Trang Chnh

TTPV 36: Cullaniddesapāḷi - Tiểu Diễn Giải

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT

KHUDDAKANIKĀYA - TIỂU BỘ

CULLANIDDESAPĀḶI - TIỂU DIỄN GIẢI

* TTPV tập 36 *

(Đọc với font VU- Times v Acrobat Reader)

Cập Nhật: Monday, September 04, 2017

 

18. KHAGGAVISĀṆASUTTANIDDESO - DIỄN GIẢI KINH SỪNG T NGƯU

 

 

DUTIYO VAGGO - PHẨM THỨ NH

 

 

Nguồn: Tam Tạng Pāli - Sinhala thuộc Buddha Jayanti Tripitaka Series (BJTS)

 

 

Lời tiếng Việt: Tỳ khưu Indacanda

 

Trang 534:

 

Trang 535:

 

 

▪ 18 - 02 - 01

 

 

▪ 18 - 02 - 01

(III) Kinh Con T Ngưu Một Sừng (Sn 6):

Sace labhetha nipakaṃ sahāyaṃ
saddhiṃ caraṃ sādhuvihāri dhīraṃ,
abhibhuyya sabbāni parissayāni
careyya tenattamano satīmā.
 

 

Nếu c thể đạt được người bạn chn chắn,
người đồng hnh sng tr, c sự an tr tốt đẹp,
sau khi đ khắc phục mọi hiểm họa,
nn du hnh với vị ấy, c sự hi lng, c niệm.

 

45. Nếu tm được bạn lnh,
Thận trọng v sng suốt,
Bạn đồng hnh chung sống,
Bạn thiện tr Hiền tr.
Cng nhau đồng nhiếp phục,
Tất cả mọi hiểm nạn,
Hy sống với bạn ấy,
Hoan hỷ, giữ chnh niệm.

(Kinh Tập, chương I)

Sace labhetha nipakaṃ sahāyan ti sace nipakaṃ paṇḍitaṃ paavantaṃ buddhimantaṃ āṇiṃ vibhāviṃ medhāviṃ sahāyaṃ labheyya, paṭilabheyya adhigaccheyya vindeyyā ti - sace labhetha nipakaṃ sahāyaṃ.

 
 

Saddhiṃ caraṃ sādhuvihāri dhīran ti - Saddhiṃ caran ti ekato caraṃ. Sādhuvihārin ti paṭhamenapi jhānena sādhuvihāriṃ, dutiyenapi jhānena tatiyenapi jhānena catutthenapi jhānena sādhuvihāriṃ, mettāyapi cetovimuttiyā sādhuvihāriṃ, karuṇāyapi muditāyapi upekkhāyapi cetovimuttiyā sādhuvihāriṃ, ākāsānacāyatanasamāpattiyāpi sādhuvihāriṃ, viāṇacāyatanasamāpattiyāpi pe ākicaāyatanasamāpattiyāpi pe nevasaānāsaāyatanasamāpattiyāpi sādhuvihāriṃ, nirodhasamāpattiyāpi sādhuvihāriṃ, phalasamāpattiyāpi sadhuvihāriṃ. Dhīran ti dhīraṃ paṇḍitaṃ paavantaṃ buddhimantaṃ āṇiṃ vibhāviṃ medhāvin ti - saddhiṃ caraṃ sādhuvihāri dhīraṃ.

 
 

Abhibhuyya sabbāni parissayānī ti - Parissayā ti dve parissayā pākaṭaparissayā ca paṭicchannaparissayā ca pe ime vuccanti pākaṭaparissayā. pe ime vuccanti paṭicchannaparissayā pe evampi tatrāsayāti parissayā. Abhibhuyya sabbāni parissayānī ti sabbe parissaye abhibhuyya abhibhavitvā ajjhotharitvā pariyādiyitvā madditvā ti - abhibhuyya sabbāni parissayāni.

 
 

Careyya tenattamano satīmā ti so paccekasambuddho tena nipakkena paṇḍitena paavantena buddhimantena āṇinā vibhāvinā medhāvinā sahāyena saddhiṃ attamano tuṭṭhamano haṭṭhamano pahaṭṭhamano udaggamano muditamano careyya vihareyya irīyeyya vatteyya pāleyya yapeyya yāpeyyā ti - careyya tenattamano. Satīmā ti so paccekasambuddho satimā hoti paramena satinepakkena samannāgato cirakatampi cirabhāsitampi saritā anussaritā ti - careyya tenattamano satīmā.

 
 

Tenāha so paccekasambuddho:

Sace labhetha nipakaṃ sahāyaṃ
saddhiṃ caraṃ sādhuvihāri dhīraṃ
abhibhuyya sabbāni parissayāni
careyya tenattamano satīmā
ti.
 

