Trang Chnh

Trang Cc Bản Dịch Mới

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 39

 

THNH NHN K SỰ

 Tập Một

Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

(Đọc với font VU- Times v Acrobat Reader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Văn Bản Song Ngữ Pāli Việt)

 

MỤC LỤC

 

*****

LỜI GIỚI THIỆU

 

I. BUDDHAVAGGO - PHẨM ĐỨC PHẬT:

 

A. Buddhāpadānaṃ - Phật Ton Gic K Sự

 

B. Paccekabuddhāpadānaṃ - Phật Độc Gic K Sự 

 

C. Therāpadānaṃ - Trưởng Lo K Sự

1.   Sāriputtattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sāriputta

2.   Mahāmoggallānattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Mahāmoggallāna    

3.   Mahākassapattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Mahākassapa

4.   Anuruddhattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Anuruddha     

5.   Puṇṇattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Puṇṇa 

6.   Upālittherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Upāli    

7.   Aākoṇḍaattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Aākoṇḍaa 

8.   Piṇḍolabhāradvājattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Piṇḍolabhāradvāja 

9.   Khadiravaniyarevatattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Khadiravaniyarevata 

10. Ānandattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ānanda 

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược    

 

***

 

II. SĪHĀSANADĀYAKAVAGGO - PHẨM SĪHĀSANADĀYAKA:

 

11. Sīhāsanadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sīhāsanadāyaka

12. Ekatthambhikattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ekatthambhika

13. Nandattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Nanda

14. Cullapanthakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Cullapanthaka

15. Piḷindivacchattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Piḷindivaccha 

16. Rāhulattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Rāhula

17. Upasenattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Upasena

18. Raṭṭhapālattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Raṭṭhapāla  

19. Sopākattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sopāka

20. Sumaṅgalattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sumaṅgala   

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược 

 

***

 

III. SUBHŪTIVAGGO - PHẨM SUBHŪTI:

 

21. Subhūtittherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Subhūti   

22. Upavānattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Upavāna

23. Saraṇagamaniyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Saraṇagamaniya  

24. Pacasīlasamādāniyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Pacasīlasamādāniya   

25. Annasaṃsāvakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Annasaṃsāvaka  

26. Dhūpadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Dhūpadāyaka 

27. Pulinapūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Pulinapūjaka

28. Uttariyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Uttariya

29. Ekajalikattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ekajalika  

30. Khomadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Khomadāyaka

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

IV. KUṆḌADHĀNAVAGGO - PHẨM KUṆḌADHĀNA:

 

31. Kuṇḍadhānattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kuṇḍadhāna

32. Sāgatattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sāgata

33. Mahākaccānattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Mahākaccāna 

34.Kāḷudāyittherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kāḷudāyī

35. Mogharājattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Mogharāja  

36. Adhimuttattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Adhimutta  

37. Lasuṇadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Lasuṇadāyaka

38. Āyāgadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Āyāgadāyaka  

39. Dhammacakkikattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Dhammacakkika 

40. Kapparukkhiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kapparukkhiya    

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

V. UPĀLIVAGGO - PHẨM UPĀLI:

 

41. Bhāgineyya-Upālittherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Bhāgineyya-Upāli

42. Soṇakoṭikaṇṇattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Soṇakoṭikaṇṇa    

43. Kāḷigodhāputtabhaddiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kāḷigodhāputtabhaddiya  

44. Sanniṭṭhāpakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sanniṭṭhāpaka

45. Pacahatthiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Pacahatthiya     

46. Padumacchadaniyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Padumacchadaniya

47. Sayanadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sayanadāyaka 

48. Caṅkamadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Caṅkamadāyaka   

49. Subhaddattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Subhadda    

50. Cundattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Cunda

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

VI. VĪJANĪVAGGO - PHẨM VĪJANĪ:


51. Vidhūpanadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Vidhūpanadāyaka

52. Sataraṃsikattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sataraṃsika

53. Sayanadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sayanadāyaka

54. Gandhodakiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Gandhodakiya

55. Opavayhattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Opavayha   

56. Saparivārāsanattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Saparivārāsana    

57. Pacadīpakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Pacadīpaka

58. Dhajadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Dhajadāyaka

59. Padumattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Paduma

60. Asanabodhiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Asanabodhiya     

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

VII. SAKACINTANIYAVAGGO - PHẨM SAKACINTANIYA:

 

61. Sakacintaniyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sakacintaniya

62. Avopupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Avopupphiya 

63. Paccāgamaniyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Paccāgamaniya    

64. Parappasādakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Parappasādaka   

65. Bhisadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Bhisadāyaka 

66. Sucintitattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sucintita  

67. Vatthadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Vatthadāyaka   

68. Ambadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ambadāyaka 

69. Sumanattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sumana     

70. Pupphacaṅgoṭiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Pupphacaṅgoṭiya

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược  

 

***

 

VIII. NĀGASAMĀLAVAGGO - PHẨM NĀGASAMĀLA:

 

71. Nāgasamālattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Nāgasamāla  

72. Padasaakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Padasaaka     

73. Buddhasaakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Buddhasaaka   

74. Bhisāluvadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Bhisāluvadāyaka 

75. Ekasaakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ekasaaka  

76. Tiṇasantharadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Tiṇasantharadāyaka     

77. Sūcidāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sūcidāyaka 

78. Pāṭalipupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Pāṭalipupphiya    

79. Ṭhitajaliyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ṭhitajaliya

80. Tipadumiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Tipadumiya

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

IX. TIMIRAPUPPHIYAVAGGO - PHẨM TIMIRAPUPPHIYA:

 

81. Timirapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Timirapupphiya 

82. Gatasaakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Gatasaaka 

83. Nipannajaliyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Nipannajaliya   

84. Adhopupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Adhopupphiya    

85. Raṃsisaakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Raṃsisaaka    

86. Dutiyaraṃsisaakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Dutiyaraṃsisaaka   

87. Phaladāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Phaladāyaka

88. Saddasaakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Saddasaaka

89. Bodhisicakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Bodhisicaka

90. Padumapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Padumapupphiya

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

X. SUDHĀPIṆḌIYAVAGGO - X. PHẨM SUDHAPIṆḌIYA:

 

91. Sudhāpiṇḍiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sudhāpiṇḍiya

92. Sucintitattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sucintita    

93. Aḍḍhacelakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Aḍḍhacelaka 

94. Sūcidāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sūcidāyaka

95. Gandhamāliyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Gandhamāliya    

96. Tipupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Tipupphiya

97. Madhupiṇḍikattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Madhupiṇḍika    

98. Senāsanadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Senāsanadāyaka

99. Veyyāvaccakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Veyyāvaccaka

100. Buddhupaṭṭhākattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Buddhupaṭṭhāka

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

Atha vagguddānaṃ - Phần Tm Lược Cc Phẩm    

 

***

 

XI. BHIKKHĀDĀYĪVAGGO - XI. PHẨM BHIKKHĀDĀYĪ:

 

101. Bhikkhādāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Bhikkhādāyaka

102. āṇasaakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo āṇasaaka   

103. Uppalahatthittherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Uppalahatthi   

104. Padapūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Padapūjaka

105. Muṭṭhipupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Muṭṭhipupphiya

106. Udakapūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Udakapūjaka    

107. Naḷamāliyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Naḷamāliya 

108. Āsanūpaṭṭhāpakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Āsanūpaṭṭhāpaka

109. Biḷālidāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Biḷālidāyaka

110. Reṇupūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Reṇupūjaka

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược 

 

***

 

XII. MAHĀPARIVĀRAVAGGO - PHẨM MAHĀPARIVĀRA:

 

111. Mahāparivārattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Mahāparivāra  

112. Sumaṅgalattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sumaṅgala

113. Saraṇagamaniyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Saraṇagamaniya

114. Ekāsaniyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ekāsaniya

115. Suvaṇṇapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Suvaṇṇapupphiya

116. Citakapūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Citakapūjaka    

117. Buddhasaakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Buddhasaaka  

118. Maggasaakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Maggasaaka 

119. Paccupaṭṭhānasaakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Paccupaṭṭhānasaaka 

120. Jātipūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Jātipūjaka

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XIII. SEREYYAKAVAGGO - PHẨM SEREYYAKA:

 

121. Sereyyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sereyyaka

122. Pupphathūpiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Pupphathūpiya

123. Pāyāsadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Pāyāsadāyaka  

124. Gandhodakiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Gandhodakiya  

125. Sammukhāthavikattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sammukhāthavika    

126. Kusumāsaniyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kusumāsaniya  

127. Phaladāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Phaladāyaka

128. āṇasaakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo āṇasaaka   

129. Gandhapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Gandhapupphiya

130. Padumapūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Padumapūjaka

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

  

XIV. SOBHITAVAGGO - PHẨM SOBHITA:

 

131. Sobhitattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sobhita

132. Sudassanattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sudassana

133. Candanapūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Candanapūjaka

134. Pupphachadaniyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Pupphachadaniya

135. Rahosaakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Rahosaaka  

136. Campakapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Campakapupphiya   

137. Atthasandassakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Atthasandassaka 

138. Ekapasādaniyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ekapasādaniya 

139. Sālapupphadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sālapupphadāyaka    

140. Piyālaphaladāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Piyālaphaladāyaka    

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XV. CHATTAVAGGO - PHẨM CHATTA:

 

141. Atichattiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Atichattiya 

142. Thambhāropakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Thambhāropaka

143. Vedikārakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Vedikāraka 

144. Saparivāriyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Saparivāriya

145. Ummāpupphiyatherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ummāpupphiya  

146. Anulepadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Anulepadāyaka

147. Maggadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Maggadāyaka  

148. Phalakadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Phalakadāyaka

149. Vaṭaṃsakiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Vaṭaṃsakiya    

150. Pallaṅkadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Pallaṅkadāyaka

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XVI. BANDHUJĪVAKAVAGGO - PHẨM BANDHUJĪVAKA:

 

151. Bandhujīvakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Bandhujīvaka  

152. Tambapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Tambapupphiya

153. Vīthisammajjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Vīthisammajjaka

154. Kakkārupūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kakkārupūjaka

155. Mandāravapūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Mandāravapūjaka

156. Kadambapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kadambapupphiya   

157. Tiṇasūlakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Tiṇasūlaka 

158. Nāgapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Nāgapupphiya 

159. Punnāgapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Punnāgapupphiya

160. Kumudadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kumudadāyaka 

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược 

 

***

 

XVII. SUPĀRICARIYAVAGGO - PHẨM SUPĀRICARIYA:

 

161. Supāricariyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Supāricariya

162. Kaṇaverapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kaṇaverapupphiya

163. Khajjakadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Khajjakadāyaka

164. Desapūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Desapūjaka 

165. Kaṇikāracchadaniyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kaṇikāracchadaniya  

166. Sappidāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sappidāyaka

167. Yūthikāpupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Yūthikāpupphiya 

168. Dussadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Dussadāyaka    

169. Samādapakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Samādapaka

170. Pacaṅguliyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Pacaṅguliya    

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XVIII. KUMUDAVAGGO - PHẨM KUMUDA:

 

171. Kumudamāliyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kumudamāliya

172. Nisseṇidāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Nisseṇidāyaka 

173. Rattipupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Rattipupphiya  

174. Udapānadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Udapānadāyaka

175. Sīhāsanadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sīhāsanadāyaka  

176. Maggadattikattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Maggadattika   

177. Ekadīpiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ekadīpiya

178. Maṇipūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Maṇipūjaka

179. Tikicchakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Tikicchaka 

180. Saṅghupaṭṭhākattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Saṅghupaṭṭhāka

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XIX. KUṬAJAPUPPHIYAVAGGO - PHẨM KUṬAJAPUPPHIYA:

 

181. Kuṭajapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kuṭajapupphiya

182. Bandhujīvakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Bandhujīvaka   

183. Koṭumbariyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Koṭumbariya   

184. Pacahatthiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Pacahatthiya  

185. Isimuggadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Isimuggadāyaka

186. Bodhi-upaṭṭhākattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Bodhi-upaṭṭhāka 

187. Ekacintikattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ekacintika

188. Tikaṇṇipupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Tikaṇṇipupphiya 

189. Ekacāriyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ekacāriya

190. Tivaṇṭipupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Tivaṇṭipupphiya 

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XX. TAMĀLAPUPPHIYAVAGGO - PHẨM TAMĀLAPUPPHIYA:

 

191. Tamālapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Tamālapupphiya 

192. Tiṇasantharadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Tiṇasantharadāyaka

193. Khaṇḍaphulliyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Khaṇḍaphulliya

194. Asokapūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Asokapūjaka   

195. Aṅkolakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Aṅkolaka

196. Kisalayapūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kisalayapūjaka

197. Tindukadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Tindukadāyaka

198. Muṭṭhipūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Muṭṭhipūjaka   

199. Kiṅkaṇipupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kiṅkaṇipupphiya

200. Yūthikāpupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Yūthikāpupphiya

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược 

 

Atha vagguddānaṃ - Phần Tm Lược Cc Phẩm  

 

***

 

XXI. KAṆIKĀRAPUPPHIYAVAGGO - PHẨM KAṆIKĀRAPUPPHIYA:

 

201. Kaṇikārapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kaṇikārapupphiya

202. Minelapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Minelapupphiya

203. Kiṅkiṇikapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kiṅkiṇika

204. Taraṇiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Taraṇiya  

205. Nigguṇḍipupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Nigguṇḍipupphiya

206. Udakadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Udakadāyaka    

207. Salalamāliyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Salalamāliya

208. Koraṇḍapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Koraṇḍapupphiya

209. Ādhāradāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ādhāradāyaka  

210. Vātātapanivāriyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Vātātapanivāriya 

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XXII. HATTHIVAGGO - PHẨM HATTHI:

 
211. Hatthidāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Hatthidāyaka   

212. Pānadhidāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Pānadhidāyaka

213. Saccasaakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Saccasaaka   

214. Ekasaakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ekasaaka

215. Raṃsisaakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Raṃsisaaka 

216. Saṇṭhitattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Saṇṭhita  

217. Tālavaṇṭadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Tālavaṇṭadāyaka 

218. Akkantasaakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Akkantasaaka 

219. Sappidāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sappidāyaka    

220. Pāpanivāriyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Pāpanivāriya   

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XXIII. ĀLAMBANADĀYAKAVAGGO - PHẨM ĀLAMBANADĀYAKA:

 

221. Ālambanadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ālambanadāyaka 

222. Ajinadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ajinadāyaka

223. Dvirataniyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Dvirataniya

224. Ārakkhadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ārakkhadāyaka

225. Avyādhikattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Avyādhika

226. Aṅkolapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Aṅkolapupphiya

227. Sovaṇṇavaṭaṃsakiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sovaṇṇavaṭaṃsakiya

228. Mijavaṭaṃsakiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Mijavaṭaṃsakiya

229. Sukatāveliyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sukatāveliya

230. Ekavandiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ekavandiya 

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XXIV. UDAKĀSANAVAGGO - PHẨM UDAKĀSANA:

 

231. Udakāsanadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Udakāsanadāyaka

232. Bhājanadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Bhājanadāyaka 

233. Sālapūpiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sālapūpiya 

234. Kilajadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kilajadāyaka 

235. Vedikārakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Vedikāraka

236. Vaṇṇakārattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Vaṇṇakāra 

237. Piyālapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Piyālapupphiya

238. Ambayāgadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ambayāgadāyaka

239. Jagatikārakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Jagatikāraka    

240. Vāsidāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Vāsidāyaka

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược    

 

***

 

XXV. TUVARADĀYAKAVAGGO - PHẨM TUVARADĀYAKA:

 

241. Tuvaradāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Tuvaradāyaka  

242. Nāgakesariyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Nāgakesariya  

243. Naḷinakesariyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Naḷinakesariya

244. Viravipupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Viravipupphiya

245. Kuṭidhūpakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kuṭidhūpaka    

246. Pattadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Pattadāyaka     

247. Dhātupūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Dhātupūjaka    

248. Sattalipupphapūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sattalipupphapūjaka

249. Bimbijāliyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Bimbijāliya

250. Uddāladāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Uddāladāyaka  

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XXVI. THOMAKAVAGGO - PHẨM THOMAKA:

 

251. Thomakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Thomaka

252. Ekāsanadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ekāsanadāyaka

253. Citakapūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Citakapūjaka    

254. Ticampakapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ticampakapupphiya 

255. Sattapāṭaliyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sattapāṭaliya   

256. Upāhanadākayattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Upāhanadākaya

257. Majaripūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Majaripūjaka

258. Paṇṇadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Paṇṇadāyaka   

259. Kuṭidāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kuṭidāyaka

260. Aggajapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Aggajapupphiya

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XXVII. ĀKĀSUKKHIPIYAVAGGO - PHẨM ĀKĀSUKKHIPIYA:

 

261. Ākāsukkhipiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ākāsukkhipiya

262. Telamakkhiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Telamakkhiya 

263. Aḍḍhacandiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Aḍḍhacandiya  

264. Padīpiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Padīpiya 

265. Biḷālidāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Biḷālidāyaka    

266. Macchadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Macchadāyaka

267. Javahaṃsakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Javahaṃsaka  

268. Salalapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Salalapupphiya

269. Upāgatāsayattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Upāgatāsaya

270. Taraṇiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Taraṇiya  

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược 

 

***

 

XXVIII. SUVAṆṆABIMBOHANAVAGGO - PHẨM SUVAṆṆABIMBOHANA:

 

271. Suvaṇṇabimbohaniyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Suvaṇṇabimbohaniya

272. Tilamuṭṭhidāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Tilamuṭṭhidāyaka

273. Caṅgoṭakiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Caṅgoṭakiya

274. Abbhajanadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Abbhajanadāyaka    

275. Ekajaliyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ekajaliya

276. Potthadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Potthadāyaka    

277. Citakapūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Citakapūjaka

278. Āluvadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Āluvadāyaka

279. Ekapuṇḍarīkattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ekapuṇḍarīka   

280. Taraṇīyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Taraṇīya  

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược 

 

***

 

XXIX. PAṆṆADĀYAKAVAGGO - PHẨM PAṆṆADĀYAKA:

 
281. Paṇṇadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Paṇṇadāyaka    

282. Phaladāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Phaladāyaka     

283. Paccuggamaniyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Paccuggamaniya

284. Ekapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ekapupphiya    

285. Maghavapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Maghavapupphiya

286. Upaṭṭhākadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Upaṭṭhākadāyaka

287. Apadāniyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Apadāniya

288. Sattāhapabbajitattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sattāhapabbajita 

289. Buddhupaṭṭhākattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Buddhupaṭṭhāka 

290. Pubbaṅgamiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Pubbaṅgamiya

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XXX. CITAKAPŪJAKAVAGGO - PHẨM CITAKAPŪJAKA:

 
291. Citakapūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Citakapūjaka    

292. Pupphadhārakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Pupphadhāraka

293. Chattadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Chattadāyaka   

294. Saddasaakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Saddasaaka  

295. Gosīsanikkhepakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Gosīsanikkhepaka    

296. Pādapūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Pādapūjaka

297. Desakittakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Desakittaka

298. Saraṇagamaniyatherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Saraṇagamaniya

299. Ambapiṇḍiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ambapiṇḍiya   

300. Anusaṃsāvakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Anusaṃsāvaka

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

Atha vagguddānaṃ - Phần Tm Lược Cc Phẩm 

 

***

 

XXXI. PADUMAKESARIYAVAGGO - PHẨM PADUMAKESARIYA:

 

301. Padumakesariyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Padumakesariya

302. Sabbagandhiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sabbagandhiya

303. Paramannadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Paramannadāyaka    

304. Dhammasaakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Dhammasaaka

305. Phaladāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Phaladāyaka

306. Sampasādakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sampasādaka   

307. Ārāmadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ārāmadāyaka   

308. Anulepadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Anulepadāyaka

309. Buddhasaakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Buddhasaaka

310. Pabbhāradāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Pabbhāradāyaka 

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

 XXXII. ĀRAKKHADĀYAKAVAGGO - PHẨM ĀRAKKHADĀYAKA:

 
311. Ārakkhadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ārakkhadāyaka

312. Bhojanadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Bhojanadāyaka

313. Gatasaakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Gatasaaka    

314. Sattapadumiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sattapadumiya 

315. Pupphāsanadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Pupphāsanadāyaka    

316. Āsanatthavikattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Āsanatthavika  

317. Saddasaakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Saddasaaka  

318. Tiraṃsiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Tiraṃsiya

319. Kandalipupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kandalipupphiya 

320. Kumudamāliyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kumudamāliya

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XXXIII. UMMĀPUPPHIYAVAGGO - PHẨM UMMĀPUPPHIYA:

 

321. Ummāpupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ummāpupphiya

322. Pulinapūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Pulinapūjaka    

323. Hāsajanakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Hāsajanaka

324. Yaasāmikattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Yaasāmika   

325. Nimittasaakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Nimittasaaka

326. Annasaṃsāvakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Annasaṃsāvaka

327. Nigguṇḍipupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Nigguṇḍipupphiya

328. Sumanāveliyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sumanāveliya   

329. Pupphachattiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Pupphachattiya

330. Saparivārachattadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Saparivārachattadāyaka

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược 

 

***

 

XXXIV. GANDHADHŪPIYAVAGGO - PHẨM GANDHADHŪPIYA:

 

331. Gandhadhūpiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Gandhadhūpiya

332. Udakapūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Udakapūjaka    

333. Punnāgapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Punnāgapupphiya

334. Ekadussadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ekadussadāyaka 

335. Phusitakampiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Phusitakampiya

336. Pabhaṅkarattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Pabhaṅkara

337. Tiṇakuṭidāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Tiṇakuṭidāyaka

338. Uttareyyadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Uttareyyadāyaka

339. Dhammasavaṇiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Dhammasavaṇiya

340. Ukkhittapadumiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ukkhittapadumiya    

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XXXV. EKAPADUMIYAVAGGO - PHẨM EKAPADUMIYA:

