Trang Chính

Trang Các Bản Dịch Mới

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 40

 

APADĀNAPĀḶI & THÁNH NHÂN KƯ SỰ

 Tập Hai

Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

(Đọc với font VU- Times và Acrobat Reader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LII. PHẨM PHALADĀYAKA

 

511. Kư Sự về Trưởng Lăo Kurañjiyaphaladāyaka

5457. Trong thời quá khứ, tôi đă là thợ săn thú rừng. Trong lúc đi lang thang ở trong khu rừng, tôi đă nh́n thấy đức Phật, đấng Vô Nhiễm, bậc thông suốt về tất cả các pháp.

5458. Được tịnh tín, tôi đă cầm lấy trái cây kurañjiya và đă tự tay ḿnh dâng cúng đến đức Phật tối thượng là Phước Điền, là đấng Anh Hùng.

5459. Kể từ khi tôi đă dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây.

5460. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

5461. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.

5462. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Kurañjiyaphaladāyaka[1] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Kurañjiyaphaladāyaka là phần thứ nhất.

 

--ooOoo--

 

512. Kư Sự về Trưởng Lăo Kapitthaphaladāyaka

5463. Trong lúc đấng Toàn Giác, bậc có màu da vàng chói, vị thọ nhận các vật hiến cúng đang tiến bước ở trên đường, tôi đă dâng cúng trái táo rừng.

5464. Kể từ khi tôi đă dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây.

5465. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

5466. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.

5467. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Kapitthaphaladāyaka[2] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Kapitthaphaladāyaka là phần thứ nh́.

 

--ooOoo--

 

513. Kư Sự về Trưởng Lăo Kosumbhaphaladāyaka

5468. Trong lúc vị Trời của chư Thiên đấng Nhân Ngưu, tợ như cây kakudha đang chói sáng, đang tiến bước ở trên đường, tôi đă dâng cúng trái cây kosumbha.

5469. Kể từ khi tôi đă dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây.

5470. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

5471. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.

5472. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Kosumbhaphaladāyaka[3] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Kosumbhaphaladāyaka là phần thứ ba.

 

--ooOoo--

 

514. Kư Sự về Trưởng Lăo Ketakapupphiya

5473. Đấng Tối Thượng Nhân đă cư ngụ ở bờ của con sông Vinatā. Tôi đă nh́n thấy đức Phật, đấng Vô Nhiễm, có sự chăm chú, vô cùng định tĩnh.

5474. Khi ấy, với tâm tịnh tín, với ư vui mừng, tôi đă cúng dường đến đức Phật tối thượng với bông hoa của cây ketaka có mùi thơm ngọt ngào.

5475. (Kể từ khi) tôi đă dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức Phật.

5476. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

5477. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.

5478. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Ketakapupphiya[4] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Ketakapupphiya là phần thứ tư.

 

--ooOoo--

 

515. Kư Sự về Trưởng Lăo Nāgapupphiya

5479. Trong lúc đấng Toàn Giác, bậc có màu da vàng chói, vị thọ nhận các vật hiến cúng, đang tiến bước ở trên đường, tôi đă dâng cúng bông hoa nāga.

5480. (Kể từ khi) tôi đă cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức Phật.

5481. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

5482. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.

5483. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Nāgapupphiya[5] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Nāgapupphiya là phần thứ năm.

 

--ooOoo--

 

516. Kư Sự về Trưởng Lăo Ajjunapupphiya

5484. Vào lúc bấy giờ, tôi đă là loài kim-sỉ-điểu ở bên bờ sông Candabhāgā. Tôi đă nh́n thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại.

5485. Với tâm tịnh tín, với ư vui mừng, tràn đầy niềm phấn khởi, có tay chắp lên, tôi đă cầm lấy bông hoa ajjuna và đă cúng dường đến đấng Tự Chủ.

5486. Do nghiệp ấy đă được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác ư, sau khi từ bỏ thân kim-sỉ-điểu tôi đă đi đến cơi trời Đạo Lợi.

5487. Và tôi đă là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi sáu lần. Tôi đă là đấng Chuyển Luân Vương cai quản vương quốc rộng lớn mười lần.

5488. Lănh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. Ôi, hạt giống của tôi đă được gieo xuống thửa ruộng tốt là đấng Tự Chủ!

5489. Tôi t́m thấy điều tốt lành, tôi đă xuất gia vào đời sống không gia đ́nh. Giờ đây, tôi là vị xứng đáng sự cúng dường trong Giáo Pháp của người con trai ḍng Sakya.

5490. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

5491. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.

5492. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Ajjunapupphiya[6] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Ajjunapupphiya là phần thứ sáu.

 

--ooOoo—

 

517. Kư Sự về Trưởng Lăo Kuṭajapupphiya

5493. Ở không xa núi Hi-mă-lạp, có ngọn núi tên là Cāvala. Đức Phật tên Sudassana cư ngụ ở trong vùng đồi núi.

5494. Tôi đă cầm lấy bông hoa ở các ngọn núi Hi-mă-lạp rồi đă đi trên không trung. Tại nơi ấy, tôi đă nh́n thấy đấng Toàn Giác, bậc đă vượt qua ḍng nước lũ, không c̣n lậu hoặc.

5495. Sau khi cầm lấy bông hoa kuṭaja, tôi đă chắp tay lên ở đầu, và tôi đă dâng lên đức Phật, đấng Tự Chủ, bậc Đại Hiền Trí.

5496. (Kể từ khi) tôi đă cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức Phật.

5497. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

5498. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.

5499. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Kuṭajapupphiya[7] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Kuṭajapupphiya là phần thứ bảy.

 

--ooOoo—

 

518. Kư Sự về Trưởng Lăo Ghosasaññaka

5500. 5501. Trong thời quá khứ, tôi đă là thợ săn thú rừng ở khu rừng hoang rậm. Tôi đă nh́n thấy đức Phật, đấng Vô Nhiễm, đứng đầu hội chúng chư Thiên đang công bố về bốn Sự Thật, đang thuyết giảng về vị thế Bất Tử. Tôi đă lắng nghe Giáo Pháp ngọt ngào của đức Sikhī là đấng quyến thuộc của thế gian.

5502. Tôi đă làm cho tâm được tịnh tín ở âm vang (của đức Phật), ở nhân vật không người sánh bằng. Tại nơi ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tín tôi đă vượt qua cảnh giới khó thể vượt qua.

5503. Kể từ khi tôi đă đạt được sự nhận biết trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc nhận biết âm vang.

5504. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

5505. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.

5504. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Ghosasaññaka[8] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Ghosasaññaka là phần thứ tám.

 

--ooOoo--

 

519. Kư Sự về Trưởng Lăo Sabbaphaladāyaka

5505. Lúc bấy giờ, tôi là vị Bà-la-môn tên Varuṇa thông suốt về chú thuật. Tôi đă ĺa bỏ mười người con trai và đă đi sâu vào khu rừng.

5506. Tôi đă tạo lập khu ẩn cư khéo được xây dựng, khéo được phân chia, làm thích ư. Sau khi làm nên gian nhà rộng bằng lá, tôi sống ở trong khu rừng.

5507. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến cúng, có ư định tiếp độ tôi, Ngài đă đi đến khu ẩn cư của tôi.

5508. Ánh sáng đă trở thành bao la đến tận lùm cây rậm của khu rừng. Khi ấy, do nhờ năng lực của đức Phật khu rừng được phát sáng.

5509. Sau khi nh́n thấy điều kỳ diệu ấy của đức Phật tối thượng như thế ấy, tôi đă cầm lấy túi đựng b́nh bát và đă chứa đầy với trái cây.

5510. Tôi đă đi đến gặp bậc Toàn Giác và đă dâng cúng túi trái cây. V́ ḷng thương tưởng đến tôi, đức Phật đă nói lời nói này:

5511. “Ngươi hăy cầm lấy túi nặng (trái cây) và đi đến ở phía sau Ta. Và khi Hội Chúng đă thọ dụng, phước báu sẽ thành tựu cho ngươi.”

5512. Tôi đă cầm lấy cái túi ấy và đă dâng cúng đến Hội Chúng tỳ khưu. Ở tại nơi ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tín tôi đă sanh lên cơi trời Đẩu Suất.

5513. Được liên kết với nghiệp phước thiện, ở tại nơi ấy tôi luôn luôn thọ hưởng sự sung sướng với các điệu vũ, các lời ca, và các khúc tấu nhạc của cơi trời.

5514. Nơi chốn nào tôi sanh lên, dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân loại, tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây.

5515. Sau khi dâng cúng trái cây đến đức Phật, tôi đă được thiết lập làm vị chúa tể cho đến tận bốn châu lục, luôn cả các đại dương và các ngọn núi nữa.

5516. Và đối với tôi, ngay cả các bầy chim bay lên ở không trung, chúng cũng đi đến chịu sự điều khiển của tôi; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây.

5517. Và cho đến các loài chúng sanh như các dạ-xoa, các loài quỷ sứ, các vị Thiên nhân kumbhaṇḍa, và các loài nhân điểu ở lùm cây rậm của khu rừng cũng đi đến phục vụ cho tôi.

5518. Loài rùa, loài chó, loài ong, và cả hai loài ṃng muỗi, chúng cũng đi đến chịu sự điều khiển của tôi; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây.

5519. Các loài chim gọi là thần điểu, thuộc loài có cánh, có sức mạnh lớn lao, chúng cũng đi đến nương nhờ ở tôi; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây.

5520. Ngay cả các loài rồng có tuổi thọ dài lâu, có thần lực, có danh vọng lớn lao, chúng cũng đi đến chịu sự điều khiển của tôi; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây.

5521. Loài sư tử, loài cọp, loài báo, cùng các loài gấu, chó sói, và linh cẩu, chúng cũng đi đến chịu sự điều khiển của tôi; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây.

5522. Các vị sống bằng cỏ thần dược và các vị sống ở trên không trung, tất cả đi đến nương nhờ ở tôi; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây.

5523. Sau khi chạm đến đối tượng (Niết Bàn) khó được nh́n thấy, vô cùng hoàn hảo, thâm sâu, khéo được chói sáng, tôi an trú; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây.

5524. Sau khi chạm đến tám giải thoát tôi sống không c̣n lậu hoặc. Và tôi là người có sự nhiệt tâm, cẩn trọng; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây.

5525. Những vị nào là con trai của đức Phật, đă trú vào Thánh Quả, có sân hận đă được cạn kiệt, có danh vọng lớn lao, tôi đă là một vị nữa trong số những vị ấy; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây.

5526. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, sau khi đi đến sự toàn hảo về các thắng trí, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không c̣n lậu hoặc.

5527. Những vị nào là con trai của đức Phật, có được tam minh, đă đạt đến thần thông, có danh vọng lớn lao, đă chứng đạt Thiên nhĩ, tôi đă là một vị nữa trong số những vị ấy.

5528. Kể từ khi tôi đă dâng cúng trái cây trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây.

5529. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

5530. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.

5531. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Sabbaphaladāyaka[9] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Sabbaphaladāyaka là phần thứ chín.

 

--ooOoo--

 

520. Kư Sự về Trưởng Lăo Padumadhāraka

5532. Ở không xa núi Hi-mă-lạp, có ngọn núi tên là Romasa. Khi ấy, cũng có đức Phật tên là Sambhava đă sống ở ngoài trời.

5533. Sau khi rời khỏi nơi cư ngụ, tôi đă nắm giữ đóa hoa sen. Sau khi nắm giữ (đóa hoa sen) trong một ngày, tôi đă quay trở về nơi cư ngụ.

5534. (Kể từ khi) tôi đă tôn vinh đức Phật trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tôn vinh đức Phật.

5535. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

5536. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.

5537. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Padumadhāraka[10] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Padumadhāraka là phần thứ mười.

 

--ooOoo--

 

Phần Tóm Lược

Trái cây kurañjiya, trái táo rừng, trái cây kosumbha, và bông hoa của cây ketaka, bông hoa nāga, bông hoa ajjuna, luôn cả vị có bông hoa kuṭaja, vị nhận biết âm vang, và vị trưởng lăo là người dâng cúng tất cả trái cây, vị cầm giữ đóa hoa sen là tương tợ. Và ở đây có tám mươi câu kệ và có ba câu kệ được thêm vào đó.

Phẩm Phaladāyaka là phẩm thứ năm mươi hai.

 

--ooOoo—

 

LIII. PHẨM TIṆADĀYAKA

 

521. Kư Sự về Trưởng Lăo Tiṇamuṭṭhidāyaka

5538. Ở không xa núi Hi-mă-lạp, có ngọn núi tên là Lambaka. Ở tại nơi ấy, đấng Toàn Giác Upatissa đă đi kinh hành ở ngoài trời.

5539. Trong thời quá khứ, tôi đă là thợ săn thú rừng ở khu rừng hoang rậm. Sau khi nh́n thấy vị Trời của Chư Thiên ấy, tôi đă dâng cúng nắm cỏ.

5540. Sau khi dâng cúng vật để lót ngồi đến đức Phật, tôi đă làm cho tâm được tịnh tín. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đă ra đi mặt hướng về phía bắc.

5541. Khi đă ra đi không bao lâu, vua của loài thú đă sát hại tôi. Trong khi ngă xuống v́ con sư tử, tôi đă ĺa đời ở tại nơi ấy.

5542. (Do) nghiệp đă được tôi thực hiện đến đức Phật tối thượng, bậc không c̣n lậu hoặc vừa mới đây, tôi đă đi đến thế giới của chư Thiên tợ như tốc độ của mũi tên đă khéo được bắn ra.

5543. Ở tại nơi ấy, có ṭa lâu đài xinh đẹp đă được hiện ra do nghiệp phước thiện. (Ṭa lâu đài) có một ngàn cột trụ chống màu lục, có một trăm mái tṛn được trang hoàng với những ngọn cờ.