V thế, vị Phật Độc Gic ấy đ ni rằng:

 

Nếu c thể đạt được người bạn chn chắn,

người đồng hnh sng tr, c sự an tr tốt đẹp,

sau khi đ khắc phục mọi hiểm họa,

nn du hnh với vị ấy, c sự hi lng, c niệm.

 

Trang 536:

Trang 537:

 

 

▪ 18 - 02 - 02 

 

 

▪ 18 - 02 - 02 

 

No ce labhetha nipakaṃ sahāyaṃ
saddhiṃ caraṃ sādhuvihāri dhīraṃ,
rājāva raṭṭhaṃ vijitaṃ pahāya
eko care khaggavisāṇakappo.

 

Nếu khng thể đạt được người bạn chn chắn,

người đồng hnh sng tr, c sự an tr tốt đẹp,

tương tự như vị vua dứt bỏ lnh địa đ xm chiếm được,

nn sống một mnh tựa như sừng của loi t ngưu (chỉ c một).

 

46. Nếu khng được bạn lnh,
Thận trọng v sng suốt,
Bạn đồng hnh chung sống,
Bạn thiện tr Hiền tr.
Hy như vua từ bỏ,
ất nước bị bại vong,
Hy sống ring một mnh
Như t ngưu một sừng.

(Kinh Tập, chương I)

No ce labhetha nipakaṃ sahāyan ti no ce nipakaṃ paṇḍitaṃ paavantaṃ buddhimantaṃ āṇiṃ vibhāviṃ medhāviṃ sahāyaṃ labheyya paṭilabheyya adhigaccheyya vindeyyā ti - no ce labhetha nipakaṃ sahāyaṃ.

 
 

Saddhiṃ caraṃ sādhuvihāri dhīran ti - Saddhiṃ caran ti ekato caraṃ. Sādhuvihārin ti paṭhamenapi jhānena sādhuvihāriṃ pe nirodhasamāpattiyāpi sādhuvihāriṃ, phalasamāpattiyāpi sadhuvihāriṃ. Dhīran ti dhīraṁ paṇḍitaṃ paavantaṃ buddhimantaṃ āṇiṃ vibhāviṃ medhāvin ti - saddhiṃ caraṃ sādhuvihāri dhīraṃ.

 

 

Rājāva raṭṭhaṃ vijitaṃ pahāyā ti yathā rājā khattiyo muddhābhisitto vijitasaṅgāmo nihatapaccāmitto laddhādhippāyo paripuṇṇakosakoṭṭhāgāro raṭṭhaṃ ca janapadaṃ ca kosaṃ ca koṭṭhāgāraṃ ca pahūta hiraasuvaṇṇaṃ nagaraṃ ca pariccajitvā kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajitvā akicanabhāvaṃ upagantvā eko carati viharati irīyati vatteti pāleti yapeti yāpeti. Evaṃ paccekasambuddhopi sabbaṃ gharāvāsapaḷibodhaṃ chinditvā puttadārapaḷibodhaṃ chinditvā ātipaḷibodhaṃ chinditvā mittāmaccapaḷibodhaṃ chinditvā kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajitvā akicanabhāvaṃ upagantvā eko carati viharati irīyati vatteti pāleti yapeti yāpetī ti - rājāva raṭṭhaṃ vijitaṃ pahāya, eko care khaggavisāṇakappo.

 

 

Tenāha so paccekasambuddho:

No ce labhetha nipakaṃ sahāyaṃ
saddhiṃ caraṃ sādhuvihāri dhīraṃ,
rājāva raṭṭhaṃ vijitaṃ pahāya
eko care khaggavisāṇakappo
ti.
 

V thế, vị Phật Độc Gic ấy đ ni rằng:

 

Nếu khng thể đạt được người bạn chn chắn,

người đồng hnh sng tr, c sự an tr tốt đẹp,

tương tự như vị vua dứt bỏ lnh địa đ xm chiếm được,

nn sống một mnh tựa như sừng của loi t ngưu (chỉ c một).

 

Trang 538:

Trang 539:

 

 

▪ 18 - 02 - 03 

 

 

▪ 18 - 02 - 03 

 

Addhā pasaṃsāma sahāyasampadaṃ
seṭṭhā samā sevitabbā sahāyā
ete aladdhā anavajjabhojī
eko care khaggavisāṇakappo.

 

Đương nhin, chng ta ca ngợi sự thnh tựu về bạn hữu. Những bạn hữu vượt trội (hoặc) tương đương l nn giao thiệp. Khng đạt được những vị ny, (nn) l người thọ dụng khng bị ch trch, nn sống một mnh tựa như sừng của loi t ngưu (chỉ c một).

 

47. Thật chng ta tn thn,
Cc bằng hữu chu ton,
Bậc hơn ta, bằng ta,
Nn sống gần thn cận.
Nếu khng gặp bạn ny.
Những bậc khng lầm lỗi,
Hy sống ring một mnh
Như t ngưu một sừng.

