tôn đă đi ra bằng cửa thành nào th́ cửa thành ấy đă có tên là Cửa thành Gotama. Rồi đức Thế Tôn đă đi đến sông Gaṅgā. Vào lúc bấy giờ, sông Gaṅgā là tràn đầy, mấp mé bờ khiến chim quạ có thể uống nước. Dân chúng, một số đi kiếm thuyền, một số đi kiếm xuồng, một số buộc thành chiếc bè với ước muốn đi từ bờ này sang bờ kia. Khi ấy, cũng giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay đă được co lại hoặc có thể co lại cánh tay đă được duỗi ra, tương tự như thế đức Thế Tôn đă biến mất tại bờ bên này của sông Gaṅgā và hiện ra đứng ở bờ bên kia cùng với hội chúng tỳ khưu. Đức Thế Tôn đă nh́n thấy những người ấy, một số đang đi kiếm thuyền, một số đang đi kiếm xuồng, một số đang buộc thành chiếc bè với ước muốn đi từ bờ này sang bờ kia.

 

16. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đă thốt lên lời cảm hứng này:

 

Những người băng qua biển hồ sông suối, sau khi xây dựng cây cầu, sau khi vượt qua các hồ nhỏ. (Trong khi) người c̣n đang buộc chiếc bè nhỏ th́ các bậc thông minh đă vượt qua (bờ kia).”

 

 

8. 7. KINH ĐƯỜNG RẼ HAI NHÁNH

 

1. Tôi đă nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn đang đi đường xa ở xứ sở của những người Kosala cùng với đại đức Nāgasamāla là Sa-môn hầu cận. Dọc theo đường đi, đại đức Nāgasamāla đă nh́n thấy đường rẽ hai nhánh, sau khi nh́n thấy đă nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài Thế Tôn,[9] đây là đường đi. Chúng ta hăy đi lối này.” Khi được nói như vậy, đức Thế Tôn đă nói với đại đức Nāgasamāla điều này: “Này Nāgasamāla, đây là đường đi. Chúng ta hăy đi lối này.” Đến lần thứ nh́, —như trên— Đến lần thứ ba, đại đức Nāgasamāla đă nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài Thế Tôn, đây là đường đi. Chúng ta hăy đi lối này.” Khi được nói như vậy, đức Thế Tôn đă nói với đại đức Nāgasamāla điều này: “Này Nāgasamāla, đây là đường đi. Chúng ta hăy đi lối này.” Khi ấy, đại đức Nāgasamāla đă để b́nh bát và y của đức Thế Tôn ở trên mặt đất ngay tại nơi ấy (nói rằng): “Bạch Ngài, đây là b́nh bát và y của đức Thế Tôn.”

 

2. Khi ấy, trong lúc đại đức Nāgasamāla đang đi theo con đường ấy, dọc theo đường đi bọn cướp đă bước ra và đă gây hại bằng những cú đánh và những cú đá, đă đập bể b́nh bát, và đă xé nát y hai lớp. Sau đó, đại đức Nāgasamāla với b́nh bát bị đập bể, với y hai lớp bị xé nát, đă đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đă đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đă ngồi xuống ở một bên, đại đức Nāgasamāla đă nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, ở đây trong lúc con đang đi bằng con đường ấy, dọc theo đường đi bọn cướp đă bước ra và đă gây hại bằng những cú đánh và những cú đá, đă đập bể b́nh bát, và đă xé nát y hai lớp.”

 

3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đă thốt lên lời cảm hứng này:

 

Trong khi đi cùng, trong khi sống chung, người hiểu biết sâu sắc bị lẫn lộn với người không biết. Sau khi biết được th́ dứt bỏ kẻ ác, tựa như con diệc, loài uống sữa loại bỏ nước.”