 

341. Ekapadumiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ekapadumiya  

342. Ti-uppalamāliyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ti-uppalamāliya

343. Dhajadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Dhajadāyaka    

344. Tikiṅkiṇipūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Tikiṅkiṇipūjaka

345. Naḷāgārikattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Naḷāgārika

346. Campakapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Campakapupphiya    

347. Padumapūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Padumapūjaka 

348. Tiṇamuṭṭhidāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Tiṇamuṭṭhidāyaka    

349. Tindukaphaladāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Tindukaphaladāyaka

350. Ekajaliyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ekajaliya

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XXXVI. SADDASAAKAVAGGO - PHẨM SADDASAAKA:

 

351. Saddasaakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Saddasaaka   

352. Yavakalāpiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Yavakalāpiya

353. Kiṃsukapūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kiṃsukapūjaka 

354. Sakoṭakakoraṇḍadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sakoṭakakoraṇḍadāyaka

355. Daṇḍadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Daṇḍadāyaka    

356. Ambayāgudāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ambayāgudāyaka 

357. Supuṭakapūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Supuṭakapūjaka

358. Macadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Macadāyaka    

359. Saraṇagamaniyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Saraṇagamaniya

360. Piṇḍapātikattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Piṇḍapātika 

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XXXVII. MANDĀRAVAPUPPHIYAVAGGO - PHẨM MANDĀRAVAPUPPHIYA:

 

361. Mandāravapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Mandāravapupphiya  

362. Kakkārupupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kakkārupupphiya

363. Bhisamuḷāladāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Bhisamuḷāladāyaka   

364. Kesarapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kesarapupphiya

365. Aṅkolapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Aṅkolapupphiya

366. Kadambapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kadambapupphiya    

367. Uddālapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Uddālapupphiya

368. Ekacampakapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ekacampakapupphiya

369. Timirapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Timirapupphiya

370. Salalapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Salalapupphiya

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược 

 

***

 

XXXVIII. BODHIVANDAKAVAGGO - PHẨM BODHIVANDAKA:

 

371. Bodhivandakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Bodhivandaka  

372. Pāṭalipupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Pāṭalipupphiya 

373. Ti-uppalamāliyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ti-uppalamāliya

374. Paṭṭipupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Paṭṭipupphiya  

375. Sattapaṇṇiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sattapaṇṇiya    

376. Gandhamuṭṭhiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Gandhamuṭṭhiya 

377. Citakapūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Citakapūjaka    

378. Sumanatālavaṇṭiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sumanatālavaṇṭiya    

379. Sumanadāmiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sumanadāmiya

380. Kāsumāriphaladāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kāsumāriphaladāyaka

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược 

 

***

 

XXXIX. AVAṆṬAPHALAVAGGO - PHẨM AVAṆṬAPHALA:

 

381. Avaṇṭaphaladāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Avaṇṭaphaladāyaka   

382. Labujadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Labujadāyaka  

383. Udumbaraphaladāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Udumbaraphaladāyaka

384. Pilakkhaphaladāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Pilakkhaphaladāyaka

385. Phārusaphaladāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Phārusaphaladāyaka

386. Valliphaladāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Valliphaladāyaka 

387. Kadaliphaladāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kadaliphaladāyaka    

388. Panasaphaladāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Panasaphaladāyaka   

389. Soṇakoṭivīsattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Soṇakoṭivīsa

390. Pubbakammapilotikā padānaṃ - K Sự tn Pubbakammapilotika

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược 

 

***

 

XL. PIḶINDIVACCHAVAGGO - PHẨM PIḶINDIVACCHA:

 

391. Piḷindivacchattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Piḷindivaccha    

392. Selattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sela  

393. Sabbakittikattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sabbakittika

394. Madhudāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Madhudāyaka 

395. Padumakūṭāgāriyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Padumakūṭāgāriya   

396. Bakkulattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Bakkula  

397. Girimānandattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Girimānanda

398. Salalamaṇḍapiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Salalamaṇḍapiya 

399. Sabbadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sabbadāyaka    

400. Ajitattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ajita

 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

Atha vagguddānaṃ - Phần Tm Lược Cc Phẩm 

--ooOoo--

 

 

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

 

 

Apadānapāḷi l tựa đề của tập Kinh thứ mười ba thuộc Tiểu Bộ (Khuddakanikāya). Chng ti đề nghị tựa đề tiếng Việt l Thnh Nhn K Sự. Ch giải của tập Kinh Apadānapāḷi c tn l Visuddhajanavilāsinī, nhưng cc chi tiết lin quan đến vị Ch Giải Sư khng được tm thấy.

 

Apadānapāḷi gồm c bốn phần:

- Buddhāpadāna (lin quan đến Phật Ton Gic)

- Paccekabuddhāpadāna (lin quan đến Phật Độc Gic)

- Therāpadāna (559 cu chuyện về cc vị trưởng lo)

- v Therī-apadāna (40 cu chuyện về cc vị trưởng lo ni).

 

Dựa theo văn bản Pāḷi Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Tripitaka Series của nước quốc gio Sri Lanka, bộ Kinh song ngữ Apadānapāḷi - Thnh Nhn K Sự được trnh by thnh 3 tập:

 

- Apadānapāḷi tập I gồm c hai phần đầu l Buddhāpadāna - Phật Ton Gic K Sự v Paccekabuddhāpadāna - Phật Độc Gic K Sự, cộng thm 400 k sự về cc vị trưởng lo của phần ba Therāpadāna - Trưởng Lo K Sự.

- Apadānapāḷi tập II gồm c 159 k sự cn lại của phần ba tức l Therāpadāna - Trưởng Lo K Sự.