(Kinh Tập, chương I)

Addhā pasaṃsāma sahāyasampadan ti - Addhā ti ekaṃsavacanaṃ nissaṃsayavacanaṃ nikkaṅkhavacanaṃ advejjhavacanaṃ adveḷhakavacanaṃ niyogavacanaṃ apaṇṇakavacanaṃ aviruddhavacanaṃ avatthāpanavacanametaṃ addhā ti. Sahāyasampadan ti sahāyasampadā vuccati yo so sahāyo asekkhena sīlakkhandhena samannāgato hoti, asekkhena samādhikkhandhena asekkhena paākkhandhena asekkhena vimuttikkhandhena asekkhena vimuttiāṇadassanakkhandhena samannāgato hoti. Addhā pasaṃsāma sahāyasampadan ti sahāyasampadaṃ pasaṃsāma thomema kittema vaṇṇemā ti - addhā pasaṃsāma sahāyasampadaṃ.

 
 

Seṭṭhā samā sevitabbā sahāyā ti seṭṭhā honti sahāyā sīlena samādhinā paāya vimuttiyā vimuttiāṇadassanena, samā sadisā honti sahāyā sīlena samādhinā paāya vimuttiyā vimuttiāṇadassanena. Seṭṭhā vā sahāyā sadisā vā sahāyā sevitabbā bhajitabbā payirupāsitabbā paripucchitabbā paripahitabbā ti - seṭṭhā samā sevitabbā sahāyā.

 

 

Ete aladdhā anavajjabhojī ti atthi puggalo sāvajjabhojī, atthi puggalo anavajjabhojī.

 

 

Katamo ca puggalo sāvajjabhojī? Idhekacco puggalo kuhanāya lapanāya nemittikatāya nippesikatāya lābhena lābhaṃ nijigiṃsanatāya dārudānena veḷudānena pattadānena pupphadānena phaladānena sinānadānena cuṇṇadānena mattikādānena dantakaṭṭhadānena mukhodakadānena cāṭukamyatāya muggasupyatāya pāribhaṭṭhatāya piṭṭhimaṃsikatāya vatthuvijjāya tiracchānavijjāya aṅgavijjāya nakkhattavijjāya dūtagamanena pahinagamanena jaṅghapesaniyena vejjakammena piṇḍapatipiṇḍakena dānānuppadānena adhammena visamena laddhā labhitvā adhigantvā vinditvā paṭilabhitvā jīvikaṃ kappeti. Ayaṃ vuccati puggalo sāvajjabhojī.
 

 

Trang 540:

 

Trang 541:

 

Katamo ca puggalo anavajjabhojī? Idhekacco puggalo na kuhanāya na lapanāya na nemittikatāya na nippesikatāya na lābhena lābhaṃ nijigiṃsanatāya na dārudānena na veḷudānena na pattadānena na pupphadānena na phaladānena na sinānadānena na cuṇṇadānena na mattikādānena na dantakaṭṭhadānena na mukhodakadānena na cāṭukamyatāya na muggasupyatāya na pāribhaṭṭhatāya na piṭṭhimaṃsikatāya na vatthuvijjāya na tiracchānavijjāya na aṅgavijjāya na nakkhattavijjāya na dūtagamanena na pahinagamanena na jaṅghapesaniyena na vejjakammena na piṇḍapatipiṇḍakena na dānānuppadānena dhammena samena, laddhā labhitvā adhigantvā vinditvā paṭilabhitvā jīvikaṃ kappeti. Ayaṃ vuccati puggalo anavajjabhojī.  

 

Ete aladdhā anavajjabhojī ti ete anavajjabhojī aladdhā alabhitvā anadhigantvā avinditvā appaṭilabhitvā ti - ete aladdhā anavajjabhojī, eko care khaggavisāṇakappo.

 

 

Tenāha so paccekasambuddho:

Addhā pasaṃsāma sahāyasampadaṃ
seṭṭhā samā sevitabbā sahāyā,
ete aladdhā anavajjabhojī
eko care khaggavisāṇakappo
ti.
 

V thế, vị Phật Độc Gic ấy đ ni rằng:

 

Đương nhin, chng ta ca ngợi sự thnh tựu về bạn hữu. Những bạn hữu vượt trội (hoặc) tương đương l nn giao thiệp. Khng đạt được những vị ny, (nn) l người thọ dụng khng bị ch trch, nn sống một mnh tựa như sừng của loi t ngưu (chỉ c một).

 

 

▪ 18 - 02 - 04

 

 

▪ 18 - 02 - 04

 

Disvā suvaṇṇassa pabhassarāni
kammāraputtena suniṭṭhitāni,
saṃghaṭṭayantāni duve bhujasmiṃ
eko care khaggavisāṇakappo.

