Trang Chnh

TTPV 36: Cullaniddesapāḷi - Tiểu Diễn Giải

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT

KHUDDAKANIKĀYA - TIỂU BỘ

CULLANIDDESAPĀḶI - TIỂU DIỄN GIẢI

* TTPV tập 36 *

(Đọc với font VU- Times v Acrobat Reader)

Cập Nhật: Tuesday, July 11, 2017

 

10. KAPPASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH KAPPA

 

 

Nguồn: Tam Tạng Pāli - Sinhala thuộc Buddha Jayanti Tripitaka Series (BJTS)

 

 

Lời tiếng Việt: Tỳ khưu Indacanda

 

Trang 288:

 

Trang 289:

 

 

▪ 10 - 1

 

 

▪ 10 - 1

(XI) Cu hỏi của thanh nin Kappa

Majjhe sarasmiṃ tiṭṭhataṃ (iccāyasmā kappo)
oghe jāte mahabbhaye,
jarāmaccuparetānaṃ
dīpaṃ pabrūhi mārisa
tvaca me dīpam akkhāhi
yathayidaṃ nāparaṃ siyā.
 

 

(Tn giả Kappa ni rằng:) Thưa ngi, xin ngi hy ni về hn đảo cho những người đang bị chế ngự bởi sanh v tử, cho những người đang đứng giữa hồ nước, ở dng lũ c sự nguy hiểm lớn đ được sanh ra. V xin ngi hy ni ra cho con về hn đảo để cho ci (khổ) khc giống như ci (khổ) ny khng thể xảy ra.

Kappa:
1092. Tn giả Kp-pa ni:
Những ai đứng giữa nước,
Trong dng nước mạnh chảy,
Giữa sợ hi lớn lao,
Thưa Ngi hy ni ln,
Hn đảo cho những kẻ,
Bị gi chết chinh phục,
Ngi ni con hn đảo,
ể khng c khổ khc,
Giống như đau khổ ny.

(Kinh Tập, chương V)

Majjhe sarasmiṃ tiṭṭhatan ti saro vuccati saṃsāro. Āgamanaṃ gamanaṃ gamanāgamanaṃ kālaṃ gati bhavābhavo cuti ca upapatti ca nibbatti ca bhedo ca jāti ca jarā ca maraṇaṃ ca. Saṃsārassa purimā koṭi na paāyati, pacchimāpi koṭi na paāyati, majjheva saṃsāre sattā ṭhitā patiṭṭhitā allīnā upagatā ajjhositā adhimuttā.

 

 

Kathaṃ saṃsārassa purimā koṭi na paāyati? Ettakā jātiyo vaṭṭaṃ vatti, tato paraṃ na vattīti hevaṃ natthi, evampi saṃsārassa purimā koṭi na paāyati. Ettakāni jātisatāni vaṭṭaṃ vatti, tato paraṃ na vattīti hevaṃ natthi, evampi saṃsārassa purimā koṭi na paāyati. Ettakāni jātisahassāni vaṭṭaṃ vatti, tato paraṃ na vattīti hevaṃ natthi, evampi saṃsārassa purimā koṭi na paāyati. Ettakāni jātisatasahassāni vaṭṭaṃ vatti, tato paraṃ na vattīti hevaṃ natthi, evampi saṃsārassa purimā koṭi na paāyati. Ettakā jāti koṭiyo vaṭṭaṃ vatti, tato paraṃ na vattīti hevaṃ natthi, evampi saṃsārassa purimā koṭi na paāyati. Ettakāni jātikoṭisatāni vaṭṭaṃ vatti tato paraṃ na vattīti hevaṃ natthi, evampi saṃsārassa purimā koṭi na paāyati. Ettakāni jātikoṭisahassāni vaṭṭaṃ vatti, tatoparaṃ na vattīti hevaṃ natthi, evampi saṃsārassa purimā koṭi na paāyati ettakāni jātikoṭisatasahassāni vaṭṭaṃ vatti, tatoparaṃ na vattīti hevaṃ natthi, evampi saṃsārassa purimā koṭi na paāyati.
 

 

Trang 290:

 

Trang 291:

 

Ettakāni vassāni vaṭṭaṃ vatti, tato paraṃ na vattīti hevaṃ natthi, evampi saṃsārassa purimā koṭi na paāyati. Ettakāni vassasatāni vaṭṭaṃ vatti, tato paraṃ na vattīti hevaṃ natthi, evampi saṃsārassa purimā koṭi na paāyati. Ettakāni vassasahassāni vaṭṭaṃ vatti, tato paraṃ na vattīti hevaṃ natthi, evampi saṃsārassa purimā koṭi na paāyati. Ettakāni vassasatasahassāni vaṭṭaṃ vatti, tato paraṃ na vattīti hevaṃ natthi, evampi saṃsārassa purimā koṭi na paāyati. Ettakā vassakoṭiyo vassaṃ vatti, tato paraṃ na vattīti hevaṃ natthi, evampi saṃsārassa purimā koṭi na paāyati. Ettakāni vassakoṭisatāni vaṭṭaṃ vatti, tato paraṃ na vattīti hevaṃ natthi, evampi saṃsārassa purimā koṭi na paāyati. Ettakāni vassakoṭisahassāni vaṭṭaṃ vatti, tato paraṃ na vattīti hevaṃ natthi, evampi saṃsārassa purimā koṭi na paāyati. Ettakāni vassakoṭisatasahassāni vaṭṭaṃ vatti tato paraṃ na vattīti hevaṃ natthi, evampi saṃsārassa purimā koṭi na paāyati.  

 

 

Ettakāni kappāni vaṭṭaṃ vatti, tato paraṃ na vattīti hevaṃ natthi, evampi saṃsārassa purimā koṭi na paāyati. Ettakāni kappasatāni vaṭṭaṃ vatti, tato paraṃ na vattīti hevaṃ natthi. Ettakāni kappasahassāni vaṭṭaṃ vatti, tato paraṃ na vattīti hevaṃ natthi, evampi saṃsārassa purimā koṭi na paāyati. Ettakāni kappasatasahassāni vaṭṭaṃ vatti, tato paraṃ na vattīti hevaṃ natthi, evampi saṃsārassa purimā koṭi na paāyati. Ettakā kappakoṭiyo vaṭṭaṃ vatti, tato paraṃ na vattīti hevaṃ natthi, evampi saṃsārassa purimā koṭi na paāyati. Ettakāni kappakoṭisatāni vaṭṭaṃ vatti, tato paraṃ na vattīti, hevaṃ natthi, evampi saṃsārassa purimā koṭi na paāyati. Ettakāni kappakoṭisatasahassāni vaṭṭaṃ vatti, tato paraṃ na vattīti hevaṃ natthi, evampi saṃsārassa purimā koṭi na paāyati.  

 

 

Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā:
Anamataggoyaṃ bhikkhave, saṃsāro pubbā koṭi na paāyati avijjānīvaraṇānaṃ sattānaṃ taṇhāsaṃyojanānaṃ saṃdhāvataṃ saṃsarataṃ. Evaṃ dīgharattaṃ kho bhikkhave, dukkhaṃ paccanubhūtaṃ tippaṃ paccanubhūtaṃ byasanaṃ paccanubhūtaṃ kaṭasī vaḍḍhitā. Yāvacidaṃ bhikkhave, alameva sabbasaṅkhāresu nibbindituṃ, alaṃ virajjituṃ, alaṃ vimuccitun ti. Evampi saṃsārassa purimā koṭi na paāyati.
 

Bởi v, điều ny đ được đức Thế Tn ni đến:
Ny cc tỳ khưu, lun hồi ny l khng biết điểm khởi đầu. Điểm đầu tin khng được biết đến đối với cc chng sanh c sự che lấp bởi v minh, c sự rng buộc bởi tham i đang chạy quanh, đang chuyển dịch. Một thời gian di lu như vậy, quả thật, ny cc tỳ khưu, khổ đau được trải nghiệm, khổ no được trải nghiệm, sự tổn hại được trải nghiệm, cc nghĩa trang được tăng thm. Cho đến chừng ấy, ny cc tỳ khưu, thật qu đủ để nhm chn về cc php tạo tc, qu đủ để xa la luyến i, qu đủ để giải thot; - điểm đầu tin của lun hồi khng được biết đến l như vậy.
 

