Trang Chính

Trang Các Bản Dịch Mới

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 39

 

APADĀNAPĀḶI & THÁNH NHÂN KƯ SỰ

 Tập Một

Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

(Đọc với font VU- Times và Acrobat Reader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXIX. PHẨM AVAṆṬAPHALA

381. Kư Sự về Trưởng Lăo Avaṇṭaphaladāyaka

3278. Đức Thế Tôn tên Sataraṃsī là đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại. Có ước muốn độc cư, bậc Toàn Giác đă ra đi về việc khất thực.

3279. Tay có trái cây, tôi đă nh́n thấy đấng Nhân Ngưu và đă đi đến gần Ngài. Với tâm tịnh tín, với ư vui mừng, tôi đă dâng cúng trái cây avaṇṭa.

3280. (Kể từ khi) tôi đă dâng cúng trái cây trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây.

3281. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng.

3282. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

3283. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Avaṇṭaphaladāyaka[1] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Avaṇṭaphaladāyaka là phần thứ nhất.

--ooOoo--

382. Kư Sự về Trưởng Lăo Labujadāyaka

3284. Tôi đă là người phụ việc chùa ở thành phố Bandhumatī. Tôi đă nh́n thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đang di chuyển ở trên không trung.

3285. Tôi đă cầm lấy trái cây bánh ḿ và đă dâng cúng đến đức Phật tối thượng. Bậc có danh vọng lớn lao đă thọ nhận, trong khi đang đứng ở hư không.

3286. Sau khi tôi đă dâng cúng trái cây đến đức Phật với tâm ư trong sạch, tôi có được sự sanh khởi niềm vui, (điều ấy là) nguồn đem lại sự an lạc trong thời hiện tại.

3287. Khi ấy, tôi đă đạt đến niềm phỉ lạc bao la và sự an lạc tối thượng. C̣n có châu báu sanh lên (cho tôi) khi tôi được sanh ra nơi này nơi khác.

3288. Kể từ khi tôi đă dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây.

3289. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng.

3290. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

3291. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Labujadāyaka[2] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Labujadāyaka là phần thứ nh́.

--ooOoo--

383. Kư Sự về Trưởng Lăo Udumbaraphaladāyaka

3292. Đấng Tối Thượng Nhân đă cư ngụ ở bờ sông Vinatā. Tôi đă nh́n thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đấng có sự chăm chú, vô cùng định tĩnh.

3293. Được tịnh tín ở Ngài, bậc có sự rửa sạch các cấu uế ô nhiễm, tôi đă cầm lấy trái sung và đă dâng cúng đến đức Phật tối thượng.

3294. Kể từ khi tôi đă dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây.

3295. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng.

3296. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

3297. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Udumbaraphaladāyaka[3] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Udumbaraphaladāyaka là phần thứ ba.

--ooOoo--

384. Kư Sự về Trưởng Lăo Pilakkhaphaladāyaka

3298. Sau khi nh́n thấy đức Phật Atthadassī, bậc có danh vọng lớn lao, ở cuối khu rừng, tôi đă dâng cúng trái cây pilakkha với tâm tịnh tín, với ư vui mừng.

3299. Kể từ khi tôi đă dâng cúng trái cây (trước đây) một ngàn tám trăm kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây.

3300. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng.

3301. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

3302. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Pilakkhaphaladāyaka[4] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Pilakkhaphaladāyaka là phần thứ tư.

--ooOoo--

385. Kư Sự về Trưởng Lăo Phārusaphaladāyaka

3303. Trong khi bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, vị thọ nhận các vật hiến cúng, đang đi trên đường, tôi đă dâng cúng trái cây phārusa.

3304. (Kể từ khi) tôi đă dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây.

3305. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng.

3306. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

3307. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Phārusaphaladāyaka[5] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Phārusaphaladāyaka là phần thứ năm.

--ooOoo--

386. Kư Sự về Trưởng Lăo Valliphaladāyaka

3308. Lúc bấy giờ, tất cả dân chúng đă tụ hội lại và đă đi đến khu rừng. Khi ấy, trong lúc t́m kiếm trái cây, họ đă đạt được trái cây.

3309. Tại nơi ấy, tôi đă nh́n thấy bậc Toàn Giác, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại. Với tâm tịnh tín, với ư vui mừng, tôi đă dâng cúng trái cây valli.

3310. Kể từ khi tôi đă dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây.

3311. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng.

3312. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

3313. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Valliphaladāyaka[6] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Valliphaladāyaka là phần thứ sáu.

--ooOoo--

387. Kư Sự về Trưởng Lăo Kadaliphaladāyaka

3314. Tôi đă nh́n thấy đấng Lănh Đạo Thế Gian tợ như cây kaṇikāra được cháy sáng, tợ như mặt trăng vào ngày rằm, tợ như cây đèn đang chiếu sáng.

3315. Tôi đă cầm lấy trái chuối và đă dâng cúng đến bậc Đạo Sư. Với tâm tịnh tín, với ư vui mừng, tôi đă đảnh lễ và ra đi.

3316. Kể từ khi tôi đă dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây.

3317. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng.

3318. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

3319. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Kadaliphaladāyaka[7] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Kadaliphaladāyaka là phần thứ bảy.

--ooOoo--

388. Kư Sự về Trưởng Lăo Panasaphaladāyaka

3320. Lúc bấy giờ, đấng Giác Ngộ tên Ajjuna, đă cư ngụ ở núi Hi-mă-lạp. Ngài là bậc Hiền Trí, được thành tựu tánh hạnh, và thiện xảo về định.

3321. Tôi đă cầm lấy trái mít jīvajīvaka có kích thước bằng hũ nước. Tôi đă đặt vào cái chậu bằng lá và đă dâng cúng đến bậc Đạo Sư.

3322. Kể từ khi tôi đă dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây.

3323. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng.

3324. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

3325. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Panasaphaladāyaka[8] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Panasaphaladāyaka là phần thứ tám.

--ooOoo--

389. Kư Sự về Trưởng Lăo Soṇakoṭivīsa

3326. Vào thời kỳ Giáo Pháp của (đức Phật) Vipassī, một hang động đă được tôi xây dựng dành cho Hội Chúng bốn phương ở tại kinh thành Bandhumā.

3327. Sau khi trải lót nền đất của hang động bằng các tấm vải, tôi đă cống hiến. Với tâm phấn chấn, với ư vui mừng, khi ấy tôi đă thực hiện lời ước nguyện rằng:

3328. “Mong rằng tôi có thể làm hài ḷng bậc Toàn Giác, có thể đạt được sự xuất gia, và có thể đạt đến sự an tịnh tối thượng, Niết Bàn vô thượng.”

3329. Do nhờ chính nhân tố trong sạch ấy, tôi đă luân hồi chín mươi kiếp. Dầu trở thành vị Thiên nhân hay là loài người, tôi đă chói sáng, là người có phước báu đă được tạo lập (trước đây).

3330. Sau đó, nhờ vào phần dư sót của nghiệp, tại đây trong kiếp sống cuối cùng, tôi đă được sanh làm người con trai độc nhất của nhà bá hộ cao cả ở tại Campā.

3331. Ngay khi tôi vừa được sanh ra, nghe tin người cha đă khởi ước muốn này: “Ta ban cho công tử hai chục koṭi (hai trăm triệu) tiền, không thiếu đồng nào.”

3332. Các sợi lông của tôi, dài bốn ngón tay, được mọc lên ở cả hai ḷng bàn chân. Chúng là mảnh mai, có sự xúc chạm mềm mại, xinh xắn như là bông vải.

3333. Chín mươi kiếp đă trôi qua, kiếp này là thêm một kiếp nữa, tôi không biết đến việc các bàn chân được đặt xuống ở mặt đất không có trải lót.

3334. Tôi đă làm hài ḷng bậc Toàn Giác, tôi đă xuất gia vào đời sống không gia đ́nh. Và phẩm vị A-la-hán đă được tôi đạt đến. Tôi có được trạng thái mát mẻ, chứng được Niết Bàn.

3335. Đấng Toàn Tri đă xác định tôi là người đứng đầu trong số các vị đă ra sức tinh tấn, và có lậu hoặc đă được đoạn tận, là bậc A-la-hán, có sáu thắng trí, có đại thần lực.

3336. Kể từ khi tôi đă dâng cúng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng hang động.

3337. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng.

3338. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

3339. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

3340. Tại hồ nước lớn Anotatta, ở trước Hội Chúng tỳ khưu, bậc trưởng lăo Soṇa Koṭivisa khi được hỏi câu hỏi đă trả lời.

Đại đức trưởng lăo Soṇa Koṭivisa đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Soṇakoṭivisa là phần thứ chín.

--ooOoo--

390. Kư Sự tên Pubbakammapilotika

3341. Ở trong khu rừng có nhiều loại hương thơm ở gần hồ nước Anotatta, ở trên mặt phẳng của tảng núi đá đáng yêu được lấp lánh bởi nhiều loại châu ngọc.

3342. Được vây quanh bởi Hội Chúng tỳ khưu đông đảo, đấng Lănh Đạo Thế Gian, ngồi ở tại nơi ấy, đă giảng giải về các việc làm quá khứ của bản thân:

3343. “Này các tỳ khưu, hăy lắng nghe Ta. Nghiệp nào đă được tạo ra bởi Ta, nếu là nghiệp vụn vặt th́ cũng sẽ chín muồi cho dầu ở vào bản thể của vị Phật.

3344. Trong những đời sống khác trước đây, Ta đă là kẻ vô lại tên Munāḷī. Ta đă vu cáo đức Phật Độc Giác Sarabhū, (Ngài là) vị không làm điều sái quấy.

3345. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Ta đă luân hồi lâu dài ở địa ngục trong nhiều ngàn kiếp và đă nhận chịu cảm thọ khổ đau.

3346. Do phần dư sót của nghiệp ấy, tại đây trong kiếp sống cuối cùng, Ta đă nhận lănh sự vu cáo v́ nguyên nhân của (nữ du sĩ ngoại đạo) Sundarikā.

3347. Đức Phật Sabbābhibhū có vị Thinh Văn tên là Nanda. Do sự vu cáo vị (Thinh Văn) ấy, Ta đă luân hồi lâu dài ở địa ngục.

3348. Ta đă luân hồi lâu dài ở địa ngục trong mười ngàn năm. Đạt được bản thể nhân loại, Ta đă nhận lănh nhiều sự vu cáo.

3349. Do phần dư sót của nghiệp ấy, nàng Ciñcamānavikā đă vu cáo Ta với sự không có thật ở trước đám đông dân chúng.

3350. Ta đă là vị Bà-la-môn thông thái, được tôn vinh kính trọng. Ta đă chỉ dạy về chú thuật cho năm trăm người trai trẻ ở tại khu rừng lớn.

3351. Vị ẩn sĩ Bhīma có năm thắng trí, có đại thần lực, đă đi đến nơi ấy. Và sau khi nh́n thấy vị ấy đi đến, Ta đă vu cáo vị không làm điều sái quấy.

3352. Kế đó, Ta đă nói với các người học tṛ rằng: ‘Vị ẩn sĩ này có sự thọ hưởng dục lạc.’ Ngay trong khi Ta đang nói, các người trai trẻ đă vui thích theo.

3353. Sau đó, tất cả các người trai trẻ, trong khi khất thực theo từng nhà, đă nói với đám đông dân chúng rằng: ‘Vị ẩn sĩ này có sự thọ hưởng dục lạc.’

3354. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, tất cả năm trăm vị tỳ khưu này đă gánh chịu sự vu cáo, v́ nguyên nhân của (nữ du sĩ ngoại đạo) Sundarikā.

3355. Trong thời quá khứ, v́ nguyên nhân tài sản Ta đă giết chết người anh (em) trai khác mẹ (cùng cha). Ta đă xô vào hẻm núi hiểm trở và đă nghiền nát bằng tảng đá.

3356. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Devadatta đă ném tảng đá và đă làm dập ngón cái ở bàn chân của Ta do mảnh vỡ của tảng đá.

3357. Trước đây, Ta đă là đứa bé trai đang đùa giỡn ở con đường lớn. Sau khi nh́n thấy đức Phật Độc Giác, Ta đă ném đá vụn ở con đường (vào vị Phật ấy).

3358. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, tại đây trong kiếp sống cuối cùng, Devadatta đă bố trí các sát thủ nhằm mục đích giết hại Ta.

3359. Trước đây, Ta đă là kẻ cỡi voi. (Nh́n thấy) bậc Hiền Trí Độc Giác tối thượng đang đi đó đây để khất thực, Ta đă dùng con voi công kích vị ấy.

3360. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, ở trong kinh thành Giribbaja con voi Nālāgirī quẩn trí hung hăn đă tiến gần đến Ta.

3361. Ta đă là đức vua, người trị v́. Ta đă giết chết người đàn ông bằng cây thương. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Ta đă bị nung nấu ở địa ngục một cách dữ dội.

3362. Do phần dư sót của nghiệp ấy, giờ đây toàn bộ lớp da ở bàn chân của Ta đă gây khó chịu, bởi v́ nghiệp không bị tiêu hoại.

3363. Ta đă là đứa trẻ đánh cá ở trong ngôi làng của các ngư phủ. Sau khi nh́n thấy các con cá bị giết chết, Ta đă sanh tâm vui mừng.

3364. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, đă có sự đau nhức ở đầu của Ta. Và khi Viḍūdabha nổi loạn, tất cả ḍng tộc Sakya (Thích Ca) đă bị giết chết.

3365. Vào thời Giáo Pháp của (đức Phật) Phussa, Ta đă quở mắng các vị Thinh Văn rằng: ‘Các ngươi hăy nhai, hăy ăn lúa mạch, và chớ có ăn cơm gạo sālī.’

3366. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Ta đă (phải) ăn lúa mạch ba tháng. Khi ấy, được vị Bà-la-môn thỉnh mời, Ta đă cư ngụ ở Verañjā.

3367. Khi cuộc đấu vật đang được diễn tiến, Ta đă đánh gục người con trai ḍng Malla. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, đă có sự đau nhức ở lưng của Ta.

3368. Ta đă là người thầy thuốc. Ta đă cho người con trai nhà triệu phú thuốc xổ. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Ta có bệnh tiêu chảy.

3369. Lúc bấy giờ, Ta đă là Jotipāla. Ta đă nói với đấng Thiện Thệ Kassapa rằng: ‘Giác Ngộ là sự đạt được vô cùng khó khăn, do đâu sự Giác Ngộ lại có cho kẻ cạo đầu?’

3370. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Ta đă thực hành nhiều việc làm khó khăn trong sáu năm ở Uruvelā, sau đó Ta đă đạt được quả vị Giác Ngộ.

3371. Ta đă không đạt được quả vị Giác Ngộ tối thượng bằng con đường (Trung Đạo) này. Bị ngăn cản bởi nghiệp quá khứ, Ta đă tầm cầu đạo lộ sai trái (khổ hạnh).