 

 

8. 8. KINH VISĀKHĀ

 

1. Tôi đă nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, tu viện Pubba, ở ṭa nhà dài của Mẹ của Migāra. Vào lúc bấy giờ, đứa cháu đáng yêu, thích ư của bà Visākhā, Mẹ của Migāra, bị từ trần. Khi ấy, bà Visākhā, Mẹ của Migāra, với y phục ướt đẫm, với đầu tóc ướt đẫm, vào lúc giữa trưa đă đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đă đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi bà Visākhā, Mẹ của Migāra, đă ngồi xuống ở một bên, đức Thế Tôn đă nói với bà ấy điều này: “Này Visākhā, bà từ đâu đi đến với y phục ướt đẫm, với đầu tóc ướt đẫm, và đă đến đây vào lúc giữa trưa vậy?”

 

“Bạch Ngài, đứa cháu đáng yêu, thích ư của con bị từ trần. V́ thế, con với y phục ướt đẫm, với đầu tóc ướt đẫm, đă đến đây vào lúc giữa trưa.”

 

“Này Visākhā, vậy bà có muốn có các con và các cháu nhiều như dân chúng ở thành Sāvatthi không?”

 

“Bạch đức Thế Tôn, con muốn có các con và các cháu nhiều như dân chúng ở thành Sāvatthī vậy.”

 

2. “Này Visākhā, vậy có bao nhiêu người ở thành Sāvatthi từ trần mỗi ngày?”

 

“Bạch Ngài, mười người ở thành Sāvatthi từ trần mỗi ngày cũng có. Bạch Ngài, chín người ở thành Sāvatthi từ trần mỗi ngày cũng có. Bạch Ngài, tám người ở thành Sāvatthi từ trần mỗi ngày cũng có. Bạch Ngài, bảy người ở thành Sāvatthi từ trần mỗi ngày cũng có. Bạch Ngài, sáu người ở thành Sāvatthi từ trần mỗi ngày cũng có. Bạch Ngài, năm người ở thành Sāvatthi từ trần mỗi ngày cũng có. Bạch Ngài, bốn người ở thành Sāvatthi từ trần mỗi ngày cũng có. Bạch Ngài, ba người ở thành Sāvatthi từ trần mỗi ngày cũng có. Bạch Ngài, hai người ở thành Sāvatthi từ trần mỗi ngày cũng có. Bạch Ngài, một người ở thành Sāvatthi từ trần mỗi ngày cũng có. Bạch Ngài, thành Sāvatthi là không thiếu những người đang từ trần.”

 

“Này Visākhā, bà nghĩ ǵ về điều ấy, có phải là đôi khi bà cũng có lúc không có y phục ướt đẫm, không có đầu tóc ướt đẫm?”

 

3. “Bạch Ngài, điều ấy không phải vậy. Bạch Ngài, quá đủ với con về việc có các con và các cháu nhiều chừng ấy.”

 

“Này Visākhā, những ai có một trăm người đáng yêu, những kẻ ấy có một trăm cái khổ. Những ai có chín mươi người đáng yêu, những kẻ ấy có chín mươi cái khổ. Những ai có tám mươi người đáng yêu, những kẻ ấy có tám mươi cái khổ. Những ai có bảy mươi người đáng yêu, những kẻ ấy có bảy mươi cái khổ. Những ai có sáu mươi người đáng yêu, những kẻ ấy có sáu mươi cái khổ. Những ai có năm mươi người đáng yêu, những kẻ ấy có năm mươi cái khổ. Những ai có bốn mươi người đáng yêu, những kẻ ấy có bốn mươi cái khổ. Những ai có ba mươi người đáng yêu, những kẻ ấy có ba mươi cái khổ. Những ai có hai mươi người đáng yêu, những kẻ ấy có hai mươi cái khổ. Những ai có mười người đáng yêu, những kẻ ấy có mười cái khổ. Những ai có chín người đáng yêu, những kẻ ấy có chín cái khổ. Những ai có tám người đáng yêu, những kẻ ấy có tám cái khổ. Những ai có bảy người đáng yêu, những kẻ ấy có bảy cái khổ. Những ai có sáu người đáng yêu, những kẻ ấy có sáu cái khổ. Những ai có năm người đáng yêu, những kẻ ấy có năm cái khổ.  Những ai có bốn người đáng yêu, những kẻ ấy có bốn cái khổ. Những ai có ba người đáng yêu, những kẻ ấy có ba cái khổ. Những ai có hai người đáng yêu, những kẻ ấy có hai cái khổ. Những ai có một người đáng yêu, những kẻ ấy có một cái khổ. Những ai không có người đáng yêu, những kẻ ấy không có khổ. Ta nói rằng những kẻ ấy không có sầu muộn, không c̣n ô nhiễm, không có thất vọng.”