Trang 292:

 

Trang 293:

 

Kathaṃ saṃsārassa pacchimā koṭi na paāyati? Ettakā jātiyo vaṭṭaṃ vattissati, tato paraṃ na vattissatīti hevaṃ natthi, evampi saṃsārassa pacchimā koṭi na paāyati. Ettakāni jātisatāni ettakāni jātisahassāni ettakāni jātisatasahassāni ettakā jātikoṭiyo ettakāni jātikoṭisatāni ettakāni jātikoṭisahassāni ettakāni jātikoṭisatasahassāni ettakāni vassāni ettakāni vassasatāni ettakāni vassasahassāni ettakāni vassasatasahassāni ettakā vassakoṭiyo ettakāni vassakoṭisatāni ettakāni vassakoṭisahassāni ettakāni vassakoṭisatasahassāni ettakāni kappāni ettakāni kappasatāni ettakāni kappasahassāni ettakāni kappasatasahassāni ettakāni kappakoṭiyo ettakāni kappakoṭisatāni ettakāni kappakoṭisahassāni ettakāni kappakoṭisatasahassāni vaṭṭaṃ vattissati, tato paraṃ na vattissatīti hevaṃ natthi, evampi saṃsārassa pacchimā koṭi na paāyati. Evampi saṃsārassa purimā koṭi na paāyati pacchimāpi koṭi na paāyati, majjheva saṃsāre sattā ṭhitā patiṭṭhitā allīnā upagatā ajjhositā adhimuttā ti - majjhe sarasmiṃ tiṭṭhataṃ. Iccāyasmā kappo ti pe. 

 

 

Oghe jāte mahabbhaye ti kāmoghe bhavoghe diṭṭhoghe avijjogho jāte saṃjāte nibbatte abhinibbatte pātubhūte. Mahabbhaye ti jātibhaye jarābhaye vyādhibhaye maraṇabhaye ti - oghe jāte mahabbhaye. 

 

 

Jarāmaccuparetānan ti jarāya phuṭṭhānaṃ paretānaṃ samohitānaṃ samannāgatānaṃ maccunā phuṭṭhānaṃ paretānaṃ samohitānaṃ samannāgatānaṃ jātiyā anugatānaṃ jarāya anusaṭānaṃ byādhinā abhibhūtānaṃ maraṇena abbhāhatānaṃ atāṇānaṃ alenānaṃ asaraṇānaṃ asaraṇībhūtānan ti - jarāmaccuparetānaṃ. 

 

 

Dīpaṃ pabrūhi mārisā ti dīpaṃ tāṇaṃ lenaṃ saraṇaṃ gatiṃ parāyanaṃ brūhi ācikkhāhi desehi paapehi paṭṭhapehi vivarāhi vibhajāhi uttānīkarohi pakāsehi. Mārisā ti piyavacanaṃ garuvacanaṃ sagāravasappatissādhivacanametaṃ mārisā ti - dīpaṃ pabrūhi mārisa.
 

 

Trang 294:

 

Trang 295:

 

Tvaca me dīpamakkhāhī ti - Tvan ti bhagavantaṃ bhaṇati. Dīpamakkhāhī ti dīpaṃ tāṇaṃ lenaṃ saraṇaṃ gatiṃ parāyanaṃ akkhāhi ācikkhāhi desehi paapehi paṭṭhapehi vivarāhi vibhajāhi uttānīkarohi pakāsehī ti - tvaca me dīpamakkhāhi. 

 

 

Yathayidaṃ nāparaṃ siyā ti yathayidaṃ dukkhaṃ idheva nirujjheyya, vūpasameyya atthaṃ gaccheyya paṭippassambheyya puna paṭisandhikaṃ dukkhaṃ na nibbatteyya, kāmadhātuyā vā rūpadhātuyā vā arūpadhātuyā vā kāmabhave vā rūpabhave vā arūpabhave vā saābhave vā asaābhave vā nevasaānāsaābhave vā ekavokārabhave vā catuvokārabhave vā pacavokārabhave vā punagatiyā vā upapattiyā vā paṭisandhiyā vā bhave vā saṃsāre vā vaṭṭe vā na jāyeyya na saṃjāyeyya na nibbatteyya nābhinibbatteyya idheva nirujjheyya vūpasameyya atthaṃgaccheyya paṭippassambheyyā ti - yathayidaṃ nāparaṃ siyā. 

 

 

Tenāha so brāhmaṇo:

Majjhe sarasmiṃ tiṭṭhataṃ (iccāyasmā kappo)
oghe jāte mahabbhaye,
jarāmaccuparetānaṃ
dīpaṃ pabrūhi mārisa,
tvaca me dīpamakkhāhi
yathayidaṃ nāparaṃ siyā
ti.
 

V thế, vị B-la-mn ấy đ ni rằng:

 

(Tn giả Kappa ni rằng:) Thưa ngi, xin ngi hy ni về hn đảo cho những người đang bị chế ngự bởi sanh v tử, cho những người đang đứng giữa hồ nước, ở dng lũ c sự nguy hiểm lớn đ được sanh ra. V xin ngi hy ni ra cho con về hn đảo để cho ci (khổ) khc giống như ci (khổ) ny khng thể xảy ra.

 

 

▪ 10 - 2

 

 

▪ 10 - 2

 

Majjhe sarasmiṃ tiṭṭhataṃ (kappāti bhagavā)
oghe jāte mahabbhaye
jarāmaccuparetānaṃ
dīpaṃ pabrūmi kappa te.
 

 

(Đức Thế Tn ni: Ny Kappa,) Ta sẽ ni với ngươi về hn đảo cho những người đang bị chế ngự bởi sanh v tử, cho những người đang đứng giữa hồ nước, ở dng lũ c sự nguy hiểm lớn đ được sanh ra, ny Kappa.

Thế Tn:
1093. Thế Tn ni Kap-pa,
Những ai đứng giữa nước,
Trong dng nước mạnh chảy,
Giữa sợ hi lớn lao,
Ta ni ng hn đảo,
Cho những ai đang bị,
Gi v chết chinh phục.

(Kinh Tập, chương V)

Majjhe sarasmiṃ tiṭṭhatan ti saro vuccati saṃsāro, āgamanaṃ gamanaṃ gamanāgamanaṃ kālaṃ gati bhavābhavo cuti ca upapatti ca nibbatti ca bhedo ca jāti ca jarā ca maraṇaca. Saṃsārassa purimā koṭi na paāyati, pacchimāpi koṭi na paāyati, majjheva saṃsāre sattā ṭhitā patiṭṭhitā allīnā upagatā ajjhositā adhimuttā.

 
 

Kathaṃ saṃsārassa purimā koṭi na paāyati? pe evaṃ saṃsārassa purimā koṭi na paāyati. Kathaṃ saṃsārassa pacchimā koṭi na paāyati? pe evaṃ saṃsārassa pacchimā koṭi na paāyati. Evaṃ saṃsārassa purimā koṭi na paāyati pacchimāpi koṭi na paāyati majjheva saṃsāre santā ṭhitā patiṭṭhitā allīnā upagatā ajjhositā adhimuttā ti - majjhe sarasmiṃ tiṭṭhataṃ. Kappāti bhagavā ti pe.
 

 

Trang 296:

Trang 297:

 

Oghe jāte mahabbhaye ti kāmoghe bhavoghe diṭṭhogho avijjoghe jāte saṃjāte nibbatte abhinibbatte pātubhūte. Mahabbhaye ti jātibhaye jarābhaye vyādhibhaye maraṇabhaye ti - oghe jāte mahabbhaye.

 
 

Jarāmaccuparetānan ti jarāya phuṭṭhānaṃ paretānaṃ samohitānaṃ samannāgatānaṃ maccunā phuṭṭhānaṃ paretānaṃ samohitānaṃ samannāgatānaṃ jātiyā anugatānaṃ jarāya anusaṭānaṃ byādhinā abhibhūtānaṃ maraṇena abbhāhatānaṃ atāṇānaṃ alenānaṃ asaraṇānaṃ asaraṇībhūtānan ti - jarāmaccuparetānaṃ.

 
 

Dīpaṃ pabrūmi kappa te ti dīpaṃ tāṇaṃ lenaṃ saraṇaṃ gatiṃ parāyanaṃ brūmi ācikkhāmi desemi paapemi paṭṭhapemi vivarāmi vibhajāmi uttānīkaromi pakāsemī ti - dīpaṃ pabrūmi kappa te.

 
 

Tenāha bhagavā:

Majjhe sarasmiṃ tiṭṭhitaṃ (kappāti bhagavā)
oghe jāte mahabbhaye,
jarāmaccuparetānaṃ
dīpaṃ pabrūmi kappa te
ti.
 

V thế, đức Thế Tn đ ni rằng:

 

(Đức Thế Tn ni: Ny Kappa,) Ta sẽ ni với ngươi về hn đảo cho những người đang bị chế ngự bởi sanh v tử, cho những người đang đứng giữa hồ nước, ở dng lũ c sự nguy hiểm lớn đ được sanh ra, ny Kappa.

 

 

▪ 10 - 3

 

 

▪ 10 - 3

 

Akicanaṃ anādānaṃ - etaṃ dīpaṃ anāparaṃ
nibbānaṃ iti naṃ brūmi - jarāmaccuparikkhayaṃ.
 

