Trang Chính

TTPV 29: Suttanipātapāḷi - Kinh Tập

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT

KHUDDAKANIKĀYA - TIỂU BỘ

SUTTANIPĀTAPĀḶI - KINH TẬP

* TTPV tập 29 *

(Đọc với font VU- Times và Acrobat Reader)

Cập Nhật: Friday, April 11, 2014

 

I. URAGAVAGGO - PHẨM RẮN

 

 

Buddha Jayanti Tripitaka Series (BJTS) - Tạng Sri Lanka

 

 

Lời tiếng Việt: (văn xuôi) Tỳ khưu Indacanda

 

 

Lời tiếng Việt: (văn vần) HT. Thích Minh Châu

 

 

1. URAGASUTTAṂ

 

 

1. KINH RẮN

 

 

1. KINH RẮN

 

1. Yo uppatitaṃ vineti kodhaṃ visaṭaṃ sappavisaṃva osadhehi,
so bhikkhu jahāti orapāraṃ urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.

 

1. Vị (tỳ khưu) nào xua đi cơn giận dữ đă trổi dậy, tựa như (kẻ xua đi) nọc rắn độc đă lan tỏa nhờ vào các loại thảo dược, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ đă bị già cỗi.

 

1. Ai nhiếp phục phẫn nộ
Đang được dấy khởi lên,
Như dùng chất linh dược,
Ngăn độc rắn lan rộng
Tỷ-kheo ấy từ bỏ,
Bờ này và bờ kia,
Như loài rắn thoát bỏ
Da rắn cũ già xưa.

 

2. Yo rāgamudacchidā asesaṃ bhisapupphaṃ’va saroruhaṃ vigayha,
so bhikkhu jahāti orapāraṃ urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.

 

2. Vị (tỳ khưu) nào đă cắt đứt hoàn toàn luyến ái, tựa như kẻ đă lội xuống (cắt đứt) đóa hoa sen mọc lên ở hồ nước, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ đă bị già cỗi.

 

2. Ai cắt đứt tham dục,
Không c̣n chút dư tàn,
Như kẻ hái hoa sen
Sanh ra từ ao hồ.
Tỷ-kheo ấy từ bỏ,
Bờ này và bờ kia,
Như loài rắn thoát bỏ
Da rắn cũ già xưa.

 

3. Yo taṇhamudacchidā asesaṃ saritaṃ sīghasaraṃ visosayitvā,
so bhikkhu jahāti orapāraṃ urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.
 

3. Vị (tỳ khưu) nào đă cắt đứt hoàn toàn tham ái, sau khi đă làm khô cạn ḍng suối nước trôi nhanh,[1] vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ đă bị già cỗi.

---------------------

[1] Giáo sư K. R. Norman, ở bản dịch The Group of Discourses của ḿnh, đồng ư với sự hiệu đính của Brough như sau: saritaṃ sīghasaraṃ’va sosayitvā = tựa như kẻ đă làm khô cạn ḍng suối nước trôi nhanh.

 

3. Ai cắt đứt tham ái,
Không c̣n chút dư tàn,
Làm cho nước cạn khô,
Ḍng nước chảy nhanh mạnh
Tỷ-kheo ấy từ bỏ,
Bờ này và bờ kia,
Như loài rắn thoát bỏ
Da rắn cũ già xưa.

 

4. Yo mānamudabbadhī asesaṃ naḷasetuṃ’va sudubbalaṃ mahogho,
so bhikkhu jahāti orapāraṃ urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.

 

4. Vị (tỳ khưu) nào đă hủy diệt hoàn toàn ngă mạn, tựa như cơn lũ lớn (hủy diệt) cây cầu làm bằng sậy vô cùng yếu ớt, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ đă bị già cỗi.

 

4. Ai phá hoại kiêu mạn
Không c̣n chút dư tàn,
Như nước mạnh tàn phá
Cây cỏ lau yếu hèn,
Tỷ-kheo ấy từ bỏ,
Bờ này và bờ kia,
Như loài rắn thoát bỏ
Da rắn cũ già xưa.

 

5. Yo nājjhagamā bhavesu sāraṃ vicinaṃ pupphamiva udumbaresu,
so bhikkhu jahāti orapāraṃ urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.
 

5. Vị (tỳ khưu) nào đă không đi đến bản thể ở các hữu,[1] tựa như kẻ (không đạt được bông hoa) trong khi t́m kiếm bông hoa ở những cây sung,[2] vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ đă bị già cỗi.

----------------------
[1] Bản thể ở các hữu: bản thể thường c̣n hoặc bản thể tự ngă ở các cơi dục, cơi sắc, cơi vô sắc, cơi hữu tưởng, cơi vô tưởng, cơi phi tưởng phi phi tưởng, cơi một uẩn, cơi bốn uẩn, cơi năm uẩn (SnA. i, 19).

[2] Theo Chú Giải, udumbara là loại cây không có bông hoa (Sđd.). Từ điển ghi nghĩa udumbara là cây sung, cây vả, dướng như hai loại cây này kết trái nhưng không trải qua thời kỳ trổ hoa.

 

5. Ai trong các sanh hữu,
Không t́m thấy lơi cây,
Như kẻ đi hái hoa,
Trên cây sung không hoa.
Tỷ-kheo ấy từ bỏ,
Bờ này và bờ kia,
Như loài rắn thoát bỏ
Da rắn cũ già xưa.

6. Yassantarato na santi kopā iti bhavābhavataṃ ca vītivatto,
so bhikkhu jahāti orapāraṃ urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.

6. Đối với vị (tỳ khưu) nào mà các sự bực tức không hiện diện ở trong tâm, vị đă vượt qua khỏi hữu và phi hữu như thế, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ đă bị già cỗi.

6. Với ai trong nội tâm,
Không c̣n có phẫn hận,
Đă vượt thoát ra khỏi,
Cả hữu và phi hữu.
Tỷ-kheo ấy từ bỏ,
Bờ này và bờ kia,
Như loài rắn thoát bỏ
Da rắn cũ già xưa.

 

7. Yassa vitakkā vidhūpitā ajjhattaṃ suvikappitā asesā,
so bhikkhu jahāti orapāraṃ urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.

7. Đối với vị (tỳ khưu) nào các ư nghĩ suy tầm được thiêu đốt, khéo được cắt bỏ ở nội tâm, không c̣n dư sót, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ đă bị già cỗi.

7. Với ai những tầm tư,
Được làm cho tan biến
Nội tâm khéo sửa soạn,
Không c̣n chút dư tàn.
Tỷ-kheo ấy từ bỏ,
Bờ này và bờ kia,
Như loài rắn thoát bỏ
Da rắn cũ già xưa.

 

8. Yo nāccasārī na paccasārī sabbaṃ accagamā imaṃ papañcaṃ,
so bhikkhu jahāti orapāraṃ urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.

8. Vị (tỳ khưu) nào đă không vượt quá, đă không quay trở lại, đă chế ngự tất cả vọng tưởng này, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ đă bị già cỗi.

8. Ai không đi quá trớn,
Cũng không quá chậm trễ,
Đă nhiếp phục toàn diện,
Hư luận chướng ngại này.
Tỷ-kheo ấy từ bỏ,
Bờ này và bờ kia,
Như loài rắn thoát bỏ
Da rắn cũ già xưa.