 

Sau khi nhn thấy những (vng) vng sng chi

kho được hon thnh bởi con trai người thợ kim hon,

hai vng ở trn cng cnh tay đang va chạm vo nhau,

nn sống một mnh tựa như sừng của loi t ngưu (chỉ c một).

 

48. Thấy đồ trang sức vng,
Lấp lnh v sng chi,
ược con người thợ vng,
Kho lm, kho tay lm,
Hai chng chạm vo nhau,
Trn hai tay đeo chng,
Hy sống ring một mnh
Như t ngưu một sừng.

(Kinh Tập, chương I)

Disvā suvaṇṇassa pabhassarānī ti - Disvā ti disvā passitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā. Suvaṇṇassā ti jātarūpassa. Pabhassarānī ti parisuddhāni pariyodātānī ti - disvā suvaṇṇassa pabhassarāni.

 

 

Kammāraputtena suniṭṭhitānī ti kammāraputto vuccati suvaṇṇakāro. Kammāraputtena suniṭṭhitānī ti kammāraputtena suniṭṭhitāni sukatāni suparikammakatānī ti - kammāraputtena suniṭṭhitāni.
 

 

Trang 542:

 

Trang 543:

 

Saṃghaṭṭayantāni duve bhujasmin ti bhujo vuccati hattho. Yathā ekasmiṃ hatthe dve nūpurāni ghaṭṭenti, evameva sattā taṇhāvasena diṭṭhivasena niraye ghaṭṭenti, tiracchānayoniyaṃ ghaṭṭenti, pettivisaye ghaṭṭenti, manussaloke ghaṭṭenti, devaloke ghaṭṭenti, gatiyā gatiṃ upapattiyā upapattiṃ paṭisandhiyā paṭisandhiṃ bhavena bhavaṃ saṃsārena saṃsāraṃ vaṭṭena vaṭṭaṃ ghaṭṭenti saṃghaṭṭenti saṃghaṭṭentā caranti viharanti irīyanti vattenti pālenti yapenti yāpentī ti - saṃghaṭṭayantāni duve bhujasmiṃ, eko care khaggavisāṇakappo. 

 

Tenāha so paccekasambuddho:

Disvā suvaṇṇassa pabhassarāni
kammāraputtena suniṭṭhitāni,
saṃghaṭṭayantāni duve bhujasmiṃ
eko care khaggavisāṇakappo
ti.
 

V thế, vị Phật Độc Gic ấy đ ni rằng:

 

Sau khi nhn thấy những (vng) vng sng chi

kho được hon thnh bởi con trai người thợ kim hon,

hai vng ở trn cng cnh tay đang va chạm vo nhau,

nn sống một mnh tựa như sừng của loi t ngưu (chỉ c một).

 

 

▪ 18 - 02 - 05

 

 

▪ 18 - 02 - 05

 

Evaṃ dutiyena sahā mamassa
vācābhilāpo abhisajjanā vā,
etaṃ bhayaṃ āyatiṃ pekkhamāno
eko care khaggavisāṇakappo.

 

Tương tự như thế, cng với bạn lữ, c thể xảy đến cho ta

sự chuyện vn bằng lời ni, hoặc sự quyến luyến su đậm.

Trong khi xt thấy nỗi sợ hi ny trong tương lai,

nn sống một mnh tựa như sừng của loi t ngưu (chỉ c một).

 

49. Như vậy nếu ta cng
Với một người thứ hai,
Tranh luận ci v nhau,
Sn hận, gy hấn nhau,
Nhn thấy trong tương lai,
Sợ hi hiểm nguy ny,
Hy sống ring một mnh
Như t ngưu một sừng.

(Kinh Tập, chương I)

Evaṃ dutiyena sahā mamassā ti taṇhādutiyo vā hoti, puggaladutiyo vā. Kathaṃ taṇhādutiyo hoti? Taṇhā ti rūpataṇhā pe dhammataṇhā, yassesā taṇhā appahīnā so vuccati taṇhādutiyo.

 

 

Taṇhādutiyo puriso dīghamaddhāna saṃsaraṃ,
itthabhāvaathābhāvaṃ saṃsāraṃ nātivattatī
ti.

Evaṃ taṇhādutiyo vā hoti.

 

C tham i l bạn lữ, trong khi lun chuyển một thời gian di đến sự hiện hữu ny v sự hiện hữu khc, con người khng vượt qua được lun hồi.

 

C tham i l bạn lữ nghĩa l như vậy.