3372. Ta có sự chấm dứt về phước và tội, Ta đă tránh xa mọi điều bực bội, Ta không sầu muộn, không đau buồn, Ta sẽ Niết Bàn, không c̣n lậu hoặc.”

3373. Đấng Chiến Thắng, vị đă đạt được toàn bộ năng lực của các thắng trí, ở trước Hội Chúng tỳ khưu, tại hồ nước lớn Anotatta, đă giảng giải như thế. 

Đức Thế Tôn đă nói về bài giảng Giáo Pháp tên Pubbakamma-pilotika[9] đề cập đến hành động trong quá khứ của bản thân như thế ấy.

Kư sự về Phật Toàn Giác tên Pubbakammapilotika là phần thứ mười.

--ooOoo--

 

Phần Tóm Lược

Trái cây avaṇṭa, luôn cả trái bánh ḿ, trái sung, và trái pilakkha, trái cây phārusa, trái cây valli, và vị có trái chuối, trái mít, vị Koṭivīsa, và kư sự tên “Pubbakammapiloti” của bậc Đại Ẩn Sĩ; (tổng cộng) có chín mươi mốt câu kệ đă được tính đếm bởi các bậc trí.

Phẩm Avaṇṭaphala là phẩm thứ ba mươi chín.

(Tụng phẩm thứ mười bốn).

--ooOoo--

 

XL. PHẨM PIḶINDIVACCHA

391. Kư Sự về Trưởng Lăo Piḷindivaccha

3374. Tôi đă là người gác cổng ở thành phố Haṃsavatī. Của cải đă được tích lũy trong nhà của tôi là không bị suy suyển, không thể đo lường.

3375. Sau khi đi đến nơi vắng vẻ rồi ngồi xuống, tôi đă được vui vẻ tâm trí. Sau khi ngồi xuống ở nơi cao quư của ṭa lâu đài, khi ấy tôi đă suy nghĩ như vầy:      

3376. “Ta đă đạt được nhiều của cải, nội pḥng của ta là trù phú. Ngay cả đức vua Ānanda, vị chúa tể trái đất, cũng đă thỉnh mời (ta).

3377. Và đức Phật này đă hiện khởi. Bậc Hiền Trí là hiện tượng hiếm hoi. Và của cải của ta được biết đến, ta sẽ dâng cúng vật thí đến bậc Đạo Sư.

3378. Vật thí cao quư đă được vương tử Paduma dâng cúng đến đấng Chiến Thắng là các con long tượng cùng với các ghế bành, và sự ủng hộ không phải là ít ỏi.

3379. Ta cũng sẽ dâng cúng vật thí chưa được những người khác dâng cúng trước đây đến Hội Chúng, tập thể cao quư tối thượng. Ta sẽ là người làm đầu tiên.”

3380. Sau khi suy nghĩ về quả báu hạnh phúc ở sự cống hiến của việc ấy theo nhiều cách, tôi đă nh́n thấy sự dâng cúng vật dụng là đáp ứng được ư định của tôi.

3381. “Ta sẽ dâng cúng các loại vật dụng chưa được những người khác dâng cúng trước đây đến Hội Chúng, tập thể cao quư tối thượng. Ta sẽ là người làm đầu tiên.”

3382. Ngay lập tức tôi đă đi đến các người làm nghề tre và đă bảo làm lọng che. Tôi đă tập trung một trăm ngàn chiếc lọng che thành một đống.

3383. Tôi đă tập trung một trăm ngàn tấm vải thành một đống. Tôi đă tập trung một trăm ngàn b́nh bát thành một đống.

3384. Tôi đă bảo làm đúng theo quy cách các chiếc búa nhỏ, các con dao nhỏ, và luôn cả các kim khâu, các đồ cắt móng, rồi đă cho treo chúng ở bên dưới chiếc lọng che.

3385. Tôi đă bảo làm đúng theo quy cách các cây quạt gió, các cây quạt lá cọ, các quạt lông chim công, các quạt đuôi ḅ rừng, các đồ lọc nước, và các vật đựng dầu.

3386. Tôi đă bảo làm đúng theo quy cách các hộp đựng kim, các dây đeo ở vai, luôn cả các dây buộc thân, và các chân kê (b́nh bát) đă được làm khéo léo.

3387. Tôi đă chứa đầy các chậu đựng vật dụng và luôn cả các tô nhỏ bằng đồng với thuốc men, rồi đă đặt chúng ở bên dưới chiếc lọng che.

3388. Tôi đă chứa đầy các chậu với mọi thứ như là rễ cây, cỏ usīra, mật mía, trái tiêu dài, các hạt tiêu, trái harītakī, củ gừng.

3389. Tôi đă bảo làm đúng theo quy cách các đôi dép, các đôi giày, các vật lau khô nước, các cây gậy chống được làm khéo léo.

3390. (Tôi đă bảo làm) các ống thuốc bôi, các que bôi thuốc, các b́nh lọc nước, các ch́a khóa, các túi đựng ch́a khóa được thêu với năm loại màu sắc.

3391. Tôi đă bảo làm đúng theo quy cách các vải băng bó, các ống dẫn khói, và luôn cả các chân đèn, các vật đo lường, và các ḥm nhỏ.

3392. Tôi đă bảo làm đúng theo quy cách các kẹp gắp, các cây kéo, rồi các vật hốt rác, và luôn cả các túi đựng thuốc men.

3393. Tôi đă bảo làm đúng theo quy cách các ghế dài, các ghế đẩu, và các ghế bành bằng bốn vật liệu [10] và đă xếp đặt ở bên dưới chiếc lọng che.

3394. Tôi đă bảo làm đúng theo quy cách các tấm nệm lông cừu, các tấm nệm bông g̣n, luôn cả các tấm nệm ở ghế đẩu, và các chiếc gối đă được làm khéo léo.

3395. (Tôi đă bảo làm) các vật kỳ cọ, các loại sáp ong, dầu ăn, ḷ sưởi ấm tay, hộp đựng, các tấm ván, kim khâu, cùng với tấm trải giường.

3396. (Tôi đă bảo làm) các chỗ nằm ngồi, các thảm chùi chân, các gậy chống ở giường ghế, các vật chà răng và tăm xỉa răng, các dầu thơm bôi ở đầu.

3397. (Tôi đă bảo làm) các vật tạo ra lửa, các ghế rơm, các nắp b́nh bát và các tô nhỏ, các vá múc nước, bột tắm, và chậu nhuộm.

3398. (Tôi đă bảo làm) cái chổi, bể nước, tương tợ như thế là vải choàng tắm mưa, tấm lót ngồi, vải đắp ghẻ, và y nội.

3399. (Tôi đă bảo làm) thượng y và y hai lớp, dụng cụ xông mũi, đồ làm sạch miệng, nhiều giấm chua và muối, mật ong và thức uống từ sữa chua.

3400. (Tôi đă bảo làm) nhang thơm, sáp ong, vải vụn, khăn lau mặt, chỉ sợi, bất cứ vật ǵ được gọi là vật có thể dâng cúng, và bất cứ vật ǵ thích hợp đối với bậc Đạo Sư.

3401. Sau khi tập hợp mọi thứ này lại, tôi đă đi đến gặp đức vua Ānanda. Sau khi đă gặp bậc sanh thành của vị Đại Ẩn Sĩ, tôi đă đê đầu đảnh lễ và đă nói lời nói này:

3402. “(Chúng ta) đă được sanh ra và lớn lên cùng nhau, tâm ư của cả hai là tương đồng, có sự chia sẻ sướng khổ, và cả hai có cùng chí hướng.

3403. Tâu vị cảm hóa kẻ thù địch, (thần) có nỗi khổ trong tâm có liên quan đến bệ hạ. Tâu vị Sát-đế-lỵ, nếu bệ hạ có khả năng xin bệ hạ hăy dẹp tan nỗi khổ ấy.”

3404. “Nỗi khổ của ngươi là nỗi khổ của trẫm, tâm ư của cả hai là tương đồng. Nếu là việc có liên quan đến trẫm th́ ngươi hăy nhận biết rằng: ‘Việc đă được hoàn tất.’”

3405. “Tâu đại vương, xin bệ hạ hiểu cho thần, nỗi khổ của thần là khó mà dẹp tan. Trong khi có thể, xin bệ hạ hăy tuyên bố rằng có một vật quư giá mà bệ hạ khó từ bỏ được.”

3406. “Cho dù là vương quốc, cho đến sanh mạng của trẫm, nếu có sự lợi ích cho ngươi với những vật này, th́ trẫm sẽ ban cho, không ngần ngại.”

3407. “Tâu bệ hạ, quả nhiên bệ hạ đă tuyên bố. (Tuy nhiên) điều ấy đă được nhiều người tuyên bố một cách xằng bậy. Hôm nay thần sẽ biết rằng bệ hạ có được cương quyết trong mọi vấn đề (hay không?).”

3408. “Ngươi đă ép buộc trẫm quá đáng trong khi trẫm đang ban phát cho ngươi. Ngươi được lợi ích ǵ với việc đă ép buộc trẫm? Ngươi hăy nói cho trẫm điều đă được ngươi mong mỏi.”

3409. “Tâu đại vương, thần ao ước đức Phật tối thượng, đấng Vô Thượng. Thần sẽ chăm lo bữa ăn đến bậc Toàn Giác, xin chớ để cho cuộc sống của thần trở thành tội lỗi.”

3410. “Trẫm sẽ ban cho ngươi điều ân huệ khác, chớ cầu xin (trẫm về) đức Như Lai. Đức Phật tợ như viên ngọc ma-ni như ư, không thể ban tặng cho bất cứ ai.”

3411. “Tâu bệ hạ, phải chăng điều đă được ngài tuyên bố là (sẽ ban tặng) ngay cả sanh mạng của chính ḿnh? Đúng ra nên ban tặng đức Như Lai hơn là bố thí sanh mạng.”

3412. “Bậc Đại Hùng nên được đặt riêng, đấng Chiến Thắng không thể ban tặng cho bất cứ ai, đức Phật sẽ không được trẫm đồng ư. Ngươi hăy chọn lấy tài sản vô hạn lượng đi.”

3413. “Chúng ta hăy t́m đến sự phân xử, chúng ta sẽ hỏi các vị quan ṭa. Chúng ta hăy tranh căi về vấn đề ấy theo cách thức mà họ sẽ giải bày.”

3414. Tôi đă nắm lấy tay của đức vua rồi đă đi đến ṭa án. Trước các vị quan phán xử, tôi đă nói lời nói này:

3415. “Xin các quan phán xử hăy lắng nghe tôi. Đức vua đă ban cho tôi điều ân huệ, không loại trừ bất cứ vật ǵ, ngài cũng đă ban luôn cả sanh mạng nữa.

3416. Khi ngài đă ban điều ân huệ cho tôi, tôi đă cầu xin đức Phật tối thượng. (Như vậy) đức Phật là đă được ban cho tôi một cách tốt đẹp, hay là tôi c̣n có điều nghi ngờ?

3417. “Chúng tôi sẽ lắng nghe lời nói của ngươi và của đức vua là vị hộ tŕ xứ sở. Sau khi lắng nghe lời nói của cả hai, chúng tôi sẽ chặt đứt điều nghi hoặc ở tại nơi đây.”

3418. “Tâu bệ hạ, có phải ngài đă ban cho tất cả mọi thứ thuộc quyền sở hữu đến người này, và cũng đă ban luôn cả sanh mạng nữa, không loại trừ bất cứ vật ǵ?

3419. “Chính v́ bị lâm vào t́nh cảnh khó khăn, (người này) đă cầu xin điều ân huệ vô thượng. Sau khi biết được người này vô cùng đau khổ, trẫm đă ban cho mọi thứ thuộc quyền sở hữu.”

3420. “Tâu bệ hạ, phần thua là thuộc về ngài, đức Như Lai nên được ban cho người này. Sự nghi hoặc của hai vị đă được chặt đứt, xin hai vị hăy duy tŕ đúng theo sự việc.”

3421. Đứng ngay tại nơi ấy, đức vua đă nói điều này với vị quan phán xử: “Này các hiền thần, nếu các ngươi cũng có thể ban cho trẫm (điều ân huệ) th́ trẫm (sẽ) nhận lại đức Phật.”

3422. “Sau khi đă làm tṛn đủ ư định của ngươi, sau khi đă chăm lo bữa ăn cho đức Như Lai, ngươi nên giao lại bậc Toàn Giác cho vị có danh vọng lớn lao Ānanda.”

3423. Sau khi đảnh lễ các vị quan phán xử và cả vị Sát-đế-lỵ Ānanda nữa, tôi đă trở nên hớn hở vui mừng và đă đi đến gặp đấng Toàn Giác.

3424. Sau khi đă đi đến gặp đấng Toàn Giác, bậc đă vượt qua ḍng nước lũ, không c̣n lậu hoặc, tôi đă đê đầu đảnh lễ và đă nói lời nói này:

3425. “Bạch đấng Hữu Nhăn, xin Ngài hăy nhận lời cùng với một trăm ngàn vị có năng lực. Ngài đang đem lại nỗi vui mừng cho tâm của con, xin Ngài hăy ngự đến căn nhà của con.”

3426. Biết được ư định của tôi, đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến cúng, bậc Hữu Nhăn, đă nhận lời.

3427. Sau khi biết được sự nhận lời (của đức Phật), tôi đă đảnh lễ bậc Đạo Sư. Trở nên mừng rỡ, có tâm phấn chấn, tôi đă đi về nhà.

3428. Sau khi triệu tập lại bạn bè và các viên quan lại, tôi đă nói lời nói này: “Tôi đă đạt được sự thành tựu vô cùng khó khăn, giống như (đă đạt được) viên ngọc ma-ni như ư.

3429. Ngài là đấng Vô Lượng, Vô Song, là bậc Trí Tuệ không người tương đương, không kẻ sánh bằng, là đấng Chiến Thắng không người đối thủ, chúng ta sẽ cúng dường Ngài bằng vật ǵ?

3430. Tương tợ như vậy, đấng Nhân Ngưu chính là vị tương đương với bậc không thể sánh bằng, không có người thứ hai, v́ thế hành động hướng thượng xứng đáng với đức Phật là việc làm khó khăn đối với tôi.

3431. Chúng ta hăy thu thập những bông hoa khác loại và hăy thực hiện mái che bằng bông hoa; mọi sự cúng dường này sẽ là xứng đáng với đức Phật.”

3432. Tôi đă cho thực hiện mái che bằng hoa sen xanh, luôn cả hoa sen hồng, hoa vassika, hoa adhimuttaka, hoa campaka, và hoa nāga.

3433. Tôi đă sắp đặt một trăm ngàn chỗ ngồi ở bóng râm của các chiếc lọng che. Chỗ ngồi cuối cùng dành cho tôi trị giá hơn một trăm (đồng tiền).

3434. Tôi đă sắp đặt một trăm ngàn chỗ ngồi ở bóng râm của các chiếc lọng che. Sau khi cho chuẩn bị cơm nước, tôi đă thông báo về thời điểm.