5544. Ánh sáng của ṭa lâu đài tỏa ra tợ như mặt trời đă mọc lên. Được quây quần với các nàng tiên nữ, tôi vui thích theo sự mong muốn này mong muốn khác.

5545. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch tôi đă đi đến bản thể nhân loại và đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc.

5546. (Kể từ khi) tôi đă dâng cúng vật lót ngồi trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của nắm cỏ.

5547. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

5548. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.

5549. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Tiṇamuṭṭhidāyaka[11] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Tiṇamuṭṭhidāyaka là phần thứ nhất.

 

--ooOoo—

 

522. Kư Sự về Trưởng Lăo Mañcadāyaka

5550. Được tịnh tín, tôi đă tự tay ḿnh dâng cúng một cái giường đến đức Thế Tôn Vipassī, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy.

5551. Tôi đă đạt được phương tiện di chuyển bằng voi, phương tiện di chuyển bằng ngựa, phương tiện di chuyển của cơi trời. Do nhờ sự dâng cúng cái giường ấy, tôi đă đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc.

5552. (Kể từ khi) tôi đă dâng cúng cái giường trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng cái giường.

5553. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

5554. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.

5555. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Mañcadāyaka[12] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Mañcadāyaka là phần thứ nh́.

 

--ooOoo—

 

523. Kư Sự về Trưởng Lăo Saraṇagamaniya

5556. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu và tôi là đạo sĩ lơa thể đă bước lên chiếc thuyền. Trong khi chiếc thuyền đang bị vỡ tan, vị tỳ khưu đă ban cho tôi sự nương nhờ (quy y).[13]

5557. (Kể từ khi) vị ấy đă ban cho tôi sự nương nhờ trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; (đây) là quả báu trong việc đi đến nương nhờ.

5558. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

5559. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.

5560. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Saraṇagamaniya[14] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Saraṇagamaniya là phần thứ ba.

 

--ooOoo—

 

524. Kư Sự về Trưởng Lăo Abbhañjanadāyaka

5561. Vào lúc bấy giờ, tôi cư ngụ ở vườn hoa của đức vua ở trong thành phố Bandhumatī. Tôi đă là vị mặc y phục da thú có mang túi đựng nước.

5562. Tôi đă nh́n thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đấng Tự Chủ ấy, bậc không bị đánh bại, có tính khẳng quyết về sự nỗ lực, có thiền chứng, thỏa thích về thiền, có năng lực.

5563. Ngài được thành tựu về mọi dục lạc, đă vượt qua ḍng lũ, không c̣n lậu hoặc. Sau khi nh́n thấy, được tịnh tín, tôi đă dâng cúng dầu thoa với ư vui mừng.

5564. Kể từ khi tôi đă dâng cúng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của dầu thoa.

5565. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

5566. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.

5567. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Abbhañjanadāyaka[15] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Abbhañjanadāyaka là phần thứ tư.

 

--ooOoo--

 

525. Kư Sự về Trưởng Lăo Supaṭadāyaka

5568. Lúc đấng Lănh Đạo Thế Gian Vipassī đang đi ra sau việc nghỉ ngơi giữa ngày, tôi đă dâng cúng tấm vải đẹp và nhẹ. Tôi đă vui thích ở cơi trời một kiếp.

5569. (Kể từ khi) tôi đă dâng cúng tấm vải đẹp trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của tấm vải đẹp.

5570. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

5571. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.

5572. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Supaṭadāyaka[16] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Supaṭadāyaka là phần thứ năm.

 

--ooOoo--

 

526. Kư Sự về Trưởng Lăo Daṇḍadāyaka

5573. Vào lúc bấy giờ, tôi đă đi vào khu rừng rậm và đă đốn cây tre. Sau khi thực hiện cây gậy chống, tôi đă dâng cúng đến Hội Chúng.

5574. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đă đảnh lễ các vị có sự hành tŕ tốt đẹp. Sau khi dâng cúng cây gậy chống, tôi đă ra đi mặt hướng về phía bắc.

5575. Kể từ khi tôi đă dâng cúng cây gậy trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng cây gậy.

5576. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

5577. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.

5578. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Daṇḍadāyaka[17] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Daṇḍadāyaka là phần thứ sáu.

(Tụng phẩm thứ hai mươi ba).

 

--ooOoo--

 

527. Kư Sự về Trưởng Lăo Girinelapūjaka

5579. Trong thời quá khứ, tôi đă là thợ săn thú rừng. Trong khi lang thang ở trong khu rừng, tôi đă nh́n thấy đức Phật, đấng Vô Nhiễm, bậc thông suốt về tất cả các pháp.

5580. Với tâm tịnh tín, với ư vui mừng, tôi đă cúng dường bông hoa nela ở đấng Đại Bi ấy là bậc vui thích về các sự lợi ích cho tất cả chúng sanh.

5581. (Kể từ khi) tôi đă cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức Phật.

5582. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

5583. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.

5584. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Girinelapūjaka[18] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Girinelapūjaka là phần thứ bảy.

 

--ooOoo--

 

528. Kư Sự về Trưởng Lăo Bodhisammajjaka

5585. Trong thời quá khứ, tôi đă hốt lá cây Bồ Đề bị rơi rụng ở sân của ngôi bảo tháp và đă đem đi đổ. Tôi đă thọ lănh hai mươi phần công đức:

5586. Trong khi luân hồi ở cơi này cơi khác, do nhờ oai lực của nghiệp ấy tôi luân hồi ở hai cơi, ở bản thể Thiên nhân và luôn cả ở loài người nữa.

5587. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, tôi đă đi đến cơi nhân loại. Tôi (đă) được sanh ra ở hai gia tộc, Sát-đế-lỵ và luôn cả Bà-la-môn nữa.

5588. Tôi có sắc đẹp, sạch sẽ, được đầy đủ các bộ phận cơ thể chính và phụ, thân h́nh được phát triển, có cơ thể toàn vẹn không khiếm khuyết.

5589. Dầu được sanh ra ở thế giới chư Thiên hay nhân loại, hoặc ở bất cứ nơi đâu, tôi đều có màu da vàng chói tương tợ như vàng kim loại được đốt nóng.

5590. Khi lá cây Bồ Đề được đổ bỏ tốt đẹp, tôi luôn luôn có được làn da mềm mại, mịn màng, láng lẩy, tinh tế, và thanh nhă.

5591. Khi thân thể đă được sanh lên ở bất cứ nơi nào trong số các cơi, bụi bặm và cáu đất không làm dơ bẩn (thân thể), là quả thành tựu do việc đổ bỏ lá.

5592. Hơn nữa, lúc nóng bức, có gió nóng, hoặc do sức nóng của ngọn lửa, các mồ hôi không tiết ra ở cơ thể của tôi đây, là quả thành tựu cho việc đổ bỏ lá.

5593. Bệnh cùi, bệnh mụt nhọt, bệnh chàm, tàn nhang, và tương tợ là mụn trứng cá, và bệnh ngứa không có ở cơ thể, là quả thành tựu cho việc đổ bỏ lá.

5594. Tôi đây c̣n có đức hạnh khác nữa là khi tái sanh ở cơi này cơi khác, các tật bệnh không có ở cơ thể, là quả thành tựu cho việc đổ bỏ lá.

5595. Tôi đây c̣n có đức hạnh khác nữa là khi tái sanh ở cơi này cơi khác, sự bị ức chế không sanh lên ở tâm, là quả thành tựu cho việc đổ bỏ lá.

5596. Tôi đây c̣n có đức hạnh khác nữa là khi tái sanh ở cơi này cơi khác, không có các kẻ thù, là quả thành tựu cho việc đổ bỏ lá.

5597. Tôi đây c̣n có đức hạnh khác nữa là khi tái sanh ở cơi này cơi khác, có sự không thiếu hụt về của cải, là quả thành tựu cho việc đổ bỏ lá.

5598. Tôi đây c̣n có đức hạnh khác nữa là khi tái sanh ở cơi này cơi khác, không có sự sợ hăi đối với lửa, đối với các vị vua, đối với các kẻ cướp, và khi ở trong nước.

5599. Tôi đây c̣n có đức hạnh khác nữa là khi tái sanh ở cơi này cơi khác, các tôi trai tớ gái là những người hầu cận xử sự thuận theo tâm ư (tôi).

5600. Khi sanh lên ở cơi nhân loại, tuổi thọ không bị giảm thiểu so với khoảng thời gian của đời người, tôi tồn tại đến hết tuổi thọ.

5601. Những người ở bên trong, những người ở bên ngoài, các thị dân, và những cư dân của xứ sở, những người ước ao sự tiến hóa, những người mong mỏi sự an lạc, tất cả đều gắn bó (với tôi).

5602. Tôi có của cải, có danh vọng, có sự vinh quang, có phe nhóm quyến thuộc. Tôi có sự hăi sợ và run rẩy được xa ĺa, tôi có được tất cả.

5603. Chư Thiên, loài người, các hạng A-tu-la, các Càn-thát-bà, các Dạ-xoa và quỷ sứ, tất cả các hạng ấy luôn luôn hộ tŕ tôi trong khi tôi luân hồi ở các cơi.

5604. Sau khi thọ hưởng các danh vọng cả hai nơi, ở thế giới chư Thiên và nhân loại, cuối cùng tôi được đạt đến Niết Bàn vinh quang vô thượng.

5605. Người nam nào tích lũy phước báu có liên quan đến bậc Toàn Giác hoặc cội Bồ Đề của bậc Đạo Sư ấy, đối với người ấy có điều ǵ gọi là khó đạt được.

5606. Sau khi vượt trội những người khác về Đạo, về Quả, về sự truyền thừa, và về các đức hạnh của thiền và các thắng trí, tôi Niết Bàn không c̣n lậu hoặc.

5607. Trước đây, sau khi đổ bỏ lá của cội cây Bồ Đề với tâm ư vui mừng, tôi luôn luôn được sở hữu với hai mươi yếu tố này.

5608. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

5609. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.

5610. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Bodhisammajjaka[19] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Bodhisammajjaka là phần thứ tám.

 

--ooOoo--

 

529. Kư Sự về Trưởng Lăo Āmaṇḍaphaladāyaka

5611. Sau khi xuất khỏi định, đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp, vị Lănh Đạo Thế Gian đă đi kinh hành.

5612. Khi ấy, tôi đă cầm lấy túi nặng trái cây và trong lúc mang đi, tôi đă nh́n thấy đức Phật, đấng Vô Nhiễm, bậc Đại Hiền Trí đang đi kinh hành.

5613. Với tâm tịnh tín, với ư vui mừng, tôi đă chắp tay lên ở đầu. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đă dâng cúng trái cây āmaṇḍa.

5614. Kể từ khi tôi đă dâng cúng trái cây trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của (việc dâng cúng) trái cây āmaṇḍa.

5615. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

5616. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.

5617. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

 Đại đức trưởng lăo Āmaṇḍaphaladāyaka[20] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Āmaṇḍaphaladāyaka là phần thứ chín.

 

--ooOoo—

 

530. Kư Sự về Trưởng Lăo Sugandha

5618. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đă hiện khởi đấng cao quư tên Kassapa, thuộc ḍng dơi, có danh tiếng vĩ đại, là thân quyến của đấng Phạm Thiên (ḍng dơi Bà-la-môn).

5619. Ngài có đầy đủ các tướng phụ, ba mươi hai hảo tướng, được bao quanh bởi quầng ánh sáng, được hội tụ lại với mạng lưới hào quang.

5620. Là người làm cho thoải mái giống như mặt trăng, là nguồn tạo ra ánh sáng tợ như mặt trời, là người dập tắt (lửa phiền năo) giống như cơn mưa, là biểu hiện của đức hạnh tợ như biển cả.

5621. Với giới tợ như trái đất, với định như là núi Hi-mă-lạp, với tuệ ví như bầu trời, không bị dính mắc giống như làn gió.

5622. Có lần nọ, bậc Đại Anh Hùng ấy, vị có sự tự tin ở nơi các hội chúng, trong khi đang tiếp độ đám đông dân chúng, Ngài đă công bố về các Sự Thật.

5623. Chính vào lúc ấy, tôi đă là con trai nhà triệu phú ở tại thành Bārāṇasī có danh vọng lớn lao. Khi ấy, tôi có được dồi dào về tài sản và lúa gạo.

5624. Trong khi lang thang đi bách bộ, tôi đă đến gần Vườn Nai (Lộc Uyển) và tôi đă nh́n thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đang thuyết giảng về vị thế Bất Tử.

5625. Với giọng nói thân mật vui vẻ có âm điệu sánh bằng chim karavīka, có âm vang như tiếng kêu của loài thiên nga, Ngài đang làm cho đám đông dân chúng hiểu rơ.

5626. Tôi đă nh́n thấy vị Trời của chư Thiên và đă lắng nghe giọng nói ngọt ngào. Sau khi dứt bỏ các của cải không phải là ít, tôi đă xuất gia vào đời sống không gia đ́nh.

5627. Được xuất gia như vậy, tôi đă được nghe nhiều, và không bao lâu tôi đă trở thành vị Pháp sư, có tài biện giải về nhiều mặt.

5628. Có sự tự tin về màu sắc, với tâm vui mừng tôi đă tán dương lập đi lập lại về màu sắc của màu da vàng chói ở giữa đại chúng:

5629. “Đức Phật này có lậu hoặc đă được cạn kiệt, không c̣n phiền muộn, hoài nghi đă được chặt đứt, đă đạt đến sự đoạn tận tất cả các nghiệp, đă được giải thoát về sự đoạn tận các mầm mống tái sanh.

5630. Vị này đây là đức Thế Tôn, là đức Phật, là loài sư tử không ǵ vượt trội, là bậc chuyển vận bánh xe Phạm hạnh của thế gian luôn cả chư Thiên.

5631. Đă được rèn luyện, Ngài là vị giúp cho đại chúng rèn luyện. Là bậc an tịnh và là vị ẩn sĩ đă Niết Bàn, Ngài hướng dẫn đại chúng Niết Bàn. Đă được tự tại, Ngài giúp cho đại chúng được tự tại.