 

9. Yo nāccasārī na paccasārī sabbaṃ vitathamidanti ñatva loke,
so bhikkhu jahāti orapāraṃ urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.

9. Vị (tỳ khưu) nào đă không vượt quá, đă không quay trở lại, sau khi biết được về thế gian rằng: ‘Toàn bộ điều này là không thật,’ vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ đă bị già cỗi.

9. Ai không đi quá trớn,
Cũng không quá chậm trễ,
Biết rơ được ở đời,
Sự này toàn hư vọng.
Tỷ-kheo ấy từ bỏ,
Bờ này và bờ kia,
Như loài rắn thoát bỏ
Da rắn cũ già xưa.

 

10. Yo nāccasārī na paccasārī sabbaṃ vitathamidanti vītalobho,
so bhikkhu jahāti orapāraṃ urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.

10. Vị (tỳ khưu) nào đă không vượt quá, đă không quay trở lại, (sau khi biết được rằng) ‘Toàn bộ điều này là không thật,’ có tham đă được xa ĺa, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ đă bị già cỗi.

10. Ai không đi quá trớn,
Cũng không quá chậm trễ,
Từ bỏ, không có tham,
Sự này toàn hư vọng.
Tỷ-kheo ấy từ bỏ,
Bờ này và bờ kia,
Như loài rắn thoát bỏ
Da rắn cũ già xưa.

 

11. Yo nāccasārī na paccasārī sabbaṃ vitathamidanti vītarāgo,
so bhikkhu jahāti orapāraṃ urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.

 

11. Vị (tỳ khưu) nào đă không vượt quá, đă không quay trở lại, (sau khi biết được rằng) ‘Toàn bộ điều này là không thật,’ có luyến ái đă được xa ĺa, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ đă bị già cỗi.

11. Ai không đi quá trớn,
Cũng không quá chậm trễ,
Từ bỏ, không tham dục,
Sự này toàn hư vọng.
Tỷ-kheo ấy từ bỏ,
Bờ này và bờ kia,
Như loài rắn thoát bỏ
Da rắn cũ già xưa.

 

12. Yo nāccasārī na paccasārī sabbaṃ vitathamidanti vītadoso,
so bhikkhu jahāti orapāraṃ urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.

12. Vị (tỳ khưu) nào đă không vượt quá, đă không quay trở lại, (sau khi biết được rằng) ‘Toàn bộ điều này là không thật,’ có sân đă được xa ĺa, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ đă bị già cỗi.

12. Ai không đi quá trớn,
Cũng không quá chậm trễ,
Từ bỏ, ly sân hận,
Sự này toàn hư vọng.
Tỷ-kheo ấy từ bỏ,
Bờ này và bờ kia,
Như loài rắn thoát bỏ
Da rắn cũ già xưa.

 

13. Yo nāccasārī na paccasārī sabbaṃ vitathamidanti vītamoho,
so bhikkhu jahāti orapāraṃ urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.

13. Vị (tỳ khưu) nào đă không vượt quá, đă không quay trở lại, (sau khi biết được rằng) ‘Toàn bộ điều này là không thật,’ có si đă được xa ĺa, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ đă bị già cỗi.

13. Ai không đi quá trớn,
Cũng không quá chậm trễ,
Từ bỏ, ly si ám,
Sự này toàn hư vọng.
Tỷ-kheo ấy từ bỏ,
Bờ này và bờ kia,
Như loài rắn thoát bỏ
Da rắn cũ già xưa.

 

14. Yassānusayā na santi keci mūlā akusalā samūhatāse,
so bhikkhu jahāti orapāraṃ urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.

14. Đối với vị (tỳ khưu) nào mà các pháp tiềm ẩn đều không hiện diện, (và) các cội rễ bất thiện đều đă được trừ diệt, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ đă bị già cỗi.

 

14. Với ai, các tùy miên,
Hoàn toàn không hiện hữu,
Các nguồn gốc bất thiện
Được nhổ lên trừ sạch.
Tỷ-kheo ấy từ bỏ,
Bờ này và bờ kia,
Như loài rắn thoát bỏ
Da rắn cũ già xưa.

 

15. Yassa darathajā na santi keci oraṃ āgamanāya paccayāse,
so bhikkhu jahāti orapāraṃ urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.

15. Đối với vị (tỳ khưu) nào mà các pháp sanh ra từ sự bực bội, (là) các duyên đưa về lại bờ này, đều không hiện diện, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ đă bị già cỗi.

15. Với ai, không có ǵ,
Do phiền năo sanh khởi,
Làm duyên trở lui lại,
Về lại bờ bên này.
Tỷ-kheo ấy từ bỏ,
Bờ này và bờ kia,
Như loài rắn thoát bỏ
Da rắn cũ già xưa.

 

16. Yassa vanathajā na santi keci vinibandhāya bhavāya hetukappā,
so bhikkhu jahāti orapāraṃ urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.

16. Đối với vị (tỳ khưu) nào mà các pháp sanh ra từ sự bám lấy đối tượng, (là) các pháp làm nhân đưa đến sự trói chặt vào hiện hữu, đều không hiện diện, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ đă bị già cỗi.

16. Với ai, không có ǵ,
Do rừng ái sanh khởi,
Tạo nhân khiến trói buộc
Con người vào tái sanh.
Tỷ-kheo ấy từ bỏ,
Bờ này và bờ kia,
Như loài rắn thoát bỏ
Da rắn cũ già xưa.

 

17. Yo nīvaraṇe pahāya pañca anīgho tiṇṇakathaṃkatho visallo,
so bhikkhu jahāti orapāraṃ urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.

17. Vị (tỳ khưu) nào sau khi đă dứt bỏ năm pháp che lấp, không có phiền muộn, có sự nghi ngờ đă được vượt qua, có mũi tên đă được xa ĺa, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ đă bị già cỗi.

 

 

 

17. Ai đoạn năm triền cái,
Không sầu khổ bực phiền,
Vượt qua được nghi hoặc,
Thoát mũi tên phiền năo.
Tỷ-kheo ấy từ bỏ,
Bờ này và bờ kia,
Như loài rắn thoát bỏ
Da rắn cũ già xưa.

 

 

Uragasuttaṃ niṭṭhitaṃ.

 

 

Dứt Kinh Rắn.

 

 

 

2. DHANIYASUTTAṂ

 

 

2. KINH DHANIYA

 

 

2. KINH DHANIYA

 

18. Pakkodano duddhakhīro ’hamasmi (iti dhaniyo gopo)
anutīre mahiyā samānavāso,
channā kuṭi āhito gini
atha ce patthayasi pavassa deva.

 

18. (Người chăn nuôi ḅ Dhaniya[1] nói)

“Tôi có cơm đă nấu chín, có sữa đă vắt xong,

cư ngụ cùng gia đ́nh bên bờ sông Mahī,

cái cḥi đă được lợp kín, lửa đă được nhóm lên.

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hăy đổ mưa đi.”

--------------------

[1] Người chăn nuôi ḅ Dhaniya (dhaniyo gopo): Dhaniya là tên một người con trai phú hộ, gopo (gopī: nữ tánh) là người chăn nuôi trâu ḅ của chính ḿnh, c̣n người chăn giữ trâu ḅ của người khác để nhận tiền công gọi là gopālaka (SnA. i, 28). Chú Giải cho biết bầy ḅ của Dhaniya có số lượng là 30.000 con, (trong số đó) 27.000 con được vắt sữa (Sđd. 26).