3435. Khi thời điểm đă được thông báo, bậc Đại Hiền Trí Padumuttara cùng với một trăm ngàn vị có năng lực đă đi đến căn nhà của tôi.

3436. Cùng với một trăm ngàn vị có năng lực, đấng Tối Thượng Nhân đă ngồi xuống (chỗ ngồi) có chiếc lọng che đang được duy tŕ ở phía bên trên, ở mái che làm bằng bông hoa khéo được nở rộ.

3437. “Bạch đấng Hữu Nhăn, xin Ngài hăy thọ nhận một trăm ngàn chiếc lọng che, một trăm ngàn chỗ ngồi đúng phép tắc và không phạm sai trái.”

3438. Có ư định giúp cho tôi vượt qua, đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến cúng, bậc Đại Hiền Trí ấy đă tiếp nhận.

3439. Tôi đă dâng cúng mỗi vị tỳ khưu một cái b́nh bát riêng biệt. Các vị đă xả bỏ b́nh bát trước đây và đă sử dụng b́nh bát bằng kim loại.

3440. Đức Phật đă ngồi ở mái che bông hoa bảy ngày đêm. Trong khi giúp cho nhiều chúng sanh được giác ngộ, Ngài đă chuyển vận bánh xe Giáo Pháp.

3441. Trong khi Ngài đang chuyển vận bánh xe Giáo Pháp ở bên dưới mái che bông hoa, đă có sự lănh hội Giáo Pháp của tám mươi bốn ngàn (chúng sanh).

3442. Khi ngày thứ bảy đă đến, bậc Đại Hiền Trí Padumuttara ngồi ở bóng râm của chiếc lọng che đă nói lên những lời kệ này:

3443. “Người thanh niên nào đă dâng cúng vật thí cao quư không thiếu sót món ǵ đến Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hăy lắng nghe Ta nói.

3444. Các con voi, các con ngựa, các cỗ xe, các binh lính và quân đội gồm bốn binh chủng sẽ thường xuyên hộ tống người này; điều này là quả báu của việc dâng cúng mọi thứ.

3445. Phương tiện di chuyển bằng voi, phương tiện di chuyển bằng ngựa, các kiệu khiêng, và các cỗ xe kéo sẽ thường xuyên phục vụ người này; điều này là quả báu của việc dâng cúng mọi thứ.

3446. Sáu mươi ngàn cỗ xe ngựa được trang hoàng với tất cả các loại trang sức sẽ thường xuyên hộ tống người này; điều này là quả báu của việc dâng cúng mọi thứ.

3447. Sáu mươi ngàn nhạc cụ và những chiếc trống lớn được tô điểm sẽ thường xuyên tŕnh tấu đến người này; điều này là quả báu của việc dâng cúng mọi thứ.

3448. Tám mươi sáu ngàn phụ nữ được trang điểm, được trang hoàng bằng các loại vải vóc nhiều màu sắc, có các bông tai bằng ngọc trai và ngọc ma-ni.

3449. Có lông mi cong, có nụ cười, có điệu bộ duyên dáng, có eo thon, các nàng sẽ thường xuyên vây quanh người này; điều này là quả báu của việc dâng cúng mọi thứ.

3450. (Người này) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong 30.000 kiếp, và sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc 1.000 lần.

3451. Và (người này) sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương một ngàn lần. Lănh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm.

3452. Trong khi đang sống ở thế giới chư Thiên, người có được nghiệp phước thiện sở hữu chiếc lọng che bằng châu báu bao trùm toàn bộ thế giới chư Thiên.

3453. Khi (người này) ước ao bóng râm, th́ có chiếc lọng che được tạo ra từ vải và bông hoa sẽ che bóng râm một cách thường xuyên, thuận theo tâm ư của người này.

3454. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, được gắn liền với nghiệp phước thiện, (người này) sẽ trở thành thân quyến của Phạm Thiên (ḍng dơi Bà-la-môn).

3455. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.

3456. Biết rơ về toàn bộ việc này, đức Gotama bậc cao quư ḍng Sakya, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, sẽ thiết lập (người này) vào vị thế tối thắng.

3457. (Người này) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là Piḷindivaccha, và sẽ được kính trọng trong số chư Thiên, các A-tu-la, và các Càn-thát-bà.

3458. Sau khi trở thành người được mến mộ đối với tất cả, đối với các vị tỳ khưu, đối với các vị tỳ khưu ni, và tương tợ như thế ấy đối với các người tại gia, vị ấy sẽ sống, không c̣n lậu hoặc.”

3459. Việc làm đă được thực hiện (trước đây) một trăm ngàn kiếp, đă cho tôi nh́n thấy quả báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được bắn ra, tôi đă thiêu đốt các phiền năo của tôi.

3460. Ôi, việc làm đă khéo được tôi thực hiện ở Phước Điền vô thượng. Sau khi thực hiện việc làm ở tại nơi ấy, tôi đă đạt được vị thế Bất Động.

3461. Chính người thanh niên đă dâng cúng vật thí cao quư không thiếu sót món ǵ, đă là người đầu tiên, đă là vị tiên phong; điều này là quả báu của việc dâng cúng ấy.

3462. Sau khi dâng cúng các chiếc lọng che đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, tập thể cao quư tối thượng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3463. Tôi không biết đến sự lạnh, sự nóng, bụi bặm và mồ hôi không vấy bẩn, không có sự nguy khốn, và không có tai họa, tôi luôn luôn được tôn trọng.

3464. Tôi có làn da mềm mại, có tâm ư trong sạch, một trăm ngàn chiếc lọng che là thuộc về tôi trong khi tôi luân hồi ở cơi hữu.

3465. Do tác động của nghiệp ấy, (các chiếc lọng ấy) được gắn mọi thứ trang sức và được duy tŕ ở đỉnh đầu của tôi, ngoại trừ đời sống này.

3466. Tại sao không có sự duy tŕ các chiếc lọng cho tôi trong đời sống này? V́ tất cả các nghiệp đă được tôi làm là nhằm đạt đến chiếc lọng giải thoát.

3467. Sau khi dâng cúng các tấm vải đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, tập thể cao quư tối thượng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3468. Trong khi tôi luân hồi ở cơi hữu, tôi có màu da vàng chói, không lấm bụi, có sự phát ánh sáng, có sự huy hoàng, cơ thể của tôi là bóng láng.

3469. Có một trăm ngàn tấm vải màu trắng, màu vàng, và màu đỏ được duy tŕ ở đỉnh đầu của tôi; điều này là quả báu của việc dâng cúng các tấm vải.

3470. Từ thành quả của những việc ấy, ở tất cả các nơi tôi đều có được y phục làm bằng tơ lụa, bằng sợi len, bằng chỉ lanh, và bằng bông vải.

3471. Sau khi dâng cúng các b́nh bát đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, tập thể cao quư tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3472. Tôi sử dụng các đĩa làm bằng hồng ngọc, các đĩa bằng vàng, các đĩa bằng ngọc ma-ni, và luôn cả các tô nhỏ bằng bạc vào mọi thời điểm.

3473. Tôi không có sự nguy khốn và không có tai họa, luôn luôn được tôn trọng. Tôi có sự thành tựu về cơm ăn, nước uống, vải vóc, và giường nằm.

3474. Các của cải của tôi không bị tiêu hoại, tôi có tâm vững chăi. Tôi luôn luôn có sự mong muốn về Giáo Pháp, ít phiền năo, không c̣n lậu hoặc.

3475. Ở tất cả các nơi, ở thế giới chư Thiên hay ở loài người, những đức tính này là gắn bó không ĺa bỏ tôi, cũng giống như bóng râm của cây cối vậy.

3476. Sau khi dâng cúng nhiều chiếc búa nhỏ được gắn liền với chùm tua có màu sắc, khéo được thực hiện, đến đức Phật tối thượng và tương tợ y như thế đến Hội Chúng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3477. Tôi luôn luôn dũng cảm, không có sự loạn động, và có sự toàn hảo về các ḷng tự tin, có nghị lực, có sự tinh cần, có tâm ư được tập trung.

3478. Từ thành quả của việc ấy, ở khắp mọi nơi tôi đều đạt được sự dứt trừ phiền năo, (cùng với) trí tuệ tinh tế, không thể ước lượng, tinh khiết.

3479. Với tâm tịnh tín, tôi đă dâng cúng nhiều con dao nhỏ không bị sần sùi, không thô kệch, rất bóng láng, đến đức Phật và tương tợ y như thế đến Hội Chúng.

3480. Tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. (Tôi có được) tâm tốt đẹp, sự tinh cần, sự nhẫn nại, và con dao từ ái.

3481. (Và) lưỡi gươm tuệ vô thượng có tính chất dứt trừ mũi tên tham ái. Từ thành quả của những việc ấy, tôi đạt được trí tuệ sánh với kim cương.

3482. Sau khi dâng cúng các cây kim khâu đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, tập thể cao quư tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3483. Trong khi luân hồi ở cơi này cơi khác, tôi luôn luôn có tuệ sắc bén, không có sự hoài nghi, có sự cắt đứt mọi điều nghi hoặc, có sắc đẹp và có của cải.

3484. Tôi đă nh́n thấy ư nghĩa và nguyên nhân thâm sâu vi tế bằng trí tuệ. Trí tuệ của tôi là sự tiêu diệt điều tăm tối, được sánh với kim cương cao quư.

3485. Sau khi dâng cúng các đồ cắt móng đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3486. Tôi có được nhiều tôi nam tớ gái, ḅ, ngựa, người làm công, người canh gác, người hầu tắm, người phục vụ bữa ăn, người đầu bếp ở khắp tất cả các nơi.

3487. Sau khi dâng cúng các cây quạt gió và các cây quạt lá cọ xinh xắn đến đức Thiện Thệ, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3488. Tôi không biết đến sự lạnh (và) sự nóng, sự bứt rứt không hiện hữu, tôi không biết đến sự ưu phiền và sự bực bội ở tâm của tôi.

3489. Từ thành quả của việc ấy của tôi, tất cả các ngọn lửa của tôi là lửa tham ái, lửa sân hận và si mê, lửa ngă mạn, và lửa tà kiến đă bị dập tắt.

3490. Sau khi dâng cúng các quạt lông chim công, các quạt đuôi ḅ rừng đến Hội Chúng, tập thể tối thượng, tôi có phiền năo được lặng yên, tôi sống không có tật xấu.

3491. Sau khi dâng cúng các đồ lọc nước đến đức Thiện Thệ và các bậc tối thượng thực hành Giáo Pháp, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3492. Tôi vượt trội tất cả và đạt được tuổi thọ ở cơi trời, tôi không bao giờ bị áp bức bởi những kẻ trộm cướp hoặc những kẻ thù địch.

3493. Từ thành quả của những việc ấy, người ta cũng không làm tổn hại tôi bằng vũ khí hoặc bằng thuốc độc, t́nh trạng chết yểu không xảy đến cho tôi.

3494. Sau khi dâng cúng các vật đựng dầu đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, tập thể cao quư tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3495. Tôi có dáng vóc vô cùng tao nhă, có giọng nói tốt, tâm ư khéo hướng thượng, tâm tư không rối loạn, tôi được bảo vệ bằng mọi phương cách bảo vệ.

3496. Sau khi dâng cúng các hộp đựng kim đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, tập thể cao quư tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3497. Tôi có sự an lạc của tâm, có sự an lạc của thân, có sự an lạc sanh lên từ các oai nghi; tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ấy.

3498. Sau khi dâng cúng các dây đeo ở vai đến đấng Chiến Thắng và Hội Chúng, tập thể cao quư tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3499. Và từ thành quả của việc ấy, tôi đạt được trí biết tâm của người khác, tôi nhớ lại kiếp sống thứ nh́, tôi có làn da đẹp toàn diện.

3500. Sau khi dâng cúng các dây buộc thân đến đấng Chiến Thắng và Hội Chúng, tập thể cao quư tối thượng, tôi thọ hưởng sáu phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3501. Tôi không chao động ở các tầng định, tôi có năng lực đối với các tầng định, tôi có hội chúng không thể bị chia rẽ, có lời nói luôn luôn được thừa nhận.

3502. Tôi có niệm đă được thiết lập, sự run sợ của tôi là không được biết đến, các đức tính này được gắn liền dầu ở thế giới chư Thiên hay là nhân loại.

3503. Sau khi dâng cúng các chân kê (b́nh bát) đến đấng Chiến Thắng và Hội Chúng, tập thể cao quư tối thượng, tôi được thừa hưởng năm loại màu sắc, tôi không bị lay động bởi bất cứ điều ǵ.

3504. Bất cứ các Pháp nào tôi đă được nghe đều là những sự thức tỉnh cho niệm và trí. Những ǵ đă được tôi ghi nhớ là không tiêu hoại, chúng được xét đoán cẩn thận.

3505. Sau khi dâng cúng các chậu đựng cùng các vật dụng đến đức Phật và tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3506. Tôi đạt được các chậu đựng làm bằng vàng, làm bằng bạc, luôn cả làm bằng ngọc pha-lê, và c̣n làm bằng hồng ngọc nữa.

3507. Những người vợ, và các tôi trai tớ gái, các tượng binh, kỵ binh, xa binh, bộ binh, và luôn cả những người nữ trung thành nữa, đều là thuộc quyền sử dụng (của tôi) vào mọi lúc.

3508. Các môn khoa học, các từ ngữ về chú thuật, luôn cả nhiều kinh điển các loại, cùng tất cả các học nghệ, đều là thuộc quyền sử dụng (của tôi) vào mọi lúc.

3509. Sau khi dâng cúng các tô nhỏ đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, tập thể cao quư tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3510. Tôi đạt được các tô nhỏ làm bằng vàng, làm bằng bạc, luôn cả làm bằng ngọc pha-lê, và c̣n làm bằng hồng ngọc nữa.

3511. Tôi đạt được các tô nhỏ làm bằng gỗ assattha, bằng vỏ trái bầu, hoặc bằng các lá sen, và các vỏ ṣ ốc cho việc uống mật ong.

3512. Tôi có sự thực hành về phận sự, về đức hạnh, về các hành động thuộc về ứng xử; tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ấy.

3513. Sau khi dâng cúng thuốc men đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, tập thể cao quư tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3514. Từ thành quả của việc ấy, tôi có tuổi thọ, có sức mạnh, dũng cảm, có sắc đẹp, có uy quyền, có sự sung sướng, không có sự nguy khốn, không có tai họa, và luôn luôn được tôn trọng, không có sự xa ĺa với những người yêu mến của tôi.

3515. Sau khi dâng cúng các đôi dép đến đấng Chiến Thắng và Hội Chúng, tập thể cao quư tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3516. Sáu chục trăm ngàn (sáu triệu) phương tiện di chuyển bằng voi, phương tiện di chuyển bằng ngựa, các kiệu khiêng, và các cỗ xe kéo luôn luôn vây quanh tôi.