5632. Đấng Chiến Thắng ấy là bậc anh hùng, là người dũng cảm, là vị khôn ngoan, là bậc trí tuệ, là vị có ḷng bi mẫn, là bậc có năng lực, là người thắng trận, không thô tháo, không c̣n quyến luyến.

5633. Đấng Hiền Trí là không có dục vọng, không dao động, khôn ngoan, không mê mờ, không thể sánh bằng, có thể gánh vác trọng trách, là loài ḅ mộng, là loài voi, là loài sư tử, và c̣n là vị có khả năng trong số các bậc thầy nữa.

5634. Là vị Trời Phạm Thiên, là vị anh hùng về thuyết giảng, vị không c̣n tham ái, không c̣n ô nhiễm, dứt bỏ sự ham muốn, không nhẫn tâm, ĺa sầu khổ, không ai sánh bằng, thu thúc, và trong sạch.

5635. Là người Bà-la-môn, là vị Sa-môn, là người bảo hộ, là người thầy thuốc, là người phẫu thuật, là người chiến sĩ, là bậc đă giác ngộ, là người con trai đă lắng nghe, là người không dao động, là người được trào dâng niềm hoan hỷ.

5636. Là người thiết lập, là người duy tŕ, là người phá hủy, là người thực hiện, là người hướng dẫn, là người giảng giải, là người làm cho hoan hỷ, là người đập vỡ, là người cắt đứt, là người lắng nghe, là người khen ngợi.

5637. Ngài là vị không nhẫn tâm, ĺa sầu khổ, không c̣n phiền muộn, không có hoài nghi, không dục vọng, không vướng bụi trần, là người kham nhẫn, là người ra đi, là vị diễn giả, là người giảng giải.

5638. Là người giúp cho vượt qua, là người làm cho tiến bộ, là người bảo làm, là người mở tung ra, là người dẫn đi, là người chịu đựng, là người tiêu diệt, là người phá hủy, là vị khổ hạnh có sự nhiệt tâm.

5639. Có tâm b́nh lặng, hoàn toàn an tịnh, không bạn đồng hành, đầy ḷng trắc ẩn, là chúng sanh kỳ diệu, không lừa đảo, là người đă hoàn tất, là vị ẩn sĩ thứ bảy.

5640. Là đấng Chiến Thắng đă vượt qua sự hoài nghi, không c̣n ngă mạn, không thể đo lường, không thể so sánh, đă vượt trên mọi phương thức khen chê, người đă đi đến tận cùng về các Sự Thật và các điều cần hiểu biết.

5641. Niềm tịnh tín ở con người có phẩm chất cao quư ấy đưa đến Bất Tử. V́ thế, niềm tin ở đức Phật, ở Giáo Pháp, và ở Hội Chúng là có sự thành tựu lớn lao.”

5642. Trong khi tán dương bậc nương nhờ tối thượng của tam giới với những đức hạnh, v.v... như thế, tôi đă thực hiện việc thuyết giảng Giáo Pháp ở giữa các hội chúng.

5643. Từ nơi ấy chết đi, tôi đă thọ hưởng sự an lạc lớn lao ở cơi trời Đẩu Suất. Mệnh chung từ nơi ấy, được sanh lên ở giữa loài người, tôi là người có hương thơm ngạt ngào.

5644. Tôi có hơi thở và hương thơm ở miệng, có hương thơm ở cơ thể tương tợ y như thế, và có hương thơm của mồ hôi một cách liên tục. Các hương thơm này vượt trội mọi thứ hương thơm.

5645. Hương thơm ở miệng của tôi luôn luôn có mùi thơm của hoa sen, hoa súng, và hoa campaka. Và trong lúc đang thuyết tŕnh, cơ thể của tôi luôn luôn tỏa ra mùi thơm tương tợ như thế ấy

5646. Và tất cả quả báu ấy của việc ngợi ca về đức hạnh là kỳ diệu bậc nhất. Xin tất cả các vị hăy lắng nghe tôi với tâm ư chăm chú, tôi sẽ giảng giải toàn bộ.

5647. Sau khi nói về hạnh lành của đức Phật v́ lợi ích cho các sự gắn bó của loài người, tôi được sung sướng ở khắp mọi nơi, được sở hữu hai loại tài sản có tính chất luân chuyển.

5648. Tôi có danh vọng, được sung sướng, dễ mến, thông minh, có vẻ nh́n đáng yêu, là vị diễn giả không bị chê bai, không khuyết điểm, và có trí tuệ như thế.

5649. Khi tuổi thọ được cạn kiệt, Niết Bàn là điều dễ dàng đạt được đối với những người có sự tận tụy đối với đức Phật. Tôi sẽ tŕnh bày về nguyên nhân của họ, xin các vị hăy lắng nghe điều ấy đúng theo thực thể.

5650. Trong lúc tôi đang đảnh lễ sự an tịnh và oai lực của đức Thế Tôn đúng theo phương pháp; do việc đó cho dù sanh lên ở bất cứ đâu tôi đều có danh vọng.

5651. Trong lúc tán dương đức Phật là bậc Đoạn Tận khổ đau, Giáo Pháp là an tịnh không tạo tác, tôi đă là người ban phát sự an lạc đến chúng sanh; do đó tôi được an lạc.

5652. Trong lúc nói về hạnh lành của đức Phật, tôi có được niềm phỉ lạc đối với đức Phật, tôi đă làm sanh khởi sự yêu mến đối với bản thân và sự yêu mến đối với người khác; do điều ấy tôi là người dễ mến.

5653. Tôi đă khuất phục các ngoại đạo xấu xa ở đoàn người dẫy đầy các hàng ngoại đạo. Trong lúc nói về hạnh lành (của Ngài) tôi đă làm rạng rỡ đấng Lănh Đạo; do đó tôi có sự rạng rỡ.

5654. Trong lúc nói về hạnh lành của bậc Toàn Giác, Tôi cũng là người tạo ra sự yêu mến ở dân chúng, tợ như mặt trăng vào mùa thu; do điều ấy tôi đă có vẻ nh́n đáng yêu.

5655. Tôi đă ngợi ca đấng Thiện Thệ bằng mọi ngôn từ (sắc bén) tương tợ như tính năng của lưỡi dao găm; do điều ấy tôi là người hùng biện có tài biện luận về nhiều mặt.

5656. Bị thiếu trí, những kẻ ngu dốt chê bai bậc Đại Hiền Trí. Tôi đă quở trách bọn họ bằng Chánh Pháp; do điều ấy tôi là người không bị quở trách.

5657. Do nhờ việc tán dương đức Phật đến chúng sanh, tôi đă xua đi các điều ô nhiễm, tôi có tâm ư không c̣n ô nhiễm do nhờ tác động của nghiệp ấy.

5658. Là người thuyết giảng về sự niệm tưởng về đức Phật, tôi đă làm sanh khởi tánh giác ngộ cho những người nghe; do điều ấy tôi đă là người có trí tuệ, nh́n thấy rơ mục đích một cách khôn khéo.

5659. Có kẻ thù là tất cả các lậu hoặc đă được đoạn tận, có biển cả luân hồi đă được vượt qua, tôi sẽ thành tựu sự tịch diệt tợ như ngọn lửa không c̣n nhiên liệu (sẽ lụi tàn).

5660. Việc tôi đă ngợi ca đấng Chiến Thắng là ngay trong chính kiếp này, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc ca ngợi đức Phật.

5661. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

5662. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.

5663. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Sugandha[21] đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Sugandha là phần thứ mười.

 

--ooOoo--

 

Phần Tóm Lược

Vị dâng cúng cỏ, vị dâng cúng chiếc giường, luôn cả vị nương nhờ, vị dâng dầu thoa, (vị dâng cúng) tấm vải đẹp, vị dâng cúng cây gậy, tương tợ y như thế là vị cúng dường bông hoa nela, vị quét cội Bồ Đề, vị dâng cúng trái cây āmaṇḍa, vị Bà-la-môn có hương thơm là thứ mười. Và ở đây, được tính đếm toàn bộ là một trăm với hai mươi ba câu kệ.

Phẩm Tiṇadāyaka là phẩm thứ năm mươi ba.

 

--ooOoo--

 

LIV. PHẨM KACCĀNA


531. Kư Sự về Trưởng Lăo Mahākaccāna

5664. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc Lănh Đạo không có dục vọng, có sự chiến thắng không bị chế ngự, đă hiện khởi.

5665. Đấng Anh Hùng có con mắt h́nh lá sen, có khuôn mặt không vết bẩn như là mặt trăng, tương tợ ngọn núi vàng, có hào quang sánh bằng ánh sáng mặt trời.

5666. Là vị có sự thu hút ánh mắt và tâm trí của chúng sanh, được tô điểm với các hảo tướng, đă vượt trên mọi phương thức phê phán, được kính trọng bởi loài người và các hạng (Thiên Thần) bất tử.

5667. Trong khi giác ngộ chúng sanh, bậc Toàn Giác là người hùng biện, có âm điệu ngọt ngào, có sự liên tục gắn bó với ḷng bi mẫn, và tự tin ở nơi các hội chúng.  

5668. Ngài thuyết giảng Giáo Pháp ngọt ngào bao gồm bốn Sự Thật. Ngài tiếp độ những sanh mạng bị ch́m đắm trong vũng lầy mê muội.

5669. Khi ấy, tôi đă là một vị đạo sĩ độc hành có chỗ ngụ ở núi Hi-mă-lạp. Trong khi đi đến thế giới loài người bằng đường không trung, tôi đă nh́n thấy đấng Chiến Thắng.

5670. Tôi đă đi đến gần và đă lắng nghe sự thuyết giảng Giáo Pháp của đấng Anh Hùng trong lúc Ngài đang tán dương đức hạnh lớn lao của vị Thinh Văn:

5671. “Giống như vị Kaccāyana này, trong khi giảng giải một cách chi tiết điều đă được Ta nói một cách tóm tắt, khiến cho hội chúng và Ta hài ḷng.

5672. Ta không nh́n thấy bất cứ vị Thinh Văn nào khác tương tợ như thế. V́ thế, ở vị thế tối thắng vị này là đứng đầu. Này các tỳ khưu, các ngươi hăy ghi nhận như vậy.”

5673. Khi ấy, tôi đă trở nên sửng sốt sau khi lắng nghe lời nói làm thích ư. Tôi đă đi đến núi Hi-mă-lạp và đă mang lại bó bông hoa.

5674. Sau khi cúng dường đến đấng Nương Nhờ của thế gian, tôi đă phát nguyện vị thế ấy. Khi ấy, biết được thiên hướng của tôi, bậc dứt bỏ sự ham muốn đă chú nguyện rằng:

5675. “Các ngươi hăy nh́n vị ẩn sĩ cao quư này có làn da màu của vàng đă được tinh luyện, có lông tóc dựng đứng, có bả vai đầy đặn, đứng chắp tay bất động.

5676. Có ánh mắt tràn ngập niềm vui, có thiên hướng về việc tán dương đức Phật, có thân h́nh cao quư tợ như Giáo Pháp, như là đă được tưới lên sự Bất Tử.

5677. Sau khi lắng nghe về đức hạnh của vị Kaccāna, (người này) đang đứng phát nguyện vị thế ấy vào thời vị lai xa vời của bậc Đại Hiền Trí Gotama.

5678. (Người này) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên là Kaccāna.

5679. Người này sẽ là người nghe nhiều học rộng, có đại trí tuệ, hiểu biết ư định của bậc Hiền Trí, và sẽ thành tựu vị thế ấy như đă được Ta chú nguyện.”

5680. Kể từ khi tôi đă thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức Phật.

5681. Tôi (đă) luân hồi ở hai cảnh giới trong bản thể Thiên nhân và loài người, tôi không biết đến cơi tái sanh khác; điều này là quả báu của việc cúng dường đức Phật.

5682. Tôi (đă) được sanh ra ở hai gia tộc, Sát-đế-lỵ và Bà-la-môn, tôi không bị sanh vào gia tộc hạ tiện; điều này là quả báu của việc cúng dường đức Phật.

5683. Chính ở kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đă được sanh ra ở thành phố Ujjenī, (con trai) của vị Bà-la-môn là viên quan tế tự của vua Caṇḍapajjota.

5684. Tôi là Kaccāna, con trai của Tiriṭavaccha, người mẹ tên là Candimā. Tôi là người khôn khéo, thông suốt các bộ Vệ Đà, có làn da cao quư.

5685. Được phái đi bởi vị quân vương nhằm mục đích t́m hiểu về đức Phật, tôi đă được nh́n thấy đấng Lănh Đạo là cổng thành của sự giải thoát, là sự tích lũy về đức hạnh.

5686. Và tôi đă được nghe lời nói không bợn nhơ có sự làm khô ráo bùn lầy của con đường, tôi đă thành tựu sự Bất Tử thanh tịnh cùng với bảy người c̣n lại.

5687. Tôi đă trở thành vị hiểu biết về ư định của đấng Thiện Thệ, bậc Đại Hiền Trí. Và tôi đă được thiết lập vào vị thế tối thắng, có ước nguyện đă được thành tựu tốt đẹp.

5688. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

5689. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.

5690. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Mahākaccāna đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Mahākaccāna là phần thứ nhất.

 

--ooOoo--

 

532. Kư Sự về Trưởng Lăo Vakkali

5691. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đă hiện khởi đấng Lănh Đạo tên Padumuttara là bậc có danh xưng cao thượng, là bậc không thể đo lường.

5692. Ngài có khuôn mặt với h́nh dáng của đóa hoa sen, có làn da mịn không vết nhơ của đóa hoa sen, không bị nhơ nhuốc bởi thế gian tương tợ đóa hoa sen không bị lấm lem bởi nước.

5693. Đấng Anh Hùng có con mắt h́nh lá sen, dễ mến tương tợ đóa hoa sen, và có hương thơm nổi bật của đóa hoa sen, do đó Ngài là Padumuttara.

