Trang Chính

Trang Văn Học Pāli

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 36

 

CULLANIDDESAPĀḶI - TIỂU DIỄN GIẢI

 

(Đọc với font VU- Times và Acrobat Reader)

Cập Nhật: Saturday, August 12, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Văn Bản Song Ngữ Pāli Việt)

 

 

 

MỤC LỤC

 

*****

 

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

 

PĀRĀYANAVAGGO - PHẨM ĐƯỜNG ĐI ĐẾN BỜ KIA

 

 

00. Vatthugāthā - Kệ ngôn giới thiệu (13/05/2014)

 

01. Ajitamāṇavapucchā - Câu hỏi của thanh niên Ajita (29/04/2017)

02. Tissametteyyamāṇavapucchā - Câu hỏi của thanh niên Ajita (03/05/2017)

03. Puṇṇakamāṇavapucchā - Câu hỏi của thanh niên Puṇṇaka (dịch xong ngày 11/05/2017)

04. Mettagūmāṇavapucchā - Câu hỏi của thanh niên Mettagū (dịch xong ngày 30/05/2017)

05. Dhotakamāṇavapucchā - Câu hỏi của thanh niên Dhotaka (dịch xong ngày 05/06/2017)
 

06. Upasīvamāṇavapucchā - Câu hỏi của thanh niên Upasīva (dịch xong ngày 17/06/2017)

 

07. Nandamāṇavapucchā - Câu hỏi của thanh niên Nanda (dịch xong ngày 22/06/2017)

08. Hemakamāṇavapucchā - Câu hỏi của thanh niên Hemaka (dịch xong ngày 25/06/2017)

09. Todeyyamāṇavapucchā - Câu hỏi của thanh niên Todeyya (dịch xong ngày 27/06/2017)

10. Kappamāṇavapucchā - Câu hỏi của thanh niên Kappa (dịch xong ngày 30/06/2017)

11. Jatukaṇṇīmāṇavapucchā - Câu hỏi của thanh niên Jatukaṇṇī (dịch xong ngày 04/07/2017)

12. Bhadrāvudhamāṇavapucchā - Câu hỏi của thanh niên Bhadrāvudha (dịch xong ngày 07/07/2017)

13. Udayamāṇavapucchā - Câu hỏi của thanh niên Udaya (dịch xong ngày 11/07/2017)

14. Posālamāṇavapucchā - Câu hỏi của thanh niên Posāla (dịch xong ngày 16/07/2017)

15. Mogharājamāṇavapucchā - Câu hỏi của thanh niên Mogharāja (dịch xong ngày 23/07/2017)

16. Piṅgiyamāṇavapucchā - Câu hỏi của thanh niên Piṅgiya (dịch xong ngày 26/07/2017)
 

17. Pārāyanānugīti - Phần Tường Thuật Kinh Đường Đi Đến Bờ Kia

 

****

 

1. AJITASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH AJITA
1 - 1 (dịch xong ngày 15/04/2017)
1 - 2 (dịch xong ngày 17/04/2017)
1 - 3 (dịch xong ngày 19/04/2017)
1 - 4 (dịch xong ngày 20/04/2017)
1 - 5 (dịch xong ngày 22/04/2017)
1 - 6 (dịch xong ngày 24/04/2017)
1 - 7 (dịch xong ngày 27/04/2017)
1 - 8 (dịch xong ngày 29/04/2017)

2. TISSAMETTEYYASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH TISSAMETTEYYA
2 - 1 (dịch xong ngày 01/05/2017)
2 - 2 (dịch xong ngày 02/05/2017)
2 - 3 (dịch xong ngày 03/05/2017)

3. PUṆṆAKASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH PUṆṆAKA
3 - 1 (dịch xong ngày 05/05/2017)
3 - 2 (dịch xong ngày 06/05/2017)
3 - 3 (dịch xong ngày 07/05/2017)
3 - 4 (dịch xong ngày 09/05/2017)
3 - 5 (dịch xong ngày 10/05/2017)
3 - 6 (dịch xong ngày 11/05/2017)

4. METTAGŪSUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH METTAGŪ
4 - 1 (dịch xong ngày 15/05/2017)
4 - 2 (dịch xong ngày 18/05/2017)
4 - 3 (dịch xong ngày 20/05/2017)
4 - 4 (dịch xong ngày 22/05/2017)
4 - 5 (dịch xong ngày 23/05/2017)
4 - 6 (dịch xong ngày 24/05/2017)
4 - 7 (dịch xong ngày 25/05/2017)
4 - 8 (dịch xong ngày 26/05/2017)
4 - 9 (dịch xong ngày 27/05/2017)
4 - 10 (dịch xong ngày 28/05/2017)
4 - 11 (dịch xong ngày 29/05/2017)
4 - 12 (dịch xong ngày 30/05/2017)

5. DHOTAKASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH DHOTAKA
5 - 1 (dịch xong ngày 31/05/2017)
5 - 2 (dịch xong ngày 31/05/2017)
5 - 3 (dịch xong ngày 01/06/2017)
5 - 4 (dịch xong ngày 02/06/2017)
5 - 5 (dịch xong ngày 03/06/2017)
5 - 6 (dịch xong ngày 04/06/2017)
5 - 7 (dịch xong ngày 05/06/2017)
5 - 8 (dịch xong ngày 06/06/2017)

6. UPASĪVASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH UPASĪVA
6 - 1 (dịch xong ngày 07/06/2017)
6 - 2 (dịch xong ngày 08/06/2017)
6 - 3 (dịch xong ngày 09/06/2017)
6 - 4 (dịch xong ngày 10/06/2017)
6 - 5 (dịch xong ngày 15/06/2017)
6 - 6 (dịch xong ngày 16/06/2017)
6 - 7 (dịch xong ngày 17/06/2017)
6 - 8 (dịch xong ngày 17/06/2017)

7. NANDASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH NANDA
7 - 1 (dịch xong ngày 18/06/2017)
7 - 2 (dịch xong ngày 19/06/2017)
7 - 3 (dịch xong ngày 20/06/2017)
7 - 4 (dịch xong ngày 20/06/2017)
7 - 5 - 6 (dịch xong ngày 20/06/2017)

7 - 7 (dịch xong ngày 21/06/2017)
7 - 8 (dịch xong ngày 22/06/2017)

8. HEMAKASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH HEMAKA
8 - 1 (dịch xong ngày 23/06/2017)
8 - 2 (dịch xong ngày 24/06/2017)
8 - 3 (dịch xong ngày 24/06/2017)
8 - 4 (dịch xong ngày 25/06/2017)

9. TODEYYASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH TODEYYA
9 - 1 (dịch xong ngày 26/06/2017)
9 - 2 (dịch xong ngày 26/06/2017)
9 - 3 (dịch xong ngày 27/06/2017)
9 - 4 (dịch xong ngày 27/06/2017)

10. KAPPASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH KAPPA
10 - 1 (dịch xong ngày 28/06/2017)
10 - 2 (dịch xong ngày 29/06/2017)
10 - 3 (dịch xong ngày 30/06/2017)
10 - 4 (dịch xong ngày 30/06/2017)

11. JATUKAṆṆĪSUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH JATUKAṆṆĪ
11 - 1 (dịch xong ngày 01/07/2017)
11 - 2 (dịch xong ngày 02/07/2017)
11 - 3 (dịch xong ngày 03/07/2017)
11 - 4 (dịch xong ngày 04/07/2017)
11 - 5 (dịch xong ngày 04/07/2017)

12. BHADRĀVUDHASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH BHADRĀVUDHA
12 - 1 (dịch xong ngày 05/07/2017)
12 - 2 (dịch xong ngày 06/07/2017)
12 - 3 (dịch xong ngày 07/07/2017)
12 - 4 (dịch xong ngày 07/07/2017)

13. UDAYASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH UDAYA
13 - 1 (dịch xong ngày 08/07/2017)
13 - 2 (dịch xong ngày 09/07/2017)
13 - 3 (dịch xong ngày 10/07/2017)
13 - 4 (dịch xong ngày 11/07/2017)
13 - 5 (dịch xong ngày 11/07/2017)
13 - 6 (dịch xong ngày 11/07/2017)
13 - 7 (dịch xong ngày 11/07/2017)

14. POSĀLASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH POSĀLA
14 - 1 (dịch xong ngày 13/07/2017)
14 - 2 (dịch xong ngày 14/07/2017)
14 - 3 (dịch xong ngày 15/07/2017)
14 - 4 (dịch xong ngày 16/07/2017)

15. MOGHARĀJASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH MOGHARĀJA
15 - 1 (dịch xong ngày 18/07/2017)
15 - 2 (dịch xong ngày 19/07/2017)
15 - 3 (dịch xong ngày 19/07/2017)
15 - 4 (dịch xong ngày 23/07/2017)

16. PIṄGIYASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH PIṄGIYA
16 - 1 (dịch xong ngày 24/07/2017)
16 - 2 (dịch xong ngày 25/07/2017)
16 - 3 (dịch xong ngày 25/07/2017)
16 - 4 (dịch xong ngày 26/07/2017)

17. PĀRĀYANĀNUGĪTINIDDESO - DIỄN GIẢI PHẦN
TƯỜNG THUẬT KINH ĐƯỜNG ĐI ĐẾN BỜ KIA
17- 00 (dịch xong ngày 28/07/2017)

17 - 01 - 02 - 03 (dịch xong ngày 29/07/2017)
17 - 04 (dịch xong ngày 30/07/2017)
17 - 05 (dịch xong ngày 31/07/2017)
17 - 06 (dịch xong ngày 01/08/2017)
17 - 07 (dịch xong ngày 02/08/2017)
17 - 08 (dịch xong ngày 03/08/2017)
17 - 09 (dịch xong ngày 04/08/2017)
17 - 10 (dịch xong ngày 05/08/2017)
17 - 11 (dịch xong ngày 06/08/2017)
17 - 12 (dịch xong ngày 07/08/2017)
17 - 13 (dịch xong ngày 08/08/2017)
17 - 14 (dịch xong ngày 09/08/2017)
17 - 15 (dịch xong ngày 09/08/2017)
17 - 16 (dịch xong ngày 10/08/2017)
17 - 17 (dịch xong ngày 10/08/2017)
17 - 18 (dịch xong ngày 10/08/2017)
17 - 19 (dịch xong ngày 11/08/2017)
17 - 20 (dịch xong ngày 12/08/2017)
17 - 21
17 - 22
17 - 23
17 - 24
17 - 25
17 - 26

18. KHAGGAVISĀṆASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH

PAṬHAMO VAGGO
18 - 01
18 - 02
18 - 03
18 - 04
18 - 05
18 - 06
18 - 07
18 - 08
18 - 09
18 - 10

DUTIYO VAGGO
18 - 01
18 - 02
18 - 03
18 - 04
18 - 05
18 - 06
18 - 07
18 - 08
18 - 09
18 - 10

TATIYO VAGGO
18 - 01
18 - 02
18 - 03
18 - 04
18 - 05
18 - 06
18 - 07
18 - 08
18 - 09
18 - 10

CATUTTHO VAGGO
18 - 01
18 - 02
18 - 03
18 - 04
18 - 05
18 - 06
18 - 07
18 - 08
18 - 09
18 - 10
18 - 11


Cullaniddesapāḷi niṭṭhitā.

 

--ooOoo--


 

* Sn = Suttanipātapāḷi - Kinh Tập, thuộc Tiểu Bộ, Tạng Kinh

* © : complete, được đăng tải đầy đủ luôn cả phẩn giải nghĩa.


 

 
   
 

<Đầu Trang>