 

Dhaniya:
18. Cơm ta, nấu đă chín,
Sữa uống, ta vắt xong,
Mục đồng Dhaniya,
Đă nói lên như vậy.
Trên bờ sông Mah́,
Ta chung sống đồng cư,
Cḥi lá được khéo lợp,
Lửa đốt được cháy đỏ.
Nếu là ư người muốn,
Thần mưa, hăy mưa đi.

19. Akkodhano vigatakhīlo ’hamasmi (iti bhagavā)
anutīre mahiyekarattivāso,
vivaṭā kuṭi nibbuto gini
atha ce patthayasi pavassa deva.

 

19. (Đức Thế Tôn nói)

“Ta không có giận dữ, sự bướng bỉnh đă xa ĺa,

cư ngụ một đêm bên bờ sông Mahī,

cái cḥi (bản ngă) đă được mở ra, lửa đă được diệt tắt.

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hăy đổ mưa đi.”

 

Thế Tôn:
19. Ta đoạn được phẫn nộ,
Tâm hoang vu không c̣n,
Bậc Thế Tôn, Chánh Giác
Đă nói lên như vậy.
Trên bờ sông Mah́,
Ta chỉ sống một đêm,
Cḥi lá được rộng mở,
Lửa đốt được tịch tịnh.
Nếu là ư người muốn,
Thần mưa, hăy mưa đi.

 

20. Andhakamakasā na vijjare (iti dhaniyo gopo)
kacche rūḷhatiṇe caranti gāvo,
vuṭṭhimpi saheyyumāgataṃ
atha ce patthayasi pavassa deva.

 

20. (Người chăn nuôi ḅ Dhaniya nói)

“Ruồi và muỗi không t́m thấy,

bầy ḅ bước đi ở đầm lầy có cỏ đă mọc,

thậm chí cơn mưa đến, chúng cũng có thể chịu đựng.

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hăy đổ mưa đi.”

 

Dhaniya:
20. Ruồi lằn và muỗi ṃng,
Ở đây không t́m thấy,
Mục đồng Dhaniya,
Đă nói lên như vậy.
Trên cánh đồng cỏ mọc,
Đàn ḅ đi ăn cỏ,
Dầu cơn mưa có đến,
Chúng có thể chịu đựng.
Nếu là ư người muốn,
Thần mưa, hăy mưa đi.

 

21. Baddhā hi bhisi susaṅkhatā (iti bhagavā)
tiṇṇo pāragato vineyya oghaṃ,
attho bhisiyā na vijjati
atha ce patthayasi pavassa deva.
 

21. (Đức Thế Tôn nói)

“Chiếc bè quả đă được buộc lại, đă khéo được tạo ra.

Ta đă vượt qua, đă đi đến bờ kia, sau khi đă chế ngự ḍng lũ;

nhu cầu với chiếc bè không t́m thấy.

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hăy đổ mưa đi.”

 

Thế Tôn:
21. Các bè đă được cột,
Khéo tác thành tốt đẹp,
Bậc Thế Tôn, Chánh Giác
Đă nói lên như vậy.
Ai qua được bờ kia,
Nhiếp phục ḍng nước mạnh,
Lợi ích của chiếc bè,
Đâu c̣n thấy cần thiết.
Nếu là ư người muốn,
Thần mưa, hăy mưa đi.

 

22. Gopī mama assavā alolā (iti dhaniyo gopo)
dīgharattaṃ saṃvāsiyā manāpā,
tassā na suṇāmi kiñci pāpaṃ
atha ce patthayasi pavassa deva.

22. (Người chăn nuôi ḅ Dhaniya nói)

“Người vợ của tôi nhu thuận, không tham lam,

hợp ư, cùng chung sống thời gian dài,

tôi không được nghe bất cứ điều ǵ xấu xa của nàng.

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hăy đổ mưa đi.”

 

Dhaniya:
22. Vợ ta khéo nhu thuận,
Không có tham dục ǵ,
Mục đồng Dhaniya
Đă nói lên như vậy.
Đă lâu ngày chung sống,
Vừa đẹp ư đẹp ḷng,
Ta không nghe điều ǵ,
Thuộc ác hạnh về nàng.
Nếu là ư người muốn,
Thần mưa, hăy mưa đi.

 

23. Cittaṃ mama assavaṃ vimuttaṃ (iti bhagavā)
dīgharattaṃ paribhāvitaṃ sudantaṃ,
pāpaṃ pana me na vijjati
atha ce patthayasi pavassa deva.
 

23. (Đức Thế Tôn nói)

“Tâm của Ta nhu thuận, đă được giải thoát,

được phát triển toàn diện, khéo được huấn luyện thời gian dài,

hơn nữa điều xấu xa của Ta không t́m thấy.

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hăy đổ mưa đi.”

 

Thế Tôn:
23. Tâm Ta khéo nhu thuận,
Được giải thoát, mở rộng,
Bậc Thế Tôn, Chánh Giác
Đă nói lên như vậy.
Lâu ngày tu viên măn,
Khéo nhiếp phục chế ngự,
Trong Ta các pháp ác,
Không c̣n được t́m thấy.
Nếu là ư người muốn,
Thần mưa, hăy mưa đi.

 

24. Attavetanabhato ’hamasmi (iti dhaniyo gopo)
puttā ca me samāniyā arogā,
tesaṃ na suṇāmi kiñci pāpaṃ
atha ce patthayasi pavassa deva.
 

24. (Người chăn nuôi ḅ Dhaniya nói)

“Tôi sinh sống bằng lợi tức của bản thân,

và những người con trai của tôi cùng sống chung, không bệnh tật,

tôi không nghe bất cứ điều ǵ xấu xa của chúng.

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hăy đổ mưa đi.”

 

Dhaniya:
24. Với lợi tức thâu hoạch,
Ta tự nuôi sống ta,
Mục đồng Dhaniya
Đă nói lên như vậy,
Con ta và cả ta,
Sống chung không bệnh hoạn,
Ta không nghe điều ǵ,
Thuộc ác hạnh về chúng.
Nếu là ư người muốn,
Thần mưa, hăy mưa đi.

 

25. Nāhaṃ bhatako ’smi kassaci (iti bhagavā)
nibbiṭṭhena carāmi sabbaloke,
attho bhatiyā na vijjati
atha ce patthayasi pavassa deva.
 

25. (Đức Thế Tôn nói)

“Ta không là người làm thuê cho bất cứ ai,

với sự thành tựu (phẩm vị Toàn Tri) Ta du hành ở khắp thế gian,

nhu cầu về lương bổng không t́m thấy,

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hăy đổ mưa đi.”

 

Thế Tôn:
25. Ta không có làm mướn,
Cho một ai ở đời,
Bậc Thế Tôn, Chánh Giác
Đă nói lên như vậy
Với điều được chứng đắc,
Ta du hành thế giới,
Về tiền công cần thiết,
Không thể có nơi Ta.
Nếu là ư người muốn,
Thần mưa, hăy mưa đi.

