Trang Chnh

Trang Cc Bản Dịch Mới

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 40

 

THNH NHN K SỰ

 Tập Hai

Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

(Đọc với font VU- Times v Acrobat Reader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Văn Bản Song Ngữ Pāli Việt - Pdf)

 

MỤC LỤC

 

*****

LỜI GIỚI THIỆU

 

XLI. METTEYYAVAGGO - PHẨM METTEYYA:

 

401. Tissametteyyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Tissametteyya

402. Puṇṇakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Puṇṇaka

403. Mettaguttherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Mettagū

404. Dhotakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Dhotaka

405. Upasivattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Upasiva

406. Nandakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Nandaka

407. Hemakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Hemaka

408. Todeyyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Todeyya 

409. Jatukaṇṇittherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Jatukaṇṇi

410. Udenattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Udena

Uddānaṃ - Phần Tm Lược  

 

***

 

XLII. BHADDĀLIVAGGO - PHẨM BHADDĀLI:

 

411. Bhaddālittherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Bhaddāli

412. Ekachattiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ekachattiya   

413. Tiṇasūlakachadaniyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Tiṇasūlakachadaniya

414. Madhumaṃsadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Madhumaṃsadāyaka

415. Nāgapallavakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Nāgapallavaka

416. Ekadīpiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ekadīpiya

417. Ucchaṅgapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ucchaṅgapupphiya  

418. Yāgudāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Yāgudāyaka  

419. Patthodanadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Patthodanadāyaka  

420. Macadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Macadāyaka

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XLIII. SAKIṂSAMMAJJAKAVAGGO - PHẨM SAKIṂSAMMAJJAKA:

 

421. Sakiṃsammajjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sakiṃsammajjaka   

422. Ekadussadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ekadussadāyaka

423. Ekāsanadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ekāsanadāyaka

424. Sattakadambapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sattakadambapupphiya 

425. Koraṇḍapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Koraṇḍapupphiya   

426. Ghatamaṇḍadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ghatamaṇḍadāyaka

427. Ekadhammasavaṇiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ekadhammasavaṇiya

428. Sucintitattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sucintita  

429. Soṇṇakiṅkaṇiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Soṇṇakiṅkaṇiya    

430. Soṇṇakontarikattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Soṇṇakontarika    

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XLIV. EKAVIHĀRIVAGGO - PHẨM EKAVIHĀRĪ:

 

431. Ekavihāriyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ekavihāriya 

432. Ekasaṃkhiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ekasaṃkhiya

433. Pāṭihīrasaakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Pāṭihīrasaaka

434. āṇatthavikattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo āṇatthavika

435. Ucchukhaṇḍikattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ucchukhaṇḍika

436. Kalambadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kalambadāyaka    

437. Ambāṭakadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ambāṭakadāyaka  

438. Harītakadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Harītakadāyaka

439. Ambapiṇḍiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ambapiṇḍiya

440. Jambuphaliyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Jambuphaliya 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***  

 

XLV. VIBHĪṬAKAVAGGO - PHẨM VIBHĪṬAKA:

 

441. Vibhīṭakamijiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Vibhīṭakamijiya  

442  Koladāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Koladāyaka

443. Billaphaliyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Billaphaliya

444. Bhallātakadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Bhallātakadāyaka

445. Uttalipupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Uttalipupphiya

446. Ambāṭakiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ambāṭakiya

447. Sīhāsanikattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sīhāsanika 

448. Pādapīṭhiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Pādapīṭhiya

449. Vedikārakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Vedikāraka

450. Bodhighariyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Bodhighariya

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XLVI. JAGATIDĀYAKAVAGGO - PHẨM JAGATIDĀYAKA:

 

451. Jagatidāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Jagatidāyaka

452. Morahatthiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Morahatthiya

453. Sīhāsanavījakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sīhāsanavījaka

454. Ti-ukkādhārakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ti-ukkādhāraka    

455. Akkamanadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Akkamanadāyaka

456. Vanakoraṇḍiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Vanakoraṇḍiya

457. Ekachattiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ekachattiya

458. Jātipupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Jātipupphiya

459. Paṭṭipupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Paṭṭipupphiya

460. Gandhapūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Gandhapūjaka

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XLVII. SĀLAKUSUMIYAVAGGO - PHẨM SĀLAKUSUMIYA:

 

461. Sālakusumiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sālakusumiya

462. Citakapūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Citakapūjaka

463. Citakanibbāpakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Citakanibbāpaka   

464. Setudāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Setudāyaka

465. Sumanatālavaṇṭiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sumanatālavaṇṭiya

466. Avaṇṭaphaliyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Avaṇṭaphaliya

467. Labujadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Labujadāyaka 

468. Pilakkhaphaladāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Pilakkhaphaladāyaka

469. Sayampaṭibhāṇiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sayampaṭibhāṇiya

470. Nimittavyākaraṇiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Nimittavyākaraṇiya

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XLVIII. NAḶAMĀLIVAGGO - PHẨM NAḶAMĀLĪ:

 

471. Naḷamāliyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Naḷamāliya

472. Maṇipūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Maṇipūjaka

473. Ukkāsatikattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ukkāsatika 

474. Sumanavījaniyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sumanavījaniya

475. Kummāsadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kummāsadāyaka

476. Kusaṭṭhadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kusaṭṭhadāyaka    

477. Giripunnāgiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Giripunnāgiya

478.Vallikāraphaladāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Vallikāraphaladāyaka

479. Pānadhidāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Pānadhidāyaka

480. Pulinacaṅkamiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Pulinacaṅkamiya

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XLIX. PAṂSUKŪLAVAGGO - PHẨM PAṂSUKŪLA:

 
481. Paṃsukūlasaakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Paṃsukūlasaaka

482. Buddhasaakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Buddhasaaka   

483. Bhisadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Bhisadāyaka

484. āṇatthavikattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo āṇatthavika

485. Candanamāliyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Candanamāliya    

486. Dhātupūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Dhātupūjaka

487. Pulinuppādakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Pulinuppādaka   

488. Taraṇiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Taraṇiya    

489. Dhammarucittherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Dhammaruci

490. Sālamaṇḍapiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sālamaṇḍapiya

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

L. TIKIṄKAṆIPUPPHIYAVAGGO - PHẨM TIKIṄKAṆIPUPPHIYA:

 
491. Tikiṅkaṇipupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Tikiṅkaṇipupphiya

492. Paṃsukūlapūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Paṃsukūlapūjaka

493. Koraṇḍapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Koraṇḍapupphiya

494. Kiṃsukapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kiṃsukapupphiya

495. Upaḍḍhadussadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Upaḍḍhadussadāyaka    

496. Ghatamaṇḍadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ghatamaṇḍadāyaka

497. Udakadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Udakadāyaka

498. Pulinathūpiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Pulinathūpiya

499. Naḷakuṭidāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Naḷakuṭidāyaka    

500. Piyālaphaladāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Piyālaphaladāyaka

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

Atha vagguddānaṃ - Phần tm lược của cc phẩm

 

***

 

LI. KAṆIKĀRAVAGGO -  PHẨM KAṆIKĀRA:


501. Tikaṇikārapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Tikaṇikārapupphiya

502. Ekapattadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ekapattadāyaka    

503. Kāsumāriphaladāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kāsumāriphaladāyaka

504.Avaṭaphaliyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Avaṭaphaliya

505. Vāraphaliyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Vāraphaliya

506. Mātuluṅgaphaladāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Mātuluṅgaphaladāyaka  

507. Ajeliphaladāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ajeliphaladāyaka 

508. Amodaphaliyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Amodaphaliya

509. Tālaphaladāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Tālaphaladāyaka 

510. Nāḷikeradāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Nāḷikeradāyaka    

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

LII. PHALADĀYAKAVAGGO - PHẨM PHALADĀYAKA:


511. Kurajiyaphaladāyakattherāpadāna
- K Sự về Trưởng Lo Kurajiyaphaladāyaka

512. Kapitthaphaladāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kapitthaphaladāyaka     

513. Kosumbhaphaladāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kosumbhaphaladāyaka  

514. Ketakapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ketakapupphiya   

515. Nāgapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Nāgapupphiya

516. Ajjunapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ajjunapupphiya   

517. Kuṭajapupphiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kuṭajapupphiya   

518. Ghosasaakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Ghosasaaka

519. Sabbaphaladāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sabbaphaladāyaka

520. Padumadhārakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Padumadhāraka   

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

LIII. TIṆADĀYAKAVAGGO - PHẨM TIṆADĀYAKA:

 

521. Tiṇamuṭṭhidāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Tiṇamuṭṭhidāyaka

522. Macadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Macadāyaka

523. Saraṇagamaniyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Saraṇagamaniya   

524. Abbhajanadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Abbhajanadāyaka

525. Supaṭadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Supaṭadāyaka

526. Daṇḍadāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Daṇḍadāyaka -

527. Girinelapūjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Girinelapūjaka

528. Bodhisammajjakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Bodhisammajjaka

529. Āmaṇḍaphaladāyakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Āmaṇḍaphaladāyaka

530. Sugandhattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sugandha   

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

LIV. KACCĀNAVAGGO - PHẨM KACCĀNA:


531. Mahākaccānattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Mahākaccāna

532. Vakkalittherāpadānaṃ-K Sự về Trưởng Lo Vakkali 

533. Mahākappinattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Mahākappina

534. Dabbattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Dabba 

535. Kumārakassapattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kumārakassapa    

536. Bāhiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Bāhiya

537. Koṭṭhitattherāpadānaṃ-K Sự về Trg. Lo Koṭṭhita   

538. Uruvelakassapattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Uruvelakassapa   

539. Rādhattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Rādha   

540. Mogharājattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Mogharāja 

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

LV. BHADDIYAVAGGO - PHẨM BHADDIYA:

 
541. Lakuṇṭakabhaddiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Lakuṇṭakabhaddiya

542. Kaṅkhārevatattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kaṅkhārevata

543. Sīvalittherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sīvali

544. Vaṅgīsattherāpadānaṃ-K Sự về Trưởng Lo Vaṅgīsa 

545. Nandakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Nandaka

546. Kāḷudāyittherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kāḷudāyi

547. Abhayattherāpadānaṃ-K Sự về Trưởng Lo Abhaya 

548. Lomasakaṅgiyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Lomasakaṅgiya   

549. Vanavacchattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Vanavaccha

550. Cūḷasugandhattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Cūḷasugandha

Uddānaṃ - Phần Tm Lược

Atha vagguddānaṃ - Phần tm lược của cc phẩm

 

***

 

LVI. YASAVAGGO - PHẨM YASA:

 

551. Yasattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Yasa

552. Nadīkassapattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Nadīkassapa

553. Gayākassapattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Gayākassapa

554. Kimbilattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Kimbila    

555. Vajjiputtattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Vajjiputta  

556. Uttarattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Uttara 

557. Apara-uttarattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Apara-uttara

558. Bhaddajittherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Bhaddaji

559. Sīvakattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Sīvaka   

Tassuddānaṃ - Tm lược của phẩm ny

 

--ooOoo--

 

 

 

LỜI GIỚI THIỆU

  

Apadānapāḷi l tựa đề của tập Kinh thứ mười ba thuộc Tiểu Bộ. Chng ti đề nghị tựa đề tiếng Việt l Thnh Nhn K Sự. Ch giải của tập Kinh Apadānapāḷi c tn l Visuddhajanavilāsinī

Apadānapāḷi gồm c bốn phần:

- Buddhāpadāna (lin quan đến Phật Ton Gic)

- Paccekabuddhāpadāna (lin quan đến Phật Độc Gic)

- Therāpadāna (559 cu chuyện về cc vị trưởng lo)

- v Therī-apadāna (40 cu chuyện về cc vị trưởng lo ni). 

Bộ Kinh song ngữ Apadānapāḷi - Thnh Nhn K Sự được trnh by thnh 3 tập:

- Apadānapāḷi tập I gồm c hai phần đầu ni về Phật Ton Gic v Phật Độc Gic, cộng với 400 k sự về cc vị trưởng lo thuộc phần ba Therāpadāna - Trưởng Lo K Sự.

- Apadānapāḷi tập II được trnh by ở đy gồm c 159 k sự cn lại thuộc phần ba Therāpadāna - Trưởng Lo K Sự.

- Apadānapāḷi tập III gồm 40 k sự về cc trưởng lo ni thuộc phần bốn c tn l Therī-apadāna - Trưởng Lo Ni K Sự.   