 

4. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đă thốt lên lời cảm hứng này:

 

Mọi sầu muộn hoặc than văn, và những khổ đau ở thế gian với nhiều h́nh thức, những điều này phát khởi có liên quan đến đối tượng đáng yêu; khi đối tượng đáng yêu không có th́ những điều này không có. Chính v́ thế, đối với những người nào không có đối tượng đáng yêu ở bất cứ nơi đâu trên thế gian, những người ấy có sự an lạc, không c̣n sầu muộn. V́ thế, kẻ ước mong không sầu muộn, không c̣n ô nhiễm, không nên tạo ra đối tượng đáng yêu ở bất cứ nơi đâu trên thế gian.”

 

 

8. 9. KINH DABBA - THỨ NHẤT

 

1. Tôi đă nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, ở Veḷuvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, đại đức Dabba Mallaputta đă đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đă đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đă ngồi xuống ở một bên, đại đức Dabba Mallaputta đă nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch đấng Thiện Thệ, giờ đây là thời điểm viên tịch Niết Bàn của con.” “Này Dabba, ngươi hăy biết giờ này là thời điểm của việc nào.”

 

2. Khi ấy, đại đức Dabba Mallaputta đă từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi đă bay lên không trung, đă ngồi xuống với thế kiết già ở giữa hư không trên bầu trời, đă thể nhập hỏa giới, đă xuất ra, và đă viên tịch Niết Bàn. Khi ấy, lúc đại đức Dabba Mallaputta đă bay lên không trung, đă ngồi xuống với thế kiết già ở giữa hư không trên bầu trời, đă thể nhập hỏa giới, đă xuất ra, và đă viên tịch Niết Bàn, lúc cơ thể của vị ấy đang được thiêu cháy, đang được đốt cháy, th́ không có than và không có tro được nhận biết. Cũng giống như bơ lỏng hay dầu ăn lúc đang được thiêu cháy, đang được đốt cháy, th́ không có than và không có tro được nhận biết, tương tự y như thế lúc đại đức Dabba Mallaputta đă bay lên không trung, đă ngồi xuống với thế kiết già ở giữa hư không trên bầu trời, đă thể nhập hỏa giới, đă xuất ra, và đă viên tịch Niết Bàn, lúc cơ thể của vị ấy đang được thiêu cháy, đang được đốt cháy, th́ không có than và không có tro được nhận biết.

 

3. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đă thốt lên lời cảm hứng này:

 

Thân xác đă ră tan, tưởng đă tịch diệt, tất cả các thọ đă trở thành mát lạnh, các hành đă yên lặng, thức đă đi đến sự tiêu diệt.”

 

 

8. 10. KINH DABBA - THỨ NH̀

 

1. Tôi đă nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Tại nơi ấy, đức Thế Tôn đă bảo các vị tỳ khưu rằng: “Này các tỳ khưu.” “Bạch Ngài,” các vị tỳ khưu ấy đă đáp lời đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đă nói điều này: “Này các tỳ khưu, lúc đại đức Dabba Mallaputta đă bay lên không trung, đă ngồi xuống với thế kiết già ở giữa hư không trên bầu trời, đă thể nhập hỏa giới, đă xuất ra, và đă viên tịch Niết Bàn, lúc cơ thể của vị ấy đang được thiêu cháy, đang được đốt cháy, th́ không có than và không có tro được nhận biết. Cũng giống như bơ lỏng hay dầu ăn lúc đang được thiêu cháy, đang được đốt cháy, th́ không có than và không có tro được nhận biết, tương tự y như thế lúc đại đức Dabba Mallaputta đă bay lên không trung, đă ngồi xuống với thế kiết già ở giữa hư không trên bầu trời, đă thể nhập hỏa giới, đă xuất ra, và đă viên tịch Niết Bàn, lúc cơ thể của vị ấy đang được thiêu cháy, đang được đốt cháy, th́ không có than và không có tro được nhận biết.”