 

26. Atthi vasā atthi dhenupā (iti dhaniyo gopo)
godharaṇiyo paveṇiyopi atthi,
usabhopi gavampatīdha atthi
atha ce patthayasi pavassa deva.

26. (Người chăn nuôi ḅ Dhaniya nói)

“(Tôi) có các ḅ con mới lớn, có các ḅ cái cho con bú,

có các ḅ cái mang thai, luôn cả các ḅ cái vừa trưởng thành,

ở đây cũng có con ḅ đực, chúa đàn.

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hăy đổ mưa đi.”

Dhaniya:
26. Đây có các ḅ cái,
Đây có các ḅ con,
Mục đồng Dhaniya
Đă nói lên như vậy.
Đây có những ḅ mẹ,
Mang thai, nối giống ḍng,
Đây có những ḅ đực,
Những con chúa đầu đàn.
Nếu là ư người muốn,
Thần mưa, hăy mưa đi.

 

27. Natthi vasā natthi dhenupā (iti bhagavā)
godharaṇiyo paveṇiyopi natthi,
usabhopi gavampatīdha natthi
atha ce patthayasi pavassa deva.

27. (Đức Thế Tôn nói)

“(Ta) không có các ḅ con mới lớn, không có các ḅ cái cho con bú,

không có các ḅ cái mang thai, luôn cả các ḅ cái vừa trưởng thành,

ở đây cũng không có con ḅ đực, chúa đàn.

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hăy đổ mưa đi.”

 

Thế Tôn:
27. Đây không có ḅ cái,
Đây không có ḅ con,
Bậc Thế Tôn, Chánh Giác
Đă nói lên như vậy.
Đây không có ḅ mẹ,
Mang thai, nối giống ḍng,
Đây không có ḅ đực,
Những con chúa đầu đàn.
Nếu là ư người muốn,
Thần mưa, hăy mưa đi.

 

28. Khīḷā nikhātā asampavedhī (iti dhaniyo gopo)
dāmā muñjamayā navā susaṇṭhānā,
na hi sakkhinti dhenupāpi chettuṃ
atha ce patthayasi pavassa deva.
 

28. (Người chăn nuôi ḅ Dhaniya nói)

“Các cây cọc đă được chôn xuống, không bị lay động.

Các dây buộc mới, làm bằng cỏ muñja, có phẩm chất tốt,

ngay cả các con ḅ cái cho con bú cũng không thể giật đứt.  

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hăy đổ mưa đi.”

 

Dhaniya:
28. Cây cột được đóng sâu,
Không c̣n bị dao động,
Mục đồng Dhaniya
Đă nói lên như vậy.
Các dây bằng cây lau,
Được bện lại mới chắc,
Và các con ḅ con,
Không thể nào giật đứt.
Nếu là ư người muốn,
Thần mưa, hăy mưa đi.

 

29. Usabhoriva chetva bandhanāni (iti bhagavā)
nāgo pūtilataṃ va dāḷayitvā,
nāhaṃ puna upessaṃ gabbhaseyyaṃ
atha ce patthayasi pavassa deva.

29. (Đức Thế Tôn nói)

“Tựa như con ḅ đực đă cắt đứt các sự trói buộc,

tựa như con voi đă bứt ĺa sợi dây rừng thối tha,

Ta sẽ không đi đến việc nằm ở bào thai lần nữa.

Này vị Trời, giờ đây nếu ngài muốn, ngài hăy đổ mưa đi.”

 

Thế Tôn:
29. Giống như con ḅ đực,
Giật đứt các trói buộc,
Bậc Thế Tôn, Chánh Giác
Đă nói lên như vậy.
Như voi làm bựt đứt
Các giây leo héo mục,
Ta không c̣n đi đến,
Chỗ thai tạng tái sanh.
Nếu là ư người muốn,
Thần mưa, hăy mưa đi.

 

30. Ninnañca thalañca pūrayanto
mahāmegho pāvassi tāvadeva,
sutvā devassa vassato
imamatthaṃ dhaniyo abhāsatha.

30. Ngay khi ấy, có đám mây lớn đă đổ mưa

làm tràn ngập vùng đất trũng và đất cao.

Sau khi nghe được Trời đang mưa,

Dhaniya đă nói lên ư nghĩa này:

 

30. Rồi mưa lớn đổ xuống,
Làm đầy tràn đất trũng,
Làm tràn ngập đất cao,
Nghe trời gầm, mưa, thét,
Mục đồng Dhaniya,
Nói lên lời như sau:

 

31. Lābho vata no anappako
ye mayaṃ bhagavantaṃ addasāma,
saraṇaṃ taṃ upema cakkhuma
satthā no hohi tuvaṃ mahāmuni.

31. (Người chăn nuôi ḅ Dhaniya nói)

“Quả thật lợi ích của chúng tôi là không ít,

chúng tôi đă được gặp đức Thế Tôn.

Thưa đấng Hữu Nhăn, chúng con đi đến nương tựa Ngài.

Thưa bậc Đại Hiền Trí, xin Ngài hăy là bậc Đạo Sư của chúng con.

 

Dhaniya:
31. Lợi thay cho chúng ta,
Đâu phải là lợi nhỏ,
Chúng ta được chiêm ngưỡng,
Bậc Chánh Giác, Thế Tôn.
Ôi! Kính bậc Pháp nhăn,
Con xin quy y Ngài,
Kính bậc Đại ẩn sĩ,
Hăy là Thầy chúng con.

 

32. Gopī ca ahañca assavā
brahmacariyaṃ sugate carāmase,
jātimaraṇassa pāragā
dukkhassantakarā bhavāmase.

32. Vợ và con là những người nhu thuận, hăy cho chúng con thực hành Phạm hạnh ở nơi đấng Thiện Thệ, hăy cho chúng con trở thành những người đi đến bờ kia của sanh tử, những người thực hiện sự chấm dứt khổ đau.

32. Vợ con và cả con,
Là những người nhu thuận,
Xin sống đời Phạm hạnh,
Dưới chân bậc Thiện Thệ.
Được đến bờ bên kia,
Vượt khỏi sanh già chết,
Chúng con sẽ trở thành
Người đoạn tận đau khổ.

 

33. Nandati puttehi puttimā (iti māro pāpimā)
gomiko gohi tatheva nandati,
upadhī hi narassa nandanā
na hi so nandati yo nirūpadhī.

33. (Ma Vương ác độc nói)

“Người có con trai vui vẻ với các con trai,

tương tự y như thế, người chủ bầy ḅ vui vẻ với bầy ḅ.

Bởi v́ mầm tái sanh là niềm vui vẻ của con người,

bởi v́ người nào không có mầm tái sanh, người ấy không vui vẻ.”

 

Màra:
33. Ai có các con trai,
Hoan hỷ với con trai,
Đây là lời Ác ma,
Đă nói lên như vậy
Người chủ các con ḅ,
Hoan hỷ với con ḅ.
C̣n người th́ hoan hỷ,
Đối với sự sanh y,
Ai không có sanh y,
không thể có hoan hỷ.

 

34. Socati puttehi puttimā (iti bhagavā)
gomiko gohi tatheva socati,
upadhī hi narassa socanā
na hi so socati yo nirūpadhī ”ti.
 

34. (Đức Thế Tôn nói)

“Người có con trai sầu muộn với các con trai,

tương tự y như thế, người chủ bầy ḅ sầu muộn với bầy ḅ.