Hn đảo ny l khng vướng bận, khng nắm giữ, khng c ci no khc, Ta gọi ci ấy l Niết Bn, sự đoạn diệt hon ton sanh v tử.

 

1094. Hn đảo v song ny,
Khng sở hữu, chấp trước,
Ta ni ng Niết-bn,
Gi chết được đoạn diệt,

(Kinh Tập, chương V)

Akicanaṃ anādānan ti - Kicanan ti rāgakicanaṃ dosakicanaṃ mohakicanaṃ mānakicanaṃ diṭṭhikicanaṃ kilesakicanaṃ duccaritakicanaṃ. Kicanappahānaṃ kicanavūpasamo kicanapaṭinissaggo kicanapaṭippassaddhi amataṃ nibbānan ti -akicanaṃ. Anādānan ti ādānaṃ vuccati taṇhā, yo rāgo sārāgo pe abhijjhā lobho akusalamūlaṃ. Ādānappahānaṃ ādānavūpasamo ādānapaṭinissaggo ādānapaṭippassaddhi amataṃ nibbānan ti - akicanaṃ anādānaṃ.
 

 

Trang 298:

 

Trang 299:

 

Etaṃ dīpaṃ anāparan ti etaṃ dīpaṃ tāṇaṃ lenaṃ saraṇaṃ gati parāyanaṃ. Anāparan ti tamhā paro ao dīpo natthi. Atha kho so yeva dīpo aggo ca seṭṭho ca viseṭṭho ca pāmokkho ca uttamo ca pavaro cā ti - etaṃ dīpaṃ anāparaṃ.

 
 

Nibbānaṃ iti naṃ brūmī ti vānaṃ vuccati taṇhā, yo rāgo sārāgo pe abhijjhā lobho akusalamūlaṃ. Vānappahānaṃ vānavūpasamo vānapaṭinissaggo vānapaṭippassaddhi amataṃ nibbānaṃ. Itī ti padasandhi padasaṃsaggo padapāripūri akkharasamavāyo byajanasiliṭṭhatā padānupubbatāpetaṃ itī ti. Brūmī ti brūmi ācikkhāmi desemi paapemi paṭṭhapemi vivarāmi vibhajāmi uttānīkaromi pakāsemī ti - nibbānaṃ iti naṃ brūmi.

 
 

Jarāmaccuparikkhayan ti jarāmaraṇassa pahānaṃ vūpasamo paṭinissaggo paṭippassaddhi amataṃ nibbānan ti - jarāmaccuparikkhayaṃ.

 
 

Tenāha bhagavā:

Akicanaṃ anādānaṃ etaṃ dīpaṃ anāparaṃ,
nibbānaṃ iti naṃ brūmi jarāmaccuparikkhayan
ti.
 

V thế, đức Thế Tn đ ni rằng:

 

Hn đảo ny l khng vướng bận, khng nắm giữ, khng c ci no khc, Ta gọi ci ấy l Niết Bn, sự đoạn diệt hon ton sanh v tử.

 

 

▪ 10 - 4

 

 

▪ 10 - 4

 

Etadaāya ye satā - diṭṭhadhammābhinibbutā
na te māravasānugā - na te mārassa paddhagū.
 

 

Sau khi hiểu thng điều ny, những người no c niệm, đ nhận thức được Gio Php, đ được diệt tắt, những người ấy khng đi theo quyền lực của Ma Vương, những người ấy khng l n bộc của Ma Vương.

1095. Biết vậy, giữ chnh niệm,
Hiện tại đạt mt lạnh,
Khng rơi vo ma lực,
Khng ty tng theo ma.

(Kinh Tập, chương V)

Etadaāya ye satā ti - Etan ti amataṃ nibbānaṃ, yo so sabbasaṃkhārasamatho sabbūpadhipaṭinissaggo taṇhakkhayo virāgo nirodho nibbānaṃ. Aāyā ti aāya jānitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā. Sabbe saṅkhārā aniccā ti pe Yaṃ kici samudayadhammaṃ sabbaṃ taṃ nirodhadhamman ti aāya jānitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā. Ye ti arahanto khīṇāsavā. Satā ti catūhi kāraṇehi satā: kāye kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ bhāvitattā satā, pe te vuccati satā ti - etadaāya ye satā.
 

 

Trang 300:

 

Trang 301:

 

Diṭṭhadhammābhinibbutā ti - Diṭṭhadhammā ti diṭṭhadhammā ātadhammā tulitadhammā tīritadhammā vibhūtadhammā vibhāvitadhammā. Abhinibbutā ti rāgassa nibbāpitattā nibbutā, dosassa pe sabbākusalābhisaṅkhārānaṃ santattā samitattā vūpasamitattā vijjhātattā nibbutattā vigatattā paṭippassaddhattā santā upasantā vūpasantā nibbutā paṭippassaddhā ti - diṭṭhadhammābhinibbutā.

 
 

Na te māravasānugatā ti - Māro ti yo so māro kaṇho adhipati antagū namuci pamattabandhu. Na te māravasānugatā ti na te mārassa vase vattanti, napi māro tesu vasaṃ vatteti. Te māraṃ ca mārapakkhaṃ ca mārapāsaṃ ca mārabalisaṃ ca mārāmisaṃ ca māravisayaṃ ca māranivāpaṃ ca māragocaraṃ ca mārabandhanaṃ ca abhibhuyya abhibhavitvā ajjhottharitvā pariyādiyitvā madditvā caranti viharanti irīyanti vattenti pālenti yapenti yāpentī ti - na te māravasānugā.

 
 

Na te mārassa paddhagū ti na te mārassa paddhā paddhacarā paricārikā sissā buddhassa te bhagavato paddhā paddhacarā paricārikā sissā ti - na te mārassa paddhagū.

 
 

Tenāha bhagavā:

Etadaāya ye satā diṭṭhadhammābhinibbutā,
na te māravasānugā na te mārassa paddhagū
ti.

 

V thế, đức Thế Tn đ ni rằng:

 

Sau khi hiểu thng điều ny, những người no c niệm, đ nhận thức được Gio Php, đ được diệt tắt, những người ấy khng đi theo quyền lực của Ma Vương, những người ấy khng l n bộc của Ma Vương.

 

Saha gāthāpariyosānā pe Satthā me bhante bhagavā, sāvakohamasmī ti.
 

Cng với lc kết thc cu kệ ngn, nt Bạch ngi, đức Thế Tn l bậc đạo sư của con, con l người đệ tử.

 

 

Kappasuttaniddeso samatto.

 

 

Diễn Giải Kinh Kappa được hon tất.

Trang 302:

 

Trang 303:

 

 

11. JATUKAṆṆĪSUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH JATUKAṆṆĪ

 

 

▪ 11 - 1

 

▪ 11 - 1

 

(XII) Cu hỏi của thanh nin Jatukanni:

Sutvānahaṃ vīra akāmakāmiṃ (iccāyasmā jatukaṇṇī)
oghātigaṃ puṭṭhumakāmamāgamaṃ,
santipadaṃ brūhi sahājanetta
yathātacchaṃ bhagavā brūhi metaṃ.
 

 

(Tn giả Jatukaṇṇī ni rằng:) Thưa bậc anh hng, sau khi con nghe về vị khng c ham muốn cc dục, con đ đi đến để hỏi vị đ vượt qua dng lũ, khng c ham muốn. Thưa bậc c nhn quan (tr Ton Gic) đ được đồng sanh, xin ngi hy ni về vị thế an tịnh. Thưa đức Thế Tn, xin ngi hy ni cho con về điều ny đng theo sự thật.

 

Jatukanni:
1096. Ja-tu-kan-ni ni:
ược nghe bậc anh hng,
Khng tham đắm dục vọng,
Nn con đ đến đy,
ể hỏi bậc v dục,
thot khỏi bộc lưu,
Bậc sanh với con mắt,
Hy ni đường an tịnh,
Thế Tn hy như thật,
Ni cho con được biết
.

(Kinh Tập, chương V)

Sutvānahaṃ vīra akāmakāmin ti - Sutvā ti sutvā suṇitvā uggahetvā upadhāretvā upalakkhayitvā itipi so bhagavā arahaṃ pe buddho bhagavā ti - sutvānahaṃ. Vīrā ti vīro bhagavā, viriyavāti vīro, pahūti vīro, visavīti vīro, alamattoti vīro, sūroti vīro, vikkanto abhīru acchambhī anutrāsī apalāyī pahīnabhayabheravo vigatalomahaṃsoti vīro.

 

 

1. Virato idha sabbapāpakehi
nirayadukkhamaticca viriyavā so,
so viriyavā padhānavā
vīro tādī pavuccate tathattā
ti - sutvānahaṃ vīra.  