- Apadānapāḷi tập III gồm 40 k sự về cc trưởng lo ni thuộc phần bốn c tn l Therī-apadāna - Trưởng Lo Ni K Sự.

 

Phần thứ nhất Buddhāpadāna - Phật Ton Gic K Sự đề cập đến cu chuyện của tiền thn đức Bồ Tt khi Ngi l đấng Chuyển Lun Vương Tilokavijaya (ApA. 109). Vị ny đ dng năng lực của tm tạo nn ta lu đi bằng chu bu v đ cng dường đến v số chư Phật Ton Gic, chư Phật Độc Gic, v chư vị Thinh Văn đệ tử bằng tc . Điểm đng ch ở đy l tất cả cc chi tiết ở cuộc lễ cng dường ny chỉ l những diễn tiến trong tm thức của vị Chuyển Lun Vương Tilokavijaya, v khng nn hiểu rằng đ c diễn ra một cuộc hội họp của cc vị đ chứng quả Gic Ngộ trong hai thời qu khứ v hiện tại, tức l chư Phật gồm ba hạng: Ton Gic, Độc Gic, v Thinh Văn (cu kệ 22 v 52). Hơn nữa, chnh đức Phật Gotama thời hiện tại của chng ta cũng đ xc nhận rằng quả bu của sự cng dường ở trong tm ny đ gip cho tiền thn của Ngi được sanh về ci trời Đạo Lợi (cu kệ 53).

Tri lại, phần thứ nh Paccekabuddhāpadāna - Phật Độc Gic K Sự khng đề cập đến cc hnh động qu khứ đ c lin quan đến sự giải thot trong thời hiện tại của chư Phật Độc Gic, m l những kệ ngn cao thượng đ được chư Phật Độc Gic l cc đấng Chiến Thắng ni ln. Những kệ ngn ấy đ được đấng Sư Tử dng Sakya, bậc Tối Thượng Nhn, giảng giải v mục đch của việc nhận thức Gio Php (cu kệ 138). Những lời kệ ny của chư Phật Độc Gic cũng được tm thấy ở Chương I, phần 3, Suttanipāta (Kinh Tập), l tập Kinh thứ 5 thuộc Khuddaka-nikāya (Tiểu Bộ). Điều cần lưu ở đy l do nhn duyn lời thỉnh cầu của ngi Ānanda m đức Phật Gotama đ thuyết giảng hai phần Buddhāpadāna - Phật Ton Gic K Sự v Paccekabuddhāpadāna - Phật Độc Gic K Sự ny.

 

Hai phần cuối, Therāpadāna - Trưởng Lo K Sự gồm c 559 cu chuyện về cc vị trưởng lo được chia lm 56 phẩm (vagga), v Therī-apadāna - Trưởng Lo Ni K Sự gồm c 40 cu chuyện về cc vị trưởng lo ni được chia lm 4 phẩm. Cc cu chuyện ny đề cập đến những hnh động đ được tiền thn của cc vị ny thực hiện trong thời qu khứ. Đối tượng của cc việc phước thiện ny c tnh chất đa dạng, c thể l cc vị Phật Ton Gic, Độc Gic, hoặc Thinh Văn. Thậm ch việc lễ bi cng dường cc vật c lin quan đến cc Ngi như l cội Bồ Đề, ngi bảo thp, tấm y ca-sa, v ngay cả dấu chn đ được đức Phật để lại trn nền đất, v.v... cũng đ lm sanh khởi niềm tin đưa đến việc hnh thiện của tiền thn cc vị ny, cuối cng đem lại sự thnh tựu Niết Bn cho cc vị trong kiếp sống cuối cng. Một số tiền thn c sự pht nguyện thnh tựu vị thế tối thắng v đ nhận được ch nguyện thnh tựu của cc vị Phật đương thời. Thm vo đ, cc k sự ny cn đề cập đến việc thnh tựu về phước bu Nhn Thin v cc sự thnh cng của tiền thn cc vị ấy trong cc kiếp sống kế tiếp trước khi gặp được đức Phật Gotama, rồi việc xuất gia trở thnh tỳ khưu hay tỳ khưu ni, sau đ thnh tựu quả vị Thinh Văn A-la-hn, v chứng đắc cc php th thắng l bốn (tuệ) phn tch, tm giải thot, su thắng tr, v Niết Bn. Cc chi tiết được trnh by ở mỗi k sự đ được chư Thinh Văn tỳ khưu v tỳ khưu ni đch thn thuật lại, di ngắn cũng khng chừng đổi, đi lc c xen lẫn một vi dng kệ ch thch của người sưu tập. cu chuyện ngắn nhất chỉ c vi ba cu kệ (gāthā), cu chuyện di nhất c hơn hai trăm cu kệ (400 dng).

 

Xt rằng 139 cu kệ của hai phần đầu tức l Buddhāpadāna - Phật Ton Gic K Sự v Paccekabuddhāpadāna - Phật Độc Gic K Sự chỉ l một phần rất khim tốn so với gần 7.800 cu kệ của ton thể bộ Kinh ny, cho nn c thể ni rằng trọng tm của bộ Kinh hướng đến cc vị Thnh Thinh Văn tỳ khưu v tỳ khưu ni. Đặc biệt, đối với những vị Thinh Văn c được sự thnh tựu về cc vị thế tối thắng vo thời đức Phật Gotama, th tiền thn của cc vị ny trong qu khứ cũng đ c sự pht khởi ước muốn thnh tựu vị thế ấy, cũng c lm việc phước thiện th thắng, v cũng được ch nguyện bởi vị Phật của thời kỳ ấy. C giả thuyết cho rằng hai phần đầu Buddhāpadāna - Phật Ton Gic K Sự v Paccekabuddhāpadāna - Phật Độc Gic K Sự đ được thm vo nhằm để khẳng định rằng: Con đường Giải Thot l gồm c ba hạng: Ton Gic, Độc Gic, v Thinh Văn. Dầu hạnh nguyện v sự thực hnh của ba hạng Phật l khc nhau về đẳng cấp, nhưng cứu cnh giải thot đều giống nhau l sự đoạn tận cc lậu hoặc, chấm dứt khổ đau, v Niết Bn.