Bởi v́ mầm tái sanh là nỗi sầu muộn của con người,

bởi v́ người nào không có mầm tái sanh, người ấy không sầu muộn.”

 

Thế Tôn:
34. Ai có các con trai,
Sầu muộn với con trai,
Bậc Thế Tôn, Chánh Giác,
Đă nói lên như vậy.
Người chủ các con ḅ,
Sầu muộn với con ḅ;
Sầu muộn của con người,
Chính do sự sanh y,
Ai không có sanh y,
Không thể có sầu muộn.

 

 

Dhaniyasuttaṃ niṭṭhitaṃ.

 

 

Dứt Kinh Dhaniya.

 

 

     

3. KHAGGAVISĀṆASUTTAṂ

 

 

3. KINH SỪNG TÊ GIÁC

 

 

3. KINH CON TÊ NGƯU MỘT SỪNG

 

35. Sabbesu bhūtesu nidhāya daṇḍaṃ
aviheṭhayaṃ aññatarampi tesaṃ,
na puttamiccheyya kuto sahāyaṃ
eko care khaggavisāṇakappo.
 

35. Buông bỏ sự trừng phạt đối với tất cả chúng sanh,

không hăm hại bất cứ ai trong số họ,

không nên mong mỏi đứa con trai, sao lại (mong mỏi) bạn bè?

Nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

 

35. Đối với các hữu t́nh,
Từ bỏ gậy và trượng,
Chớ làm hại một ai
Trong chúng hữu t́nh ấy.
Con trai không ước muốn,
C̣n nói ǵ bạn bè,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

36. Saṃsaggajātassa bhavanti snehā
snehanvayaṃ dukkhamidaṃ pahoti,
ādīnavaṃ snehajaṃ pekkhamāno
eko care khaggavisāṇakappo.
 

36. Các sự thương yêu hiện hữu đối với người đă có sự giao tiếp,

theo sau sự thương yêu là khổ đau này được thành lập.

Trong khi xét thấy điều bất lợi sanh lên từ sự thương yêu,

nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

 

36. Do thân cận giao thiệp,
Thân ái từ đấy sanh,
Tùy thuận theo thân ái,
Khổ này có thể sanh.
Nh́n thấy những nguy hại,
Do thân ái sanh khởi,
Hăy sống riêng một ḿnh,
Như tê ngưu một sừng.

 

37. Mitte suhajje anukampamāno
hāpeti atthaṃ paṭibaddhacitto,
etaṃ bhayaṃ santhave pekkhamāno
eko care khaggavisāṇakappo.

37. Trong khi thương tưởng đến các bạn bè thân hữu,

(thời) buông rơi mục đích, có tâm bị ràng buộc.

Trong khi xét thấy mối nguy hiểm này ở sự giao du,

nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

 

37. Do ḷng từ thương mến,
Đối bạn bè thân hữu,
Mục đích bị bỏ quên,
Tâm tư bị buộc ràng,
Do thấy sợ hăi này,
Trong giao du mật thiết,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

38. Vaṃso visālo va yathā visatto
puttesu dāresu ca yā apekhā,
vaṃsakaḷīro va asajjamāno
eko care khaggavisāṇakappo.

38. Giống như lùm tre rậm rạp bị vướng víu

sự mong mỏi (yêu thương) các con và những người vợ (là tương tự).

Trong khi không bị vướng víu như là mụt măng tre,

nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

 

38. Ai nhớ nghĩ chờ mong,
Đối với con và vợ,
Người ấy bị buộc ràng,
Như cành tre rậm rạp,
C̣n các ngọn tre cao,
Nào có ǵ buộc ràng,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

39. Migo araññamhi yathā abaddho
yenicchakaṃ gacchati gocarāya,
viññū naro seritaṃ pekkhamāno
eko care khaggavisāṇakappo.

39. Giống như con nai ở trong rừng không bị trói buộc

đi đến nơi kiếm ăn tùy theo ư thích,

người hiểu biết trong khi xem xét về sự tự do,  

nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

 

39. Như nai trong núi rừng,
Không ǵ bị trói buộc,
Tự đi chỗ nó muốn
Để t́m kiếm thức ăn.
Như các bậc Hiền trí,
Thấy tự do giải thoát,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

40. Āmantanā hoti sahāyamajjhe
vāse ṭhāne gamane cārikāya,
anabhijjhitaṃ seritaṃ pekkhamāno
eko care khaggavisāṇakappo.

40. Có sự mời gọi giữa bạn bè

về chuyện nghỉ ngơi, về việc đứng gần, về sự ra đi, về cuộc du hành,

trong khi xem xét về sự tự do không được (kẻ khác) ham thích,[1] nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

---------------------------

[1] Sự xuất gia là không được ham thích, không được mong ước bởi tất cả những kẻ tầm thường bị tham chế ngự (SnA. i, 85).

40. Giữa bạn bè thân hữu,
Bị gọi lên gọi xuống,
Tại chỗ ở trú xứ,
Hay trên đường bộ hành.
Thấy tự do giải thoát,
Không có ǵ tham luyến,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

41. Khiḍḍā ratī hoti sahāyamajjhe
puttesu ca vipulaṃ hoti pemaṃ,
piyavippayogañca jigucchamāno
eko care khaggavisāṇakappo.
 

41. Sự vui đùa thích thú ở giữa đám bạn bè

và ḷng thương yêu đối với con cái là bao la,

trong khi chán ghét sự tách ĺa khỏi những người yêu dấu,

nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

 

 

41. Giữa bạn bè thân hữu,
Ưa thích, vui cười đùa,
Đối với con, với cháu,
Ái luyến thật lớn thay,
Nhàm chán sự hệ lụy,
Với những người thân ái,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

42. Cātuddiso appaṭigho ca hoti
santussamāno itarītarena,
parissayānaṃ sahitā achambhī
eko care khaggavisāṇakappo.

42. Người không ḷng bất b́nh trải khắp bốn phương,

tự hài ḷng với vật dụng dầu tốt hay xấu,

chịu đựng mọi hiểm nghèo không ḷng hoảng sợ,

nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

 

42. Khắp cả bốn phương trời,
Không sân hận với ai,
Tự ḿnh biết vừa đủ,
Với vật này vật khác,
Vững chịu các hiểm nguy,
Không run sợ dao động,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

43. Dussaṅgahā pabbajitāpi eke
atho gahaṭṭhā gharamāvasantā,
appossukko paraputtesu hutvā
eko care khaggavisāṇakappo.

43. Ngay cả một số các vị đă xuất gia cũng khó đồng thuận,

những kẻ tại gia đang sống dưới mái gia đ́nh cũng vậy,

đă là người ít bị bận tâm về con cái của những kẻ khác,

nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

 

43. Có số người xuất gia,
Chung sống thật khó khăn,
Cũng như các gia chủ,
Ở tại các cửa nhà,
Sống vô tư vô lự,
Giữa con cháu người khác,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

44. Oropayitvā gihī vyañjanāni
saṃsīnapatto yathā koviḷāro,
chetvāna vīro gihibandhanāni
eko care khaggavisāṇakappo.
 

44. Hăy cởi bỏ các h́nh tướng tại gia

như loài cây koviḷāro có lá được rũ bỏ,

là người anh hùng, sau khi cắt đứt mọi sự ràng buộc của gia đ́nh,

nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

 

44. Từ bỏ, để một bên,
Mọi biểu dương gia đ́nh,
Như loại cây san hô,
Tước bỏ mọi lá cây,
Bậc anh hùng cắt đứt,
Mọi trói buộc gia đ́nh.
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

45. Sace labhetha nipakaṃ sahāyaṃ
saddhiṃ caraṃ sādhuvihāri dhīraṃ,
abhibhuyya sabbāni parissayāni
careyya tenattamano satīmā.