 

Kathaṃ puggaladutiyo hoti? Idhekacco na ahetu na kāraṇahetu uddhato avūpasantacitto ekassa vā dutiyo hoti, dvinnaṃ vā tatiyo hoti, tiṇṇaṃ vā catuttho hoti. Tattha bahuṃ samphappalāpaṃ palapati seyyathīdaṃ rājakathaṃ corakathaṃ mahāmattakathaṃ senākathaṃ bhayakathaṃ yuddhakathaṃ annakathaṃ pānakathaṃ vatthakathaṃ yānakathaṃ sayanakathaṃ mālākathaṃ gandhakathaṃ ātikathaṃ gāmakathaṃ nigamakathaṃ nagarakathaṃ janapadakathaṃ itthīkathaṃ
 

 

Trang 544:

Trang 545:

 

purisakathaṃ sūrakathaṃ visikhākathaṃ kumbhaṭṭhānakathaṃ pubbapetakathaṃ nānattakathaṃ lokakkhāyikaṃ samuddakkhāyikaṃ itibhavābhavakathaṃ katheti. Evaṃ puggaladutiyo hotī ti - evaṃ dutiyena sahā mamassa.

 
 

Vācābhilāpo abhisajjanā vā ti vācābhilāpo vuccati battiṃsa tiracchānakathā, seyyathīdaṃ rājakathaṃ pe itibhavābhavakathaṃ. Abhisajjanā vā ti dve sajjanā: taṇhāsajjanā ca diṭṭhisajjanā ca pe ayaṃ taṇhāsajjanā pe ayaṃ diṭṭhisajjanā ti - vācābhilāpo abhisajjanā vā.

 
 

Etaṃ bhayaṃ āyatiṃ pekkhamāno ti - Bhayan ti jātibhayaṃ jarābhayaṃ vyādhibhayaṃ maraṇabhayaṃ rājabhayaṃ corabhayaṃ aggibhayaṃ udakabhayaṃ attānuvādabhayaṃ parānuvādabhayaṃ daṇḍabhayaṃ duggatibhayaṃ ūmibhayaṃ kumbhīlabhayaṃ āvaṭṭabhayaṃ susukābhayaṃ ājīvakabhayaṃ asilokabhayaṃ parisasārajjabhayaṃ madanabhayaṃ bhayānakaṃ chambhitattaṃ lomahaṃso cetaso ubbego utrāso. Etaṃ bhayaṃ āyatiṃ pekkhamāno ti etaṃ bhayaṃ āyatiṃ pekkhamāno dakkhamāno olokayamāno nijjhāyamāno upaparikkhamāno ti - etaṃ bhayaṃ āyatiṃ pekkhamāno, eko care khaggavisāṇakappo.

 
 

Tenāha so paccekasambuddho:

Evaṃ dutiyena sahā mamassa
vācābhilāpo abhisajjanā vā,
etaṃ bhayaṃ āyatiṃ pekkhamāno
eko care khaggavisāṇakappo
ti.
 

V thế, vị Phật Độc Gic ấy đ ni rằng:

 

Tương tự như thế, cng với bạn lữ, c thể xảy đến cho ta

sự chuyện vn bằng lời ni, hoặc sự quyến luyến su đậm.

Trong khi xt thấy nỗi sợ hi ny trong tương lai,

nn sống một mnh tựa như sừng của loi t ngưu (chỉ c một).

 

 

▪ 18 - 02 - 06 

 

 

▪ 18 - 02 - 06 

 

Kāmā hi citrā madhurā manoramā
virūparūpena mathenti cittaṃ,
ādīnavaṃ kāmaguṇesu disvā
eko care khaggavisāṇakappo.

 

Bởi v cc dục l đa dạng, ngọt ngo, lm thch ,

chng khuấy động tm bằng nhiều hnh thức khc nhau.

Sau khi nhn thấy điều bất lợi ở cc loại dục,

nn sống một mnh tựa như sừng của loi t ngưu (chỉ c một).

 

50. Cc dục thật mỹ miều,
Ngọt thơm v đẹp ,
Dưới hnh sắc, phi sắc,
Lm m loạn tm tư,
Thấy sự nguy hiểm ny,
Trong cc dục trưởng dưỡng,
Hy sống ring một mnh
Như t ngưu một sừng.

(Kinh Tập, chương I)

Kāmā hi citrā madhurā manoramā ti - Kāmā ti uddānato dve kāmā: vatthukāmā ca kilesakāmā ca pe ime vuccanti vatthukāmā pe ime vuccanti kilesakāmā. Citrā ti nānāvaṇṇā rūpā nānāvaṇṇā saddā nānā vaṇṇā gandhā nānāvaṇṇā rasā nānāvaṇṇā phoṭṭhabbā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmupasaṃhitā rajanīyā.
 