 

C thể đưa ra nhận xt rằng bộ Kinh Apadāna - Thnh Nhn K Sự chủ yếu ni về vai tr của nghiệp (kamma) trong qu trnh lun hồi (saṃsāra), về sự gặt hi kết quả (phala) của hnh động đ lm trong cc kiếp qu khứ (pubbakamma). Apadāna - Thnh Nhn K Sự khng chỉ nu ln cc thiện nghiệp c quả thnh tựu tốt đẹp m cn c nhắc đến một số c nghiệp đưa đến kết quả xấu xa. V dụ như k sự của Trưởng Lo Upālittherāpadāna kể lại cu chuyện tiền thn của vị ny đ thực hiện hnh động cung knh đến đức Phật Padumuttara v đ ước nguyện trở thnh vị tỳ khưu đứng đầu về Luật. Tuy nhin, vo kiếp sanh lm vị hong tử tn Candana, do việc đ dng voi khuấy rối đến một vị Phật đang đi khất thực, cho nn trong kiếp cuối cng dẫu bị sanh lm người thợ cạo thuộc dng di thấp km, nhưng vị Trưởng Lo Upāli ny vẫn trở thnh vị tỳ khưu đứng đầu về Luật trong Gio Php của đức Thế Tn Gotama.

 

Điểm đặc biệt l cc việc qut dọn, xy dựng viền ro, cng dường đến cội cy Bồ Đề, hay l cc hnh động kiến tạo v qut vi bảo thp, dng hoa đến bảo thp, v cng dường x-lợi cũng l nhn tố cho những thnh tựu phước bu lớn lao v cn đưa đến thnh tựu quả vị A-la-hn ở vo thời đức Phật nữa. Ni đến x-lợi, điểm đng lưu l ngay cả đức Phật cũng tỏ lng tn trọng đến x-lợi của cc vị Thinh Văn: K sự 50 về Trưởng Lo Cunda m tả đức Thế Tn đ nhận lấy x-lợi của vị Trưởng Lo Sāriputta bằng hai tay, v trong khi ph by x-lợi ấy đ tn dương vị Thinh Văn đệ nhất ny (tập I, 1254-1255). Tương tợ như thế, Ngi cũng đ nng ln x-lợi của vị Trưởng Lo Ni Mahāpajāpatigotamī bằng hai tay khi nhắc đến cng hạnh của b (tập III, K Sự 17, 404-415). V c nhiều k sự ni về cc vị Thinh Văn đ được giải thot Niết Bn do cng hạnh cng dường x-lợi trong qu khứ. Thm vo đ, việc cng dường thực phẩm v cc vật dụng cần thiết đến đức Phật v Hội Chng tỳ khưu l c được thnh quả lớn lao đ được khẳng định qua nhiều k sự ở bộ Kinh ny.

 

Đặc biệt, c phần k sự tn Pubbakammapiloti-apadāna đề cập đến cc nghiệp xấu do tiền thn đức Phật Gotama đ tạo nn trong mười hai kiếp sống qu khứ. Cc nghiệp ny đ trổ quả vo lc Ngi đ thnh tựu quả vị Phật Ton Gic. V dụ như việc nữ du sĩ ngoại đạo Sundarikā đ vu co Ngi trong thời hiện tại l do tiền thn của Ngi, lc sanh lm kẻ v lại Munāḷī, đ vu co đức Phật Độc Gic Sarabhu, v vo một kiếp khc đ bi nhọ vị ẩn sĩ Bhīma c năm thắng tr c đại thần lực l người vẫn cn đắm say dục lạc; về việc nng Cicamānavikā vu co gian sự lin hệ thn mật giữa nng v đức Phật l do nhn của sự vu co vị Thinh Văn tn Nanda vo thời đức Phật Sabbābhibhū; về việc voi Nālāgirī chạy đến Ngi với muốn hm hại l do việc tiền thn đ cỡi voi cng kch một vị Phật Độc Gic đang đi khất thực. V về cc chứng kh chịu ở thn cũng l do tc động của nghiệp qu khứ v dụ như chứng nhức đầu do đ c tm hoan hỷ khi trong thấy cc con c bị giết chết, về chứng đau lưng do đ đnh gục đối thủ trong một cuộc giao đấu, về bệnh tiu chảy do trong thời qu khứ lm một vị thầy thuốc đ cố cho thuốc xổ đến con trai nh triệu ph, v.v... C điều thắc mắc l cc k sự Pubbakammapilotika ny c lin quan đến đức Phật, nhưng tại sao lại khng được xếp vo Buddhāpadāna - Phật Ton Gic K Sự, m lại được sắp vo phần của cc vị Thinh Văn, Therāpadāna - Trưởng Lo K Sự?

 

Một điều khc cũng đ được ghi nhận như sau: Trong cc tập Kinh thuộc Tiểu Bộ (Khuddakanikāya), chủ đề về nghiệp đ được trnh by theo cc sự sắp xếp khc nhau:

- Jātaka - Bổn Sanh, Buddhavaṃsa - Phật Sử, Cariyāpiṭaka - Hạnh Tạng ni về cc tiền thn của đức Phật Gotama.