5694. Và bậc Trưởng Thượng của thế gian, không c̣n ngă mạn, tợ như con mắt cho những kẻ mù, có bản thể an tịnh, là nơi tồn trữ các đức hạnh, là biển cả về ḷng bi mẫn và sự hiểu biết.

5695. Có lần nọ, đấng Đại Hùng, vị được đấng Phạm Thiên cùng các hàng A-tu-la và chư Thiên nể v́, được loài người có cả chư Thiên vây quanh, là tối thượng ở giữa dân chúng.

5696. Với khuôn mặt có hương thơm ngát, và với âm thanh ngọt ngào, trong lúc làm hài ḷng tất cả hội chúng, Ngài đă tán dương vị Thinh Văn của ḿnh rằng:

5697. “Không có vị nào khác có khuynh hướng về đức tin, có sự hiểu biết tốt đẹp, có sự gắn bó với việc chiêm ngưỡng Ta như là vị này, giống như vị tỳ khưu Vakkali này vậy.”

5698. Khi ấy, tôi đă là con trai của người Bà-la-môn ở trong thành phố Haṃsavatī. Tôi đă được nghe lời nói ấy và đă thích thú vị thế ấy.
5698. Khi ấy, tôi đă thỉnh mời đức Như Lai bậc Vô Nhiễm ấy cùng với các vị Thinh Văn. Sau khi cung cấp vật thực bảy ngày, tôi đă khoác lên (các vị) với những xấp vải đôi.

5700. Được đắm ch́m trong biển cả ân đức vô hạn lượng ấy, được tràn đầy phỉ lạc, tôi đă quỳ xuống đê đầu ở Ngài và đă nói lời nói này:

5701. “Bạch đấng Hiền Trí, mong sao con sẽ trở thành vị tỳ khưu đứng đầu trong số những vị có đức tin như vị ấy, là vị đă được Ngài tán dương vào bảy ngày trước đây.”

5702. Được nói như vậy, đấng Đại Hùng bậc Đại Hiền Trí vị có tầm nh́n không bị chướng ngại đă phát biểu ở giữa hội chúng lời nói này:
5703. “Các ngươi hăy nh́n người thanh niên này, mặc vải vàng bóng láng, thân h́nh được mang sợi dây quàng vai vàng chói, có sự thu hút ánh mắt của mọi người.

5704. Trong thời vị lai xa xăm, người này đây sẽ là vị Thinh Văn đứng đầu trong số những vị có khuynh hướng đức tin của bậc Đại Ẩn Sĩ Gotama.

5705. (Người này) sẽ luân hồi, dầu trở thành vị Thiên nhân hay là loài người, đều được tránh khỏi mọi sự bực bội, được tựu hội trọn vẹn mọi thứ của cải, được sung sướng.

5706. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên là Gotama, xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.

5707. (Người này) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên là Vakkali.”

5708. Do tính chất đặc biệt của nghiệp ấy và do các nguyện lực của tác ư, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đă đi đến cơi trời Đạo Lợi.

5709. Sau khi được sung sướng ở tất cả các nơi trong khi luân hồi ở cơi này cơi khác, tôi đă được sanh ra ở thành Sāvatthī trong một gia đ́nh nọ.

5710. 5711. (Là đứa bé) mảnh mai như bơ tươi, yếu ớt như mầm non mới mọc, lờ đờ, nằm ngửa ra, (cha mẹ tôi) bị đe dọa v́ nỗi hăi sợ từ loài quỷ sứ, với tâm ư khốn khổ, đă đặt tôi nằm xuống ở cạnh bàn chân của bậc Đại Ẩn Sĩ (nói rằng): “Bạch đấng Bảo Hộ, chúng con dâng Ngài đứa bé này. Bạch đấng Lănh Đạo, xin Ngài hăy là nơi nương nhờ (cho nó).”

5712. Khi ấy, bậc Hiền Trí ấy, nơi nương nhờ của những ai bị kinh sợ, đă nhận lănh tôi bằng bàn tay mềm mại dịu dàng, có màng lưới (ở các ngón tay), có dấu hiệu h́nh vỏ ốc (ở ḷng bàn tay).

5713. Từ đó trở đi, nhờ vào Ngài tôi được bảo vệ với sự không phải pḥng vệ. Mọi sự thù nghịch được tiêu tan, tôi lớn lên trong an lạc.

5714. Không được ở cạnh đấng Thiện Thệ dầu chỉ trong chốc lát là tôi bất măn. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đă xuất gia vào đời sống không gia đ́nh.

5715. Không được thỏa măn, tôi ước ao sắc thân được phân bố với mọi nét xinh đẹp, đă được tạo nên do (mười) pháp toàn hảo, là nơi tích tụ quư cao của những điều may mắn.

5716. Khi ấy, biết được tôi hứng thú với sắc thân của đức Phật, đấng Chiến Thắng đă giáo giới tôi rằng: “Này Vakkali, thôi đi. Sao ngươi lại hứng thú ở sắc thân là vật được vui thích bởi những kẻ ngu?

5717. Chỉ người nào nh́n thấy Chánh Pháp, người trí tuệ ấy nh́n thấy Ta. Trong khi không nh́n thấy Chánh Pháp, dầu đang nh́n Ta cũng vẫn không thấy được.

5718. Xác thân có sự tai hại không giới hạn, tương tợ loại cây có độc dược, là chỗ trú ẩn của tất cả các loại bệnh tật, là toàn bộ khối đống khổ đau.

5719. Do đó, ngươi hăy nhàm chán sắc thân, hăy nh́n xem sự sanh và diệt của các uẩn, ngươi sẽ đi đến sự tận cùng của tất cả các nhiễm ô một cách an lạc.”

5720. Đấng Lănh Đạo ấy, vị tầm cầu sự lợi ích, đă giáo huấn tôi như thế. Tôi đă leo lên núi Gijjhakūṭa và tham thiền ở cái hang nơi triền núi.
5721. Đứng ở chân ngọn núi, bậc Đại Hiền Trí ấy đă nói với tôi rằng: “Này Vakkali.” Nghe được lời nói ấy của đấng Chiến Thắng, tôi đă hoan hỷ.

5722. Tôi đă lao ḿnh xuống vực núi sâu hàng trăm thân người. Khi ấy, do nhờ năng lực của đức Phật, tôi đă đến được mặt đất hoàn toàn b́nh yên.

5723. Ngài cũng đă thuyết giảng Giáo Pháp lần nữa về sự sanh và diệt của các uẩn. Sau khi hiểu được Pháp ấy, tôi đă thành tựu phẩm vị A-la-hán.

5724. Khi ấy, ở giữa hội chúng vô cùng đông đảo, đấng Đại Trí, bậc đă đi đến tận cùng của sự chết, đă tuyên bố tôi là vị đứng đầu trong số các vị có khuynh hướng đức tin.

5725. Kể từ khi tôi đă thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi không c̣n biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức Phật.

5726. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

5727. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.

5728. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Vakkali đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Vakkali là phần thứ nh́.

 

--ooOoo--

 

533. Kư Sự về Trưởng Lăo Mahākappina

5729. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp đă nổi bật ở trái đất và bầu trời, tương tợ như mặt trời vào mùa thu.

5730. Ngài đánh thức những đóa hoa sen xứng đáng được dẫn dắt bằng ánh sáng của ngôn từ. Đấng Lănh Đạo làm khô ráo bùn lầy ô nhiễm nhờ vào những tia hào quang của sự hiểu biết.

5731. Ngài tiêu diệt danh vọng của những người ngoại đạo tương tợ như mặt trời tiêu diệt ánh sáng của loài đom đóm. Ngài soi rơ ánh sáng về ư nghĩa của các Sự Thật tợ như mặt trời làm cho châu báu được rạng rỡ.

5732. Ngài là nơi quy tụ của các đức hạnh tợ như biển cả là nơi chứa đựng các báu vật. Như là đám mây, Ngài trút xuống các loài hữu t́nh cơn mưa Giáo Pháp.

5733. Vào lúc bấy giờ, tôi đă là vị quan phân xử ở thành phố tên Haṃsā. Tôi đă đi đến và đă lắng nghe Giáo Pháp của bậc có tên là Padumuttara.

5734. Trong khi Ngài đang công bố đức hạnh của vị Thinh Văn có kinh nghiệm của vị giáo giới cho các tỳ khưu, khiến tâm ư của tôi được vui thích.

5735. Nghe xong, được hài ḷng, với tâm ư vui mừng tôi đă thỉnh mời đức Như Lai cùng với các đệ tử. Sau khi chăm lo bữa ăn, tôi đă phát nguyện vị thế ấy.

5736. Khi ấy, bậc Đại Phước với giọng nói êm dịu của chim thiên nga và của tiếng trống đă nói rằng: “Các ngươi hăy nh́n vị quan đại thần này là người có sự tự tin trong việc xác định.

5737. (Người này) quỳ xuống ở cạnh bàn chân của Ta, có lông tóc dựng đứng, có màu da rạng rỡ, có bả vai đầy đặn, có ánh mắt và khuôn mặt được tịnh tín.

5738. Con người có danh vọng lớn lao ấy đang làm cho đám tùy tùng đông đảo được hài ḷng. Có thiên hướng hoan hỷ, người này phát nguyện vị thế của vị (Thinh Văn) có kinh nghiệm.

5739. Do phần vật thực này và do các nguyện lực của tác ư, người này (sẽ) không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp.

5740. Có được sự lộng lẫy của vị Trời trong số chư Thiên, có bản chất vĩ đại ở giữa loài người, sau khi đă thọ hưởng phần c̣n lại, (người này) sẽ thành tựu Niết Bàn.

5741. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc ḍng dơi, xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.

5742. (Người này) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên là Kappina.”

5743. Từ đó, tôi đă thực hành sự tôn kính khéo được thể hiện trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. Sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đă đi đến cơi trời Đẩu Suất.

5744. Sau khi chỉ bảo cho chư Thiên, nhân loại, và các vị quốc vương theo lẽ phải, tôi đă sanh ra trong ḍng dơi làm nghề dệt ở kế cận thành Bārāṇasī.

5745. Cùng với vợ và nhóm tùy tùng một ngàn người, tôi đă hộ độ năm trăm vị Phật Độc Giác.

5746. Sau khi đă cung cấp vật thực ba tháng, kế đó chúng tôi đă dâng cúng ba y. Từ nơi ấy chết đi, tất cả chúng tôi đă đi đến cơi trời Đạo Lợi.

5747. Mệnh chung từ nơi ấy, tất cả chúng tôi đă đi đến bản thể loài người lần nữa. Chúng tôi đă được sanh ra ở trong thành Kukkuṭa, cạnh sườn núi Hi-mă-lạp.

5748. Tôi đă là vị hoàng tử có danh vọng lớn lao tên là Kappina. Những người c̣n lại, được sanh ra ở gia đ́nh các quan cận thần, đă tháp tùng bản thân tôi.

5749. Tôi đă đạt được sự sung sướng về vương quốc lớn lao, có đầy đủ tất cả các loại dục lạc. Tôi đă nghe về sự xuất hiện của đức Phật được thuật lại bởi những người thương buôn rằng:

5750. “Đức Phật đă hiện khởi ở thế gian là nhân vật độc nhất không ai sánh bằng. Ngài công bố Chánh Pháp về Bất Tử là sự an lạc tối thượng.

5751. Các đệ tử của Ngài là những vị vô cùng chính chắn, khéo được giải thoát, và không c̣n lậu hoặc.” Sau khi nghe được lời nói tốt đẹp của những người ấy, tôi đă tôn trọng những người thương buôn.

5752. Sau khi từ bỏ vương quyền, tôi cùng với đám cận thần đă ra đi, hướng tâm về đức Phật. Tôi đă nh́n thấy con sông Mahācandā được tràn đầy, ngập đến bờ.

5753. (Con sông) có ḍng nước chảy xiết, không có bến tàu, không có cầu treo, khó vượt qua. Tôi đă vượt qua một cách an toàn sau khi tưởng nhớ đến hạnh lành của đức Phật (rằng):

5754. “Nếu đức Phật là bậc đă vượt qua ḍng nước hiện hữu, là vị đă đi đến tận cùng của thế giới, là bậc sáng suốt. Do lời nói chân thật này, xin cho việc ra đi của tôi được thành tựu.

5755. Nếu Đạo Lộ đi đến an tịnh là sự giải thoát và là sự an lạc tuyệt đối. Do lời nói chân thật này, xin cho việc ra đi của tôi được thành tựu.

5756. Nếu Hội Chúng là đă vượt qua khu rừng rậm, là Phước Điền vô thượng. Do lời nói chân thật này, xin cho việc ra đi của tôi được thành tựu.”

5757. Liền với khi sự chân thật cao quư đă được thực hiện, nước đă được ĺa khỏi con đường. Do đó, tôi đă vượt qua bờ sông đáng yêu một cách thoải mái.

5758. 5759. Khi ấy, tôi đă nh́n thấy đức Phật đang ngồi phía trước các vị Thinh Văn tợ như mặt trời đang mọc lên, tợ như ngọn núi vàng đang chói sáng, tợ như cây đèn đă được thắp sáng, tợ như mặt trăng được tháp tùng bởi các v́ sao, trông như là vị Chúa Trời đang đổ xuống đám mưa những lời thuyết giảng.

5760. Tôi đă cùng với các vị cận thần đảnh lễ rồi đă tiến vào ở một bên. Sau đó, biết được thiên hướng của chúng tôi, đức Phật đă thuyết giảng Giáo Pháp.

5761. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp không bợn nhơ, chúng tôi đă nói với đấng Chiến Thắng rằng: “Bạch đấng Đại Hùng, xin Ngài hăy xuất gia cho chúng con. Chúng con nhàm chán về sự hiện hữu.”