Về nội dung, Apadānapāḷi - Thnh Nhn K Sự tập II được chia lm 16 phẩm (vagga) c số thứ tự cc phẩm từ XLI - LVI. Mỗi phẩm gồm c 10 k sự, ring phẩm cuối cng chỉ c 9. Tn k sự đầu tin trong mỗi phẩm được sử dụng lại để đặt tn cho phẩm ấy, v dụ phẩm XLI Metteyyavaggo - Phẩm Metteyya dựa vo tựa đề của k sự 401 l Tissametteyyattherāpadānaṃ - K Sự về Trưởng Lo Tissametteyya. Điều cần lưu l chỉ c một số t vị trưởng lo được xc định danh tnh, cc vị cn lại c tn được gọi theo hnh động phước thiện đ lm, v dụ k sự 403 về Trưởng Lo Mettagū v vị ny hnh tr tm từ i (mettā), k sự 404 về Trưởng Lo Dhotaka v vị ny c nhận xt rằng cc vị tỳ khưu l những vị đ gội rửa (dhota) cc điều c xấu, v.v...

Cc cu chuyện của Therāpadāna  - Trưởng Lo K Sự c chủ đề lin quan đến những hnh động phước thiện của cc vị tỳ khưu ở trong thời qu khứ. Những thiện nghiệp ny đ đem lại phước bu cho cc vị ấy trong nhiều kiếp, cuối cng vo kiếp cht cc vị ny đ xuất gia với đức Phật Gotama trở thnh tỳ khưu, được chứng quả vị A-la-hn, đ thnh tựu tam minh, đắc chứng bốn (tuệ) phn tch, tm giải thot, v su thắng tr. Cc điểm chi tiết được trnh by ở mỗi k sự đ được cc vị tỳ khưu đch thn thuật lại. C nhiều k sự di với nhiều chi tiết hay lạ, những cũng c những k sự ngắn được tm tắt chỉ trong một vi cu kệ. Một số nghiệp bất thiện cũng đ được đề cập đến v nghiệp quả xấu phải gnh chịu do những hnh động ấy đem lại cũng khng phải l nhỏ. Đa số cc thiện nghiệp đều lấy đối tượng cng dường l chư Phật trong thời qu khứ, chng ti đặc biệt lưu đến những phước thiện được lm nhắm đến cc đối tượng khc xt rằng chng sanh trong thời điểm hiện nay vẫn cn c cơ duyn được gần gũi. Cc thiện nghiệp ny xt ra đơn giản, dễ lm, nhưng cũng c kết quả v cng lớn lao. K sự 494 ghi nhận việc chỉ c tưởng nhớ đến đức Phật v cng dường bng hoa ở khng trung cũng thot khỏi khổ cảnh 31 kiếp, k sự 498 xc nhận rằng tm trong việc phước thiện l quan trọng, cn đối tượng thọ lnh khng hẳn l chủ yếu (cu kệ 5324-5327), k sự 524 ghi lại rằng chỉ cần nương nhờ (quy y) với vị tỳ khưu cũng c kết quả thot khỏi khổ cảnh 31 kiếp, k sự 538 thuật lại việc hốt l cy Bồ Đề đem đi đổ cũng đ gip cho người hnh thiện được sanh lm Trời v nếu phải lm người th được sanh vo giai cấp cao qu, k sự 549 đề cập đến trường hợp vị phải chịu sự ti sanh lm con chim bồ cu, nhưng nhờ vo nghiệp lực của qu khứ vẫn tm đến để phục vụ vị tỳ khưu đang tu tập ở trong rừng từ đ được sanh thin, k sự 557 ni về quả bu của việc cng dường x-lợi đức Phật. Đặc biệt k sự 539 vốn quen thuộc nhưng lại c kết cuộc bất ngờ, đng ngạc nhin. Đy l cu chuyện của một người B-la-mn đến với Gio Php của đức Phật Thch Ca lc tuổi đ gi v đ bị cc vị tỳ khưu đương thời từ chối việc cho xuất gia. Nhờ cng đức cng dường một muỗng thức ăn đến ngi Sāriputta (X-lợi-phất) trước đy m người B-la-mn ny đ được ngi Sāriputta cho xuất gia trở thnh tỳ khưu theo lời chỉ dạy của đức Phật. Điều ngạc nhin ở đy người ny lại chnh l vị trưởng lo Rādha đ được đức Thế Tn tn dương l vị đứng đầu trong số cc vị tỳ khưu c ti biện giải.  

Về hnh thức, Therāpadāna - Trưởng Lo K Sự được viết theo thể kệ thơ (gāthā), mỗi cu kệ gồm c bốn pāda được trnh by thnh hai dng. Đa số cc cu kệ của tập Kinh ny lm theo thể thng thường gồm c tm m cho mỗi pāda. Chng ti chủ trương ghi lại lời dịch Việt theo lối văn xui hầu nghĩa chuyển dịch được phần trọn vẹn. Đi chỗ hai cu kệ được dịch chung thnh một đoạn dựa theo tnh chất hon chỉnh về văn phạm hoặc về nghĩa của chng. Cũng cần ni thm về văn bản Pāḷi được trnh by ở đy đ được phin m lại từ văn bản Pāḷi Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Tripitaka Series của nước quốc gio Sri Lanka. 