- Apadāna - Thnh Nhn K Sự lin quan đến cc vị Thinh Văn tỳ khưu v tỳ khưu ni.

- Vimānavatthu - Chuyện Thin Cung v Petavatthu - Chuyện Ngạ Quỷ th đề cập đến nghiệp quả của nhiều hạng người.

 

Về hnh thức, bộ Kinh Apadāna - Thnh Nhn K Sự được viết theo thể kệ thơ (gāthā), mỗi cu kệ gồm c bốn pāda được trnh by thnh hai dng. Đa số cc cu kệ của tập Kinh ny lm theo thể thng thường gồm c tm m cho mỗi pāda. Chng ti chủ trương ghi lại lời dịch Việt theo lối văn xui hầu nghĩa chuyển dịch được phần trọn vẹn. Đi chỗ hai cu kệ được dịch chung thnh một đoạn dựa theo tnh chất hon chỉnh về văn phạm hoặc về nghĩa của chng. Cũng cần ni thm về văn bản Pāḷi được trnh by ở đy đ được phin m lại từ văn bản Pāḷi Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Tripitaka Series của nước quốc gio Sri Lanka.

 

Về phương diện dịch thuật v trnh by văn bản tiếng Việt, c một số điều cần lưu như sau: Mặc dầu ton bộ văn bản l cc lời tự thuật, tuy nhin chng ti chỉ trnh by ở dạng chữ nghing cho những đoạn c tnh chất đối thoại trực tiếp hoặc những điều ước nguyện, suy nghĩ. Về từ xưng h của hng đệ tử đối với đức Phật, chng ti sử dụng từ con ở ngi thứ nhất cho những trường hợp trực tiếp, v ti cho những trường hợp xt rằng người nghe l cc đối tượng khc. Về văn phong của lời dịch, chng ti chủ trương ghi lại lời tiếng Việt st theo văn bản gốc v cố gắng khng bỏ st từ no khng dịch. Lời văn tiếng Việt của chng ti c chứa đựng những mấu chốt gip cho những ai c thch nghin cứu Pāḷi thấy ra được cấu trc của loại ngn ngữ ny. Việc lm ny của chng ti khng hẳn đ được hon hảo, dẫu sao cũng l bước khởi đầu nhằm thc đẩy phong tro nghin cứu cổ ngữ Phật Học của người Việt Nam. Tuy nhin, một số sai st trong qu trnh phin dịch đương nhin khng thể trnh khỏi, chng ti xin chịu hon ton trch nhiệm về trnh độ yếu km.

 

Nhn đy, chng ti cũng xin chn thnh ghi nhận sự quan tm chăm sc trực tiếp hoặc gin tiếp đối với cng tc phin dịch của chng ti về phương diện vật thực bồi dưỡng v thuốc men chữa bệnh của cc vị hữu n sau: Bhikkhunī Sukhettā Nichanaporn Ketjan (Thi), C Phạm Thu Hương (Hồng Kng), gia đnh Phật tử Phạm Trọng Độ & Ng Thị Lin, Phật tử Diệu Hiền, Phật tử Phấn Nguyễn, v Phật tử Ng L Vạn Ngọc. Cng việc soạn thảo ny được thng suốt, khng bị gin đoạn, chnh l nhờ c sự hỗ trợ cấp thời v qu bu của qu vị. Thnh tm cầu chc qu vị lun giữ vững niềm tin v thnh tựu được nhiều kết quả trong cng việc tu tập giải thot v hộ tr Tam Bảo.

 

Một điều thiếu st lớn nếu khng đề cập đến sự nhiệt tnh gip đỡ của Phật tử Mam Pitiya trong việc tham khảo bản dịch tiếng bản xứ. Cũng khng qun khng nhắc đến những sự ủng hộ, khch lệ, v cng đức gp về phần tiếng Việt của Đại Đức Đức Hiền, cng với hai vị Phật tử Tung Thin v Đng Triều đ sắp xếp thời gian đọc qua bản thảo v đ gip cho chng ti trnh được một số điểm vụng về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. Nhn đy, cũng xin ghi nhận sự cng dường cuốn Từ Điển Tiếng Việt của Đại Đức Tm Php, nhờ thế đ gip cho chng ti rất nhiều trong việc xc định từ ngữ được thm phần chnh xc. Chng ti cũng xin thnh tm ty hỷ v tn dương cng đức của cc th chủ đ nhiệt tm đng gp ti chnh gip cho Cng Trnh Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ Pāḷi - Việt được tồn tại v pht triến, mong sao phước bu Php th ny lun dẫn dắt qu vị vo con đường tu tập đng theo Chnh Php, thnh tựu Chnh Tr, chứng ngộ Niết Bn, khng cn lun hồi sanh tử nữa.

 

Cuối cng, ngưỡng mong phước bu pht sanh trong cng việc soạn thảo tập Kinh ny được thnh tựu đến thầy tổ, song thn, v tất cả chng sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, c tr tuệ, v tinh tấn tu tập ng hầu thnh đạt cứu cnh giải thot, chấm dứt khổ đau.

 

 Knh bt,

   ngy 01 thng 06 năm 2008

  Tỳ Khưu Indacanda (Trương đnh Dũng)

 

 

 

 

 

 

CC CHỮ VIẾT TẮT:

 

ApA.     : Apadāna Aṭṭhakathā - Ch Giải Apadāna (PTS.)

ND  : Ch thch của Người Dịch

PTS.: Nh Xuất Bản Pali Text Society (Anh Quốc)

TTPV.   : Tam Tạng Pāḷi - Việt

 

 

   
 

| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |

 
 

<Mục Lục><Đầu Trang>