 

 

Akāmakāmin ti - Kāmā ti uddānato dve kāmā: vatthukāmā ca kilesakāmā ca. pe. Ime vuccanti vatthukāmā. pe Ime vuccanti kilesakāmā. Buddhassa bhagavato vatthukāmā pariātā kilesakāmā pahīnā, vatthukāmānaṃ pariātattā kilesakāmānaṃ pahīnattā bhagavā na kāme kāmeti, na kāme pattheti, na kāme piheti, na kāme abhijappati. Ye kāme kāmenti, kāme patthenti, kāme pihenti, kāme abhijappanti, te kāmakāmino rāgarāgino saāsaino. Bhagavā na kāme kāmeti, na kāme pattheti, na kāme piheti, na kāme abhijappati, tasmā buddho akāmo nikkāmo cattakāmo vantakāmo muttakāmo pahīnakāmo paṭinissaṭṭhakāmo vītarāgo vigatarāgo cattarāgo vantarāgo muttarāgo pahīnarāgo paṭinissaṭṭharāgo nicchāto nibbuto sītibhūto sukhapaṭisaṃvedī brahmabhūtena attanā viharatī ti - sutvānahaṃ vīra akāmakāmiṃ.  

 

 

Iccāyasmā jatukaṇṇī ti - Iccā ti padasandhi pe padānupubbatāpetaṃ iccā ti. Āyasmā ti piyavacanaṃ pe sappatissādhivacanametaṃ āyasmā ti. Jatukaṇṇī ti tassa brāhmaṇassa gottaṃ saṅkhā samaā paatti vohāro ti - iccāyasmā jatukaṇṇī.
 

 

Trang 304:

 

Trang 305:

 

Oghātigaṃ puṭṭhumakāmamāgaman ti - Oghātigan ti oghātigaṃ oghaṃ atikkantaṃ samatikkantaṃ vītivattan ti - oghātigaṃ. Puṭṭhun ti puṭṭhuṃ pucchituṃ yācituṃ ajjhesituṃ pasādetuṃ. Akāmamāgaman ti akāmaṃ puṭṭhuṃ nikkāmaṃ cattakāmaṃ vantakāmaṃ muttakāmaṃ pahīnakāmaṃ paṭinissaṭṭhakāmaṃ vītarāgaṃ vigatarāgaṃ cattarāgaṃ vantarāgaṃ muttarāgaṃ pahīnarāgaṃ paṭinissaṭṭharāgaṃ āgamhā āgatamhā upāgatamhā sampattamhā tayā saddhiṃ samāgatamhā ti - oghātigaṃ puṭṭhumakāmamāgamaṃ. 

 

 

Santipadaṃ brūhi sahājanettā ti - Santī ti ekena ākārena santipi santipadampi tameva amataṃ nibbānaṃ, yo so sabbasaṅkhārasamatho sabbūpadhipaṭinissaggo taṇhakkhayo virāgo nirodho nibbānaṃ.  

 

 

Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā:

Santametaṃ padaṃ, paṇītametaṃ padaṃ, yadidaṃ sabbasaṅkhārasamatho sabbūpadhipaṭinissaggo taṇhakkhayo virāgo nirodho nibbānan ti. Athāparenākārena ye dhammā santādhigamāya santiphusanāya santisacchikiriyāya saṃvattanti, seyyathīdaṃ: cattāro satipaṭṭhānā, cattāro sammappadhānā, cattāro iddhipādā, pacindriyāni, pacabalāni, sattabojjhaṅgā, ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, ime vuccanti santipadā. Santipadaṃ tāṇapadaṃ lenapadaṃ saraṇapadaṃ abhayapadaṃ accutapadaṃ amatapadaṃ nibbānapadaṃ brūhi ācikkhāhi desehi paapehi paṭṭhapehi vivarāhi vibhajāhi uttānīkarohi pakāsehi. Sahājanettā ti nettaṃ vuccati sabbautaāṇaṃ. Buddhassa bhagavato nettaṃ ca jinabhāvo ca bodhiyā mūle apubbaṃ acarimaṃ ekasmiṃ khaṇe uppanno, tasmā buddho sahājanetto ti - santipadaṃ brūhi sahājanetta. 

 

Bởi v điều ny đ được đức Thế Tn ni đến:

 

Vị thế ny l an tịnh, vị thế ny l hảo hạng, tức l sự yn lặng của tất cả cc php tạo tc, sự bung bỏ tất cả cc mầm ti sanh, sự diệt trừ tham i, sự la khỏi luyến i, sự diệt tận, Niết Bn.

 

Yathātacchaṃ bhagavā brūhi metan ti yathātacchaṃ vuccati amataṃ nibbānaṃ pe nirodho nibbānaṃ. Bhagavā ti gāravādhivacanametaṃ pe sacchikā paatti, yadidaṃ bhagavā ti. Brūhi metan ti brūhi ācikkhāhi pe pakāsehī ti - yathātacchaṃ bhagavā brūhi metaṃ.  

 

 

Tenāha so brāhmaṇo:

Sutvānahaṃ vīra akāmakāmiṃ (iccāyasmā jatukaṇṇī)
oghātigaṃ puṭṭhumakāmamāgamaṃ,
santipadaṃ brūhi sahājanetta
yathātacchaṃ bhagavā brūhi metan
ti.
 

V thế, vị B-la-mn ấy đ ni rằng:

 

(Tn giả Jatukaṇṇī ni rằng:) Thưa bậc anh hng, sau khi con nghe về vị khng c ham muốn cc dục, con đ đi đến để hỏi vị đ vượt qua dng lũ, khng c ham muốn. Thưa bậc c nhn quan (tr Ton Gic) đ được đồng sanh, xin ngi hy ni về vị thế an tịnh. Thưa đức Thế Tn, xin ngi hy ni cho con về điều ny đng theo sự thật.

 

Trang 306:

 

Trang 307:

 

 

▪ 11 - 2

 

 

▪ 11 - 2

 

Bhagavā hi kāme abhibhuyya irīyati
ādiccova paṭhaviṃ tejī tejasā,
parittapaassa me bhūripaa,
ācikkha dhammaṃ yamahaṃ vijaaṃ
jātijarāya idha vippahānaṃ.
 

 

Bởi v sau khi đ chế ngự cc dục, đức Thế Tn hnh xử (cc oai nghi) v như thi dương c sức nng (chế ngự) tri đất bằng sức nng. Thưa bậc c tuệ bao la, đối với con l người c tuệ nhỏ nhoi, xin ngi hy chỉ bảo về Gio Php để con c thể nhận thức sự la bỏ đối với sanh v gi ở nơi đy.

 

1097. Chinh phục dục vọng xong,
Thế Tn sống ở đời,
Như mặt trời chiếu sng,
Ci đất với ho quang,
Bậc tr tuệ rộng lớn,
Hy ni php cho con,
Kẻ tr tuệ b nhỏ,
Do r biết php ny,
Ở đy, con đoạn được,
Kể cả sanh v gi.

(Kinh Tập, chương V)

Bhagavā hi kāme abhibhuyya irīyatī ti - Bhagavā ti gāravādhivacanaṃ pe sacchikā paatti, yadidaṃ bhagavāti. Kāmā ti uddānato dve kāmā: vatthukāmā ca kilesakāmā ca pe Ime vuccanti vatthukāmā. pe Ime vuccanti kilesakāmā. Bhagavā vatthukāme parijānitvā kilesakāme pahāya abhibhuyya abhibhavitvā ajjhottharitvā pariyādiyitvā madditvā carati viharati irīyati vatteti pāleti yapeti yāpetī ti - bhagavā hi kāme abhibhuyya irīyati.

 
 

Ādiccova paṭhaviṃ tejī tejasā ti ādicco vuccati suriyo, paṭhavī vuccati jagati, yathā suriyo tejī tejena samannāgato paṭhaviṃ abhibhuyya abhibhavitvā ajjhottharitvā pariyādiyitvā santāpayitvā sabbaṃ ākāsagataṃ tamagataṃ abhivihacca andhakāraṃ vidhametvā ālokaṃ dassayitvā ākāse antalikkhe gaganapathe vegena gacchati, evameva bhagavā āṇatejī āṇatejena samannāgato sabbaṃ abhisaṃkhārasamudayaṃ pe kilesatamaṃ avijjandhakāraṃ vidhamitvā āṇālokaṃ dassetvā vatthukāme parijānitvā kilesakāme pahāya abhibhuyya abhibhavitvā ajjhottharitvā pariyādiyitvā madditvā carati viharati irīyati vatteti pāleti yapeti yāpetī ti - ādiccova paṭhaviṃ tejī tejasā.

 
 

Parittapaassa me bhūripaā ti ahamasmi parittapao omakapao lāmakapao chattakapao, tvampi mahāpao puthupao hāsupao javanapao tikkhapao nibbedhikapao. Bhūri vuccati paṭhavī, bhagavā tāya paṭhaviyā samāya paāya vipulāya vitthatāya samannāgato ti - parittapaassa me bhūripaā.
 