 

2. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đă thốt lên lời cảm hứng này:

 

Giống như điểm đến của ngọn lửa (của vật) đang cháy sáng, bị đập vỗ bởi cái búa sắt, được từ từ lắng dịu, là không được biết đến, tương tự như thế cảnh giới tái sanh của các vị đă được giải thoát chân chánh, đă vượt qua ḍng chảy của sự trói buộc vào các dục, đă đạt đến sự an lạc bất động, là không có để công bố.”

 

Phẩm Dân Làng Pāṭali là thứ tám.

 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY

 

Bốn Kinh về Niết Bàn đă được nói đến, vị Cunda, các dân làng Pāṭali, đường rẽ hai nhánh, và bà Visākhā, với hai chuyện về vị Dabba; chúng là mười.

 

*****

 

Đây là phẩm thứ nhất: Sự giác ngộ cao quư, đây là phẩm thứ hai: Mucalinda, c̣n phẩm cao quư về vị Nanda là thứ ba, và phẩm cao quư về vị Meghiya là thứ tư, ở đây phẩm cao quư thứ năm là vị Soṇa, phẩm cao quư thứ sáu là Mù Bẩm Sinh, và phẩm cao quư thứ bảy là Tiểu Phẩm, phẩm thứ tám cao quư về làng Pāṭali. Đầy đủ tám mươi bài Kinh cao quư đă khéo được phân chia thành tám phẩm ở đây. Họ đă nói điều này: “Chắc chắn tập Phật Tự Thuyết ấy đă được tŕnh bày bởi bậc Hữu Nhăn, đấng Vô Nhiễm.”

 

PHẬT TỰ THUYẾT ĐƯỢC ĐẦY ĐỦ.

 

--ooOoo--

 


 

[1] Bốn sự gắn bó: là tứ kết, gồm có: dục kết, hữu kết, tà kiến kết, và vô minh kết (kāmayogo bhavayogo diṭṭhiyogo avijjāyogo).

[2] Các lời giải thích trong ngoặc đơn được căn cứ vào Chú Giải (UdA. 350-353).

[3] Lakuṇṭakabhaddiyaṃ: vị này có tên là Bhaddiya và có thân h́nh thấp (lakuṇṭaka) nên được gọi như trên (UdA. 360).

[4] Hai ḍng kệ đầu giống như câu kệ 297 của Theragāthāpāḷi - Trưởng Lăo Kệ (TTPV  31, 99).

[5] ‘Chiếc xe’ được so sánh với vị tỳ khưu Lakuṇṭaka-bhaddiya, ‘không chút lỗi lầm’ nghĩa là hoàn toàn trong sạch, ‘có mái che màu trắng’ nghĩa là quả vị A-la-hán, ‘có một căm’ tức là niệm, ‘ḍng chảy’ nghĩa là tham ái (UdA. 370).

[6]’ ở đây nên hiểu là ‘attā,’ tự ngă, bản ngă (UdA. 376).

[7] Xứ (āyatana) ở đây nên hiểu là pháp xứ (dhammāyatana).

[8] Bài Kinh này cũng được thấy ở Tạng Luật, Đại Phẩm (Xem TTPV  05, từ trang 55).

[9] Hô cách sử dụng ở đây có phần khách sáo là ‘bhante bhagavā’ thay v́ chỉ là ‘bhante’ (ND).

 

 

 

   
 

| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |

 
 

<Mục Lục><Đầu Trang>