 

Trang 546:

 

Trang 547:

 

Madhurā ti vuttaṃ hetaṃ bhagavatā: Pacime bhikkhave kāmaguṇā. Katame paca? Cakkhuvieyyā rūpā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmupasaṃhitā rajanīyā, sotavieyyā saddā pe ghānavieyyā gandhā pe jivhāvieyyā rasā pe kāyavieyyā phoṭṭhabbā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmupasaṃhitā rajanīyā. Ime kho bhikkhave pacakāmaguṇā. Yaṃ kho bhikkhave ime pacakāmaguṇe paṭicca uppajjati sukhaṃ somanassaṃ, idaṃ vuccati kāmasukhaṃ mīlhasukhaṃ puthujjanasukhaṃ anariyasukhaṃ na sevitabbaṃ na bhāvetabbaṃ na bahulīkātabbaṃ, bhāyitabbaṃ etassa sukhassā ti vadāmī ti - kāmā hi citrā madhurā. Manoramā ti - Mano ti yaṃ cittaṃ pe tajjā manoviāṇadhātu. Mano ramenti thomenti tosenti pahāsentī ti - kāmā hi citrā madhurā manoramā.

 
 

Virūparūpena mathenti cittan ti nānāvaṇṇehi rūpehi pe nānāvaṇṇehi phoṭṭhabbehi cittaṃ mathenti tosenti pahāsentī ti - virūparūpena mathenti cittaṃ.

 
 

Ādīnavaṃ kāmaguṇesu disvā ti vuttaṃ hetaṃ bhagavatā: Ko ca bhikkhave kāmānaṃ ādīnavo? Idha bhikkhave, kulaputto yena sippaṭṭhānena jīvikaṃ kappeti: yadi muddāya yadi gaṇanāya yadi saṅkhānena yadi kasiyā yadi vaṇijjāya yadi gorakkhena yadi issatthena yadi rājaporisena yadi sippaatarena sītassa purakkhato uṇhassa purakkhato ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassehi rissamāno khuppipāsāya mīyamāno; ayaṃ bhikkhave kāmānaṃ ādīnavo sandiṭṭhiko dukkhakkhandho kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.

 
 

Tassa ce bhikkhave, kulaputtassa evaṃ uṭṭhahato ghaṭato vāyamato te bhogā nābhinipphajjanti, [so ] socati kilamati paridevati urattāḷiṃ kandati sammohaṃ āpajjati moghaṃ vata me uṭṭhānaṃ aphalo vata me vāyāmo ti. Ayampi bhikkhave, kāmānaṃ ādīnavo sandiṭṭhiko dukkhakkhandho kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.
 

 

Trang 548:

 

Trang 549:

 

Tassa ce bhikkhave, kulaputtassa evaṃ uṭṭhahato ghaṭato vāyamato te bhogā abhinipphajjanti, so tesaṃ bhogānaṃ ārakkhādhikaraṇaṃ dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti kinti me bhoge neva rājāno hareyyuṃ, na corā hareyyuṃ, na aggi ḍaheyya, na udakaṃ vaheyya, na appiyā dāyādā hareyyun ti. Tassa evaṃ ārakkhayato gopayato te bhoge rājāno vā haranti corā vā haranti aggi vā ḍahati udakaṃ vā vahati appiyā vā dāyādā haranti. So socati pe sammohaṃ āpajjati yampi me ahosi tampi no natthī ti. Ayampi bhikkhave kāmānaṃ ādīnavo sandiṭṭhiko dukkhakkhandho kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.

 
 

Puna ca paraṃ bhikkhave kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu rājānopi rājūhi vivadanti, khattiyāpi khattiyehi vivadanti, brāhmaṇāpi brāhmaṇehi vivadanti, gahapatīpi gahapatīhi vivadanti, mātāpi puttena vivadati, puttopi mātarā vivadati, pitāpi puttena vivadati, puttopi pitarā vivadati, bhātāpi bhaginiyā vivadati, bhaginīpi bhātarā vivadati, sahāyopi sahāyena vivadati. Te tattha kalahaviggahavivādāpannā aamaaṃ pāṇīhipi upakkamanti, leḍḍūhipi upakkamanti, daṇḍehipi upakkamanti, satthehipi upakkamanti. Te tattha maraṇampi nigacchanti maraṇamattampi dukkhaṃ. Ayampi bhikkhave kāmānaṃ ādīnavo sandiṭṭhiko dukkhakkhandho kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.

 
 

Puna ca paraṃ bhikkhave, kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu asicammaṃ gahetvā dhanukalāpaṃ sannayhitvā ubhato byūḷhaṃ saṅgāmaṃ pakkhandanti usūsupi khippamānāsu sattīsupi khippamānāsu asīsupi vijjotannesu. Te tattha usūhipi vijjhanti, sattīhipi vijjhanti, asināpi sīsaṃ chindanti. Te tattha maraṇampi nigacchanti, maraṇamattampi dukkhaṃ. Ayampi bhikkhave kāmānaṃ ādīnavo sandiṭṭhiko dukkhakkhandho kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.
 