 

Trang 308:

 

Trang 309:

 

Ācikkha dhammaṃ yamahaṃ vijaan ti - Dhamman ti ādikalyāṇaṃ majjhekalyāṇaṃ pariyosānakalyāṇaṃ sātthaṃ savyajanaṃ kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ cattāro satipaṭṭhāne pe nibbānaca nibbānagāminica paṭipadaṃ ācikkhāhi desehi paapehi paṭṭhapehi vivarāhi vibhajāhi uttānīkarohi pakāsehī ti. Yamahaṃ vijaan ti yamahaṃ jāneyyaṃ ājāneyyaṃ vijāneyyaṃ paṭijāneyyaṃ paṭivijjheyyaṃ adhigaccheyyaṃ passeyyaṃ sacchikareyyan ti - ācikkha dhammaṃ yamahaṃ vijaaṃ.

 
 

Jātijarāya idha vippahānan ti - idheva jātijarāya maraṇassa pahānaṃ vūpasamaṃ paṭinissaggaṃ paṭipassaddhiṃ amataṃ nibbānan ti - jātijarāya idha vippahānaṃ.

 
 

Tenāha so brāhmaṇo:

Bhagavā hi kāme abhibhuyya irīyati
ādiccova paṭhaviṃ tejī tejasā
parittapaassa me bhūripaa
ācikkha dhammaṃ yamahaṃ vijaaṃ
jātijarāya idha vippahānan
ti.
 

V thế, vị B-la-mn ấy đ ni rằng:

 

Bởi v sau khi đ chế ngự cc dục, đức Thế Tn hnh xử (cc oai nghi) v như thi dương c sức nng (chế ngự) tri đất bằng sức nng. Thưa bậc c tuệ bao la, đối với con l người c tuệ nhỏ nhoi, xin ngi hy chỉ bảo về Gio Php để con c thể nhận thức sự la bỏ đối với sanh v gi ở nơi đy.

 

 

▪ 11 - 3

 

 

▪ 11 - 3

 

Kāmesu vinaya gedhaṃ (jatukaṇṇīti bhagavā)
nekkhammaṃ daṭṭhu khemato,
uggahitaṃ nirattaṃ vā
mā te vijjittha kicanaṃ.

 

(Đức Thế Tn ni: Ny Jatukaṇṇī,) ngươi hy dẹp bỏ sự thm kht ở cc dục để nhn thấy sự xuất ly l an ton. Dầu đ được nắm bắt hay đ được vứt bỏ, sự vướng bận chớ c hiện diện đối với ngươi.

 

Thế Tn:
1098. Thế Tn ni như sau:
Hỡi Ja-tu-kan-ni!
Hy nhiếp phục lng tham,
ối với cc dục vọng;
Hy nhn hạnh xuất ly,
ưa đến sự an ổn;
Chớ chấp chờ, từ bỏ,
Sự vật g ở đời.

(Kinh Tập, chương V)

Kāmesu vinaya gedhan ti - Kāmā ti uddānato dve kāmā: vatthukāmā ca kilesakāmā ca. pe Ime vuccanti vatthukāmā. pe Ime vuccanti kilesakāmā. Gedho vuccati taṇhā, yo rāgo sārāgo pe abhijjhā lobho akusalamūlaṃ. Kāmesu vinaya gedhan ti kāmesu gedhaṃ vinaya paṭivinaya pajaha vinodehi byantīkarohi anabhāvaṃ gamehī ti - kāmesu vinaya gedhaṃ. Jatukaṇṇī ti bhagavā taṃ brāhmaṇaṃ gottena ālapati. Bhagavā ti gāravādhivacanametaṃ pe sacchikā paatti, yadidaṃ bhagavā ti - jatukaṇṇīti bhagavā.
 

 

Trang 310:

 

Trang 311:

 

Nekkhammaṃ daṭṭhu khemato ti - Nekkhamman ti sammāpaṭipadaṃ anulomapaṭipadaṃ apaccanīkapaṭipadaṃ anvatthapaṭipadaṃ dhammānudhammapaṭipadaṃ sīlesu paripūrakāritaṃ indriyesu guttadvārataṃ bhojane mattautaṃ jāgariyānuyogaṃ satisampajaaṃ cattāro satipaṭṭhāne cattāro sammappadhāne cattāro iddhipāde pacindriyāni pacabalāni sattabojjhaṅge ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ nibbānaca nibbānagāminica paṭipadaṃ khemato tāṇato lenato saraṇato abhayato accutato amatato nibbānato daṭṭhuṃ passitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā ti - nekkhammaṃ daṭṭhu khemato.

 

 

Uggahitaṃ nirattaṃ vā ti - Uggahitan ti taṇhāvasena diṭṭhivasena gahitaṃ parāmaṭṭhaṃ abhiniviṭṭhaṃ ajjhositaṃ adhimuttaṃ. Nirattaṃ vā ti nirassitabbaṃ mucitabbaṃ pajahitabbaṃ vinodetabbaṃ byantīkātabbaṃ anabhāvaṃ gametabban ti - uggahitaṃ nirattaṃ vā.

 

 

Mā te vijjittha kicanan ti rāgakicanaṃ dosakicanaṃ mohakicanaṃ mānakicanaṃ diṭṭhikicanaṃ kilesakicanaṃ duccaritakicanaṃ. Idaṃ kicanaṃ tuyhaṃ mā vijjittha, mā saṃvijjittha, pajaha vinodehi byantīkarohi anabhāvaṃ gamehī ti - mā te vijjittha kicanaṃ.

 

 

Tenāha bhagavā:

Kāmesu vinaya gedhaṃ (jatukaṇṇīti bhagavā)
nekkhammaṃ daṭṭhu khemato,
ugahitaṃ nirattaṃ vā
mā te vijjittha kicanan
ti.
 

V thế, đức Thế Tn đ ni rằng:

 

(Đức Thế Tn ni: Ny Jatukaṇṇī,) ngươi hy dẹp bỏ sự thm kht ở cc dục để nhn thấy sự xuất ly l an ton. Dầu đ được nắm bắt hay đ được vứt bỏ, sự vướng bận chớ c hiện diện đối với ngươi.

 

 

▪ 11 - 4

 

 

▪ 11 - 4

 

Yaṃ pubbe taṃ visosehi
pacchā te māhu kicanaṃ
majjhe ce no gahessasi
upasanto carissasi.

 

Điều ( nhiễm) no trước đy (qu khứ), ngươi hy lm kh ho điều ấy. Chớ c bất cứ điều ( nhiễm) g sanh khởi đến ngươi sau ny (vị lai). Nếu ngươi sẽ khng nắm lấy (điều g) ở khoảng giữa (hiện tại), ngươi sẽ sống, được an tịnh.

 

1099. Những g c trước ng,
Hy lm n kh cạn,
ừng c sự vật g,
Ở pha đng sau ng,
Ở giữa, ng khng chấp,
ng sẽ sống an tịnh.

(Kinh Tập, chương V)

Yaṃ pubbe taṃ visosehī ti atīte saṅkhāre ārabbha ye kilesā uppajjeyyuṃ, te kilese sosehi visosehi sukkhāpehi visukkhāpehi abījaṃ karohi pajaha vinodehi byantīkarohi anabhāvaṃ gamehī ti - evampi yaṃ pubbe taṃ visosehi. Athavā ye atītā kammābhisaṅkharā avipakkavipākā te kammābhisaṅkhāre sosehi visosehi sukkhāpehi visukkhāpehi abījaṃ karohi pajaha vinodehi byantīkarohi anabhāvaṃ gamehī ti - evampi yaṃ pubbe taṃ visosehi.
 

 

Trang 312:

 

Trang 313:

 

Pacchā te māhu kicanan ti pacchā vuccati anāgataṃ, anāgate saṅkhāre ārabbha yāni uppajjeyyuṃ rāgakicanaṃ dosakicanaṃ mohakicanaṃ mānakicanaṃ diṭṭhikicanaṃ kilesakicanaṃ duccaritakicanaṃ imāni kicanāni tuyhaṃ mā ahu mākāsi mā janesi mā saṃjanesi mā nibbattesi mābhinibbattesi pajaha vinodehi byantīkarohi anabhāvaṃ gamehī ti - pacchā te māhu kicanaṃ.

 
 

Majjhe ce no gahessasī ti majjhe vuccati paccuppannaṃ rūpaṃ vedanā saā saṃkhārā viāṇaṃ, paccuppanne saṅkhāre taṇhāvasena diṭṭhivasena na gahessasi na gaṇhissasi, na parāmasissasi, na nandissasi, nābhinandissasi, na ajjhosissasi, abhinandanaṃ abhivadanaṃ ajjhosānaṃ gāhaṃ parāmāsaṃ abhinivesaṃ pajahissasi vinodessasi byantīkarissasi anabhāvaṃ gamessasī ti - majjheva ce no gahessasi.