 

45. Nếu có thể đạt được người bạn chín chắn,

kẻ đồng hành sáng suốt, sống ngay thẳng,

sau khi khắc phục mọi sự hiểm nghèo,

nên du hành với vị ấy, có sự hoan hỷ, có niệm.

 

45. Nếu t́m được bạn lành,
Thận trọng và sáng suốt,
Bạn đồng hành chung sống,
Bạn thiện trú Hiền trí.
Cùng nhau đồng nhiếp phục,
Tất cả mọi hiểm nạn,
Hăy sống với bạn ấy,
Hoan hỷ, giữ chánh niệm.

 

46. No ce labhetha nipakaṃ sahāyaṃ
saddhiṃ caraṃ sādhuvihāri dhīraṃ,
rājā ’va raṭṭhaṃ vijitaṃ pahāya
eko care khaggavisāṇakappo.

46. Nếu không thể đạt được người bạn chín chắn,

kẻ đồng hành sáng suốt, sống ngay thẳng,

tương tự như vị vua từ bỏ lănh địa đă xâm chiếm được,

nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

 

46. Nếu không được bạn lành,
Thận trọng và sáng suốt,
Bạn đồng hành chung sống,
Bạn thiện trú Hiền trí.
Hăy như vua từ bỏ,
Đất nước bị bại vong,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

47. Addhā pasaṃsāma sahāyasampadaṃ
seṭṭhā samāsevitabbā sahāyā,
ete aladdhā anavajjabhojī
eko care khaggavisāṇakappo.

47. Quả vậy, chúng ta ca ngợi sự thành tựu về bạn bè. Những bạn bè vượt trội (hoặc) tương đương là nên giao thiệp. (Nếu) những người này là không đạt được, (nên) thọ hưởng những ǵ không bị chê trách, nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

47. Thật chúng ta tán thán,
Các bằng hữu chu toàn,
Bậc hơn ta, bằng ta,
Nên sống gần thân cận.
Nếu không gặp bạn này.
Những bậc không lầm lỗi,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

48. Disvā suvaṇṇassa pabhassarāni
kammāraputtena suniṭṭhitāni,
saṅghaṭṭamānāni duve bhujasmiṃ
eko care khaggavisāṇakappo.
 

48. Sau khi nh́n thấy những (ṿng) vàng sáng chói

khéo được hoàn thành bởi con trai người thợ kim hoàn,

(chúng) đang va chạm vào nhau khi hai ṿng ở trên cùng cánh tay,

nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

 

48. Thấy đồ trang sức vàng,
Lấp lánh và sáng chói,
Được con người thợ vàng,
Khéo làm, khéo tay làm,
Hai chúng chạm vào nhau,
Trên hai tay đeo chúng,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

49. Evaṃ dutiyena sahā mamassa
vācābhilāpo abhisajjanā vā,
etaṃ bhayaṃ āyatiṃ pekkhamāno
eko care khaggavisāṇakappo.

49. Tương tự như thế, cùng với người thứ hai, có thể xảy đến cho tôi

sự chuyện văn bằng lời nói hoặc sự quyến luyến sâu đậm.

Trong khi xem xét thấy mối nguy hiểm này trong tương lai,

nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

 

49. Như vậy nếu ta cùng
Với một người thứ hai,
Tranh luận căi vă nhau,
Sân hận, gây hấn nhau,
Nh́n thấy trong tương lai,
Sợ hăi hiểm nguy này,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

50. Kāmā hi citrā madhurā manoramā
virūparūpena mathenti cittaṃ,
ādīnavaṃ kāmaguṇesu disvā
eko care khaggavisāṇakappo.

50. Bởi v́ các dục là đa dạng, ngọt ngào, làm thích ư,

chúng khuấy động tâm bằng nhiều h́nh thức khác nhau.

Sau khi nh́n thấy điều bất lợi ở các loại dục,

nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

 

50. Các dục thật mỹ miều,
Ngọt thơm và đẹp ư,
Dưới h́nh sắc, phi sắc,
Làm mê loạn tâm tư,
Thấy sự nguy hiểm này,
Trong các dục trưởng dưỡng,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

51. Ītī ca gaṇḍo ca upaddavo ca
rogo ca sallañca bhayañca metaṃ,
etaṃ bhayaṃ kāmaguṇesu disvā
eko care khaggavisāṇakappo.

51. Điều này là tai họa, là mụt nhọt, là bất hạnh, là tật bệnh, là mũi tên, và là sự nguy hiểm cho tôi. Sau khi nh́n thấy mối nguy hiểm này ở các loại dục, nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

51. Đây là một mụn nhọt,
Và cũng là tai họa,
Một tật bệnh, mũi tên,
Là sợ hăi cho ta,
Thấy sự nguy hiểm này,
Trong các dục trưởng dưỡng,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

52. Sītañca uṇhañca khudaṃ pipāsaṃ
vātātape ḍaṃsasiriṃsape ca,
sabbāni petāni abhisambhavitvā
eko care khaggavisāṇakappo.

52. Lạnh, nóng, đói, khát,

gió và sức nóng, muỗi ṃng và rắn rết,

sau khi đă khắc phục tất cả những điều này,

nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

 

52. Lạnh lẽo và nóng bức,
Đói bụng và khát nước,
Gió thổi, ánh mặt trời.
Muỗi lằn và rắn rết.
Tất cả xúc chạm này,
Đều chịu đựng vượt qua,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

53. Nāgo va yūthāni vivajjayitvā
sañjātakhandho padumī uḷāro,
yathābhirantaṃ vihare araññe
eko care khaggavisāṇakappo.

53. Tựa như con long tượng có thân h́nh khổng lồ, có đốm hoa sen, cao thượng, đă ĺa bỏ các bầy đàn sống trong rừng theo như ư thích, nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

53. Như con voi to lớn,
Từ bỏ cả bầy đàn,
Thân thể được sanh ra,
To lớn tợ hoa sen,
Tùy theo sự thích thú,
Sống tại chỗ rừng núi,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

54. Aṭṭhānataṃ saṅgaṇikāratassa
yaṃ phassaye sāmayikaṃ vimuttiṃ,
ādiccabandhussa vaco nisamma
eko care khaggavisāṇakappo.

 

54. Người ưa thích sự tụ hội có thể chạm đến sự giải thoát tạm thời[1] là điều không có cơ sở. Sau khi cân nhắc lời nói của đấng quyến thuộc của mặt trời, nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

--------------------

[1] sāmayikaṃ vimuttinti lokiyasamāpattiṃ” (ApA. 182): “sự giải thoát tạm thời là sự thể nhập hiệp thế” (các tầng thiền và ngũ thông - ND).