3517. Trong khi tôi luân hồi ở cơi hữu, có những chiếc giày làm bằng ngọc ma-ni, bằng len, bằng vàng, và bằng bạc hiện ra ở những lần giở bàn chân lên.

3518. Theo quy luật tự nhiên, chúng di chuyển hướng đến việc tẩy sạch các hành động tội lỗi; tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ấy.

3519. Sau khi dâng cúng các đôi giày đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, tập thể cao quư tối thượng, tôi đă mang vào chiếc giày có thần lực và tôi sống theo như ước muốn.

3520. Sau khi dâng cúng các miếng vải lau khô nước đến đức Phật và tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3521. Tôi có màu da vàng chói, không lấm bụi, có sự phát ánh sáng, có sự huy hoàng, cơ thể của tôi là bóng láng, không vấy bẩn bụi bặm và mồ hôi; tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ấy.

3522. Sau khi dâng cúng các cây gậy chống đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng sáu phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3523. Tôi có nhiều người con trai, sự run sợ của tôi là không được biết đến, tôi không bao giờ bị áp bức, tôi được bảo vệ bằng mọi phương cách bảo vệ, thậm chí sự té ngă tôi cũng không biết, tâm ư của tôi không bị tản mạn.

3524. Sau khi dâng cúng thuốc bôi đến đức Phật và Hội Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3535. Tôi có (cặp) mắt to màu trắng, màu vàng, và màu đỏ, có nhăn quan được tịnh tín không bị vẩn đục, được lánh xa mọi tật bệnh.

3526. Tôi đạt được Thiên nhăn, và tuệ nhăn vô thượng; tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ấy.

3527. Sau khi dâng cúng các ch́a khóa đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, tập thể cao quư tối thượng, tôi đạt được ch́a khóa trí tuệ, vật mở ra cánh cửa Giáo Pháp.

3528. Sau khi dâng cúng các túi đựng ch́a khóa đến đức Phật và Hội Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng hai phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. Trong khi luân hồi ở cơi hữu, tôi ít giận dữ, không buồn phiền.

3529. Sau khi dâng cúng các vải băng bó đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, tập thể cao quư tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3530. Trong khi luân hồi ở cơi hữu, tôi không chao động ở các tầng định, tôi có năng lực đối với các tầng định, tôi có hội chúng không thể bị chia rẽ, có lời nói luôn luôn được thừa nhận, có sự thành tựu của cải được sanh lên.

3531. Sau khi dâng cúng các ống dẫn khói đến đấng Chiến Thắng và Hội Chúng, tập thể cao quư tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3532. Niệm của tôi là trực chỉ, các sợi gân khéo được liên kết, tôi đạt được Thiên nhăn, là từ thành quả của của việc ấy.

3533. Sau khi dâng cúng các chân đèn đến đấng Chiến Thắng và Hội Chúng, tập thể cao quư tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3534. Tôi có sự sanh ra tốt đẹp, được đầy đủ các phần thân thể, có tuệ hướng đến giác ngộ; tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ấy.

3535. Sau khi dâng cúng các vật đo lường và các ḥm nhỏ đến đức Phật và tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3536. Tôi luôn luôn cảnh giác, có được sự an lạc, có danh vọng lớn lao, đồng thời có cả tương lai, được xa ĺa sự thất bại, có sự tinh tế, được lánh khỏi tất cả các hiểm họa.

3537. 3538. Và tôi có sự đạt được các đức tính vĩ đại, tôi có hành vi b́nh lặng, sự kích động đă được xa ĺa hẳn, tôi đạt được các vật đo lường và các ḥm nhỏ có bốn màu, cùng với các con voi, các con ngựa, và châu báu, những vật này của tôi không bị tiêu hoại; điều này là quả báu của việc dâng cúng các vật đo lường.

3539. Sau khi dâng cúng các ống đựng thuốc bôi đến đức Phật và Hội Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3540. Tôi có đủ tất cả các tướng mạo, có tuổi thọ, trí tuệ, và (tâm) định tĩnh, thân của tôi luôn luôn được thoát khỏi mọi sự mệt nhọc.

3541. Sau khi dâng cúng các cây kéo có cán nhỏ vô cùng bén đến Hội Chúng, tôi đạt được trí tuệ vô lượng và tinh khiết, vật cắt xén các phiền năo.

3542. Sau khi dâng cúng các kẹp gắp đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, tập thể cao quư tối thượng, tôi đạt được trí tuệ vô lượng và tinh khiết, vật gắp bỏ các phiền năo.

3543. Sau khi dâng cúng các dụng cụ xông mũi đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, tập thể cao quư tối thượng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3544. Tôi có đức tin, giới hạnh, luôn cả sự hổ thẹn tội lỗi, và đức tính ghê sợ (tội lỗi), có sự học hỏi, sự dứt bỏ của cải, sự nhẫn nại, và trí tuệ là đức tính thứ tám.

3545. Sau khi dâng cúng các ghế đẩu đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, tập thể cao quư tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3546. Tôi được sanh ra ở gia tộc thượng lưu, tôi có của cải lớn lao, tất cả tôn trọng tôi, danh tiếng của tôi được lan truyền.

3547. Trong một trăm ngàn kiếp, các chiếc ghế bành h́nh vuông thường xuyên vây quanh tôi, tôi vui thích trong sự ban phát.

3548. Sau khi dâng cúng các tấm nệm đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, tập thể cao quư tối thượng, tôi thọ hưởng sáu phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3549. Tôi có thân thể đều đặn, được tôn trọng, là người mềm mỏng, có dáng vóc tao nhă, tôi đạt được nhóm tùy tùng có trí tuệ; điều này là quả báu của việc dâng cúng nệm.

3550. Tôi đạt được các nệm bông vải đủ các h́nh dạng, nhiều tấm thảm dệt có h́nh vẽ, các tấm tranh vải quư giá, và nhiều loại chăn mền.

3551. Tôi đạt được các tấm áo khoác mềm mại, các mảnh da dê mềm mại, và các tấm trải lót nhiều loại; điều này là quả báu của việc dâng cúng nệm.

3552. Kể từ khi tôi nhớ được bản thân, kể từ khi tôi đạt được sự hiểu biết, tôi không là kẻ vô tích sự, tôi là chiếc nôi của thiền; điều này là quả báu của việc dâng cúng các tấm nệm.

3553. Sau khi dâng cúng các chiếc gối đến đấng Chiến Thắng và Hội Chúng, tập thể cao quư tối thượng, tôi thọ hưởng sáu phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3554. Tôi luôn luôn kê đầu ở những chiếc gối len, những chiếc gối gương sen, và những chiếc gối gỗ trầm màu đỏ.

3555. Sau khi hướng dẫn trí đến Đạo lộ cao quư tám chi phần, bốn quả vị Sa-môn, tôi an trú vào các pháp ấy trong mọi thời điểm.

3556. Sau khi hướng dẫn trí đến sự bố thí, sự rèn luyện, sự thu thúc, và các pháp vô lượng tâm (từ, bi, hỷ, xả) thuộc sắc giới , tôi an trú vào các pháp ấy trong mọi thời điểm.

3557. Sau khi đặt tâm trí vào phận sự, đức hạnh, sự thực hành, và các hành động thuộc về ứng xử, tôi an trú (vào các pháp ấy) trong mọi thời điểm.

3558. Sau khi hướng dẫn trí đến dường kinh hành, hoặc sự nỗ lực tinh tấn ở các chi phần giác ngộ, tôi an trú vào các pháp ấy theo như ư thích.

3559. Sau khi hướng dẫn trí đến Giới, Định, Tuệ, và sự Giải Thoát vô thượng, tôi an trú vào các pháp ấy một cách an lạc.

3560. Sau khi dâng cúng các ghế rơm đến đấng Chiến Thắng và Hội Chúng, tập thể cao quư tối thượng, tôi thọ hưởng hai phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3561. Tôi hưởng thụ nhiều ghế bành thượng hạng làm bằng vàng, làm bằng ngọc ma-ni, làm bằng ngà voi và lơi gỗ; điều này là quả báu của chiếc ghế rơm.

3562. Sau khi dâng cúng các ghế kê chân đến đấng Chiến Thắng và Hội Chúng, tập thể cao quư tối thượng, tôi thọ hưởng hai phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3563. Tôi đạt được nhiều phương tiện di chuyển; điều này là quả báu của chiếc ghế kê chân. Các tôi nam tớ gái, các người vợ, và những người khác sống nương tựa đều phục vụ tôi một cách nghiêm chỉnh; điều này là quả báu của chiếc ghế kê chân.

3564. Sau khi dâng cúng các chất dầu bôi đến Hội Chúng, tập thể cao quư tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3565. Tôi có được sự không bệnh tật, sự thành tựu về dáng vóc, sự tiếp thu Giáo Pháp một cách nhạy bén, sự đạt được cơm ăn nước uống, và nhóm năm là tuổi thọ, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, và trí tuệ.

3566. Sau khi dâng cúng bơ lỏng và dầu ăn đến Hội Chúng, tập thể cao quư tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3567. Tôi luôn luôn có được sức mạnh, được thành tựu về dáng vóc, có cơ thể tươi vui, không có bệnh, sạch sẽ; điều này là quả báu của bơ lỏng và dầu ăn.

3568. Sau khi dâng cúng vật làm sạch miệng đến đức Phật và Hội Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3569. Tôi có cổ họng sạch sẽ, có giọng nói ngọt ngào, được tránh khỏi bệnh ho, bệnh suyển, và hương thơm của hoa sen luôn luôn tỏa ra từ miệng của tôi.

3570. Sau khi dâng cúng sữa đông đầy đủ phẩm chất đến đức Phật và Hội Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng tài sản bất tử cao quư, đó là niệm hướng đến thân.

3571. Sau khi dâng cúng mật ong đạt được màu sắc và hương vị đến đấng Chiến Thắng và Hội Chúng, tôi uống hương vị giải thoát không thể ước lượng, không ǵ sánh bằng.

3572. Sau khi dâng cúng chất tinh túy ở trạng thái thiên nhiên đến đức Phật và Hội Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng bốn (Thánh) Quả tương xứng với nghiệp của tôi.

3573. Sau khi dâng cúng cơm ăn và nước uống đến đức Phật và Hội Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3574. Tôi luôn luôn có tuổi thọ, có sức mạnh, sáng suốt, có dung sắc, có uy quyền, có sự sung sướng, có sự thành tựu về cơm ăn và nước uống, dũng cảm, có trí tuệ, tôi đạt được những đức tính này trong khi luân hồi ở cơi hữu.

3575. Sau khi dâng cúng nhang (thơm) đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, tập thể cao quư tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng với nghiệp của tôi.

3576. 3577. Trong khi luân hồi ở cơi này cơi khác, tôi đạt được cơ thể có mùi thơm ngào ngạt, có uy quyền, có tuệ nhạy bén, có danh tiếng, có tuệ sắc bén, có tuệ bao la, có tuệ vi tiếu, và tuệ thâm sâu, có tuệ rộng lớn, và tuệ đổng tốc. Giờ đây, do nhờ tác động của chính việc ấy, tôi đạt đến sự tịnh lặng, an lạc, Niết Bàn.

3578. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng.

3579. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

3580. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Piḷindivaccha đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Piḷindivaccha là phần thứ nhất.

--ooOoo--

392. Kư Sự về Trưởng Lăo Sela

3581. Tôi đă là vị chủ quản đường lộ ở thành phố Haṃsavatī. Tôi đă tập hợp thân quyến của tôi lại và đă nói lời nói này:

3582. “Đức Phật, Phước Điền vô thượng, đă hiện khởi ở thế gian. Ngài là vị thọ nhận các vật hiến cúng của toàn bộ thế gian.

3583. Các vị Sát-đế-lỵ, luôn cả các thị dân, và các Bà-la-môn vô cùng sang trọng có tâm tịnh tín có ư vui mừng, họ đă thể hiện tinh thần cộng đồng.

3584. Các người nài voi, các lính ngự lâm, các người đánh xe, các binh lính có tâm tịnh tín có ư vui mừng, họ đă thể hiện tinh thần cộng đồng.

3585. Các vị con lai (có cha ḍng Sát-đế-lỵ và mẹ là nô bộc), các người con trai của đức vua, các thương buôn, và các Bà-la-môn có tâm tịnh tín có ư vui mừng, họ đă thể hiện tinh thần cộng đồng.

3586. Các người đầu bếp, các người phục vụ, các người hầu tắm, các người làm tràng hoa có tâm tịnh tín có ư vui mừng, họ đă thể hiện tinh thần cộng đồng.

3587. Các người thợ nhuộm, các người thợ dệt, các người thuộc da, và các người thợ cạo có tâm tịnh tín có ư vui mừng, họ đă thể hiện tinh thần cộng đồng.

3588. Các người làm tên, các người thợ tiện, các người thợ da, luôn cả các người thợ mộc có tâm tịnh tín có ư vui mừng, họ đă thể hiện tinh thần cộng đồng.

3589. Các người thợ rèn, các người thợ vàng, cũng vậy các người thợ thiếc có tâm tịnh tín có ư vui mừng, họ đă thể hiện tinh thần cộng đồng.

3590. Các người làm công, luôn cả các trẻ sai vặt, nhiều kẻ nô lệ làm công, tùy theo năng lực của ḿnh họ đă thể hiện tinh thần cộng đồng.

3591. Các người gánh nước, các người gánh củi, các nông dân, và các người gánh cỏ, tùy theo năng lực của ḿnh họ đă thể hiện tinh thần cộng đồng.

3592. Các người trồng hoa, luôn cả các người làm tràng hoa, các người hốt lá, các người gánh trái cây, tùy theo năng lực của ḿnh họ đă thể hiện tinh thần cộng đồng.

3593. Các cô kỹ nữ, các cô hầu đội nước, các cô bán bánh, và các bà bán cá, tùy theo năng lực của ḿnh họ đă thể hiện tinh thần cộng đồng.

3594. Xin quư vị hăy đi đến. Tất cả chúng ta hăy tụ hội lại và cùng nhau kết hợp lại thành nhóm. Chúng ta sẽ thực hiện hành động hướng thượng đến Phước Điền vô thượng.”

3595. Sau khi lắng nghe lời nói của tôi, họ đă tức thời kết hợp lại thành nhóm và đă cho thực hiện hội trường phục vụ được xây dựng khéo léo dành cho Hội Chúng tỳ khưu.

3596. Sau khi cho làm hoàn tất hội trường ấy, tôi đă trở nên phấn khởi, có tâm ư hớn hở. Được tất cả những người ấy tháp tùng, tôi đă đi đến gặp bậc Toàn Giác.

3597. Sau khi đi đến gần bậc Toàn Giác, đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Nhân Ngưu, tôi đă đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư và đă nói lời nói này:

3598. “Bạch đấng Anh Hùng, ba trăm người nam này là cùng nhóm. Bạch bậc Hiền Trí, họ cống hiến đến Ngài hội trường phục vụ đă được xây dựng khéo léo.”

