Trang Chính

Trang Văn Học Pāli

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 33

 

JĀTAKAPĀLI - BỔN SANH tập II

 

(Đọc với font VU- Times và Acrobat Reader)

Cập Nhật: Thursday, October 27, 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Văn Bản Song Ngữ Pāli Việt)

 

 

 

MỤC LỤC

 

*****

 

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

 

XV. VĪSATINIPĀTO - NHÓM HAI MƯƠI KỆ NGÔN

 

1. Mātaṅgajātakaṃ - Bổn Sanh Ẩn Sĩ Mātaṅga (29/12/2015)

2. Cittasambhūtajātakaṃ - Bổn Sanh Citta và Sambhūta (31/12/2015)

3. Sivijātakaṃ - Bổn Sanh Đức Vua Sivi (03/01/2016)

4. Sirimandajātakaṃ - Bổn Sanh Uy Quyền và Kẻ Ngu (01/02/2016)

5. Rohantamigajātakaṃ - Bổn Sanh Nai Rohanta (04/02/2016)

6. Cūḷahaṃsajātakaṃ - Tiểu Bổn Sanh Thiên Nga (06/02/2016)

7. Sattigumbajātakaṃ - Bổn Sanh Chim Két Sattigumba (09/02/2016)

8. Bhallāṭiyajātakaṃ - Bổn Sanh Vua Bhallāṭiya (11/02/2016)

9. Somanassajātakaṃ - Bổn Sanh Hoàng Tử Somanassa (13/02/2016)

10. Campeyyajātakaṃ - Bổn Sanh Rồng Chúa Campeyya (18/02/2016)

11. Palobhanajātakaṃ - Bổn Sanh Sự Cám Dỗ Lớn (20/02/2016)

12. Pañcapaṇḍitapañho - Câu Hỏi Dành Cho Năm Bậc Nhân Sĩ (22/02/2016)

13. Hatthipālajātakaṃ - Bổn Sanh Vương Tử Hatthipāla (01/03/2016)

14. Ayogharajātakaṃ - Bổn Sanh Ṭa Nhà Sắt (05/03/2016)

 

***

 

XVI. TIṂSATINIPĀTO - NHÓM BA MƯƠI KỆ NGÔN

 

1. Kiṃchandajātakaṃ - Bổn Sanh Mong Muốn Ǵ (07/03/2016)

2. Kumbhajātakaṃ - Bổn Sanh Cái B́nh Rượu (10/03/2016)

3. Jayaddisajātakaṃ - Bổn Sanh Vua Jayaddisa (15/03/2016)

4. Chaddantajātakaṃ - Bổn Sanh Voi Chúa Chaddanta (17/03/2016)

5. Sambhavajātakaṃ - Bổn Sanh Bậc Trí Sambhava (21/03/2016)

6. Mahākapijātakaṃ - Bổn Sanh Con Khỉ Vĩ Đại (24/03/2016)

7. Dakarakkhasapañho - Câu Hỏi của Thủy Thần (26/03/2016)

8. Paṇḍarakajātakaṃ - Bổn Sanh Rồng Chúa Paṇḍaraka (29/03/2016)

9. Sambulājātakaṃ - Bổn Sanh Hoàng Hậu Sambulā (31/03/2016)

10. Gandhatindukajātakaṃ - Bổn Sanh Thần Cây Tinduka (03/04/2016)

 

***

 

XVII. CATTĀḶĪSANIPĀTO - NHÓM BỐN MƯƠI KỆ NGÔN

 

1. Tesakuṇajātakaṃ - Bổn Sanh Ba Con Chim (07/04/2016)

2. Sarabhaṅgajātakaṃ - Bổn Sanh Đại Ẩn Sĩ Sarabhaṅga (12/04/2016)

3. Alambusājātakaṃ - Bổn Sanh Tiên Nữ Alambusā (16/04/2016)

4. Saṅkhapālajātakaṃ - Bổn Sanh Long Vương Saṅkhapāla (19/04/2016)

5. Cullasutasomajātakaṃ - Tiểu Bổn Sanh Sutasoma (22/04/2016)

 

***

 

XVIII. PAÑÑĀSANIPĀTO - NHÓM NĂM MƯƠI KỆ NGÔN

 

1. Nalinikājātakaṃ - Bổn Sanh Công Chúa Nalinikā (27/04/2016)

2. Ummādantījātakaṃ - Bổn Sanh Mỹ Nhân Ummādantī (02/05/2016)

3. Mahābodhijātakaṃ - Bổn Sanh Bậc Đại Nhân Mahābodhi (08/05/2016)

 

***

 

XIX. SAṬṬHINIPĀTO - NHÓM SÁU MƯƠI KỆ NGÔN

 

1. Soṇakajātakaṃ - Bổn Sanh Phật Độc Giác Soṇaka (13/05/2016)

2. Saṅkiccajātakaṃ - Bổn Sanh Ẩn Sĩ Saṅkicca (23/05/2016)

 

***

 

XX. SATTATINIPĀTO - NHÓM BẢY MƯƠI KỆ NGÔN

 

1. Kusajātakaṃ - Bổn Sanh Đức Vua Kusa (28/05/2016)

2. Soṇanandajātakaṃ - Bổn Sanh Soṇa và Nanda (05/06/2016)

 

***

 

XXI. ASĪTINIPĀTO - NHÓM TÁM MƯƠI KỆ NGÔN

 

1. Cullahaṃsajātakaṃ - Tiểu Bổn Sanh Thiên Nga (12/06/2016)

2. Mahāhaṃsajātaṃ - Đại Bổn Sanh Thiên Nga (18/06/2016)

3. Sudhābhojanajātakaṃ - Bổn Sanh Thức Ăn của Thần Tiên (25/06/2016)

4. Kuṇālajātakaṃ - Bổn Sanh Chim Chúa Kuṇāla (05/07/2016)

5. Mahāsutasomajātakaṃ - Đại Bổn Sanh Sutasoma (23/07/2016)

 

--ooOoo--

 

 

   
 

<Đầu Trang>