 

Trang 550:

 

Trang 551:

 

Puna ca paraṃ bhikkhave, kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu asicammaṃ gahetvā dhanukalāpaṃ sannayhitvā addāvalepanā upakāriyo pakkhandanti usūsupi khippamānesu sattīsupi khippamānāsu asīsupi vijjotalannesu. Te tattha usūhipi vijjhanti sattīhipi vijjhanti pakkaṭṭhiyāpi osicanti abhivaggenapi omaddanti asināpi sīsaṃ chindanti. Te tattha maraṇampi nigacchanti maraṇamattampi dukkhaṃ. Ayampi bhikkhave kāmānaṃ ādīnavo sandiṭṭhiko dukkhakkhandho kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.

 
 

Puna ca paraṃ bhikkhave, kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu, sandhimpi chindanti nillopampi haranti ekāgārikampi karonti, paripanthepi tiṭṭhanti, paradārampi gacchanti. Tamenaṃ rājāno gahetvā vividhā kammakāraṇā kārenti kasāhipi tālenti vettehipi tālenti addhadaṇḍakehipi tālenti hatthampi chindanti pe asināpi sīsaṃ chindanti. Te tattha maraṇampi nigacchanti maraṇamattampi dukkhaṃ. Ayampi bhikkhave, kāmānaṃ ādīnavo sandiṭṭhiko dukkhakkhandho kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.

 
 

Puna ca paraṃ bhikkhave, kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu kāyena duccaritaṃ caranti, vācāya duccaritaṃ caranti, manasā duccaritaṃ caranti. Te kāyena duccaritaṃ caritvā vācāya duccaritaṃ caritvā manasā duccaritaṃ caritvā kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjanti. Ayampi bhikkhave kāmānaṃ ādīnavo samparāyiko dukkhakkhandho kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.

 
 

Ādīnavaṃ kāmaguṇesu disvā ti kāmaguṇesu ādīnavaṃ disvā, passitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā ti - ādīnavaṃ kāmaguṇesu disvā, eko care khaggavisāṇakappo.

 
 

Tenāha so paccekasambuddho:

Kāmā hi citrā madhurā manoramā
virūparūpena mathenti cittaṃ,
ādīnavaṃ kāmaguṇesu disvā
eko care khaggavisāṇakappo
ti.
 

V thế, vị Phật Độc Gic ấy đ ni rằng:

 

Bởi v cc dục l đa dạng, ngọt ngo, lm thch ,

chng khuấy động tm bằng nhiều hnh thức khc nhau.

Sau khi nhn thấy điều bất lợi ở cc loại dục,

nn sống một mnh tựa như sừng của loi t ngưu (chỉ c một).

 

Trang 552:

 

Trang 553:

 

 

▪ 18 - 02 - 07 

 

 

▪ 18 - 02 - 07 

 

Īti ca gaṇḍo ca upaddavo ca
rogo ca sallaṃ ca bhayaṃ ca metaṃ,
etaṃ bhayaṃ kāmaguṇesu disvā
eko care khaggavisāṇakappo.

 

Điều ny l tai họa, l ung nhọt, l bất hạnh, l tật bệnh, l mũi tn, v l sự nguy hiểm cho ta. Sau khi nhn thấy mối nguy hiểm ny ở cc loại dục, nn sống một mnh tựa như sừng của loi t ngưu (chỉ c một).

 

51. y l một mụn nhọt,
V cũng l tai họa,
Một tật bệnh, mũi tn,
L sợ hi cho ta,
Thấy sự nguy hiểm ny,
Trong cc dục trưởng dưỡng,
Hy sống ring một mnh
Như t ngưu một sừng.

(Kinh Tập, chương I)

Īti ca gaṇḍo ca upaddavo ca rogo ca sallaṃ ca bhayaṃ ca metan ti vuttaṃ hetaṃ bhagavatā: Bhayanti bhikkhave, kāmānametaṃ adhivacanaṃ, dukkhanti bhikkhave, kāmānametaṃ adhivacanaṃ, rogoti bhikkhave, kāmānametaṃ adhivacanaṃ, gaṇḍoti bhikkhave, kāmānametaṃ adhivacanaṃ sallanti bhikkhave, kāmānametaṃ adhivacanaṃ, saṅgoti bhikkhave, kāmānametaṃ adhivacanaṃ, paṅkoti bhikkhave, kāmānametaṃ adhivacanaṃ, gabbhoti bhikkhave, kāmānametaṃ adhivacanaṃ. Kasmā ca bhikkhave, bhayanti kāmānametaṃ adhivacanaṃ? Yasmā ca kāmarāgarattāyaṃ bhikkhave chandarāgavinibaddho diṭṭhadhammikāpi bhayā na parimuccati, samparāyikāpi bhayā na parimuccati, tasmā bhayanti kāmānametaṃ adhivacanaṃ. Kasmā ca bhikkhave, dukkhanti rogoti gaṇḍoti sallanti saṅgoti paṅkoti gabbhoti kāmānametaṃ adhivacanaṃ? Yasmā ca kāmarāgarattāyaṃ bhikkhave chandarāgavinibaddho diṭṭhadhammikāpi gabbhā na parimuccati, samparāyikāpi gabbhā na parimuccati, tasmā gabbhoti kāmānametaṃ adhivacanan ti.