3599. Bậc Hữu Nhăn đứng đầu Hội Chúng tỳ khưu đă tiếp nhận, và trước ba trăm người Ngài đă nói lên những lời kệ này:

3600. “Ba trăm người cùng với vị trưởng thượng đă hợp tác cùng nhau. Sau khi thực hiện, tất cả các ngươi sẽ thọ hưởng thành quả.

3601. Khi đạt đến kiếp sống cuối cùng, các ngươi sẽ chạm được Niết Bàn an tịnh, có trạng thái mát mẻ, vô thượng, không già, không chết.”

3602. Đức Phật, bậc Toàn Tri, vị Sa-môn vô thượng, đă chú nguyện như thế. Sau khi lắng nghe lời nói của đức Phật, tôi đă bày tỏ sự vui mừng.

3603. Tôi đă sướng vui ở thế giới chư Thiên ba mươi ngàn kiếp. Và tôi đă là vị thống lănh chư Thiên cai quản Thiên quốc năm trăm lần.

3604. Và tôi đă trở thành đấng Chuyển Luân Vương một ngàn lần. Các vị Đại Thiên đă đảnh lễ tôi khi tôi đang cai quản Thiên quốc.

3605. Ở đây, trong vương quốc nhân loại, nhóm người (trước đây) trở thành bà con họ hàng. Khi kiếp sống cuối cùng đă đến, có người Bà-la-môn tên Vāseṭṭha.

3606. Tôi đă là người con trai của vị ấy, có sự tích lũy tám mươi koṭi (tám trăm triệu). Tên của tôi là Sela. Tôi đạt đến sự toàn hảo về sáu chi phần (của vị Bà-la-môn).

3607. 3608. Trong khi dẫn đầu những người học tṛ của ḿnh đi bách bộ đó đây, tôi đă nh́n thấy vị đạo sĩ khổ hạnh tên Keṇiya, mang búi tóc và giỏ vật dụng, có vật cúng hiến đă được chuẩn bị, và tôi đă nói lời nói này: “Có phải ông đă thỉnh mời cô dâu, hoặc chú rể, hay là đức vua?

3609. “Tôi có ư định dâng tặng vật hiến cúng đến vị Bà-la-môn đă được công nhận là vị Trời. Tôi không thỉnh mời đức vua, vật hiến cúng của tôi không có.

3610. Và tôi th́ không có cô dâu, chú rể của tôi th́ không được biết đến. C̣n vị đem lại niềm hoan hỷ cho ḍng họ Sakya là bậc Trưởng Thượng ở thế gian luôn cả chư Thiên.

3611. Vị ấy là nguồn đem lại sự an lạc cho tất cả chúng sanh, v́ sự lợi ích và tấn hóa của toàn bộ thế gian, vị ấy đă được tôi thỉnh mời ngày hôm nay. Đây là vật chuẩn bị cho vị ấy.

3612. Đức Phật đă được (tôi) thỉnh mời vào ngày mai là vị có màu da tợ như trái cây timbarū, là bậc vô lượng, vô song, không thể sánh bằng về dáng vóc.

3613. Đức Phật, đấng Đại Hùng đă được tôi thỉnh mời ấy trông tợ thỏi vàng đặt ở cửa miệng ḷ nung, như là than gỗ khadira cháy rực, tương tợ tia chớp.

3614. Đức Phật đă được tôi thỉnh mời ấy giống như ngọn lửa ở đỉnh ngọn núi, tợ như mặt trăng vào ngày rằm, giống như là màu sắc ngọn lửa của cây sậy.

3615. Đức Phật, đấng Đại Hùng đă được tôi thỉnh mời ấy như là con sư tử, không bị hăi sợ, đă vượt qua sự sợ hăi, là bậc Hiền Trí có sự chấm dứt việc tái sanh.

3616. Đức Phật, đấng Đại Hùng đă được tôi thỉnh mời ấy là vị thiện xảo trong các pháp của chư Phật. Ngài không bao giờ bị áp bức bởi những kẻ khác, tương tợ con voi.

3617. Đức Phật, đấng Đại Hùng đă được tôi thỉnh mời ấy là vị thiện xảo về sự thực hành trong Chánh Pháp, là vị Phật hùng tráng không thể sánh bằng, tương tợ con ḅ mộng.

3618. Đức Phật, đấng Đại Hùng đă được tôi thỉnh mời ấy là vị có phẩm hạnh vô biên, có danh vọng vô lượng, có tất cả tướng mạo rực rỡ, tương tợ (Chúa Trời) Sakka.

3619. Đức Phật, đấng Đại Hùng đă được tôi thỉnh mời ấy là vị có năng lực, có đồ chúng, có sự huy hoàng, có sự vẻ vang, khó mà tiếp cận, tương tợ đấng Phạm Thiên.

3620. Đức Phật, đấng Đại Hùng đă được tôi thỉnh mời ấy có Giáo Pháp đă đạt, là đấng Thập Lực, là bậc thông thạo về năng lực và siêu năng lực, tương tợ trái đất.

3621. Đức Phật, đấng Đại Hùng đă được tôi thỉnh mời ấy được vây bủa bởi các làn sóng giới hạnh, không bị lay động do sự nhận thức (của giác quan) đối với các đối tượng, tương tợ biển cả.

3622. Đức Phật, đấng Đại Hùng đă được tôi thỉnh mời ấy là khó mà tiếp cận, khó mà chế ngự, không bị lay chuyển, hướng thượng, cao thượng, tương tợ núi Neru.

3623. Đức Phật, đấng Đại Hùng đă được tôi thỉnh mời ấy có trí tuệ vô biên, tương đương với bậc không thể sánh bằng, không thể ước lượng, đă đạt đến tột đỉnh, tương tợ bầu không gian.

(Tụng phẩm thứ mười lăm).

3624. Đức Phật, đấng Đại Hùng đă được tôi thỉnh mời ấy là vị an ủi, là chốn nâng đỡ cho những kẻ bị khiếp hăi lo sợ, là sự bảo vệ cho những người đến nương nhờ.

3625. Đức Phật, đấng Đại Hùng đă được tôi thỉnh mời ấy là hầm mỏ châu báu, là chỗ trú của những người có trí giác ngộ, là Phước Điền của những người tầm cầu sự an lạc.

3626. Đức Phật, đấng Đại Hùng đă được tôi thỉnh mời ấy là bậc an ủi, tạo ra niềm phấn khởi, là đấng ban phát quả vị Sa-môn, tương tợ đám mây (đem lại cơn mưa).

3627. Đức Phật, đấng Đại Hùng đă được tôi thỉnh mời ấy là con mắt của thế gian, có oai lực lớn lao, là sự xua đi tất cả các bóng tối, tương tợ mặt trời (xua tan đêm đen).

3628. Đức Phật, đấng Đại Hùng đă được tôi thỉnh mời ấy là bậc Hiền Trí có sự nh́n thấy bản thể trong các sự giải thoát khỏi đối tượng của các giác quan, tương tợ mặt trăng (ĺa bỏ các chỗ đă rọi đến).

3629. Đức Phật, đấng Đại Hùng đă được tôi thỉnh mời ấy là bậc trưởng thượng, đă tự ḿnh vươn lên ở thế gian, được tô điểm với các tướng mạo, là bậc vô lượng.

3630. Vị nào có trí tuệ không thể đo lường, vị nào có giới không thể tương đương, vị nào có sự giải thoát không thể sánh bằng, vị ấy là Đức Phật đă được tôi thỉnh mời.

3631. Vị nào có nghị lực không sánh bằng được, vị nào có sức mạnh không nên suy tưởng, vị nào có sự nỗ lực hàng đầu, vị ấy là đức Phật đă được tôi thỉnh mời.

3632. Đức Phật, đấng Đại Hùng đă được tôi thỉnh mời ấy có tất cả các chất độc hại là tham, sân, và si đă được xóa sạch, tương tợ thuốc chữa bệnh.

3633. Đức Phật, đấng Đại Hùng đă được tôi thỉnh mời ấy có sự xua đi căn bệnh phiền năo, nhiều sự khổ đau, và tất cả các bóng tối, tương tợ vị lương y.”

3634. “Này ông, vị mà ông nói là ‘Đức Phật,’ thậm chí tiếng gọi ấy cũng khó mà đạt được.” Sau khi được nghe rằng: ‘Đức Phật! Đức Phật!’ đă có sự phỉ lạc sanh khởi đến tôi.

3635. Niềm phỉ lạc của tôi không (thể) nắm giữ ở bên trong đă bộc lộ ra ngoài. Trong khi có tâm phỉ lạc, tôi đây đă nói lời nói này:

3636. “Vậy th́ đức Thế Tôn, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu ấy là ở đâu? Tôi sẽ đi đến nơi ấy và sẽ đảnh lễ đấng ban phát quả vị Sa-môn.”

3637. Sau khi nắm lấy cánh tay phải (của tôi), (vị đạo sĩ Keṇiya) tràn đầy niềm phấn khởi, tay chắp lại, đă nói với tôi về đấng Pháp Vương, bậc có sự xua đi các mũi tên sầu muộn, rằng:

3638. “Ông hăy nh́n xem khu rừng lớn này tợ như đám mây khổng lồ đang trỗi dậy, như là lớp thuốc bôi màu lục, trông như là biển cả.

3639. Đức Phật, bậc Điều Phục những ai chưa được điều phục, đấng Hiền Trí ấy ngự ở nơi đây, đang hướng dẫn những người cần được hướng dẫn và giúp cho họ giác ngộ những chi phần giác ngộ.”

3640. Tợ như người khát nước t́m kiếm nước, tợ như người bị đói t́m kiếm thức ăn, như là ḅ mẹ khao khát con bê, tôi đă t́m đến đấng Chiến Thắng tương tợ như thế.

3641. Là người biết lối hành xử và cách tiếp cận hay dở thích hợp với t́nh huống, tôi đă chỉ dạy những người học tṛ của ḿnh trong khi họ đang đi đến chỗ của đấng Chiến Thắng rằng:

3642. “Này các chàng trai, các đấng Thế Tôn là khó mà tiếp cận, tợ như những con sư tử có sở hành đơn độc, các tṛ nên đi đến, bước từng bước từng bước một.

3643. Giống như con rắn độc khủng khiếp, tợ như con sư tử vua của loài thú, tợ như con voi có ngà đă bị nổi cơn, chư Phật là khó mà tiếp cận như thế ấy.

3644. Này các chàng trai, hăy kềm lại sự ho khan và khịt mũi. Các tṛ hăy đi đến gần bên đức Phật, bước từng bước từng bước một.

3645. Chư Phật là các vị thầy của thế gian luôn cả chư Thiên, là những bậc quư trọng sự yên tịnh, ít gây tiếng động, khó mà tiếp cận, khó đến gần bên.

3646. Khi ta hỏi câu hỏi hoặc là trao đổi xă giao, khi ấy các tṛ hăy im lặng, hăy đứng yên như là có bản chất của bậc hiền trí.

3647. Về Chánh Pháp mà vị ấy thuyết giảng nhằm đạt đến Niết Bàn an ổn, các tṛ hăy chú tâm đến ư nghĩa ấy. Việc lắng nghe Chánh Pháp là hạnh phúc.”

3648. Sau khi đi đến gần bậc Toàn Giác, tôi đă chào hỏi với bậc Hiền Trí. Sau khi đă trao đổi lời thăm hỏi ấy, tôi đă quan sát các tướng mạo.

3649. Tôi nh́n thấy ba mươi tướng mạo, nhưng tôi vẫn c̣n hoài nghi về hai tướng mạo. Đấng Hiền Trí đă dùng thần thông cho thấy vật kín có lớp vỏ bọc lại.

3650. Đấng Chiến Thắng đă thè lưỡi ra uốn lại, rồi đă chạm vào lỗ tai và lỗ mũi, (sau đó) đă che lấp toàn bộ cái trán.

3651. Sau khi nh́n thấy các tướng mạo được đầy đủ cùng với các tướng phụ của Ngài, tôi đă đi đến kết luận là “Đức Phật,” và đă xuất gia cùng với các người học tṛ.

3652. Cùng với ba trăm (người học tṛ), tôi đă xuất gia vào đời sống không gia đ́nh. Chưa đến nửa tháng, tất cả chúng tôi đă đạt được Niết Bàn.

3653. Sau khi đă cùng nhau thực hiện công việc ở Phước Điền vô thượng, sau khi đă cùng nhau luân hồi, họ đă cùng nhau dừng lại.

3654. Sau khi dâng cúng các cây đà chống, tôi đă sống theo tính chất cộng đồng. Do nghiệp ấy đă được thực hiện tốt đẹp, tôi đạt được tám nhân tố:

3655. Tôi được tôn vinh ở các phương, và của cải của tôi là vô lượng, tôi là chốn nâng đỡ cho tất cả, sự run sợ của tôi không được biết đến.

3656. Các bệnh tật của tôi không được biết đến, và tôi ǵn giữ được tuổi thọ, tôi là người có làn da mềm mại, tôi cư ngụ ở trú xứ đă được mong mỏi.

3657. Sau khi dâng cúng tám cây đà chống, tôi đă sống theo tính chất cộng đồng. Tôi có các tuệ phân tích và phẩm vị A-la-hán, điều này là phần phụ trội của điều thứ tám.

3658. Bạch đấng Đại Hiền Trí, con có toàn bộ nguồn nhiên liệu đă cạn, có phận sự đă được làm xong, không c̣n lậu hoặc, là người con trai của Ngài, có tên là Aṭṭhagopānasī.

3659. Sau khi dâng cúng năm cây cột trụ, tôi đă sống theo tính chất cộng đồng. Do nghiệp ấy đă được thực hiện tốt đẹp, tôi đạt được năm nhân tố:

3660. Tôi không dao động nhờ vào tâm từ ái, tôi có các bộ phận cơ thể không bị thiếu sót, tôi có lời nói được thừa nhận, cũng vậy tôi không bị công kích.

3661. Tâm của tôi không bị tản mạn, tôi không bị dao động bởi bất cứ điều ǵ. Do nghiệp ấy đă được thực hiện tốt đẹp, tôi không bị bợn nhơ ở trong Giáo Pháp.

3662. Bạch đấng Đại Hùng, bạch bậc Hiền Trí, vị tỳ khưu Thinh Văn của Ngài có sự tôn kính, có sự phục tùng, có phận sự đă được làm xong, không c̣n các lậu hoặc, xin đảnh lễ Ngài.

3663. Tôi đă thực hiện chiếc ghế bành được làm khéo léo và đă bố trí ở hội trường. Do nghiệp ấy đă được thực hiện tốt đẹp, tôi đạt được năm nhân tố:

3664. Sau khi được sanh vào gia tộc thượng lưu, tôi có của cải lớn lao. Tôi là người được thành tựu mọi thứ, sự bỏn xẻn ở tôi không được biết đến.

3665. Khi tôi mong muốn ra đi, chiếc ghế bành hiện diện kế bên. Bằng chiếc ghế bành tối thượng, tôi đi đến nơi đă được tôi mong muốn.