 
 

Upasanto carissatī ti rāgassa santattā samitattā upasamitattā, dosassa pe sabbākusalābhisaṅkhārānaṃ santattā samitattā upasamitattā vūpasamitattā vijjhātattā nibbutattā vigatattā paṭippassaddhattā santo upasanto vūpasanto nibbuto paṭippassaddho carissasi viharissasi irīyissasi vattissasi pālessasi yapessasi yāpessasī ti - upasanto carissasi.

 
 

Tenāha bhagavā:

Yaṃ pubbe taṃ visosehi
pacchā te māhu kicanaṃ,
majjhe ce no gahessasi
upasanto carissasī
ti.
 

V thế, đức Thế Tn đ ni rằng:

 

Điều ( nhiễm) no trước đy (qu khứ), ngươi hy lm kh ho điều ấy. Chớ c bất cứ điều ( nhiễm) g sanh khởi đến ngươi sau ny (vị lai). Nếu ngươi sẽ khng nắm lấy (điều g) ở khoảng giữa (hiện tại), ngươi sẽ sống, được an tịnh.

 

Trang 314:

 

Trang 315:

 

 

▪ 11 - 5

 

 

▪ 11 - 5

 

Sabbaso nāmarūpasmiṃ
vītagedhassa brāhmaṇa,
āsavāssa na vijjanti
yehi maccuvasaṃ vaje
.

 

Ny B-la-mn, đối với vị đ xa la sự thm kht ở danh v sắc về mọi phương diện, đối với vị ny cc lậu hoặc khng hiện hữu, bởi v chng, con người rơi vo sự thống trị của Tử thần.

 

1100. Hỡi ny B-la-mn!
ối với danh v sắc,
Hon ton khng tham đắm,
Khng c cc lậu hoặc,
Chnh do lậu hoặc ny,
Bị thần chết chi phối.

(Kinh Tập, chương V)

Sabbaso nāmarūpasmiṃ vītagedhassa brāhmaṇā ti - Sabbaso ti sabbena sabbaṃ sabbathā sabbaṃ asesaṃ nissesaṃ pariyādiyanavacanametaṃ sabbaso ti. Nāman ti cattāro arūpino khandhā. Rūpan ti cattāro ca mahābhūtā catunnaca mahābhūtānaṃ upādāya rūpaṃ. Gedho vuccati taṇhā, yo rāgo sārāgo pe abhijjhā lobho kusalamūlaṃ. Sabbaso nāmarūpasmiṃ vītagedhassa brāhmaṇā ti sabbaso nāmarūpasmiṃ vītagedhassa vigatagedhassa cattagedhassa vantagedhassa muttagedhassa pahīnagedhassa paṭinissaṭṭhagedhassa vītarāgassa vigatarāgassa cattarāgassa vantarāgassa muttarāgassa pahīnarāgassa paṭinissaṭṭharāgassā ti - sabbaso nāmarūpasmiṃ vītagedhassa brāhmaṇa.

 

 

Āsavāssa na vijjantī ti - Āsavā ti cattāro āsavā: kāmāsavo bhavāsavo diṭṭhāsavo avijjāsavo. Assā ti arahato khīṇāsavassa. Na vijjantī ti ime āsavā tassa natthi, na santi, na saṃvijjanti, nūpalabbhanti, pahīnā samucchinnā vūpasantā paṭippassaddhā abhabbuppattikā āṇagginā daḍḍhā ti - āsavāssa na vijjanti.

 

 

Yehi maccuvasaṃ vaje ti yehi āsavehi maccuno vā vasaṃ gaccheyya, maraṇassa vā vasaṃ gaccheyya, mārapakkhassa vā vasaṃ gaccheyya, te āsavā tassa natthi, na santi, na saṃvijjanti, nūpalabbhanti, pahīnā samucchinnā vūpasantā paṭippassaddhā abhabbuppattikā āṇagginā daḍḍhā ti - yehi maccuvasaṃ vaje.

 

 

Tenāha bhagavā:

Sabbaso nāmarūpasmiṃ
vītagedhassa brāhmaṇa,
āsavāssa na vijjanti
yehi maccuvasaṃ vaje
ti.

 

V thế, đức Thế Tn đ ni rằng:

 

Ny B-la-mn, đối với vị đ xa la sự thm kht ở danh v sắc về mọi phương diện, đối với vị ny cc lậu hoặc khng hiện hữu, bởi v chng, con người rơi vo sự thống trị của Tử thần.

 

Sahagāthāpariyosānā pe Satthā me bhante bhagavā, sāvako hamasmī ti.

 

Cng với lc kết thc cu kệ ngn, nt Bạch ngi, đức Thế Tn l bậc đạo sư của con, con l người đệ tử.

 

 

Jatukaṇṇīsuttaniddeso samatto.

 

 

Diễn Giải Kinh Jatukaṇṇī được hon tất.

 

Trang 316:

 

Trang 317:

 

 

12. BHADRĀVUDHASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH BHADRĀVUDHA

 

 

▪ 12 - 1

 

 

▪ 12 - 1

 

(XIII) Cu hỏi của thanh nin Bhadrvudha:

Okaṃ jahaṃ taṇhacchidaṃ anejaṃ (iccāyasmā bhadrāvudho)
nandiṃ jahaṃ oghatiṇṇaṃ vimuttaṃ
kappaṃ jahaṃ abhiyāce sumedhaṃ
sutvāna nāgassa apanamissanti ito.
 

 

(Tn giả Bhadrāvudha ni rằng:) Con khẩn cầu bậc khn ngoan, bậc từ bỏ chỗ tr ngụ, bậc cắt đứt tham i, bậc khng cn dục vọng, bậc từ bỏ niềm vui, bậc đ vượt qua dng lũ, bậc đ được giải thot, bậc từ bỏ sự sắp đặt (do tham i v t kiến). Sau khi lắng nghe bậc Long Tượng, từ đy họ sẽ ra đi.

 

Bhadrvudha:
1101. Bha-đra-vu-đa ni:
Con c lời yu cầu,
Bậc Thiện Tuệ ni ln,
Bậc bỏ nh, đoạn i,
Bất động, bỏ hỷ i,
Giải thot, vượt bộc lưu,
Thời gian, khng chi phối,
Nghe xong, bậc Long tượng,
Từ đy, họ ra đi.

(Kinh Tập, chương V)

Okaṃ jahaṃ taṇhacchidaṃ anejan ti - Okaṃ jahan ti rūpadhātuyā yo chando yo rāgo yā nandi yā taṇhā ye upayūpādānā cetaso adhiṭṭhānābhinivesānusayā, te buddhassa bhagavato pahīnā ucchinnamūlā tālāvatthukatā anabhāvaṃgatā āyatiṃ anuppādadhammā, tasmā buddho okajaho. Vedanādhātuyā saādhātuyā saṅkhāradhātuyā viāṇadhātuyā yo chando yo rāgo yā nandi yā taṇhā ye upayūpādānā cetaso adhiṭṭhānābhinivesānusayā te buddhassa bhagavato pahīnā ucchinnamūlā tālāvatthukatā anabhāvaṃgatā āyatiṃ anuppādadhammā, tasmā buddho okajaho. Taṇhacchidan ti - Taṇhā ti rūpataṇhā, pe dhammataṇhā. Sā taṇhā buddhassa bhagavato chinnā ucchinnā samucchinnā vūpasantā paṭippassaddhā abhabbuppattikā āṇagginā daḍḍhā, tasmā buddho taṇhacchido. Anejo ti ejā vuccati taṇhā, yo rāgo sārāgo pe abhijjhā lobho akusalamūlaṃ. Sā ejā taṇhā buddhassa bhagavato pahīnā ucchinnamūlā tālāvatthukatā anabhāvaṃgatā āyatiṃ anuppādadhammā, tasmā buddho anejo. Ejāya pahīnattā anejo bhagavā lābhepi na ijati, alābhepi na ijati, yasepi na ijati, ayasepi na ijati, pasaṃsāyapi na ijati, nindāyapi na ijati, sukhepi na ijati, dukkhepi na ijati, na calati, na vedhati, na pavedhati, na sampavedhati, tasmā buddho anejo ti - okaṃ jahaṃ taṇhacchidaṃ anejaṃ. Iccāyasmā bhadrāvudho ti pe.