Về phương diện dịch thuật v trnh by văn bản tiếng Việt, c một số điều cần lưu như sau: Mặc dầu ton bộ văn bản l cc lời tự thuật, tuy nhin chng ti chỉ trnh by ở dạng chữ nghing cho những đoạn đối thoại trực tiếp hoặc những điều ước nguyện, suy nghĩ. Về từ xưng h của hng đệ tử đối với đức Phật, chng ti sử dụng từ con ở ngi thứ nhất cho những trường hợp trực tiếp, v ti cho những trường hợp xt rằng người nghe l cc đối tượng khc. Về văn phong của lời dịch, chng ti chủ trương ghi lại lời tiếng Việt st theo văn bản gốc v cố gắng khng bỏ st từ no khng dịch. Lời văn tiếng Việt của chng ti c chứa đựng những mấu chốt gip cho những ai c thch nghin cứu Pāḷi thấy ra được cấu trc của loại ngn ngữ ny. Việc lm ny của chng ti khng hẳn đ được hon hảo, dẫu sao cũng l bước khởi đầu nhằm thc đẩy việc nghin cứu cổ ngữ Phật Học của người Việt Nam. Tuy nhin, một số sai st trong qu trnh phin dịch đương nhin khng thể trnh khỏi, chng ti xin chịu hon ton trch nhiệm về trnh độ yếu km.  

Cũng xin chn thnh ghi nhận sự quan tm chăm sc trực tiếp hoặc gin tiếp đối với cng tc phin dịch của chng ti về phương diện vật thực bồi dưỡng v thuốc men chữa bệnh của cc vị hữu n sau: Thầy Thch Tm Khng (Seattle), Bhikkhunī Sukhetta Nichanaporn Ketjan (Thi), gia đnh Phật tử Phạm Trọng Độ, gia đnh Phật tử L Hong Anh, Phật tử V Đức Hng, C Phạm Thu Hương v C Hong Thị Thịnh (Hồng Kng). Cng việc soạn thảo ny được thng suốt, khng bị gin đoạn, chnh l nhờ c sự hỗ trợ qu bu của qu vị. Thnh tm cầu chc qu vị lun giữ vững niềm tin v thnh tựu được nhiều kết quả trong cng việc tu tập giải thot v hộ tr Tam Bảo. 

Một điều thiếu st lớn nếu khng đề cập đến sự nhiệt tnh gip đỡ chng ti của Phật tử Mam Pitiya trong việc tham khảo bản dịch tiếng bản xứ. Cũng khng qun khng nhắc đến những sự ủng hộ, khch lệ, v cng đức gp về phần tiếng Việt của Đại Đức Đức Hiền cng với hai vị Phật tử Tung Thin v Đng Triều đ gip cho chng ti trnh được một số điểm vụng về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. Chng ti cũng xin thnh tm ty hỷ v tn dương cng đức của cc th chủ đ nhiệt tm đng gp ti chnh gip cho Cng Trnh Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ Pāḷi - Việt được tồn tại v pht triến, mong sao phước bu Php th ny lun dẫn dắt qu vị vo con đường tu tập đng theo Chnh Php.  

Cuối cng, ngưỡng mong phước bu pht sanh trong cng việc soạn thảo tập Kinh ny được thnh tựu đến thầy tổ, song thn, v tất cả chng sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, c tr tuệ, v tinh tấn tu tập ng hầu thnh đạt cứu cnh giải thot, chấm dứt khổ đau.

 

 Knh bt,

   ngy 02 thng 05 năm 2008

  Tỳ Khưu Indacanda (Trương đnh Dũng)

 

 

 

 

 

 

CC CHỮ VIẾT TẮT:

 

ApA.     : Apadāna Aṭṭhakathā - Ch Giải Apadāna (PTS.)

ND  : Ch thch của Người Dịch

PTS.: Nh Xuất Bản Pali Text Society (Anh Quốc)

TTPV.   : Tam Tạng Pāḷi - Việt

 

 

   
 

| 00b | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |

 
 

<Mục Lục><Đầu Trang>