3666. Do việc dâng cúng chiếc ghế bành ấy, tôi đă xua đi tất cả bóng tối. Bạch đấng Hiền Trí, vị trưởng lăo đă đạt được toàn bộ năng lực của thắng trí xin đảnh lễ Ngài.

3667. Tôi đă hoàn thành tất cả các phận sự, phận sự của ḿnh và phận sự đối với người khác. Do nghiệp ấy đă được thực hiện tốt đẹp, tôi đă đi vào thành phố không sợ hăi (Niết Bàn).

3668. Tôi đă dâng cúng vật hữu dụng chính là hội trường đă được hoàn thành. Do nghiệp ấy đă được thực hiện tốt đẹp, tôi đă đạt đến bản thể tối thượng.

3669. Bất cứ các huấn luyện viên nào ở thế gian, khi họ huấn luyện các con voi, các con ngựa, họ thực hiện nhiều cách hành hạ khác nhau, họ huấn luyện bằng sự tàn bạo.

3670. Bạch đấng Đại Hùng, Ngài không huấn luyện các người nam và nữ như thế ấy. Ngài huấn luyện trong sự huấn luyện tối thượng, không gậy, không dao.

3671. Trong khi tán dương các đức tính của sự bố thí, bậc Hiền Trí là vị thiện xảo về việc thuyết giảng. Ngay trong khi đang trả lời một câu hỏi, bậc Hiền Trí đă giác ngộ cho ba trăm người.

3672. Được đấng Điều Ngự huấn luyện, chúng tôi đă được hoàn toàn giải thoát, không c̣n lậu hoặc, đă đạt được toàn bộ năng lực của thắng trí, đă được tịch diệt về sự đoạn tận mầm mống tái sanh.

3673. Kể từ khi tôi đă dâng cúng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, tất cả các điều lo sợ đă được vượt qua; điều này là quả báu của việc dâng cúng hội trường.

3674. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng.

3675. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

3676. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Sela đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Sela là phần thứ nh́.

--ooOoo--

393. Kư Sự về Trưởng Lăo Sabbakittika

3677. (Tôi đă nh́n thấy đấng Lănh Đạo Thế Gian) tợ như cây kaṇikāra đang cháy sáng, tợ như cây đèn đang phát sáng, tợ như v́ sao osadhī đang chiếu sáng, giống như tia chớp ở bầu trời.

3678. (Tôi đă nh́n thấy đấng Lănh Đạo Thế Gian) không bị hăi sợ, không có sợ sệt, tợ như con sư tử vua của loài thú, đang tỏa sáng ánh sáng trí tuệ, đang chế ngự các nhóm người ngoại đạo.

3679. Tôi đă nh́n thấy đấng Lănh Đạo Thế Gian đang tiếp độ thế gian này, đang cắt đứt mọi điều nghi hoặc, tợ như (con sư tử) vua của loài thú đang gầm thét.

3680. Tôi đă là vị mang búi tóc, khoác tấm da dê, cao thượng, ngay thẳng, có sự huy hoàng. Tôi đă cầm lấy y phục bằng vỏ cây và đă trải xuống ở cạnh bàn chân (của đức Phật).

3681. Tôi đă cầm lấy chất bôi thơm kāḷānusāriya và đă thoa lên đức Như Lai. Sau khi thoa lên bậc Toàn Giác, tôi đă ngợi ca về đấng Lănh Đạo Thế Gian rằng :

3682. “Bạch đấng Đại Hiền Trí, Ngài đă vượt qua ḍng nước lũ, Ngài tiếp độ thế gian này, Ngài chiếu sáng bằng ánh sáng trí tuệ, trí tuệ tối thượng (của Ngài) là không bị che lấp.

3683. Ngài chuyển vận bánh xe Giáo Pháp, Ngài chế ngự các ngoại đạo khác, Ngài là vị cao quư đă chiến thắng trận đấu, Ngài làm trái đất rúng động.

3684. Các làn sóng ở đại dương bị vỡ tan ở bờ biển, tương tợ y như thế tất cả các tà kiến bị tan vỡ ở trí tuệ của Ngài.

3685. Khi lưới có lỗ nhỏ được đặt vào ở trong hồ nước, các sinh vật đi vào trong lưới th́ bị khống chế ngay lập tức.

3686. Bạch Ngài, tương tợ y như thế các ngoại đạo ở thế gian dựa dẫm vào dị giáo tầm thường, họ xoay vần bên trong trí tuệ cao quư của Ngài.

3687. Ngài là bến bờ của những người đang bị cuốn trôi ở ḍng nước lũ, chính Ngài là vị bảo hộ của những người không thân quyến, Ngài là sự bảo vệ cho những người bị khổ đau v́ hăi sợ, là nơi nương tựa của những người có mục tiêu đă bị xao lăng.

3688. Ngài là vị anh hùng độc nhất, không người tương tợ, là sự tích lũy bi mẫn và từ ái, có giới tốt đẹp, không kẻ sánh bằng, được an tịnh, có năng lực, vững chăi, đă chiến thắng cuộc hành tŕnh.

3689. Ngài là bậc trí tuệ, có sự si mê đă được xa ĺa, không c̣n dục vọng, không có hoài nghi, đă sống trọn vẹn, có sân hận đă được chối bỏ, không ô nhiễm, đă được thanh lọc, tinh khiết.

3690. Ngài đă vượt lên sự quyến luyến, có sự kiêu hănh đă được tiêu diệt, có tam minh, đă đi đến tận cùng của tam giới, đă vượt qua ranh giới, có sự kính trọng Giáo Pháp, có mục đích đă được thực hiện, có đạo lộ hữu ích.

3691. Ngài giống như ngôi sao (hướng dẫn) chiếc thuyền, giống như của cải chôn giấu là nguồn tạo sự an ủi, giống như con sư tử không bị hăi sợ, tợ như con voi chúa kiêu kỳ.”

3692. Sau khi ngợi ca bậc có danh vọng lớn lao Padumuttara bằng mười câu kệ, sau khi đă đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư, khi ấy tôi đă đứng, im lặng.

3693. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến cúng, bậc Đạo Sư, đứng ở Hội Chúng tỳ khưu, đă nói lên những lời kệ này:

3694. “Người nào đă tán dương giới hạnh và trí tuệ, luôn cả Giáo Pháp của Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hăy lắng nghe Ta nói.

3695. (Người ấy) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên sáu chục ngàn kiếp. Sau khi vượt trội chư Thiên khác, (người ấy) sẽ được thiết lập làm vị chúa tể.

3696. Về sau người ấy sẽ xuất gia, được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, người ấy sẽ xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama.

3697. Sau khi xuất gia, sau khi lánh xa ác nghiệp bằng thân, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, (người ấy) sẽ Niết Bàn không c̣n lậu hoặc.”

3698. “Bạch đấng Đại Hùng, giống như đám mây đang nổi sấm (sét) th́ làm cho trái đất này thỏa măn, tương tợ y như thế Ngài đă làm con thỏa măn bằng Giáo Pháp.”

3699. Sau khi ngợi ca giới hạnh, trí tuệ, Giáo Pháp, và đấng Lănh Đạo Thế Gian, tôi đă đạt đến sự an tịnh tuyệt đối, Niết Bàn, vị thế bất hoại.

3700. Ôi, nếu như đức Thế Tôn bậc Hữu Nhăn ấy có thể tồn tại lâu dài, th́ (nhiều người) có thể nhận thức điều chưa được biết đến và có thể chạm đến vị thế Bất Tử.

3701. Đây là lần sinh ra sau cùng của tôi, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không c̣n lậu hoặc.

3702. (Kể từ khi) tôi đă ngợi ca đức Phật trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tán dương.

3703. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đă được đoạn tận, giờ đây không c̣n tái sanh nữa.

3704. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng.

3705. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Sabbakittika[11] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Sabbakittika là phần thứ ba.

--ooOoo--

394. Kư Sự về Trưởng Lăo Madhudāyaka

3706. Khu ẩn cư của tôi đă được xây dựng khéo léo ở bờ sông Sindhu. Tại nơi ấy, tôi chỉ dạy các học tṛ về truyền thống cùng với tướng mạo.

3707. Các vị ấy có sự ao ước về Giáo Pháp, đă được huấn luyện, có ước muốn được nghe lời giáo huấn tốt đẹp. Đă đạt đến sự toàn hảo về sáu chi phần, các vị ấy sống ở bờ sông Sindhu.

3708. Khi ấy, trong lúc đang tầm cầu mục đích tối thượng, các vị sống ở trong khu rừng bao la.

3709. Bậc Toàn Giác tên Sumedha lúc bấy giờ đă hiện khởi ở thế gian. Thương tưởng đến chúng tôi, đấng Hướng Đạo đă đi đến gần.

3710. Khi đấng Đại Hùng, bậc Lănh Đạo Thế Gian Sumedha đă đi đến gần, tôi đă làm tấm thảm trải bằng cỏ và đă dâng cúng đến bậc Trưởng Thượng của thế gian.

3711. Tôi đă cầm lấy mật ong từ khu rừng bao la và đă dâng cúng đến đức Phật tối thượng. Bậc Toàn Giác đă thọ dụng và đă nói lời nói này:

3712. “Người nào được tịnh tín đă tự tay ḿnh dâng cúng mật ong ấy đến Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hăy lắng nghe Ta nói.

3713. Do sự dâng cúng mật ong này và do tấm thảm trải bằng cỏ, (người ấy) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên ba mươi ngàn kiếp.

3714. Vào ba mươi ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.

3715. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, (người ấy) sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và sẽ Niết Bàn không c̣n lậu hoặc.”

3716. Sau khi đă từ thế giới chư Thiên đi đến nơi đây, khi (tôi) nhập vào bụng mẹ, có cơn mưa mật ong đă đổ xuống, che lấp trái đất với mật ong. 

3717. Và ngay khi tôi đang ra khỏi bụng mẹ một cách vô cùng khó khăn, tại nơi ấy cũng có cơn mưa mật ong đă liên tục đổ mưa đến tôi.

3718. Sau khi ĺa khỏi nhà, tôi đă xuất gia vào đời sống không gia đ́nh, tôi có sự đạt được về cơm ăn và nước uống; điều này là quả báu của việc dâng cúng mật ong.

3719. Tôi được dồi dào về mọi dục lạc sau khi đă sống ở (thế giới) chư Thiên và nhân loại. Chính nhờ sự dâng cúng mật ong ấy, tôi đă đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc

3720. Khi trời đổ mưa ở cỏ dài bốn ngón tay, khi loài thảo mộc mọc ở trên đất đă được trổ hoa và đă che phủ khắp, ở ngôi nhà trống vắng, ở mái che và ở cội cây, tôi sống luôn luôn được an lạc, không c̣n lậu hoặc.

3721. Tôi đă vượt lên tất cả các cơi trung b́nh, to lớn, và thấp kém. Hôm nay các lậu hoặc của tôi đă được đoạn tận, giờ đây không c̣n tái sanh nữa.

3722. Kể từ khi tôi đă dâng cúng vật thí (trước đây) ba mươi ngàn kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng mật ong.

3723. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đă được đoạn tận, giờ đây không c̣n tái sanh nữa.

3724. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng.

3725. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Madhudāyaka[12] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Madhudāyaka là phần thứ tư.

--ooOoo--

395. Kư Sự về Trưởng Lăo Padumakūṭāgāriya

3726. Đức Thế Tôn tên Piyadassī là đấng Tự Chủ, bậc Lănh Đạo Thế Gian. Đấng Toàn Giác, bậc Hiền Trí có ước muốn độc cư, thiện xảo về định.

3727. Sau khi đi sâu vào khu rừng rậm, bậc Đại Hiền Trí Piyadassī, đấng Tối Thượng Nhân, đă trải ra tấm y may từ vải bị quăng bỏ rồi ngồi xuống.

3728. Trong thời quá khứ, tôi đă là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng hoang rậm. Khi ấy, trong lúc t́m kiếm loài nai pasada, tôi (đă) đi lang thang.

3729. Tại nơi ấy, tôi đă nh́n thấy đấng Toàn Giác, bậc đă vượt qua ḍng nước lũ, không c̣n lậu hoặc, tợ như cây sālā chúa đă được trổ hoa, tợ như mặt trời đă mọc lên.

3730. Sau khi nh́n thấy vị Trời của chư Thiên, bậc có danh vọng lớn lao Piyadassī, khi ấy tôi đă lội xuống hồ nước thiên nhiên và đă mang lại đóa sen hồng.

3731. Sau khi mang lại đóa sen hồng trăm cánh làm thích ư, tôi đă xây dựng ngôi nhà mái nhọn và đă phủ lên bằng hoa sen hồng.

3732. Bậc có ḷng thương tưởng, đấng Bi Mẫn, bậc Đại Hiền Trí Piyadassī, đức Phật, đấng Chiến Thắng đă ngụ bảy ngày đêm ở ngôi nhà mái nhọn.

3733. Sau khi bỏ đi các (bông hoa) héo úa, tôi đă che lên bằng (bông hoa) mới. Liền sau đó, tôi đă chắp tay lên và đứng yên.

3734. Bậc Đại Hiền Trí Piyadassī đă xuất khỏi định. Trong lúc đang quan sát các phương, đấng Lănh Đạo thế gian đă ngồi xuống.

3735. Khi ấy, vị thị giả có đại thần lực tên Sudassana đă hiểu được tâm của đức Phật, bậc Đạo Sư Piyadassī.

3736. Được tháp tùng bởi tám mươi ngàn vị tỳ khưu, vị ấy đă đi đến gần đấng Lănh Đạo Thế Gian đang ngồi an lạc ở cuối khu rừng.

3737. Và cho đến chư Thiên ngự ở trong khu rừng rậm, sau khi biết được tâm của đức Phật, khi ấy tất cả đă tụ hội lại.

3738. Khi các Dạ-Xoa, các ác thần, cùng với các loài quỷ sứ đă cùng nhau đi đến, và khi Hội Chúng tỳ khưu đă đến nơi, đấng Chiến Thắng đă thốt lên các lời kệ này:

3739. “Người nào đă cúng dường và đă thực hiện chỗ ngụ cho Ta bảy ngày, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hăy lắng nghe Ta nói.  

3740. Bằng trí tuệ, Ta sẽ tán dương điều thật khó mà nh́n thấy, vô cùng vi tế, sâu thẳm, đă được thể hiện tốt đẹp. Các người hăy lắng nghe Ta nói.

3741. (Người ấy) sẽ cai quản Thiên quốc mười bốn kiếp. Có ṭa nhà mái nhọn vĩ đại, được che phủ bằng các đóa sen hồng, sẽ được duy tŕ ở không trung dành cho người ấy; điều này là quả báu của việc làm với bông hoa.

3742. (Người ấy) sẽ luân hồi xen kẽ (giữa cơi trời và cơi người) hai ngàn bốn trăm kiếp. Tại nơi ấy sẽ có cung điện làm bằng bông hoa được duy tŕ ở không trung (dành cho người ấy).