 

54. Ai ưa thích hội chúng,
Sự kiện không xảy ra,
Người ấy có thể chứng,
Cảm thọ thời giải thoát.
Cân nhắc lời giảng dạy,
Đấng bà con mặt trời,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

55. Diṭṭhīvisūkāni upātivatto
patto niyāmaṃ paṭiladdhamaggo,
uppannañāṇo ’mhi anaññaneyyo
eko care khaggavisāṇakappo.

55. (Nghĩ rằng): ‘Tôi đă vượt lên trên các sự trái khuấy của tà kiến,

đă đạt đến pháp không thối đọa, có đạo lộ đă được tiếp thâu,

có trí đă được sanh khởi, không cần người khác dẫn dắt,’

nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

 

55. Được giải thoát vượt khỏi,
Các tri kiến hư luận,
Đạt được quyết định tánh,
Chứng đắc được con đường.
Nơi ta trí được sanh,
Không cần nhờ người khác,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

56. Nillolupo nikkuho nippipāso
nimmakkho niddhantakasāvamoho,
nirāsayo sabbaloke bhavitvā
eko care khaggavisāṇakappo.

56. Sau khi đă trở nên không c̣n tham muốn, không giả dối, không khao khát, không gièm pha, có các tật xấu và sự mê muội đă được loại trừ, không c̣n ước ao (tham vọng) về toàn thể thế giới, nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

56. Không tham, không lừa đảo,
Không khát dục, gièm pha,
Mọi si mê ác trược,
Được gạn sạch quạt sạch.
Trong tất cả thế giới,
Không tham ái ước vọng,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

57. Pāpasahāyaṃ parivajjayetha
anatthadassiṃ visame niviṭṭhaṃ,
sayaṃ na seve pasutaṃ pamattaṃ
eko care khaggavisāṇakappo.

57. Nên lánh xa hẳn bạn bè ác xấu,

kẻ không nh́n thấy mục đích, bị dấn sâu vào sở hành sai trái.

Không nên chính ḿnh giao thiệp với kẻ cố chấp (tà kiến), bị xao lăng,

nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

 

57. Với bạn bè độc ác,
Hăy từ bỏ lánh xa,
Bạn không thấy mục đích,
Quen nếp sống quanh co,
Chớ tự ḿnh thân cận,
Kẻ đam mê phóng dật,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

58. Bahussutaṃ dhammadharaṃ bhajetha
mittaṃ uḷāraṃ paṭibhānavantaṃ,
aññāya atthāni vineyya kaṅkhaṃ
eko care khaggavisāṇakappo.
 

58. Nên thân cận với vị nghe nhiều (học rộng), nắm giữ Giáo Pháp,

người bạn cao thượng, có biện tài.

Sau khi nhận biết các sự lợi ích, sau khi loại trừ điều nghi hoặc,

nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

 

58. Bậc nghe nhiều tŕ pháp,
Hăy gần gũi người ấy,
Bạn người tâm rộng lớn,
Người thông minh biện tài,
Biết điều không nên làm,
Nhiếp phục được nghi hoặc,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

59. Khiḍḍaṃ ratiṃ kāmasukhañca loke
analaṃkaritvā anapekkhamāno,
vibhūsanaṭṭhānā virato saccavādī
eko care khaggavisāṇakappo.
 

59. Người không chú trọng và không mong mỏi sự vui đùa, sự thích thú, và khoái lạc ngũ dục ở trên đời, đă xa lánh hẳn việc trang sức, có lời nói chân thật, nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

 

59. Mọi du hí vui đùa,
Và dục lạc ở đời,
Không điểm trang bày biện,
Không ước vọng mong cầu,
Từ bỏ mọi hào nhoáng,
Nói lên lời chân thật,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

60. Puttañca dāraṃ pitarañca mātaraṃ
dhanāni dhaññāni ca bandhavāni,
hitvāna kāmāni yathodhikāni
eko care khaggavisāṇakappo.
 

60. Sau khi từ bỏ con và vợ, cha và mẹ, các tài sản và lúa gạo, các quyến thuộc, và các dục theo như mức giới hạn (của chúng), nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

60. Với con và với vợ,
Với cha và với mẹ,
Tài sản cùng lúa gạo,
Những trói buộc bà con,
Hăy từ bỏ buộc ràng,
Các dục vọng như vậy,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

61. Saṅgo eso parittamettha sokhyaṃ
appassādo dukkhamettha bhiyyo,
gaḷo eso iti ñatvā mutīmā
eko care khaggavisāṇakappo.
 

61. Điều này (ngũ dục) là sự dính líu, hạnh phúc ở đây là nhỏ nhoi,

ít  khoái lạc, sự khổ đau ở đây là nhiều hơn.

Người có sự sáng suốt, sau khi biết được điều này là móc câu,

nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

61. Chúng đều là trói buộc,
Lạc thú thật nhỏ bé,
Vị ngọt thật ít oi,
Khổ đau lại nhiều hơn,
Chúng đều là câu móc,
Bậc trí biết như vậy,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

62. Sandāḷayitvāna saṃyojanāni
jālambhetvā salilambucārī,
aggīva daḍḍhaṃ anivattamano
eko care khaggavisāṇakappo. 

62. Sau khi đă tự phá tan các mối ràng buộc,

tựa như loài thủy tộc đă phá tan chiếc lưới ở trong nước,

tựa như ngọn lửa không quay lại nơi đă bị đốt cháy,

nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

 

62. Hăy chặt đứt, bẻ găy,
Các kiết sử trói buộc,
Như các loài thủy tộc,
Phá hoại các mạng lưới.
Như lửa đă cháy xong,
Không c̣n trở lui lại,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

63. Okkhittacakkhu na ca pādalolo
guttindriyo rakkhitamānasāno,
anavassuto apariḍayhamāno
eko care khaggavisāṇakappo.

63. Có mắt nh́n xuống và không buông thả ở bước chân đi,

có các căn được canh pḥng, có tâm ư được ǵn giữ,

không bị ngập tràn (dục vọng), không bị thiêu đốt (bởi phiền năo),

nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

 

63. Với mắt cúi nh́n xuống,
Chân đi không lưu luyến,
Các căn được hộ tŕ,
Tâm ư khéo chế ngự.
Không đầy ứ, rỉ chảy,
Không cháy đỏ bừng lên,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

64. Ohārayitvā gihīvyañjanāni
sañchannapatto yathāpārichatto,
kāsāyavattho abhinikkhamitvā
eko care khaggavisāṇakappo.

64. Sau khi trút bỏ các h́nh tướng tại gia,

giống như cây san hô có lá được rũ bỏ,

sau khi đă ra đi, mặc y ca-sa,

nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

 

64. Hăy trút bỏ, để lại,
Các biểu tượng gia chủ,
Như loại cây san hô,
Loại bỏ các nhành lá.
Đă đắp áo cà sa,
Xuất gia bỏ thế tục,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

65. Rasesu gedhaṃ akaraṃ alolo
anaññaposī sapadānacārī,
kule kule appaṭibaddhacitto
eko care khaggavisāṇakappo.

65. Không tạo sự tham đắm ở các vị nếm, không buông thả,

không nuôi dưỡng kẻ khác, đi khất thực theo tuần tự từng nhà,

có tâm không bị ràng buộc ở nhà này nhà nọ,

nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

 

65. Không tham đắm các vị,
Không tác động, không tham,
Không nhờ ai nuôi dưỡng,
Chỉ khất thực từng nhà.
Đối với mọi gia đ́nh,
Tâm không bị trói buộc,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

66. Pahāya pañcāvaraṇāni cetaso
upakkilese vyapanujja sabbe,
anissito chetvā snehadosaṃ
eko care khaggavisāṇakappo.

 

66. Sau khi dứt bỏ năm pháp che lấp của tâm,

sau khi xua đuổi hẳn tất cả các tùy phiền năo,

không bị lệ thuộc (tà kiến), sau khi cắt đứt thương yêu và sân hận,

nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

66. Từ bỏ năm triền cái
Che đậy trói buộc tâm,
Đối với mọi kiết sử,
Hăy trừ khử, dứt sạch,
Không y cứ nương tựa,
Chặt đứt ái sân hận,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

67. Vipiṭṭhikatvāna sukhaṃ dukhañca
pubbeva ca somanassadomanassaṃ,
laddhānupekkhaṃ samathaṃ visuddhaṃ
eko care khaggavisāṇakappo.