5762. Bậc Hiền Trí thứ bảy đă nói như vầy: “Này các tỳ khưu, Giáo Pháp đă khéo được thuyết giảng đưa đến sự đoạn tận khổ đau cho các ngươi. Các ngươi hăy thực hành Phạm hạnh.”

5763. Cùng với lời nói, tất cả chúng tôi cũng đă trở thành những vị mang y phục tỳ khưu, đă được tu lên bậc trên, và là những vị Nhập Lưu trong Giáo Pháp.

5764. Sau đó, đấng Hướng Đạo đă đi đến Jetavana và đă chỉ dạy. Được chỉ dạy bởi đấng Chiến Thắng, tôi đă thành tựu phẩm vị A-la-hán.

5765. Sau đó, tôi đă chỉ dạy một ngàn vị tỳ khưu ấy. Lúc bấy giờ, do việc chỉ dạy của tôi các vị ấy cũng đă trở thành các bậc không c̣n lậu hoặc.

5766. Được hoan hỷ về đức hạnh ấy, đấng Chiến Thắng ở đám đông dân chúng đă thiết lập tôi vào vị thế tối thắng: “Kappina đứng đầu các vị giáo giới tỳ khưu.

5767. Việc làm đă được thực hiện ở một trăm ngàn kiếp đă cho tôi nh́n thấy quả báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được bắn ra, tôi đă thiêu đốt các phiền năo của tôi.

5768. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

5769. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.

5770. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Mahākappina đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Mahākappina là phần thứ ba.

 

--ooOoo--

 

534. Kư Sự về Trưởng Lăo Dabba

5771. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc hiểu biết về toàn bộ thế gian, đấng Hiền Trí, bậc Hữu Nhăn đă hiện khởi.

5772. Là bậc giáo giới, là vị làm cho hiểu rơ, là vị giúp cho tất cả chúng sanh vượt qua, được thiện xảo trong việc thuyết giảng, đức Phật đă giúp cho nhiều người vượt qua.

5773. Bậc Thương Tưởng, đấng Bi Mẫn, vị tầm cầu sự lợi ích cho tất cả chúng sanh, cũng đă an trú vào ngũ giới cho tất cả các ngoại đạo đă đi đến.

5774. Như thế, được tô điểm với các vị A-la-hán có năng lực như thế ấy, (thế gian) đă không bị rối loạn và trống vắng các vị ngoại đạo.

5775. Bậc Đại Hiền Trí ấy cao năm mươi tám ratana (14.50 m) tợ như cây cột trụ bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng.

5776. Cho đến khi ấy, tuổi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Trong khi tồn tại như thế, Ngài đă giúp cho nhiều người vượt qua.

5777. Khi ấy, là con trai nhà triệu phú có danh vọng lớn lao ở tại Haṃsavatī, tôi đă đi đến gặp đấng Quang Đăng của thế gian và đă lắng nghe việc thuyết giảng Giáo Pháp.

5778. Sau khi lắng nghe lời nói của Ngài đang tán dương vị Thinh Văn đang phân bố chỗ trú ngụ cho các vị tỳ khưu, tôi đă được hoan hỷ.

5779. Sau khi thực hiện hành động hướng thượng đến bậc Đại Ẩn Sĩ ấy cùng với Hội Chúng, tôi đă quỳ xuống đê đầu ở bàn chân (Ngài) và đă phát nguyện vị thế ấy.

5780. Khi ấy, trong lúc tán dương việc làm của tôi, đấng Đại Hùng đă nói rằng: “Người đă chăm lo vật thực đến đấng Lănh Đạo Thế Gian cùng với Hội Chúng trong bảy ngày ...

5781. ... là người này đây có mắt h́nh lá sen, có bả vai sư tử, có làn da vàng chói, đă quỳ xuống ở cạnh bàn chân của Ta trong lúc phát nguyện vị thế tối thượng.

5782. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.

5783. Khi ấy, người này sẽ là Thinh Văn của vị Phật ấy, được nổi tiếng với tên là Dabba, và sẽ là vị phân bố chỗ trú ngụ hàng đầu.”

5784. Do nghiệp ấy đă được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác ư, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đă đi đến cơi trời Đạo Lợi.

5785. Và tôi đă cai quản Thiên quốc ba trăm lần, và đă trở thành đấng Chuyển Luân Vương năm trăm lần.

5786. Lănh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. Do nhờ tác động của nghiệp ấy tôi đă được sung sướng ở tất cả các nơi.

5787. Trước đây chín mươi mốt kiếp, bậc Lănh Đạo tên Vipassī là vị có ánh mắt thu hút, vị thấy rơ tất cả các pháp đă hiện khởi.

5788. Có tâm xấu xa, tôi đă chửi mắng vị Thinh Văn đă đoạn tận tất cả các lậu hoặc của đức Phật như thế ấy, dầu đă biết rơ là “Vị trong sạch.”

5789. Tôi đă lấy ra tấm thẻ của chính bậc vĩ nhân ấy và tôi đă dâng cúng cơm sữa đến các vị Thinh Văn đại ẩn sĩ (không có phần vị ấy).

5790. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đă hiện khởi đấng cao quư tên Kassapa có danh tiếng vĩ đại, là thân quyến của đấng Phạm Thiên (ḍng dơi Bà-la-môn).

5791. Ngài đă làm chói sáng Giáo Pháp, đă khuất phục các hàng ngoại đạo xấu xa, đă huấn luyện những người đáng được huấn luyện, và đă Niết Bàn cùng các Thinh Văn.

5792. Khi đấng Bảo Hộ cùng các vị đệ tử đă Niết Bàn và Giáo Pháp đang đi đến tiêu hoại, chư Thiên bị chấn động, có tóc xổ ra, mặt đầy nước mắt, đă than văn rằng:

5793. “Sự nh́n thấy Giáo Pháp sẽ bị lụi tàn, chúng ta sẽ không nh́n thấy các vị có sự hành tŕ tốt đẹp, chúng ta sẽ không được nghe Chánh Pháp. Ôi, chúng ta thật kém phước!

5794. Khi ấy, toàn bộ quả đất này, vốn bất động, đă có sự chuyển động qua lại. Và biển cả như là có sự sầu muộn đă gào lên âm giọng thê thảm.

5795. Những cái trống không người (sử dụng) đă vang lên từ khắp bốn phương, và các tiếng sấm đem lại sự kinh hăi đă nổ ra khắp nơi.

5796. Những đốm lửa đă rơi xuống từ không trung, và cột khói được nh́n thấy. Tất cả cây cối, chúng sanh, và các loài thú đă kêu gào thảm thiết.

5797. Sau khi nh́n thấy sự bạo tàn xuất hiện báo hiệu sự tiêu hoại của Giáo Pháp, bị chấn động bảy vị tỳ khưu chúng tôi khi ấy đă suy nghĩ rằng:

5798. “Không có Giáo Pháp, đối với chúng ta là đă đủ với cuộc sống rồi. Chúng ta hăy đi vào khu rừng lớn và gắn bó với lời dạy của đấng Chiến Thắng.”

5799. Khi ấy, chúng tôi đă nh́n thấy ngọn núi cao chót vót ở trong khu rừng. Chúng tôi đă leo lên ngọn núi ấy bằng chiếc thang và đă làm chiếc thang rơi xuống.

5800. Khi ấy, vị trưởng lăo của chúng tôi đă giáo huấn rằng: “Sự xuất hiện của đức Phật là điều hy hữu, đức tin là điều khó đạt th́ (chúng ta) đă đạt được, và Giáo Pháp c̣n sót lại là ít ỏi.

5801. Các cơ hội đă qua đi và rơi vào biển cả khổ đau vô tận. Do đó, việc thực hành nên được thực hiện trong khi lời dạy của bậc Hiền Trí vẫn c̣n tồn tại.”

5802. Vị trưởng lăo ấy đă trở thành bậc A-la-hán, vị kế tiếp khi ấy là bậc Bất Lai, những vị khác được gắn bó với thiện giới đă đi đến thế giới của chư Thiên.

5803. Vị vượt qua luân hồi đă Niết Bàn, và chỉ một vị ở cơi Tịnh Cư Thiên. C̣n tôi, Pukkusāti, Sabhiya, Bāhiya là tương tợ như nhau.

5804. Và luôn cả Kumārakassapa nữa, chúng tôi đă tái sanh ở nơi này nơi khác. Được thương thưởng bởi đấng Gotama, chúng tôi đă được giải thoát khỏi sự trói buộc của luân hồi.

5805. Tôi đă được sanh ra ở thành Kusinārā giữa những người Mallā. Ngay khi tôi c̣n ở trong bào thai, mẹ của tôi bị chết và đă được đưa lên giàn hỏa thiêu. Từ nơi ấy tôi đă được rơi xuống.

5806. Được rơi xuống ở nơi đống củi, do đó tôi được nổi danh là Dabba.[22] Với năng lực của việc hành tŕ Phạm hạnh, vào lúc bảy tuổi tôi đă được giải thoát.

5807. Do quả báu của cơm sữa, tôi đă đạt được năm yếu tố. Do sự chửi mắng vị có lậu hoặc đă được đoạn tận, tôi đă bị vu cáo nhiều lần bởi những kẻ xấu.[23]

5808. Giờ đây, tôi đă vượt qua cả hai điều thiện và ác. Sau khi đạt được sự an tịnh tuyệt đối, tôi sống không c̣n lậu hoặc.

5809. Tôi đă phân bố chỗ trú ngụ và đă làm cho các vị có sự hành tŕ tốt đẹp được vui vẻ. Được hoan hỷ về đức hạnh ấy, đấng Chiến Thắng đă thiết lập tôi vào vị thế tối thắng.

5810. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

5811. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.

5812. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Dabba Mallaputta đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Dabba Mallaputta là phần thứ tư.

 

--ooOoo--

 

535. Kư Sự về Trưởng Lăo Kumārakassapa

5813. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đấng Lănh Đạo, bậc Anh Hùng tên Padumuttara, vị hữu ích của tất cả thế gian đă hiện khởi.

5814. Lúc bấy giờ, tôi đă là vị Bà-la-môn được nổi tiếng, thông suốt các bộ Vệ Đà. Tôi đă nh́n thấy đấng Lănh Đạo Thế Gian đang tiến hành việc nghỉ ngơi giữa ngày.

5815. Ngài đang công bố về bốn Sự Thật, đang giác ngộ chúng sanh luôn cả chư Thiên, đang tán dương vị đứng đầu trong số các vị thuyết giảng hay ở nơi đám đông dân chúng.

5816. 5817. Khi ấy, có tâm hoan hỷ tôi đă thỉnh mời đức Như Lai và đă trang hoàng mái che bằng những tấm vải có nhiều màu khắc khác nhau, được sáng chói bởi nhiều loại châu báu. Tại nơi ấy, tôi đă chăm lo bữa ăn đến Ngài là bậc cùng với Hội Chúng. Tôi đă cung cấp bữa ăn có hương vị tối thắng đa dạng trong bảy ngày.

5818. Sau khi cúng dường Ngài cùng các vị Thinh Văn bằng những bông hoa có nhiều màu sắc khác nhau, tôi đă quỳ xuống ở cạnh bàn chân (Ngài) và đă phát nguyện vị thế ấy.

5819. Khi ấy, đấng Hiền Trí cao quư với thiên hướng thực hành hạnh bi mẫn đă nói rằng: “Các ngươi hăy nh́n xem người Bà-la-môn cao quư này có khuôn mặt và con mắt của những đóa hoa sen.

5820. (Người này) tràn ngập niềm phỉ lạc và hưng phấn, có lông tóc dựng đứng, có mắt mở to tỏ lộ nụ cười, có ḷng khao khát Giáo Pháp của Ta.

5821. (Người này) đă quỳ xuống ở cạnh bàn chân của Ta với thiện ư hướng đến một điều: Vị ấy phát nguyện về vị thế ấy là bản thể của vị thuyết giảng hay.

5822. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc ḍng dơi, xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.

5823. (Người này) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên là Kumārakassapa.

5824. Do nhờ tác động của các loại bông hoa cùng vải vóc đă được trang hoàng và của các loại châu báu, người ấy sẽ thành tựu tư cách đứng đầu trong số các vị thuyết giảng hay.”

5825. Do nghiệp ấy đă được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác ư, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đă đi đến cơi trời Đạo Lợi.

5826. Giống như vũ công ở giữa sân khấu, trong khi quay cuồng ở không gian của các cơi tôi đă hạ sanh vào bụng của con nai cái và đă trở thành nai (đực), con của con nai tên Sākha.

5827. Lúc bấy giờ, khi tôi nhập thai là thời điểm trừng phạt xảy đến. Mẹ tôi đă bị con nai Sākha ruồng bỏ và đă đi đến nương tựa vào (nai chúa) Nigrodha.

5828. Lúc bấy giờ, nhờ vào con nai chúa ấy mẹ tôi đă được thoát khỏi sự chết. Sau khi đă được ban cho mạng sống, mẹ tôi đă giáo huấn tôi như vầy:

5829. “Con nên phục vụ chỉ riêng Nigrodha, chớ có sống thân cận với Sākha. Thà bị chết ở nơi Nigrodha c̣n tốt hơn nếu phải sống cùng Sākha.

5830. Được chỉ dạy bởi con nai đầu đàn ấy, tôi cùng mẹ và những con nai khác cũng như vậy đă đi đến trú ngụ ở cơi trời Đẩu Suất đáng yêu, rồi đă đi đến nơi cư trú khác cũng có chỗ ở tương tợ như thế.

5831. Lần khác nữa, trong khi Giáo Pháp của đấng Anh Hùng Kassapa đang đi đến hoại diệt, (bảy vị chúng tôi) đă leo lên đỉnh ngọn núi và đă gắn bó vào lời dạy của đấng Chiến Thắng.

5832. Giờ đây, tôi đă được sanh vào gia tộc triệu phú ở thành Rājagaha. Mẹ của tôi đă xuất gia vào đời sống không gia đ́nh khi đă mang thai.