3743. Giống như nước không làm lem luốc cánh hoa sen, tương tợ y như thế các điều ô nhiễm không làm hoen ố trí của người này.

3744. Sau khi đă loại trừ năm pháp che lấp ở trong tâm, người này sẽ làm sanh khởi tâm về việc xuất ly và sẽ xuất gia ĺa khỏi gia đ́nh. Sau đó, trong lúc cung điện làm bằng bông hoa đang được duy tŕ, người này sẽ ra đi.

3745. Trong khi con người cẩn trọng có chánh niệm (này) đang ngụ ở gốc cây, tại nơi ấy sẽ có cung điện làm bằng bông hoa được duy tŕ ở đỉnh đầu (của người này).

3746. Sau khi dâng cúng y phục, vật thực, thuốc chữa bệnh, và chỗ nằm ngồi đến Hội Chúng tỳ khưu, (người này) sẽ Niết Bàn không c̣n lậu hoặc.”

3747. Tôi đă ra đi xuất gia bằng sự di chuyển của ngôi nhà mái nhọn. Ngôi nhà mái nhọn được duy tŕ trong khi (tôi) đang ngụ ở gốc cây.

3748. Sự suy tư về y phục và vật thực không có ở tôi. Được gắn liền với nghiệp phước thiện, tôi nhận được hoàn toàn đầy đủ.

3749. Nhiều koṭi kiếp sống của tôi, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm, đă trôi qua vô ích, các bậc Lănh Đạo Thế Gian đều đă giải thoát.

3750. (Trước đây) một ngàn tám trăm kiếp, đấng Hướng Đạo Piyadassī (đă hiện khởi). Sau khi phục vụ Ngài, tôi đă đi đến lần nhập thai này.

3751. Tại đây, tôi đă nh́n thấy bậc Toàn Giác, đấng Hữu Nhăn tên Anoma. Tôi đă đi đến gặp vị ấy và đă xuất gia vào đời sống không gia đ́nh.

3752. Đức Phật, bậc Đoạn Tận khổ đau, đấng Chiến Thắng đă giảng giải cho tôi về Đạo Lộ. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, tôi đă đạt đến vị thế Bất Động.

3753. Sau khi đă làm vui ḷng đấng Toàn Giác Gotama, bậc Cao Quư ḍng Sakya, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không c̣n lậu hoặc.

3754. (Kể từ khi) tôi đă cúng dường đức Phật (trước đây) một ngàn tám trăm kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức Phật.

3755. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đă được đoạn tận, giờ đây không c̣n tái sanh nữa.

3756. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng.

3757. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Padumakūṭāgāriya[13] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Padumakūṭāgāriya là phần thứ năm.

--ooOoo--

396. Kư Sự về Trưởng Lăo Bakkula

3758. Ở không xa núi Hi-mă-lạp có ngọn núi tên là Sobhita. Khu ẩn cư của tôi đă được xây dựng khéo léo, đă được tạo lập bởi những người học tṛ của tôi.

3759. Tại nơi ấy, có nhiều mái che và các cây sinduvāraka đă được trổ hoa. Tại nơi ấy, có nhiều cây táo rừng và các cây jīvajīvaka đă được trổ hoa.

3760. Tại nơi ấy, có nhiều cây nigguṇḍiya, cây táo, cây āmalaka, cây phārusaka, các dây bầu trái dài, và các giống sen trắng đă được trổ hoa.

3761. Tại nơi ấy, có các cây ālaka, cây beluva, cây chuối, cây chanh. Tại nơi ấy, có nhiều cây mahānāma, cây ajjuṇa, và cây piyaṅguka.

3762. Tại nơi ấy, có các cây kosamba, cây salala, cây nīpa, cây nigrodha, và cây kapitthana. Khu ẩn cư của tôi là như thế ấy. Tôi cùng với các người học tṛ của ḿnh đă cư ngụ tại nơi ấy.

3763. Đức Thế Tôn Anomadassī, bậc Tự Chủ, đấng Lănh Đạo Thế Gian, trong khi tầm cầu sự yên tịnh đă đi đến gần khu ẩn cư của tôi.

3764. Khi đấng Đại Hùng Anomadassī có danh vọng lớn lao đă đi đến gần, bỗng nhiên có căn bệnh về gió đă phát khởi đến đấng Bảo Hộ Thế Gian.

3765. Tôi đă nh́n thấy đấng Lănh Đạo Thế Gian trong lúc đang đi lang thang ở khu rừng. Tôi đă đi đến gần đấng Toàn Giác, bậc Hữu Nhăn có danh vọng lớn lao.

3766. Ngay sau khi nh́n thấy cử chỉ (của Ngài), khi ấy tôi đă nhận ra rằng: “Không c̣n nghi ngờ ǵ nữa, có cơn bệnh đă nảy sanh đến đức Phật của chúng ta.”

3767. Tôi đă tức tốc đi về khu ẩn cư, ở chỗ các người học tṛ của tôi. Có ư định bào chế thuốc chữa bệnh, khi ấy tôi đă triệu tập các người học tṛ lại.

3768. Tuân theo lời nói của tôi, các người học tṛ, tất cả đều có ḷng kính trọng, đă tụ tập lại một chỗ do sự tôn kính đối với bậc Đạo Sư của tôi.

3769. Sau khi cấp tốc trèo lên núi và mang về tất cả các loại thuốc, tôi đă bào chế loại nước hỗn hợp và tôi đă dâng cúng đến đức Phật tối thượng.

3770. Khi bậc Đại Hùng, đấng Toàn Tri, bậc Lănh Đạo Thế Gian đă thọ dụng, cơn (bệnh) gió của đấng Thiện Thệ bậc Đại Ẩn Sĩ đă mau chóng được dập tắt.

3771. Sau khi nh́n thấy sự khó chịu đă được êm dịu, bậc có danh vọng lớn lao Anomadassī đă ngồi xuống ở chỗ ngồi của ḿnh và đă nói lên những lời kệ này:

3772. “Người nào đă dâng cúng thuốc chữa bệnh đến Ta và đă làm êm dịu cơn bệnh của Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hăy lắng nghe Ta nói.

3773. Người này sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong một trăm ngàn kiếp. Ở tại nơi ấy, người này sẽ luôn luôn vui thích các nhạc cụ được tŕnh tấu.

3774. Sau khi đi đến thế giới loài người, được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, (người này) sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương một ngàn lần.

3775. Vào kiếp thứ năm mươi lăm, (người này) sẽ là vị Sát-đế-lỵ tên Anoma, là người chinh phục bốn phương, là vị chúa tể của vùng đất Jambu.

3776. Là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao, (người này) sẽ làm chấn động luôn cả cơi trời Đạo Lợi và sẽ được thiết lập làm vị chúa tể.

3777. Trở thành vị Thiên nhân hay là người (nhân loại), (người này) sẽ ít bệnh tật. Sau khi xa ĺa sự bám víu (của gia đ́nh), (người này) sẽ vượt qua căn bệnh (phiền năo) ở thế gian.

3778. Vô lượng kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.

3779. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và sẽ Niết Bàn không c̣n lậu hoặc.

3780. Sau khi thiêu đốt các phiền năo, (người này) sẽ vượt qua ḍng chảy tham ái, và sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là Bakkula.

3781. Biết rơ toàn bộ việc này, đức Gotama, bậc Cao Quư ḍng Sakya, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, sẽ thiết lập (người này) vào vị thế tối thắng.”

3782. Đức Thế Tôn Anomadassī, bậc Tự Chủ, đấng Lănh Đạo Thế Gian, trong khi xem xét về sự độc cư, đă đi đến gần khu ẩn cư của tôi.

3783. Khi bậc Đại Hùng, đấng Toàn Tri, bậc Lănh Đạo Thế Gian đă đi đến gần, được tịnh tín, tôi đă tự tay ḿnh làm toại ư Ngài bằng mọi thứ dược phẩm.

3784. Việc làm đă khéo được thực hiện bởi tôi đây là sự thành tựu về hạt giống ở Phước Điền màu mỡ, bởi v́ từ khi việc của tôi đă được thực hiện tốt đẹp, tôi không bao giờ có thể bị hao hụt.

3785. Điều lợi ích cho tôi đă được tôi đạt thành một cách tốt đẹp, là việc tôi đă nh́n thấy đấng Lănh Đạo. Nhờ vào phần dư sót của nghiệp ấy, tôi đă đạt đến vị thế Bất Động.

3786. Sau khi biết rơ về tất cả điều này, đức Gotama, bậc Cao Quư ḍng Sakya, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đă thiết lập tôi vào vị thế tối thắng.

3787. Kể từ khi tôi đă thực hiện việc làm ấy trước đây vô lượng kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của thuốc chữa bệnh.

3788. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đă được đoạn tận, giờ đây không c̣n tái sanh nữa.

3789. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng.

3790. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Bakkula đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Bakkula là phần thứ sáu.

--ooOoo--

397. Kư Sự về Trưởng Lăo Girimānanda

3791. Người vợ của tôi đă qua đời. Con trai tôi (đă chết) được đưa đến băi tha ma. Mẹ, cha, và anh trai (của tôi đang) được thiêu chung một giàn hỏa thiêu.

3792. Bị nung nấu bởi nỗi sầu muộn ấy, tôi đă trở nên gầy ốm, vàng vọt. Bị dày ṿ bởi nỗi sầu muộn ấy, tôi đă có sự rối loạn tâm trí.

3793. Bị khổ sở bởi mũi tên sầu muộn, tôi đă đi vào bên trong khu rừng. Tôi ăn trái cây đă được rụng xuống và cư ngụ ở gốc cây.

3794. Đấng Toàn Giác tên Sumedha, bậc Đoạn Tận khổ đau, đấng Chiến Thắng, có ư định tiếp độ tôi, Ngài đă đi đến gần chỗ của tôi.

3795. Nghe được tiếng bước chân của bậc Đại Ẩn Sĩ Sumedha, tôi đă ngửng đầu lên, ngước nh́n bậc Đại Hiền Trí.

3796. Đấng Đại Hùng đă ngự đến, niềm phỉ lạc đă sanh khởi ở tôi. Sau khi nh́n thấy đấng Lănh Đạo Thế Gian ấy, khi ấy tâm trí của tôi đă được tập trung lại.

3797. Sau khi đạt được niệm trở lại, tôi đă dâng cúng nắm lá cây. Đức Thế Tôn, bậc Hữu Nhăn, v́ ḷng thương tưởng đă ngồi xuống ở tại nơi ấy.

3798. Sau khi ngồi xuống ở tại nơi ấy, đức Thế Tôn, đấng Lănh Đạo Thế Gian Sumedha đă thuyết giảng Giáo Pháp xua đi mũi tên sầu muộn cho tôi rằng:

3799. “Không được mời mọc, từ nơi ấy họ đă đi đến. Không được cho phép, từ nơi đây họ đă ra đi. Họ đă đi đến như thế nào th́ họ đă ra đi như thế ấy; có sự than văn ǵ trong trường hợp ấy?

3800. Cũng giống như những người bộ hành vào lúc cơn mưa đang đổ xuống, do việc đổ xuống của cơn mưa, họ đi đến chỗ có sự tốt đẹp (để trú mưa).

3801. Và khi cơn mưa đă tạnh, họ tự động ra đi theo như ư thích. Mẹ và cha của ngươi là tương tợ như thế; có sự than văn ǵ trong trường hợp ấy?

3802. Các người lữ hành là những người khách có tính chất dao động, chuyển động, rung động, mẹ và cha của ngươi là tương tợ như thế; có sự than văn ǵ trong trường hợp ấy?

3803. Cũng giống như loài rắn quăng bỏ lớp da già cỗi rồi đi đến lớp da (mới), tương tợ như thế mẹ và cha của ngươi đă bỏ lại xác thân ở nơi đây.”

3804. Hiểu được lời nói của đức Phật, tôi đă ĺa bỏ mũi tên sầu muộn. Sau khi làm cho sanh khởi niềm hưng phấn, tôi đă đảnh lễ đức Phật tối thượng.

3805. Sau khi đă đảnh lễ bậc Long Tượng, tôi đă cúng dường bó hoa giri có được hương thơm của cơi trời đến đấng Lănh Đạo Thế Gian Sumedha.

3806. Sau khi cúng dường bậc Toàn Giác, tôi đă chắp tay lên ở đầu. Trong lúc tưởng nhớ đến các đức hạnh cao cả, tôi đă ngợi ca đấng Lănh Đạo Thế Gian rằng:

3807. “Bạch đấng Đại Hùng, bậc Toàn Tri, đấng Lănh Đạo Thế Gian, Ngài đă vượt qua. Bạch đấng Đại Hiền Trí, Ngài tiếp độ tất cả chúng sanh bằng trí tuệ.

3808. Bạch đấng Đại Hiền Trí, Ngài đă cắt đứt sự hoài nghi cũng như sự lưỡng lự. Bạch đấng Hữu Nhăn, Ngài đă sắp xếp Đạo Lộ cho con bằng trí tuệ của Ngài.

3809. Các bậc A-la-hán đă đạt đến sự thành tựu, có sáu thắng trí, có đại thần lực, là các bậc trí tuệ có sự du hành ở không trung ngay lập tức tháp tùng theo.

3810. Có các vị Thinh Văn là các bậc Hữu Học đang thực hành và có các bậc đă trú vào Quả vị A-la-hán. Các vị Thinh Văn của Ngài nở rộ như đóa sen hồng vào lúc mặt trời mọc.

3811. Bạch đấng Hữu Nhăn, giống như đại dương là không bị suy suyển, không thể ước lượng, khó mà vượt qua, tương tợ như vậy, được hội đủ về trí tuệ Ngài là bậc vô lượng.”

3812. Sau khi đảnh lễ đấng Chiến Thắng của thế gian, bậc Hữu Nhăn có danh vọng lớn lao, trong khi lễ bái các phương tôi đă cúi ḿnh ra đi.

3813. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, trong khi luân chuyển ở cơi này cơi khác, tôi đă hạ sanh vào bụng mẹ, có sự nhận biết, có niệm.

3814. Sau khi ĺa khỏi nhà, tôi đă xuất gia vào đời sống không gia đ́nh. Tôi có sự nhiệt tâm, cẩn trọng, chứng thiền, có sự yên tịnh là hành xứ.

3815. Sau khi đă khẳng quyết về sự nỗ lực, sau khi đă làm vui ḷng bậc Đại Hiền Trí, tôi thường xuyên đi đó đây, tợ như mặt trăng đă được thoát khỏi đám mây dày đặc.

3816. Tôi gắn bó với sự độc cư, được an tịnh, không c̣n mầm mống tái sanh. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không c̣n lậu hoặc.

3817. (Kể từ khi) tôi đă cúng dường đức Phật (trước đây) ba mươi ngàn kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức Phật.

3818. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đă được đoạn tận, giờ đây không c̣n tái sanh nữa.

3819. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng.

3820. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Girimānanda đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Girimānanda là phần thứ bảy.