67. Sau khi đă bỏ lại sau lưng lạc và khổ,

cùng với hỷ và ưu ngay trước đây,

sau khi đạt được xả, sự vắng lặng (tứ thiền), và sự thanh tịnh (giải thoát),

nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

 

67. Hăy xoay lưng trở lại
Đối với lạc và khổ,
Cả đối với hỷ ưu,
Được cảm thọ từ trước,
Hăy chứng cho được xả,
An chỉ và thanh tịnh;
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

68. Āraddhaviriyo paramatthapattiyā
alīnacitto akusītavutti,
daḷhanikkamo thāmakhalūpapanno
eko care khaggavisāṇakappo.

68. Có sự nỗ lực tinh tấn để đạt đến chân lư tuyệt đối,

có tâm không thụ động, có sự thực hành không biếng nhác,

có sự cố gắng bền bỉ, có được sức mạnh và năng lực,

nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

 

68. Tinh cần và tinh tấn,
Đạt được lư chân đế,
Tâm không c̣n thụ động,
Không c̣n có biếng nhác,
Kiên tŕ trong cố gắng,
Dơng lực được sanh khởi,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

69. Paṭisallānaṃ jhānamariñcamāno
dhammesu niccaṃ anudhammacārī,
ādīnavaṃ sammasitā bhavesu
eko care khaggavisāṇakappo.

69. Trong khi không bỏ phế việc ẩn cư tham thiền,

là người thường xuyên thực hành thuận pháp đối với các pháp,[1]

là người nhận chân được sự bất lợi trong các hữu,

nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

---------------------

[1] Thực hành thuận pháp đối với các pháp (dhammesu anudhammacārī): thực hành pháp minh sát tùy thuận theo sự diễn biến của các pháp như là ngũ uẩn, v.v..., hoặc là hành tuần tự theo chín pháp siêu thế là bốn Đạo, bốn Quả, và Niết Bàn (SnA. i, 123).

 

69. Không từ bỏ độc cư,
Hạnh viễn ly thiền định,
Thường thường sống hành tŕ,
Tùy pháp trong các pháp.
Chơn chánh nhận thức rơ,
Nguy hiểm trong sanh hữu,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

70. Taṇhakkhayaṃ patthayaṃ appamatto
ānelamūgo sutavā satīmā,
saṅkhātadhammo niyato padhānavā
eko care khaggavisāṇakappo.

70. Trong khi ước nguyện sự đoạn diệt tham ái, không xao lăng,

không ngây ngô khờ khạo, có sự nghe nhiều, có niệm,

đă hiểu rơ Giáo Pháp, được quả quyết, có sự nỗ lực,

nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

 

70. Mong cầu đoạn diệt ái,
Sống hạnh không phóng dật,
Không đần độn câm ngọng,
Nghe nhiều, giữ chánh niệm.
Các pháp được giác sát,
Quyết định, chánh tinh cần.
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

71. Sīho va saddesu asantasanto
vāto va jālamhi asajjamāno,
padumaṃca toyena alippamāno
eko care khaggavisāṇakappo.

71. Tựa như con sư tử không kinh hăi đối với các tiếng động,

tựa như làn gió không bị dính mắc ở tấm lưới,

tựa như đóa sen không bị vấy bẩn bởi nước,

nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

 

71. Như sư tử, không động,
An tịnh giữa các tiếng,
Như gió không vướng mắc,
Khi thổi qua màn lưới.
Như hoa sen không dính,
Không bị nước thấm ướt,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

72. Sīho yathā dāṭhabalī pasayha
rājā migānaṃ abhibhuyyacārī,
sevetha pantāni senāsanāni
eko care khaggavisāṇakappo.
 

72. Tựa như con sư tử, có sức mạnh của các răng nanh, vua của các loài thú, có cuộc sống khuất phục và chế ngự (các con thú), nên lai văng các trú xứ xa vắng, nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

72. Giống như con sư tử,
Với quai hà hùng mạnh,
Bậc chúa của loài thú,
Sống chinh phục chế ngự.
Hăy sống các trú xứ,
Nhàn tịnh và xa vắng,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

73. Mettaṃ upekkhaṃ karuṇaṃ vimuttiṃ
āsevamāno muditañca kāle,
sabbena lokena avirujjhamāno
eko care khaggavisāṇakappo.

73. Vào thời điểm đang rèn luyện từ, bi, hỷ, xả, và giải thoát, trong khi không bị tất cả thế gian gây trở ngại, nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

73. Từ tâm, sống trú xả,
Bi tâm, hạnh giải thoát,
Sống hành tŕ thực hiện,
Hỷ tâm, cho đúng thời,
Không chống đối va chạm,
Với một ai ở đời.
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

74. Rāgañca dosañca pahāya mohaṃ
sandāḷayitvāna saṃyojanāni,
asantasaṃ jīvitasaṅkhayamhi
eko care khaggavisāṇakappo.
 

74. Sau khi từ bỏ tham ái sân hận và si mê,

sau khi tự phá tan các mối ràng buộc,

người không kinh hăi về chặng cuối cùng của mạng sống,

nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

 

74. Đoạn tận ḷng tham ái,
Sân hận và si mê,
Chặt đứt và cắt đoạn,
Các kiết sử lớn nhỏ
Không có ǵ sợ hăi,
Khi mạng sống gần chung,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

75. Bhajanti sevanti ca kāraṇatthā
nikkāraṇā dullabhā ajja mittā,
attaṭṭhapaññā asuci manussā
eko care khaggavisāṇakappo.

75. Người ta thân cận và phục vụ có động cơ và chủ đích (lợi lộc),

ngày nay những người bạn không có động cơ (lợi lộc) là khó đạt được,

những người (chỉ) biết đến lợi ích của bản thân là người không trong sạch,

nên sống một ḿnh tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một).

 

75. Có những bạn v́ lợi,
Thân cận và chung sống,
Những bạn không mưu lợi,
Nay khó t́m ở đời.
Người sáng suốt lợi ḿnh,
Không phải người trong sạch,
Hăy sống riêng một ḿnh
Như tê ngưu một sừng.

 

 

Khagaggavisāṇasuttaṃ niṭṭhitaṃ.

 

 

Dứt Kinh Sừng Tê Giác.

 

 

 

<Mục Lục><Đầu Trang>

<Trang Kế>