5833. Biết được mẹ tôi có thai, các vị đă đưa mẹ tôi đến gặp Devadatta. Vị ấy đă nói rằng: “Các người hăy trục xuất cô tỳ khưu ni xấu xa này.”

5834. Giờ đây, (mẹ tôi) cũng đă được đấng Chiến Thắng bậc Hiền Trí Vương thương xót. Được an toàn, mẹ đă sanh ra tôi tại tu viện của các tỳ khưu ni.

5835. Biết được điều ấy, đức vua xứ Kosala đă nuôi dưỡng tôi. Và do việc có phẩm hạnh từ lúc nhỏ, tôi có tên là Kassapa.

5836. So sánh với vị Mahākassapa (Kassapa Lớn), tôi là Kumāra-kassapa (Kassapa thiếu niên). Tôi đă lắng nghe điều đă được đức Phật thuyết giảng rằng xác thân là tương tợ tổ mối.

5837. Do đó, tâm của tôi đă được giải thoát không c̣n chấp thủ mọi thứ. Tôi đă cảm hóa được đức vua Pāyāsi và đă đạt được vị thế tối thắng.

5838. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

5839. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.

5840. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Kumārakassapa đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Kumārakassapa là phần thứ năm.

 

(Tụng phẩm thứ hai mươi bốn).

 

--ooOoo--

 

536. Kư Sự về Trưởng Lăo Bāhiya

5841. Trước đây một trăm ngàn kiếp đă hiện khởi đấng Lănh Đạo tên Padumuttara là vị có hào quang chói lọi, đứng đầu tam giới.

5842. Tôi đă lắng nghe đấng Hiền Trí đang tán dương đức hạnh của vị tỳ khưu có thắng trí nhạy bén. Với tâm phấn chấn tôi đă thể hiện sự tôn kính đến bậc Đại Ẩn Sĩ.

5843. Lúc bấy giờ, sau khi dâng cúng vật thí đến bậc Hiền Trí cùng các đệ tử trong bảy ngày, tôi đă đảnh lễ bậc Toàn Giác và đă phát nguyện vị thế ấy.

5844. Do đó, đức Phật đă chú nguyện cho tôi rằng: “Các ngươi hăy nh́n xem người Bà-la-môn này đă quỳ xuống cạnh bàn chân của Ta với ánh mắt và khuôn mặt được tịnh tín.

5845. Có làn da mỏng manh màu trắng, có thân h́nh được mang sợi dây quàng vai vàng chói, có môi đỏ như là trái bimba được treo lơ lửng, có răng màu trắng sắc bén.

5846. (Người này) có dồi dào năng lực về đức hạnh, có thân h́nh vươn cao, là nguồn nước về các hạnh lành, có khuôn mặt nở rộ niềm phỉ lạc.

5847. Người này phát nguyện vị thế của vị tỳ khưu có thắng trí nhạy bén. Trong ngày vị lai sẽ có bậc Đại Hùng tên là Gotama.

5848. (Người này) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên là Bāhiya.”

5849. Khi ấy, vô cùng hớn hở tôi đă đứng dậy. Tôi đă thể hiện sự tôn kính đến bậc Đại Hiền Trí đến hết cuộc đời. Mệnh chung, tôi đă đi đến cơi trời như là (đi đến) nhà của chính ḿnh.

5850. Dầu trở thành vị Thiên nhân hay là nhân loại, do nhờ tác động của nghiệp ấy tôi được sung sướng. Tôi đă luân hồi và đă thọ hưởng sự thành đạt.

5851. Lần khác nữa, trong khi Giáo Pháp của đấng Anh Hùng Kassapa đang đi đến hoại diệt, (bảy vị chúng tôi) đă leo lên đỉnh ngọn núi và đă gắn bó vào lời dạy của đấng Chiến Thắng.

5852. Là những người thực hành lời dạy của đấng Chiến Thắng, có giới trong sạch, có trí tuệ, mệnh chung từ nơi ấy năm người chúng tôi đă đi đến thế giới của chư Thiên.

5853. Sau đó, Bāhiya tôi đă được sanh ra ở kinh thành Bhārukaccha. Từ nơi ấy, tôi dùng thuyền lao vào khu vực biển cả ít có sự an toàn.

5854. Do đó, sau khi ra đi một vài ngày chiếc thuyền đă bị vỡ tan. Khi ấy, tôi đă rơi vào khu vực có cá dữ, khủng khiếp, gây ra sự kinh hoàng.

5855. Khi ấy, tôi đă ra sức và đă tự vượt qua được đại dương. Tôi đă đến được bến tàu Suppāra quư báu, lờ đờ, run lẩy bẩy.

5856. Tôi đă khoác lên y phục vỏ cây và đă đi vào làng để khất thực. Khi ấy, dân chúng ấy đă hớn hở nói rằng: “Vị A-la-hán này đă ngự đến nơi đây.

5857. Sau khi hậu đăi người này với cơm ăn, nước uống, vải vóc, giường nằm, và thuốc men chữa bệnh, chúng ta sẽ được an lạc.”

5858. Khi ấy, được họ tôn kính và cúng dường, tôi đă có được lợi lộc về các vật dụng cần thiết. Tôi đă khiến họ có sự suy nghĩ một cách không đúng đắn rằng: “Tôi là vị A-la-hán.”

5859. V́ thế, sau khi biết được tâm của tôi, vị Thiên nhân (trong số bảy vị) trước đây đă quở trách rằng: “Ngươi không biết phương pháp và đường lối, làm sao ngươi có thể trở thành bậc A-la-hán?

5860. Bị quở trách bởi vị ấy, bị chấn động, khi ấy tôi đă hỏi rằng: “Các bậc tối thượng nhân A-la-hán ở trên đời là những ai? Các vị này ở đâu?

5861. “Ở tại Sāvatthī là cung điện của xứ Kosala, có đấng Chiến Thắng là bậc có trí tuệ dồi dào, có sự sáng suốt bao la cao quư. Là người con trai ḍng Sakya, là bậc A-la-hán, không c̣n lậu hoặc, Ngài thuyết giảng Giáo Pháp đưa đến sự thành tựu phẩm vị A-la-hán.”

5862. Lúc bấy giờ, sau khi lắng nghe lời nói của vị này, tôi vô cùng sung sướng, và sửng sốt tợ như người ăn xin đă đạt được của chôn giấu. Tôi đă có tâm phấn chấn để được yết kiến bậc A-la-hán tối thượng, có h́nh dáng tốt đẹp, có hành xứ không giới hạn.

5863. Lúc bấy giờ, tôi đă rời khỏi nơi ấy (nghĩ rằng): “Khi nào tôi (sẽ) nh́n thấy đấng Chiến Thắng, con người cao quư, bậc có khuôn mặt không vết bẩn?” Tôi đă đi đến khu rừng đáng yêu tên Vijita và đă hỏi những người Bà-la-môn rằng: “Bậc đem lại niềm hân hoan cho thế gian ở nơi đâu?

5864. Do đó, họ đă nói rằng: “Bậc được tôn vinh bởi chư Thiên và nhân loại đă đi vào thành phố với ư định t́m kiếm vật thực. Nếu mong mỏi diện kiến bậc Hiền Trí, ngươi hăy mau mau đi đến và hăy lễ bái nhân vật cao cả ấy.”

5865. Do đó, tôi đă mau chóng đi đến kinh thành Sāvatthī. Tôi đă nh́n thấy Ngài đang đi đó đây v́ mục đích vật thực, không thèm khát, không ham hố.

5866. Có b́nh bát ở tay, mắt không ước vọng, như là đang phân phát sự Bất Tử, có khuôn mặt mang vẻ sáng lạn của mặt trời, tợ như chỗ ngụ của điều may mắn.

5867. Tôi đă đi đển gặp Ngài và đă nói lời nói này: “Bạch đấng Gotama, xin Ngài hăy là chốn nương nhờ cho kẻ đă bị lầm lạc vào con đường sai trái.”

5868. Bậc Hiền Trí tối thượng đă nói rằng: “Ta đang đi loanh quanh để khất thực nhằm mục đích tế độ chúng sanh, không phải là lúc thuyết Pháp cho ngươi.”

5869. Khi ấy, khát khao về Giáo Pháp tôi đă liên tục cầu xin đức Phật. Ngài đă thuyết giảng cho tôi Giáo Pháp thâm sâu về đường lối của Không tánh.

5870. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, tôi đă thành tựu sự đoạn tận các lậu hoặc. Tôi là người có tuổi thọ đă tận cùng. Ôi bậc Đạo Sư quả là đấng có ḷng thương xót!

5871. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

5872. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.

5873. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

5874. Vị trưởng lăo Bāhiya Dārucīriya đă giải thích như thế. Vị ấy đă bị té ngă vào đống rác bởi con ḅ cái đă bị quỷ nhập vào.

5875. Bậc đại trí đă thuật lại cuộc sống trước đây của bản thân. Vị anh hùng ấy đă Viên Tịch Niết Bàn tại kinh thành Sāvatthī.

5876. Bậc Ẩn Sĩ tối thượng, trong khi đi ra khỏi thành phố, đă nh́n thấy vị Bāhiya trí tuệ ấy mặc y phục vỏ cây có sự tái sanh đă xa ĺa.

5877. Tợ như ngọn cờ của đức vua đă bị đổ xuống, bậc đă được rèn luyện bị ngă ở trên đất, có tuổi thọ đă hết, có phiền năo đă ĺa, đă là vị thực hành lời dạy của đấng Chiến Thắng.

5878. Do đó, bậc Đạo Sư đă bảo các vị Thinh Văn nhiệt t́nh với Giáo Pháp rằng: “Các người hăy khiêng lên, đưa đi, rồi hỏa thiêu thi thể của bậc Phạm hạnh.

5879. Các người hăy xây dựng ngôi bảo tháp. Vị đại trí ấy đă Niết Bàn. Vị này là vị Thinh Văn đứng đầu trong số các vị có thắng trí nhạy bén, là người thực hành theo lời dạy của Ta.”

5880. Nếu một ngàn câu kệ chỉ chứa đựng những từ vô ư nghĩa, một (phần tư) câu kệ vẫn là tốt hơn (nếu) người đă nghe điều ấy được an tịnh.[24]

5881. Nơi nào nước, đất, lửa, và gió không trụ vững, nơi ấy đạo đức không chiếu sáng, mặt trời không rực sáng, nơi ấy không có mặt trăng tỏa sáng, nơi ấy bóng tối không được biết đến.

5882. Và khi nào vị Bà-la-môn hiền trí đă tự thân biết được với sự sáng suốt, th́ được giải thoát khỏi sắc, khỏi vô sắc, khỏi lạc, và khỏi khổ,” đấng Bảo Hộ, bậc Hiền Trí, đấng Nương Nhờ của tam giới đă nói như thế.

Đại đức trưởng lăo Bāhiya đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Bāhiya là phần thứ sáu.

 

--ooOoo--

 

537. Kư Sự về Trưởng Lăo Koṭṭhita

5883. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc Hiền Trí, đấng hiểu biết về toàn bộ thế giới, bậc Hữu Nhăn đă hiện khởi.

5884. Là bậc giáo giới, là vị làm cho hiểu rơ, là vị giúp cho tất cả chúng sanh vượt qua, được thiện xảo trong việc thuyết giảng, đức Phật đă giúp cho nhiều người vượt qua.

5885. Bậc Thương Tưởng, đấng Bi Mẫn, vị tầm cầu sự lợi ích cho tất cả chúng sanh, cũng đă an trú vào ngũ giới cho tất cả các ngoại đạo đă đi đến.

5886. Như thế, được tô điểm với các vị A-la-hán có năng lực như thế ấy, (thế gian) đă không bị rối loạn và trống vắng các vị ngoại đạo.

5887. Bậc Đại Hiền Trí ấy cao năm mươi tám ratana (14.50 m) tợ như cây cột trụ bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng.

5888. Cho đến khi ấy, tuổi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Trong khi tồn tại như thế, Ngài đă giúp cho nhiều người vượt qua.

5889. Khi ấy, tôi là người Bà-la-môn ở tại Haṃsavatī, thông suốt các bộ Vệ Đà. Tôi đă đi đến bậc Ưu Tú cao cả của chúng sanh và đă lắng nghe việc thuyết giảng Giáo Pháp.

5890. 5891. Khi ấy, đấng Anh Hùng ấy đă thiết lập vào vị thế tối thắng đối với vị Thinh Văn có hành xứ về sự hiểu biết đă được rạch ṛi và là vị rành rẽ về ư nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và về phép biện giải. Nghe được điều ấy, tôi đă trở nên hoan hỷ. Khi ấy, tôi đă cung cấp vật thực đến đấng Chiến Thắng cao quư cùng các vị Thinh Văn trong bảy ngày.

5892. Sau khi khoác lên bậc Đại Đương của giác ngộ cùng với các đệ tử bằng các tấm vải, tôi đă quỳ xuống ở cạnh bàn chân (Ngài) và đă phát nguyện vị thế ấy.

5893. Do đó, bậc Cao Cả của thế gian đă nói rằng: “Các ngươi hăy nh́n xem vị Bà-la-môn cao thượng này, vị có ánh sáng từ ḷng đóa hoa sen phát ra, đă cúi ḿnh ở bàn chân của Ta.

5894. Với đức tin ấy, với sự dứt bỏ, và với sự lắng nghe Giáo Pháp, người này phát nguyện vị thế vị tỳ khưu hàng đầu của đức Phật.

5895. Sau khi đă được sung sướng ở mọi nơi và sau khi đă luân hồi ở cơi này cơi khác, trong thời vị lai xa xăm người này sẽ đạt được điều ước nguyện ấy.

5896. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.

5897. (Người này) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên là Koṭṭhita.”

5898. Nghe được điều ấy, tôi đă trở nên hoan hỷ, có niệm, có tuệ, định tĩnh. Với tâm từ ái, tôi đă phục vụ đấng Chiến Thắng từ đó cho đến hết cuộc đời.