 

 

Trang 318:

 

Trang 319:

 

Nandiṃ jahaṃ oghatiṇṇaṃ vimuttan ti nandi vuccati taṇhā, yo rāgo sārāgo pe abhijjhā lobho akusalamūlaṃ. Sā nandi sā taṇhā buddhassa bhagavato pahīnā ucchinnamūlā tālāvatthukatā anabhāvaṃgatā āyatiṃ anuppādadhammā, tasmā buddho nandiṃ jaho. Oghatiṇṇan ti bhagavā kāmoghaṃ tiṇṇo, bhavoghaṃ tiṇṇo, diṭṭhoghaṃ tiṇṇo, avijjoghaṃ tiṇṇo, sabbasaṃsārapathaṃ tiṇṇo, uttiṇṇo nittiṇṇo atikkanto samatikkanto vītivatto. So vutthavāso ciṇṇacaraṇo pe jātimaraṇasaṃsāro natthi tassa punabbhavo ti - nandiṃ jahaṃ oghatiṇṇaṇ. Vimuttan ti bhagavato rāgā cittaṃ muttaṃ vimuttaṃ suvimuttaṃ, dosā cittaṃ mohā cittaṃ pe sabbākusalābhisaṅkhārehi cittaṃ muttaṃ vimuttaṃ suvimuttan ti - nandiṃ jahaṃ oghatiṇṇaṃ vimuttaṃ.

 
 

Kappaṃ jahaṃ abhiyāce sumedhan ti - Kappā ti dve kappā: taṇhākappo ca diṭṭhikappo ca pe ayaṃ taṇhākappo pe ayaṃ diṭṭhikappo. Buddhassa bhagavato taṇhākappo pahīno, diṭṭhikappo paṭinissaṭṭho. Taṇhākappassa pahīnattā diṭṭhikappassa paṭinissaṭṭhattā, tasmā buddho kappaṃ jaho. Abhiyāce ti yācāmi abhiyācāmi ajjhesāmi sādiyāmi patthayāmi pihayāmi jappāmi abhijappāmi. Sumedhan ti medhā vuccati paā, yā paā pajānanā pe amoho dhammavicayo sammādiṭṭhi. Bhagavā imāya medhāya paāya upeto samupeto upagato samupagato upapanno sampanno samannāgato, tasmā buddho sumedho ti - kappaṃ jahaṃ abhiyāce sumedhaṃ.

 
 

Sutvāna nāgassa apanamissanti ito ti - Nāgassā ti nāgo bhagavā, āguṃ na karotīti nāgo, na gacchatīti nāgo, na āgacchatīti nāgo pe evaṃ bhagavā nāgacchatīti nāgo. Sutvāna nāgassa apanamissanti ito ti tuyhaṃ vacanaṃ byappathaṃ desanaṃ anusiṭṭhaṃ sutvā suṇitvā uggahetvā upadhārayitvā upalakkhayitvā ito apanamissanti vajissanti pakkamissanti disāvidisaṃ gamissantī ti - sutvāna nāgassa apanamissanti ito.

 
 

Tenāha so brāhmaṇo:

Okaṃ jahaṃ taṇhacchidaṃ anejaṃ (iccāyasmā bhadrāvudho)
nandiṃ jahaṃ oghatiṇṇaṃ vimuttaṃ,
kappaṃ jahaṃ abhiyāce sumedhaṃ
sutvāna nāgassa apanamissanti ito
ti.
 

V thế, vị B-la-mn ấy đ ni rằng:

 

(Tn giả Bhadrāvudha ni rằng:) Con khẩn cầu bậc khn ngoan, bậc từ bỏ chỗ tr ngụ, bậc cắt đứt tham i, bậc khng cn dục vọng, bậc từ bỏ niềm vui, bậc đ vượt qua dng lũ, bậc đ được giải thot, bậc từ bỏ sự sắp đặt (do tham i v t kiến). Sau khi lắng nghe bậc Long Tượng, từ đy họ sẽ ra đi.

 

Trang 320:

 

Trang 321:

 

 

▪ 12 - 2

 

 

▪ 12 - 2

 

 

Nānā janā janapadehi saṅgatā
tava vīra vākyaṃ abhikaṅkhamānā
tesaṃ tuvaṃ sādhu viyākarohi
tathā hi te vidito esa dhammo
.
 

Trong khi mong mỏi lời ni của Ngi, thưa bậc anh hng, v số người từ cc xứ sở đ tụ hội lại. Xin Ngi hy kho lo giải thch cho họ, bởi v php ny đ được Ngi biết đng theo bản thể.

 

1102. Quần chng sai biệt ấy,
Từ quốc độ tụ họp,
Họ ao ước kht vọng,
ược nghe lời của Ngi,
i anh hng chiến thắng,
Ngi hy kho trả lời,
Php Ngi dạy thế ny,
Như vậy họ hiểu biết.

(Kinh Tập, chương V)

Nānā janā janapadehi saṅgatā ti - Nānā janā ti khattiyā ca brāhmaṇā ca vessā ca suddā ca gahaṭṭhā ca pabbajitā ca devā ca manussā ca. Janapadehi saṅgatā ti aṅgā ca magadhā ca kaliṅgā ca kāsiyā ca kosalā ca vajjiyā ca mallā ca cetiyamhā ca vaṃsā ca kurumhā ca pacālā ca macchā ca sūrasenā ca assakā ca avantiyā ca yonā ca kambojā ca. Saṅgatā ti saṅgatā samāgatā samohitā sannipatitā ti - nānā janā janapadehi saṅgatā.

 

 

Tava vīra vākyaṃ abhikaṅkhamānā ti - Vīrā ti vīro bhagavā, viriyavā soti vīro, pahūti vīro, visavīti vīro, alamattoti vīro nt vigatalomahaṃso 'ti - vīro.

 

 

1. Virato idha sabbapāpakehi
nirayadukkhamaticca viriyavā so,
so viriyavā padhānavā
vīro tādī pavuccate tathattā
ti.

 

1. Vị đ lnh xa tất cả cc việc c xấu ở đời ny, đ vượt qua sự khổ đau ở địa ngục, c tinh tấn l nơi cư ngụ, vị ấy c sự nỗ lực, anh hng, tự tại, c bản thể như thế, được gọi l bậc c sự tinh tấn.

 

Tava vīra vākyaṃ abhikaṅkhamānā ti tuyhaṃ vacanaṃ byappathaṃ desanaṃ anusiṭṭhiṃ. Abhikaṅkhamānā ti abhikaṅkhamānā icchamānā sādiyamānā patthayamānā pihayamānā abhijappamānā ti - tava vīra vākyaṃ abhikaṅkhamānā.

 
 

Tesaṃ tuvaṃ sādhu viyākarohī ti - Tesan ti tesaṃ khattiyānaṃ brāhmaṇānaṃ vessānaṃ suddānaṃ gahaṭṭhānaṃ pabbajitānaṃ devānaṃ manussānaṃ. Tuvan ti bhagavantaṃ bhaṇati. Sādhu viyākarohī ti sādhu ācikkhāhi desehi paapehi paṭṭhapehi vivarāhi vibhajāhi uttānīkarohi pakāsehī ti - tesaṃ tuvaṃ sādhu viyākarohi.
 

 

Trang 322:

 

Trang 323:

 

Tathā hi te vidito esa dhammo ti tathā hi te vidito tulito tīrito vibhūto vibhāvito esa dhammo ti - tathā hi te vidito esa dhammo.

 
 

Tenāha so brāhmaṇo:

Nānā janā janapadehi saṅgatā
tava vīra vākyaṃ abhikaṅkhamānā,
tesaṃ tuvaṃ sādhu viyākarohi
tathā hi te vidito esa dhammo
ti.
 

V thế, vị B-la-mn ấy đ ni rằng:

 

Trong khi mong mỏi lời ni của Ngi, thưa bậc anh hng, v số người từ cc xứ sở đ tụ hội lại. Xin Ngi hy kho lo giải thch cho họ, bởi v php ny đ được Ngi biết đng theo bản thể.

 

 

▪ 12 - 3

 

 

▪ 12 - 3

 

Ādānataṇhaṃ vinayetha sabbaṃ (bhadrāvudhāti bhagavā)
uddhaṃ adho tiriyacāpi majjhe,
yaṃ yaṃ hi lokasmiṃ upādiyanti
teneva māro anveti jantuṃ
.

 

(Đức Thế Tn ni: Ny Bhadrāvudha,) nn dẹp bỏ mọi sự nắm giữ v tham i ở bn trn, bn dưới, lun cả bề ngang v khoảng giữa. Bởi v, mỗi một điều g họ chấp thủ ở thế gian, do chnh điều ấy Ma Vương theo đuổi loi người.

 

Thế Tn:
1103. Thế Tn ni như sau:
Ny Bha-đra-vu-đa!
Hy nhiếp phục tất cả,
Mọi tham i chấp thủ,
Trn, dưới cả bề ngang,
V kể lun chặng giữa,
Những ai c chấp thủ,
Sự g ở trong đời,
Chnh do sự việc ấy,
c ma theo người ấy.