--ooOoo--

398. Kư Sự về Trưởng Lăo Salalamaṇḍapiya

3821. Khi (đức Phật) Kakusandha, vị Bà-la-môn hoàn hảo đă Niết Bàn, tôi đă cầm lấy tràng hoa salala và đă cho thực hiện mái che.

3822. Trong khi đi đến cơi trời Đạo Lợi, tôi đạt được cung điện tối thượng, tôi vượt trội chư Thiên khác; điều này là quả báu của nghiệp phước thiện.

3823. Dầu là ban ngày hay ban đêm, trong khi đang đi kinh hành và đứng lại, tôi được che bởi các bông hoa salala; điều này là quả báu của nghiệp phước thiện.

3824. Ngay chính trong kiếp này (kể từ khi) tôi đă cúng dường đức Phật, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức Phật.

3825. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đă được đoạn tận, tôi sống không c̣n lậu hoặc.

3826. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng.

3827. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Salalamaṇḍapiya[14] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Salalamaṇḍapiya là phần thứ tám.

--ooOoo--

399. Kư Sự về Trưởng Lăo Sabbadāyaka

3828. Chỗ cư ngụ của tôi đă khéo được hóa hiện ra ở gần biển cả, có hồ nước đă khéo được tạo lập, được líu lo bởi loài ngỗng đỏ.

3829. (Hồ nước) được che phủ bởi các cây mạn-đà-la, bởi các đóa sen xanh và sen đỏ. Và con sông chảy qua nơi ấy có bến nước cạn xinh xắn làm thích ư.

3830. (Ḍng sông) chứa đầy dẫy những cá và rùa, đông đúc với nhiều loại chim khác nhau, náo nhiệt bởi các chim công và chim c̣ cùng với những loài dơi và loài chim sáo, v.v...

3831. Và ở đây có các loài sống ở sông như là các con chim bồ câu, các loài ngỗng trời, các con ngỗng đỏ, các chim le le, các con chim cu, các loài pampaka, và các con jīvaṃjīvaka.

3832. (Ḍng sông) có các chim thiên nga, chim c̣ làm ầm ĩ, có nhiều chim cú và loài piṅgala, được đầy đủ bảy loại châu báu, với băi cát có ngọc ma-ni và ngọc trai.

3833. Tất cả các cây đều làm bằng vàng, được tỏa ra với nhiều hương thơm khác loại. Chúng thắp sáng chỗ trú ngụ ngày và đêm vào mọi thời điểm.

3834. Sáu mươi ngàn loại nhạc cụ được phát ra âm thanh sáng chiều. Mười sáu ngàn người nữ luôn luôn quây quần bên tôi.

3835. Tôi đă rời khỏi nơi cư ngụ (đi đến gặp) đấng Lănh Đạo Thế Gian Sumedha. Với tâm tịnh tín, với ư vui mừng, tôi đă đảnh lễ bậc có danh vọng lớn lao ấy.

3836. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đă thỉnh mời Ngài cùng Hội Chúng. Đấng Lănh Đạo Thế Gian Sumedha trí tuệ ấy đă chấp nhận.

3837. Sau khi thực hiện việc thuyết giảng Giáo Pháp cho tôi, bậc Đại Hiền Trí đă cho giải tán. Tôi đă đảnh lễ bậc Toàn Giác và đă đi về chỗ cư ngụ của tôi.

3838. Tôi đă thông báo với nhóm tùy tùng rằng: “Vào buổi sáng, đức Phật sẽ đi đến chỗ ngụ (này). Tất cả các người hăy tụ hội lại.”

3839. (Họ đă đáp rằng): “Việc chúng tôi sống thân cận với ngài là điều lợi ích cho chúng tôi, là điều đă được thành đạt tốt đẹp cho chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện việc cúng dường đến bậc Đạo Sư, đức Phật tối thượng.”

3840. Sau khi sắp đặt thức ăn và nước uống, tôi đă thông báo về thời gian. Đấng Lănh Đạo Thế Gian đă ngự đến cùng với một trăm ngàn vị có năng lực.

3841. Tôi đă thực hiện việc tiếp đón với các loại nhạc cụ có đủ năm yếu tố. Bậc Tối Thượng Nhân đă ngồi xuống ở chiếc ghế làm toàn bằng vàng.

3842. Khi ấy, đă có chiếc lọng làm toàn bằng vàng ở phía trên, có những cái quạt quạt gió ở phía bên trong của Hội Chúng tỳ khưu.

3843. Tôi đă làm toại ư Hội Chúng tỳ khưu với cơm ăn nước uống dồi dào. Tôi đă dâng cúng đến Hội Chúng tỳ khưu mỗi vị một xấp vải đôi.

3844. Vị thọ nhận các vật hiến cúng của thế gian mà mọi người gọi là “Sumedha,” sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đă nói lên lời kệ này:

3845. “Người nào đă làm toại ư Ta và tất cả các vị này với cơm ăn nước uống, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hăy lắng nghe Ta nói.

3846. Người này sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên một ngàn tám trăm kiếp, và sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương một ngàn lần.

3847. Người này sanh lên chốn nào, là bản thể Thiên nhân hay nhân loại, sẽ có chiếc lọng làm toàn bằng vàng che cho người ấy vào mọi lúc.

3848. Vào ba mươi ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.

3849. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và sẽ Niết Bàn không c̣n lậu hoặc.

3850. (Người này) sẽ ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và sẽ rống lên tiếng rống của loài sư tử. Nhiều người cầm chiếc lọng ở giàn hỏa thiêu, và (người này) được thiêu ở bên dưới chiếc lọng.”

3851. Trạng thái Sa-môn đă được tôi đạt đến, các phiền năo đă được tôi thiêu đốt, ở mái che hoặc ở gốc cây, tôi không biết đến sự nóng bức.

3852. Kể từ khi tôi đă dâng cúng vật thí trước đây ba mươi ngàn kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu việc dâng cúng mọi thứ.

3853. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đă được đoạn tận, tôi sống không c̣n lậu hoặc.

3854. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng.

3855. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Sabbadāyaka[15] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Sabbadāyaka là phần thứ chín.

--ooOoo--

400. Kư Sự về Trưởng Lăo Ajita

3856. Sau khi đi sâu vào núi Hi-mă-lạp, đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp, đấng Lănh Đạo Thế Gian đă ngồi xuống.

3857. Tôi đă không nh́n thấy bậc Toàn Giác (trước đây), và tôi cũng không được nghe lời đồn đăi. Khi ấy, tôi đi lang thang ở trong rừng, đang t́m kiếm thức ăn cho ḿnh.

3858. Ở tại nơi ấy, tôi đă nh́n thấy bậc Toàn Giác có ba mươi hai hảo tướng. Sau khi nh́n thấy, tôi đă có ư nghĩ rằng: “Người này có tên là ǵ nhỉ?

3859. Sau khi xem xét các tướng mạo, tôi đă tưởng nhớ lại vốn hiểu biết của ḿnh; bởi v́ điều này tôi đă được nghe các bậc trí tuệ cao niên giảng giải cặn kẽ.

3860. (Tôi đă suy nghĩ rằng): “Theo như lời nói ấy của họ th́ người này sẽ là đức Phật. Có lẽ ta nên tôn trọng th́ số phận của ta sẽ được sáng sủa?

3861. Tôi đă mau chóng đi về lại khu ẩn cư và đă chọn lấy dầu của cây madhu. Tôi đă mang theo một hũ và đă đi đến gặp đấng Nhân Ngưu.

3862. Tôi đă cầm lấy cái chạng ba và đă dựng lên ở ngoài trời. Tôi đă thắp sáng cây đèn và đă đảnh lễ tám lần.

3863. Đức Phật, bậc Tối Thượng Nhân đă ngồi bảy ngày đêm. Sau đó, đấng Lănh Đạo Thế Gian đă xuất thiền vào lúc cuối đêm.

3864. Với tâm tịnh tín, với ư vui mừng, tôi đă (trải qua) bảy ngày đêm. Được tịnh tín, tôi đă tự tay ḿnh dâng cúng cây đèn đến đức Phật.

3865. Khi ấy, do nhờ oai lực của đức Phật, tất cả các khu rừng được tạo bằng hương thơm, được thấm nhuần hương thơm ở ngọn núi, đă di chuyển đến gần đấng Chiến Thắng.

3866. Các loài thảo mộc mọc ở trên đất thuộc loài có hoa có hương thơm th́ đă được trổ hoa. Khi ấy, do nhờ oai lực của đức Phật, tất cả đă tụ hội lại.

3867. Cho đến các loài rồng và các loài nhân điểu ở núi Hi-mă-lạp, có ư muốn nghe Giáo Pháp, cả hai loài ấy đă đi đến gần bên đức Phật.

3868. Vị Sa-môn tên Devala là bậc Thinh Văn hàng đầu của đức Phật, cùng với một trăm ngàn vị có năng lực, đă đi đến gần bên đức Phật.

3869. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến cúng, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đă nói lên những lời kệ này:

3870. “Người nào được tịnh tín, đă tự tay ḿnh dâng cúng cây đèn đến Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hăy lắng nghe Ta nói.

3871. (Người ấy) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên sáu mươi ngàn kiếp, và sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương một ngàn lần.

(Tụng phẩm thứ mười sáu).

3872. (Người ấy) sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi sáu lần, và sẽ cai trị vương quốc rộng lớn ở trái đất bảy trăm lần. Lănh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm.

3873. Do sự dâng cúng cây đèn này, (người ấy) sẽ có Thiên nhăn. Người này sẽ luôn luôn nh́n thấy khoảng cách tám kosa[16] ở xung quanh.

3874. Trong khi (người này) mệnh chung từ thế giới chư Thiên và đang đi tái sanh, sẽ có cây đèn được duy tŕ ban ngày luôn cả ban đêm (cho người này).

3875. Khi con người có được nghiệp phước thiện đang được sanh ra, thành phố (ở nơi sanh ra) là rộng đến đâu th́ sẽ được chói sáng đến đấy.

3876. (Người này) đi tái sanh ở chốn nào, là bản thể Thiên nhân hay nhân loại, chính nhờ tám phần quả báu về đèn của sự dâng cúng cây đèn này, sẽ không ai vượt trội con người này; điều này là quả báu của việc dâng cúng cây đèn.

3877. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.

3878. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và sẽ Niết Bàn không c̣n lậu hoặc.

3879. Sau khi đă làm vui ḷng đấng Toàn Giác Gotama, bậc Cao Quư ḍng Sakya, (người này) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là Ajita.”

3880. Tôi đă sướng vui ở thế giới chư Thiên sáu mươi ngàn kiếp. Ở tại nơi ấy, tôi cũng có một trăm cây đèn chói sáng vào mọi thời điểm.

3881. Các ánh sáng của tôi tỏa ra cho dù ở thế giới chư Thiên hay là nhân loại. Sau khi tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng, tôi đă khởi lên niềm vui dào dạt.

3882. Sau khi mệnh chung từ cơi trời Đẩu Suất, tôi đă hạ sanh vào bụng mẹ. Trong khi tôi đang được sanh ra, đă có ánh sáng chan ḥa.

3883. Sau khi ĺa khỏi nhà, tôi đă xuất gia vào đời sống không gia đ́nh. Tôi đă đi đến gặp vị Bāvari và đă trở thành học tṛ (của vị ấy).[17]

3884. Trong khi sống ở núi Hi-mă-lạp, tôi đă nghe về đấng Lănh Đạo Thế Gian. Trong lúc tầm cầu mục đích tối thượng, tôi đă đi đến gặp đấng Hướng Đạo.

3885. Đức Phật là bậc đă được rèn luyện, là bậc giúp cho (người khác) rèn luyện, là bậc đă vượt qua ḍng nước lũ, không c̣n mầm mống tái sanh. Đức Phật đă thuyết giảng về Niết Bàn, sự thoát khỏi tất cả khổ đau.

3886. Việc đi đến ấy của tôi đă được thành công bởi v́ bậc Đại Hiền Trí đă được vui ḷng. Tôi đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy của đức Phật.

3887. (Kể từ khi) tôi đă dâng cúng cây đèn trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng cây đèn.

3888. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đă được đoạn tận, tôi sống không c̣n lậu hoặc.

3889. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng.

3890. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Ajita đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Ajita là phần thứ mười.

--ooOoo--

 

Phần Tóm Lược

Vị Piḷindivaccha, vị Sela, vị Sabbakitti, vị dâng cúng mật ong, vị có ngôi nhà mái nhọn, vị Bakkula, vị Girimānanda, vị tên Salala, vị dâng cúng mọi thứ, và luôn cả vị Ajita; (tổng cộng) các câu kệ đă được tính đếm ở đây gồm có năm trăm câu kệ và hai mươi câu thêm vào đó nữa.

Phẩm Piḷindivaccha là phẩm thứ bốn mươi bốn.

--ooOoo--

 

Giờ là phần tóm lược của các phẩm

Đóa sen hồng, luôn cả vị dâng cúng sự bảo vệ, bông hoa Ummā, cùng với vị dâng cúng vật thơm và nước, một đóa sen hồng, vị có sự suy tưởng về âm thanh, bông hoa mandārava, vị đảnh lễ cội Bồ Đề, trái cây avaṇṭa, và vị Piḷindivaccha; (tổng cộng) các câu kệ đă được tính đếm là một ngàn một trăm và bảy mươi bốn câu kệ.

Nhóm “Mười” từ phẩm Paduma.

Nhóm “Một Trăm” thứ tư được đầy đủ.

--ooOoo--


 

[1] Avaṇṭaphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) avaṇṭa.”

[2] Labujadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) labuja.”

[3] Udumbaraphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) udumbara.”

[4] Pilakkhaphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) pilakkha.”

[5] Phārusaphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) phārusa.”

[6] Valliphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) valli.”

[7] Kadaliphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái (phala) chuối.”

[8] Panasaphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái (phala) mít (panasa).”

[9] Pubbakammapilotika tạm dịch là sự việc có liên quan (pilotika) nghiệp (kamma) quá khứ (pubba).

[10] Bốn loại vật liệu là vàng, ngọc ma-ni, ngọc pha-lê, và hồng ngọc (Ap. tập 2, câu kệ 4760, 5368, 6397; Ap. tập 3, câu kệ 174).

[11] Sabbakittika nghĩa là “vị tán dương (kittika) tổng thể (sabba) về đức Phật.

[12] Madhudāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) mật ong (madhu).”

[13] Padumakūṭāgāriya nghĩa là “vị liên quan đến ngôi nhà mái nhọn (kūṭāgāra) bằng bông sen hồng (paduma).”

[14] Salalamaṇḍapiya nghĩa là “vị liên quan đến mái che (maṇḍapa) bông hoa salala.”

[15] Sabbadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) mọi thứ (sabba).”

[16] kosa là khoảng cách bằng 500 lần chiều dài của cây cung.

[17] Tên của một vị đạo sư Bà-la-môn (ND).

 

 

 

   
 

| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |

 
 

<Mục Lụcc><Đầu Trang>