5899. Do quả thành tựu của nghiệp ấy và do các nguyện lực của tác ư, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đă đi đến cơi trời Đạo Lợi.

5900. Và tôi đă cai quản Thiên quốc ba trăm lần. Và tôi đă trở thành đấng Chuyển Luân Vương năm trăm lần.

5901. Lănh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. Do nhờ tác động của nghiệp ấy tôi đă được sung sướng ở tất cả các nơi.

5902. Tôi (đă) luân hồi ở hai cảnh giới trong bản thể Thiên nhân và loài người, tôi không đi đến cơi tái sanh khác; điều này là quả báu của việc khéo hành tŕ.

5903. Tôi (đă) được sanh ra ở hai gia tộc, Sát-đế-lỵ và Bà-la-môn, tôi không biết đến gia tộc hạ tiện; điều này là quả báu của việc khéo hành tŕ.

5904. Khi đạt đến lần hiện hữu cuối cùng, tôi đă là thân quyến của đấng Phạm Thiên (ḍng dơi Bà-la-môn). Tôi đă được tái sanh trong gia tộc Bà-la-môn có tài sản lớn lao ở thành phố Sāvatthī.

5905. Người mẹ tên là Candavatī, người cha của tôi tên là Assalāyana. Và đức Phật đă hướng dẫn cha tôi về sự thanh tịnh toàn diện.

5906. Khi ấy, được tịnh tín tôi đă xuất gia vào đời sống không gia đ́nh ở đấng Thiện Thệ. Thầy chỉ dạy là vị Moggallāna, thầy tế độ là vị xuất thân từ bà Sārī.[25]

5907. Khi các sợi tóc đang được cạo, tà kiến đă được chặt đứt tận gốc. Và trong khi đang quấn y ca-sa, tôi đă thành tựu phẩm vị A-la-hán.

5908. Và sự hiểu biết của tôi về ư nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và về phép biện giải là đă được phân giải; v́ thế đấng Cao Cả của thế gian đă thiết lập tôi vào vị thế tối thắng.

5909. Được vị Upatissa[26] hỏi, tôi đă giải thích không bị lầm lẫn. V́ thế tôi đă là vị đứng đầu về các pháp phân tích trong Giáo Pháp của đấng Toàn Giác.

5910. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

5911. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.

5912. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Mahākoṭṭhita đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Mahākoṭṭhita là phần thứ bảy.

 

--ooOoo--

 

538. Kư Sự về Trưởng Lăo Uruvelakassapa

5913. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc Hiền Trí, đấng hiểu biết về toàn bộ thế giới, bậc Hữu Nhăn đă hiện khởi.

5914. Là bậc giáo giới, là vị làm cho hiểu rơ, là vị giúp cho tất cả chúng sanh vượt qua, được thiện xảo trong việc thuyết giảng, đức Phật đă giúp cho nhiều người vượt qua.

5915. Bậc Thương Tưởng, đấng Bi Mẫn, vị tầm cầu sự lợi ích cho tất cả chúng sanh, cũng đă an trú vào ngũ giới cho tất cả các ngoại đạo đă đi đến.

5916. Như thế, được tô điểm với các vị A-la-hán có năng lực như thế ấy, (thế gian) đă không bị rối loạn và trống vắng các vị ngoại đạo.

5917. Bậc Đại Hiền Trí ấy cao năm mươi tám ratana (14.50 m) tợ như cây cột trụ bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng.

5918. Cho đến khi ấy, tuổi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Trong khi tồn tại như thế, Ngài đă giúp cho nhiều người vượt qua.

5919. Khi ấy, là người Bà-la-môn được công nhận là tốt lành ở tại Haṃsavatī, tôi đă đi đến gặp đấng Quang Đăng của thế gian và đă lắng nghe việc thuyết giảng Giáo Pháp.

5920. Khi ấy, Ngài đang thiết lập vị Thinh Văn, là bậc đại nhân, có hội chúng lớn vào vị thế tối thắng. Tôi đă lắng nghe và đă trở nên hoan hỷ.

5921. Tôi đă thỉnh mời đấng Chiến Thắng vĩ đại cùng với đoàn tùy tùng đông đảo. Cùng với một ngàn vị Bà-la-môn, tôi đă dâng cúng vật thí.

5922. Sau khi dâng cúng cuộc đại thí, tôi đă đảnh lễ đấng Lănh Đạo rồi đă đứng ở một bên. Được mừng rỡ, tôi đă nói lời nói này:

5923. “Bạch đấng Anh Hùng, với đức tin của con ở Ngài và với công đức của việc làm hướng thượng, mong sao con luôn có được hội chúng đông đảo khi sanh ra ở nơi này nơi khác.”

5924. Khi ấy, với âm điệu ngọt ngào được rống lên bởi loài voi, được hót lên bởi loài chim karavīka, bậc Đạo Sư đă nói với hội chúng rằng: “Các ngươi hăy nh́n xem người Bà-la-môn này.

5925. (Người này) có màu da vàng chói, có cánh tay lực lưỡng, có khuôn mặt và ánh mắt như đóa hoa sen, có lông dựng đứng sanh lên ở cơ thể, được mừng rỡ, có niềm tin vào đức hạnh của Ta.

5926. Người này phát nguyện vị thế của vị tỳ khưu có âm thanh của loài sư tử. Trong thời vị lai xa xăm người này sẽ đạt được điều ước nguyện ấy.

5927. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc ḍng dơi, xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.

5928. (Người này) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên là Kassapa.”

5929. Trước đây chín mươi hai kiếp, đă có đấng Đạo Sư, bậc Vô Thượng, đấng Lănh Đạo Thế Gian Phussa, không có vị tương tợ, không có ai sánh bằng.

5930. Và sau khi đă tiêu diệt tất cả sự tăm tối, đă tháo gở mối rối rắm lớn lao, trong lúc làm hài ḷng thế gian luôn cả chư Thiên, Ngài đă đổ mưa cơn mưa Bất Tử.

5931. Chính vào lúc ấy, chúng tôi đă là hàng hậu duệ của đức vua ở thành Bārāṇasī. Tất cả ba anh em chúng tôi đều được thân cận đối với đức vua.

5932. Chúng tôi có cơ thể và dáng vóc của vị anh hùng, có sức mạnh, không bị đánh bại ở chiến trường. Khi ấy, vùng biên địa bị dấy loạn, vị lănh chúa đă nói với chúng tôi rằng:

5933. “Này các con, hăy đi đến vùng biên địa, hăy càn quét lực lượng lục lâm, hăy làm cho vương quốc của ta được thanh b́nh, rồi hăy quay trở về và tŕnh báo.”

5934. Do đó, chúng tôi đă nói rằng: “Nếu bệ hạ có thể ban đấng Lănh Đạo cho chúng con về việc hộ độ, do việc đó chúng con sẽ làm tốt nhiệm vụ cho bệ hạ.”

5935. Do đó, chúng tôi đă đạt được điều ân huệ. Được phái đi bởi vị quân vương, chúng tôi đă làm cho vùng biên địa buông khí giới và đă đi đến gặp đức vua lần nữa.

5936. Chúng tôi đă thỉnh cầu đức vua về việc hộ độ bậc Đạo Sư và đă đạt được đấng Lănh Đạo Thế Gian, bậc Hiền Trí Anh Hùng, chúng tôi đă cung phụng Ngài cho đến hết cuộc đời.

5937. (Chúng tôi đă dâng cúng) các tấm vải vô cùng giá trị, các vị nếm thượng hạng, các chỗ nằm ngồi đáng yêu, và các dược phẩm có lợi ích.

5938. Sau khi dâng cúng đến bậc Hiền Trí cùng với Hội Chúng các phẩm vật được phát sanh đúng pháp của chúng tôi, chúng tôi là những người có giới, có ḷng bi mẫn, có tâm gắn bó với sự tu tập.

5939. Chúng tôi đă luôn luôn phục vụ đấng Lănh Đạo với tâm từ ái. Khi bậc Cao Cả của thế gian ấy Niết Bàn, chúng tôi đă cúng dường tùy theo năng lực.

5940. Mệnh chung từ nơi ấy, tất cả chúng tôi đă đi đến cơi trời Đẩu Suất, đă thọ hưởng sự an lạc lớn lao ở tại nơi ấy; điều này là quả báu của việc cúng dường đức Phật.

5941. Giống như người làm tṛ ảo thuật ở sân khấu biểu diễn nhiều h́nh thức, tương tợ như thế trong khi xoay vần ở hiện hữu tôi đă là vị chúa tể xứ Videha.

5942. 5943. Có thiên hướng tà kiến theo lời nói của đạo sĩ lơa thể tên Guṇa, tôi đă bước lên đạo lộ đi địa ngục. Tôi đă không chấp nhận lời khuyên nhủ của người con gái của tôi là Rujā. Trong khi được chỉ dạy theo nhiều cách thức bởi đấng Phạm Thiên Nārada, tôi đă từ bỏ tà kiến ác xấu.

5944. Sau khi đă làm tṛn đủ mười đường lối về nghiệp (thiện) một cách đặc biệt, tôi đă từ bỏ xác thân và đă đi đến cơi trời như là (đi đến) nhà của chính ḿnh.

5945. Khi đạt đến lần hiện hữu cuối cùng, tôi đă là thân quyến của đấng Phạm Thiên (ḍng dơi Bà-la-môn). Tôi đă được sanh ra trong đại gia tộc Bà-la-môn ở thành phố Bārāṇasī thịnh vượng.

5846. Bị hăi sợ về sự chết, sự bệnh, và sự già, tôi đă từ bỏ tài sản lớn lao, trong lúc tầm cầu đạo lộ Niết Bàn, tôi đă xuất gia ở những đạo sĩ tóc bện.

5947. Khi ấy, hai người em trai của tôi đă xuất gia cùng với tôi. Tôi đă tạo dựng khu ẩn cư ở tại Uruvelā và đă cư ngụ (ở đó).

5948. Kassapa là tên theo gia tộc và là người cư trú ở Uruvelā, do đó đă có sự định đặt tên cho tôi là Uruvelakassapa.

5949. Người em trai của tôi ở lân cận khu vực Nādī có tên là Nādīkassapa và (người em trai) ở lân cận khu vực Gayā có tên là Gayākassapa.

5950. Người (em trai) nhỏ nhất có hai trăm, người em trai giữa có ba trăm, tôi có năm trăm đệ tử không thiếu sót, tất cả đều đi theo (sự hướng dẫn của) tôi.

5951. Khi ấy, đức Phật đă đi đến gặp tôi và đă thực hiện đối với tôi những phép kỳ diệu nhiều loại khác nhau. Đấng Cao Cả của thế gian, bậc Điều Phục Nhân đă hướng dẫn cho tôi.

5952. Cùng nhóm tùy tùng một ngàn người, tôi đă trở thành vị tỳ khưu theo lối “được gọi đến.” Cùng với tất cả các vị ấy, tôi đă thành tựu phẩm vị A-la-hán.

5953. 5954. Các vị ấy và luôn cả nhiều người đệ tử khác đă tháp tùng theo tôi. Và tôi có khả năng để chỉ dạy. Do đó trong sự hiện diện của đại chúng, bậc Ẩn Sĩ tối thượng đă thiết lập tôi vào vị thế tối thắng. Ôi việc tôn kính đă được thực hiện ở đức Phật đă có quả báu sanh lên cho tôi!

5955. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

5956. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.

5957. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Uruvelakassapa đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Uruvelakassapa là phần thứ tám.

 

--ooOoo--

 

539. Kư Sự về Trưởng Lăo Rādha

5958. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc Hiền Trí, đấng hiểu biết về toàn bộ thế giới, bậc Hữu Nhăn đă hiện khởi.

5959. Là bậc giáo giới, là vị làm cho hiểu rơ, là vị giúp cho tất cả chúng sanh vượt qua, được thiện xảo trong việc thuyết giảng, đức Phật đă giúp cho nhiều người vượt qua.

5960. Bậc Thương Tưởng, đấng Bi Mẫn, vị tầm cầu sự lợi ích cho tất cả chúng sanh, cũng đă an trú vào ngũ giới cho tất cả các ngoại đạo đă đi đến.

5961. Như thế, được tô điểm với các vị A-la-hán có năng lực như thế ấy, (thế gian) đă không bị rối loạn và trống vắng các vị ngoại đạo.

5962. Bậc Đại Hiền Trí ấy cao năm mươi tám ratana (14.50 m) tợ như cây cột trụ bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng.

5963. Cho đến khi ấy, tuổi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Trong khi tồn tại như thế, Ngài đă giúp cho nhiều người vượt qua.

5964. Khi ấy, là người Bà-la-môn thông suốt về chú thuật ở tại Haṃsavatī, tôi đă đi đến gặp bậc Quư Nhân ấy và đă lắng nghe việc thuyết giảng Giáo Pháp.

5965. Được tự tin ở nơi các hội chúng, đấng Đại Hùng bậc Hướng Đạo đang tuyên bố vị tỳ khưu có tài biện giải ở vào vị thế tối thắng.

5966. Khi ấy, sau khi thể hiện sự tôn kính đến đấng Lănh Đạo Thế Gian cùng với Hội Chúng, tôi đă quỳ xuống đê đầu ở chân (Ngài) và đă phát nguyện vị thế ấy.

5967. Do đó, đức Thế Tôn, vị có ánh sáng tợ như khối vàng đă nói với tôi bằng giọng nói thu hút (có khả năng) mang đi các phiền năo và ô nhiễm rằng:

5968. “Mong sao ngươi có sự an vui, sống thọ. Mong sao ước nguyện được thành tựu cho ngươi. Sự tôn kính đă được ngươi thể hiện đến Ta cùng Hội Chúng thật vô cùng rộng lớn.

5969. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian.

5970. (Người này) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên gọi là Rādha.

5971. Được hoan hỷ về chủng tử đức hạnh của ngươi, người con trai ḍng Sakya, bậc Nhân Ngưu, đấng Lănh Đạo ấy sẽ tuyên bố (ngươi là) vị đứng đầu trong số các vị có tài biện giải.”