(Kinh Tập, chương V)

Ādānataṇhaṃ vinayetha sabban ti ādānataṇhā vuccati rūpataṇhā pe ādānataṇhāti kiṃkāraṇā vuccati ādānataṇhā? Tāya taṇhāya rūpaṃ ādiyanti upādiyanti gaṇhanti parāmasanti abhinivisanti, vedanaṃ saaṃ saṅkhāre viāṇaṃ gatiṃ upapattiṃ paṭisandhiṃ bhavaṃ saṃsāraṃ vaṭṭaṃ ādiyanti upādiyanti gaṇhanti parāmasanti abhinivisanti taṃkāraṇā vuccati ādānataṇhā. Vinayetha sabban ti sabbaṃ ādānataṇhaṃ vinayeyya paṭivineyya pajaheyya vinodeyya byantīkareyya anabhāvaṃ gameyyā ti - ādānataṇhaṃ vinayetha sabbaṃ. Bhadrāvudhāti bhagavā pe.

 
 

Uddhaṃ adho tiriyacāpi majjhe ti: Uddhaṃ vuccati anāgataṃ, adho vuccati atītaṃ, tiriyaṃ cāpi majjhe ti paccuppannaṃ. Uddhan ti devaloko, adho ti nirayaloko, tiriyacāpi majjhe ti manussaloko. Uddhan ti kusalā dhammā, adho ti akusalā dhammā, tiriyacāpi majjhe ti avyākatā dhammā. Uddhan ti sukhā vedanā, adho ti dukkhā vedanā tiriyacāpi majjhe ti adukkhamasukhā vedanā. Uddhan ti arūpadhātu, adho ti kāmadhātu, tiriyacāpi majjhe ti rūpadhātu. Uddhan ti uddhaṃ pādatalā, adho ti adho kesamatthakā, tiriyacāpi majjhe ti vemajjhe ti - uddhaṃ adho tiriyacāpi majjhe.
 

 

Trang 324:

 

Trang 325:

 

Yaṃ yaṃ hi lokasmiṃ upādiyantī ti yaṃ yaṃ rūpagataṃ vedanāgataṃ saāgataṃ saṅkhāragataṃ viāṇagataṃ ādiyanti upādiyanti gaṇhanti parāmasanti abhinivisanti. Lokasmin ti apāyaloke pe āyatanaloke ti - yaṃ yaṃ hi lokasmiṃ upādiyanti.

 
 

Teneva māro anveti jantun ti teneva kammābhisaṅkhāravasena paṭisandhiko khandhamāro dhātumāro āyatanamāro gatimāro upapattimāro paṭisandhimāro bhavamāro saṃsāramāro vaṭṭamāro anveti anugacchati anvāyiko hoti. Jantun ti sattaṃ naraṃ māṇavaṃ posaṃ puggalaṃ jīvaṃ jāguṃ jantuṃ indaguṃ (hindaguṃ) manujan ti - teneva māro anveti jantuṃ.

 
 

Tenāha bhagavā:

Ādānataṇhaṃ vinayetha sabbaṃ (bhadrāvudhāti bhagavā)
uddhaṃ adho tiriyacāpi majjhe,
yaṃ yaṃ hi lokasmiṃ upādiyanti
teneva māro anveti jantun
ti.
 

V thế, đức Thế Tn đ ni rằng:

 

(Đức Thế Tn ni: Ny Bhadrāvudha,) nn dẹp bỏ mọi sự nắm giữ v tham i ở bn trn, bn dưới, lun cả bề ngang v khoảng giữa. Bởi v, mỗi một điều g họ chấp thủ ở thế gian, do chnh điều ấy Ma Vương theo đuổi loi người.

 

 

▪ 12 - 4

 

 

▪ 12 - 4

 

Tasmā pajānaṃ na upādiyetha
bhikkhu sato kicanaṃ sabbaloke,
ādānasatte iti pekkhamāno
pajaṃ imaṃ maccudheyye visattaṃ.

 

Bởi vậy, trong khi nhận biết, vị tỳ khưu, c niệm, khng nn chấp thủ bất cứ điều g ở khắp thế gian, trong khi xem xt chng sanh bị dnh mắc ở sự nắm giữ, nhn loại ny bị vướng mắc ở lnh địa của Thần Chết.

 

1104. Do vậy, bậc hiểu biết,
Khng c chấp thủ g,
Tỷ-kheo giữ chnh niệm,
Trong tất cả thế giới,
Phm c sở hữu g,
Vị ấy khng mong ước,
Nhn xem quần chng ny,
L chng sanh chấp thủ,
Trong lnh vực của Ma,
Bị tham dnh chấp trước.

(Kinh Tập, chương V)

Tasmā pajānaṃ na upādiyethā ti - Tasmā ti tasmā taṃkāraṇā taṃhetu taṃpaccayā tannidānā, etaṃ ādīnavaṃ sampassamāno ādānataṇhāyā ti - tasmā. Pajānan ti jānanto pajānanto ājānanto vijānanto paṭivijānanto paṭivijjhanto, sabbe saṅkhārā aniccā ti jānanto pajānanto ājānanto vijānanto paṭivijānanto paṭivijjhanto, sabbe saṅkhārā dukkhā ti pe yaṃ kici samudayadhammaṃ sabbaṃ taṃ nirodhadhamman ti jānanto pajānanto ājānanto vijānanto paṭivijānanto paṭivijjhanto. Na upādiyethā ti rūpaṃ nādiyeyya na upādiyeyya na gaṇheyya na parāmaseyya nābhiniviseyya vedanaṃ saaṃ saṅkhāre viāṇaṃ gatiṃ upapattiṃ paṭisandhiṃ bhavaṃ saṃsāraṃ vaṭṭaṃ nādiyeyya na upādiyeyya na gaṇheyya na parāmaseyya nābhiniviseyyā ti - tasmā pajānaṃ na upādiyetha.
 

 

Trang 326:

 

Trang 327:

 

Bhikkhu sato kicanaṃ sabbaloke ti - Bhikkhū ti puthujjanakalyāṇako vā bhikkhu sekho vā bhikkhu. Sato ti catūhi kāraṇehi sato: kāye kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ bhāvento sato pe so vuccati sato ti - bhikkhu sato. Kicanan ti kici rūpagataṃ vedanāgataṃ saāgataṃ saṅkhāragataṃ viāṇagataṃ. Sabbaloke ti sabba-apāyaloke sabbamanussaloke sabbadevaloke sabbakhandhaloke sabbadhātuloke sabba-āyatanaloke ti - bhikkhu sato kicanaṃ sabbaloke.

 
 

Ādānasatte iti pekkhamāno ti ādānasattā vuccanti ye rūpaṃ ādiyanti upādiyanti gaṇhanti parāmasanti abhinivisanti, vedanaṃ saaṃ saṅkhāre viāṇaṃ gatiṃ upapattiṃ paṭisandhiṃ bhavaṃ saṃsāraṃ vaṭṭaṃ ādiyanti upādiyanti gaṇhanti parāmasanti abhinivisanti. Itī ti padasandhi pe padānupubbatāmetaṃ itī ti. Pekkhamāno ti dakkhamāno dissamāno passamāno olokiyamāno nijjhāyamāno upanijjhāyamāno upaparikkhamāno ti - ādānasatte iti pekkhamāno.

 
 

Pajaṃ imaṃ maccudheyye visattan ti - Pajā ti sattādhivacanaṃ maccudheyyā vuccanti kilesā ca khandhā ca abhisaṅkhārā ca. Pajā maccudheyye māradheyye maraṇadheyye sattā visattā āsattā laggā laggitā paḷibuddhā. Yathā bhittikhile vā nāgadante vā bhaṇḍaṃ sattaṃ visattaṃ āsattaṃ laggaṃ laggitaṃ paḷibuddhaṃ, evamevaṃ pajā maccudheyye māradheyye maraṇadheyye sattā visattā āsattā laggā laggitā paḷibuddhā ti - pajaṃ imaṃ maccudheyye visattaṃ.

 
 

Tenāha bhagavā:

Tasmā pajānaṃ na upādiyetha
bhikkhu sato kicanaṃ sabbaloke,
ādānasatte iti pekkhamāno
pajaṃ imaṃ maccudheyye visattan
ti.

 

V thế, đức Thế Tn đ ni rằng:

 

Bởi vậy, trong khi nhận biết, vị tỳ khưu, c niệm, khng nn chấp thủ bất cứ điều g ở khắp thế gian, trong khi xem xt chng sanh bị dnh mắc ở sự nắm giữ, nhn loại ny bị vướng mắc ở lnh địa của Thần Chết.

 

Saha gāthāpariyosānā pe Satthā me bhante bhagavā, sāvakohamasmī ti.
 

Cng với lc kết thc cu kệ ngn, nt Bạch ngi, đức Thế Tn l bậc đạo sư của con, con l người đệ tử.

 

 

Bhadrāvudhasuttaniddeso samatto.

 

 

Diễn Giải Kinh Bhadrāvudha được hon tất.

 

<Trang Trước>

<Trang Kế>

 

<Mục Lục Mahāniddesa>

<Đầu Trang>