5972. Nghe được điều ấy, tôi đă trở nên hoan hỷ, có niệm, có tuệ, định tĩnh. Với tâm từ ái, tôi đă phục vụ đấng Chiến Thắng từ đó cho đến hết cuộc đời.

5973. Do nghiệp ấy đă được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác ư, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đă đi đến cơi trời Đạo Lợi.

5974. Và tôi đă cai quản Thiên quốc ba trăm lần. Và tôi đă trở thành đấng Chuyển Luân Vương năm trăm lần.

5975. Lănh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. Do nhờ tác động của nghiệp ấy tôi đă được sung sướng ở tất cả các nơi.

5976. Khi đạt đến lần hiện hữu cuối cùng, tôi đă được sanh ra tại kinh thành Giribbajja[27] trong gia tộc Bà-la-môn không được sung túc, bị thiếu thốn về y phục và thức ăn.

5977. Tôi đă dâng lên một muỗng thức ăn đến vị Sāriputta như thế ấy. Đến khi già nua và lớn tuổi, khi ấy tôi đă đi đến tu viện.

5978. Là người già cả yếu đuối không có thể lực, các vị không ai cho tôi xuất gia. V́ thế, khi ấy tôi đă trở nên thê thảm, cơ thể bị xuống sắc, có sự sầu muộn.

5979. Sau khi nh́n thấy, đấng Đại Bi, bậc Đại Hiền Trí ấy đă nói với tôi rằng: “Này con trai, lư do ǵ khiến ngươi lại bị khổ đau v́ sầu muộn. Hăy tŕnh bày nỗi khổ đau đă sanh lên ở tâm của ngươi.”

5980. “Bạch đấng Anh Hùng, con không đạt được sự xuất gia trong Giáo Pháp khéo được thuyết giảng của Ngài. V́ thế, con trở nên thê thảm v́ sầu muộn. Bạch đấng Lănh Đạo, xin Ngài hăy là nơi nương nhờ (của con).”

5981. Khi ấy, bậc Hiền Trí tối thượng đă triệu tập các vị tỳ khưu lại và đă hỏi rằng: “Những vị nào nhớ được hành động hướng thượng của người này, những vị ấy hăy nói lên.”

5982. Khi ấy, vị Sāriputta đă nói rằng: “Con nhớ được hành động của người này. Trong khi con đang đi khất thực, ông đă bảo dâng cúng một muỗng thức ăn đến con.”

5983. “Lành thay! Lành thay! Này Sāriputta, ngươi quả là người biết ơn. Ngươi hăy cho người Bà-la-môn lớn tuổi này xuất gia. Người này sẽ là chủng tử tốt.”

5984. Do đó, tôi đă đạt được sự xuất gia và sự tu lên bậc trên với lời tuyên ngôn hành sự. Trong thời gian không bao lâu, tôi đă thành tựu sự đoạn tận các lậu hoặc.

5985. V́ tôi lắng nghe lời nói của bậc Hiền Trí một cách nghiêm chỉnh, do đó đấng Chiến Thắng đă thiết lập tôi là vị đứng đầu trong số các vị có tài biện giải.

5986. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

5987. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.

5988. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Rādha đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Rādha là phần thứ chín.

 

--ooOoo--

 

540. Kư Sự về Trưởng Lăo Mogharāja

5989. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc Hiền Trí, đấng hiểu biết về toàn bộ thế giới, bậc Hữu Nhăn đă hiện khởi.[28]

5990. Là bậc giáo giới, là vị làm cho hiểu rơ, là vị giúp cho tất cả chúng sanh vượt qua, được thiện xảo trong việc thuyết giảng, đức Phật đă giúp cho nhiều người vượt qua.

5991. Bậc Thương Tưởng, đấng Bi Mẫn, vị tầm cầu sự lợi ích cho tất cả chúng sanh, cũng đă an trú vào ngũ giới cho tất cả các ngoại đạo đă đi đến.

5992. Như thế, được tô điểm với các vị A-la-hán có năng lực như thế ấy, (thế gian) đă không bị rối loạn và trống vắng các vị ngoại đạo.

5993. Bậc Đại Hiền Trí ấy cao năm mươi tám ratana (14.50 m) tợ như cây cột trụ bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng.

5994. Cho đến khi ấy, tuổi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Trong khi tồn tại như thế, Ngài đă giúp cho nhiều người vượt qua.

5995. Lúc bấy giờ, tôi đă ở trong một gia đ́nh nọ tại thành Haṃsavatī. Bị vướng bận trong sự quán xuyến công việc của người khác, tài sản riêng của tôi là không có ǵ.

5996. Trong khi cư ngụ tại gian nhà nghỉ chân có nền đất đă được sửa soạn, tôi đă đốt lên ngọn lửa ở tại nơi ấy (khiến) nền đất ấy đă trở nên đen và cứng.

5997. Khi ấy, đấng Bảo Hộ, bậc giảng giải về bốn Sự Thật, đă tán dương vị Thinh Văn là vị mặc y thô xấu ở hội chúng.

5998. Hoan hỷ về đức hạnh đó của vị ấy, tôi đă quỳ xuống ở đức Như Lai và đă phát nguyện vị thế tối thượng là vị đứng đầu trong số các vị mặc y thô xấu.

5999. Do đó, đức Thế Tôn Padumuttara đă nói với các vị Thinh Văn rằng: “Các ngươi hăy nh́n xem người nam có y phục thô xấu và thân h́nh gầy ốm này.

6000. (Người này) với khuôn mặt tịnh tín và có sự phỉ lạc, được sở hữu tài sản về đức tin, có lông dựng đứng sanh lên ở cơ thể, được mừng rỡ, không cử động, có nhúm bông sālā.

6001. Người này phát nguyện vị thế ấy của vị tỳ khưu có được đạo binh về sự chân thật và có thiên hướng về h́nh tướng của vị mặc y thô xấu ấy.”

6002. Nghe được điều ấy, tôi đă trở nên hoan hỷ và đă quỳ xuống đê đầu ở đấng Chiến Thắng. Tôi đă thực hiện việc làm tốt đẹp trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng cho đến hết cuộc đời.

6003. Do nghiệp ấy đă được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác ư, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đă đi đến cơi trời Đạo Lợi.

6004. Do hành động đốt nền đất ở gian nhà nghỉ chân, tôi đă bị thiêu đốt, bị khổ đau về cảm thọ ở địa ngục một ngàn năm.

6005. Do phần dư sót của nghiệp ấy, trong năm trăm kiếp sống dầu đă được may mắn sanh ra làm người, tôi đă bị đóng dấu từ lúc mới sanh.

6006. Tôi đă bị nhiễm bệnh phong cùi luôn cả năm trăm kiếp sống. Do tác động của nghiệp ấy, tôi đă trải qua khổ đau lớn lao.

6007. Ở vào kiếp Bhadda này, với tâm ư tịnh tín tôi đă làm hài ḷng vị có danh vọng tối cao bằng món thức ăn.

6008. Do tính chất đặc biệt của nghiệp ấy và do các nguyện lực của tác ư, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đă đi đến cơi trời Đạo Lợi.

6009. Khi đạt đến lần hiện hữu cuối cùng, tôi đă được sanh ra trong gia tộc Sát-đế-lỵ. Khi cha tôi băng hà, tôi đă được kế thừa vương quốc rộng lớn.

6010. Bị bệnh phong cùi chế ngự, tôi không đạt được sự vui sướng và sự an lạc. V́ sự sung sướng về vương quốc là rỗng không, cho nên tôi là Mogharājā.[29]

6011. Sau khi nh́n thấy sự xấu xa của thân thể, tôi đă xuất gia vào đời sống không gia đ́nh. Tôi đă đi đến làm học tṛ của vị Bà-la-môn cao cả tên Bāvarī.

6012. Cùng với đoàn tùy tùng đông đảo, tôi đă đi đến gặp đấng Lănh Đạo nhân loại. Tôi đă hỏi đấng Anh Hùng ấy là vị (có khả năng) khuất phục người đối đáp một câu hỏi khôn khéo.

6013. Thế giới này, thế giới khác, thế giới Phạm Thiên, luôn cả thế giới chư Thiên không biết rơ quan điểm của Ngài, của vị Gotama có danh vọng.

6014. “Bằng cách nào Thần Chết không nh́n thấy người đang suy xét về thân này?” Là người có mục đích, tôi đă đi đến với người có sự thấy biết vượt trội như vậy bằng câu chất vấn.

6015. “Này Mogharāja, hăy luôn luôn có niệm. Ngươi hăy suy xét thân này là không. Sau khi dẹp bỏ tà kiến về tự ngă,[30] như vậy ngươi có thể vượt trội Thần Chết.

6016. Thần Chết không nh́n thấy người đang suy xét về thân này là như thế.” Đức Phật, người thầy thuốc chữa tất cả các loại bệnh đă giảng cho tôi như vậy.

6017. Với sự chấm dứt của câu kệ, tôi có râu tóc đă được cạo bỏ, có sự mặc lên tấm vải ca-sa, tôi đă trở thành vị tỳ khưu A-la-hán như thế.

6018. Bị hành hạ bởi căn bệnh, tôi đă không cư ngụ trong các trú xá thuộc về hội chúng (nghĩ rằng): “Chớ để trú xá bị dơ bẩn,” tôi đă bị hành hạ bởi các cơn bệnh về gió.

6019. Sau khi đă đem về từ đống rác, từ băi tha ma, và từ các đường lộ, từ đó tôi đă làm nên y hai lớp và tôi đă mặc y thô xấu.

6020. Hoan hỷ về đức hạnh ấy của tôi, bậc Thầy Thuốc vĩ đại, đấng Hướng Đạo đă thiết lập tôi vào vị thế tối thắng trong số các vị mặc y thô xấu.

6021. Có sự đoạn tận thiện và ác, đă được dứt bỏ mọi cơn bệnh, tợ như ngọn lửa không c̣n nhiên liệu, tôi đă Niết Bàn không c̣n lậu hoặc.

6022. Các phiền năo của tôi đă được thiêu đốt, tất cả các hữu đă được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đă được cởi trói), tôi sống không c̣n lậu hoặc.

6023. Quả vậy, tôi đă thành công mỹ măn, đă thành tựu tam minh, đă thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.

6024. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đă được (tôi) đắc chứng; tôi đă thực hành lời dạy của đức Phật.

Đại đức trưởng lăo Mogharāja đă nói lên những lời kệ này như thế ấy.

Kư sự về trưởng lăo Mogharāja là phần thứ mười.

 

--ooOoo—

 

Phần Tóm Lược

Vị Kaccāna, vị trưởng lăo Vakkali, vị có tên là Mahākappina, vị Dabba, vị có tên là Kumāra, vị Bāhiya, vị Koṭṭhita có năng lực, vị Uruvelakassapa, vị Rādha, và bậc trí tuệ Mogharājā. Ở đây có ba trăm và luôn cả sáu mươi hai câu kệ đă được gộp chung lại.

Phẩm Kaccāna là phẩm thứ năm mươi bốn.

 

--ooOoo—


 

[1] Kurañjiyaphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) kurañjiya.”

[2] Kapitthaphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) táo rừng.”

[3] Kosumbhaphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái (phala) kosumbha.”

[4] Ketakapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) ketaka.”

[5] Nāgapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) nāga.”

[6] Ajjunapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) ajjuna.”

[7] Kuṭajapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) kuṭaja.”

[8] Ghosasaññaka nghĩa là “vị nhận biết (saññaka) âm vang (ghosa).”

[9] Sabbaphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) tất cả (sabba) trái cây (phala).”

[10] Padumadhāraka nghĩa là “vị nắm giữ (dhāraka) đóa hoa sen (paduma).”

[11] Tiṇamuṭṭhidāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) nắm (muṭṭhi) cỏ (tiṇa).”

[12] Mañcadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) cái giường (mañca).”

[13] Câu chuyện này được thấy ở kư sự 359 về trưởng lăo Saraṇagamaniya (Apadāna - Thánh Nhân Kư Sự, tập I).

[14] Saraṇagamaniya nghĩa là “vị liên quan đến việc đi đến (gamana) nương nhờ (saraṇa).”

[15] Abbhañjanadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) dầu thoa (abbhañjana).”

[16] Supaṭadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) tấm vải đẹp (supaṭa).”

[17] Daṇḍadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) cây gậy (daṇḍa).”

[18] Girinelapūjaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) bông hoa nela ở núi (giri).”

[19] Bodhisammajjaka nghĩa là “vị quét dọn (sammajjaka) ở cội cây Bồ Đề (bodhi).”

[20] Āmaṇḍaphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) āmaṇḍa.”

[21] Sugandha nghĩa là “vị có hương thơm (gandha) ngạt ngào (su).”

[22] Nghĩa của từ dabba là củi, gỗ.

[23] Có hai câu chuyện được ghi lại ở phần câu chuyện dẫn nhập của 2 điều saṅghādisesa 8 và 9 ở Tạng Luật.

[24] Dhammapada - Pháp Cú, câu 101.

[25] Vị xuất thân từ bà Sārī ám chỉ ngài Sāriputta, con trai (putta) của bà Sārī.

[26] Upatissa là tên gọi của ngài Sāriputta lúc c̣n tại gia (ND).

[27] Một tên gọi khác của thành Rājagaha (ND).

[28] Một câu chuyện khác về vị Mogharājā được t́m thấy ở Phẩm Bốn, kư sự 35.

[29] Mogharājā nghĩa là vị vua (rājā) rỗng không (mogha), rajja là vương quốc, vương quyền.

[30] Xem phần nói về Tùy Ngă Kiến, Paṭisambhidāmagga I - Phân Tích Đạo I, trang 266-281 (Tam Tạng Pāḷi - Việt tập 37).

 

 

   
 

| 00b | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |

 
 

<Mục Lục><Đầu Trang>