 
 

1. Bhayaṃ dukkhaṃ rogo ca gaṇḍo sallaṃ ca saṅgo ca
paṅko ca gabbho ubhayaṃ
.

 

1. Sợ hi v khổ đau, v tật bệnh, v ung nhọt, v mũi tn, v sự quyến luyến, v đắm nhiễm, v bo thai, theo từng đi một,

2. Ete kāmā pavuccanti yattha satto puthujjano
otiṇṇo sātarūpena puna gabbhāya gacchati
.

 

2. cc từ ny ni về cc dục, l nơi kẻ phm phu bị dnh mắc, bị đi xuống bởi hnh thức lạc th, rồi đi đến ở bo thai lần nữa.

3. Yato ca bhikkhu ātāpī sampajaaṃ na riccati,
so imaṃ palipaṃ duggaṃ atikkamma tathāvidho
pajaṃ jātijarūpetaṃ phandamānaṃ avekkhatī
ti.

Īti ca gaṇḍo ca upaddavo ca rogo ca sallaṃ ca bhayaṃ ca metaṃ.

 

3. Cn vị tỳ khưu đ được kiềm chế, c nhiệt tm, khng bỏ b sự nhận biết r, vị như thế ấy vượt qua con đường lầy lội kh đi ny, v xem xt loi người đang run rẩy đi đến sanh v gi;

 

- điều ny l tai họa, l ung nhọt, l bất hạnh, l tật bệnh, l mũi tn, v l sự nguy hiểm cho ta l như thế.

 

Etaṃ bhayaṃ kāmaguṇesu disvā ti etaṃ bhayaṃ kāmaguṇesu disvā passitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā ti - etaṃ bhayaṃ kāmaguṇesu disvā, eko care khaggavisāṇakappo.

 

 

Tenāha so paccekasambuddho:

Īti ca gaṇḍo ca upaddavo ca
rogo ca sallaṃ ca bhayaṃ ca metaṃ,
etaṃ bhayaṃ kāmaguṇesu disvā
eko care khaggavisāṇakappo
ti.
 

V thế, vị Phật Độc Gic ấy đ ni rằng:

 

Điều ny l tai họa, l ung nhọt, l bất hạnh, l tật bệnh, l mũi tn, v l sự nguy hiểm cho ta. Sau khi nhn thấy mối nguy hiểm ny ở cc loại dục, nn sống một mnh tựa như sừng của loi t ngưu (chỉ c một).

 

Trang 554:

 

Trang 555:

 

 

▪ 18 - 02 - 08 

 

 

▪ 18 - 02 - 08 

 

Sītaṃ ca uṇhaṃ ca khudaṃ pipāsaṃ
vātātape ḍaṃsasiriṃsape ca,
sabbāni petāni abhisambhavitvā
eko care khaggavisāṇakappo.
 

Lạnh, nng, đi, v kht,

gi v sức nng, muỗi mng v loi b st,

sau khi đ khắc phục tất cả những điều ny,

nn sống một mnh tựa như sừng của loi t ngưu (chỉ c một).

 

52. Lạnh lẽo v nng bức,
i bụng v kht nước,
Gi thổi, nh mặt trời.
Muỗi lằn v rắn rết.
Tất cả xc chạm ny,
ều chịu đựng vượt qua,
Hy sống ring một mnh
Như t ngưu một sừng.

(Kinh Tập, chương I)

Sītaṃ uṇhaṃ ca khudaṃ pipāsan ti - Sītan ti dvīhi kāraṇehi sītaṃ hoti: abbhantaradhātukopavasena vā sītaṃ hoti, bahiddhā utuvasena vā sītaṃ vā hoti. Uṇhan ti dvīhi kāreṇehi uṇhaṃ hoti: abbhantaradhātukopavasena vā uṇhaṃ hoti, bahiddhā utuvasena vā uṇhaṃ hoti. Khudā vuccati chātako. Pipāsā vuccati udakapipāsā ti - sītaṃ ca uṇhaṃ ca khudaṃ pipāsaṃ.

 

 

Vātātape ḍaṃsasiriṃsape cā ti - Vātā ti puratthimā vātā pacchimā vātā uttarā vātā dakkhiṇā vātā sarajā vātā arajā vātā sītā vātā uṇhā vātā parittā vātā adhimattā vātā kāḷavātā verambavātā pakkhavātā supaṇṇavātā tālapaṇṇavātā vidhūpanavātā. Ātapo vuccati suriyasantāpo. Ḍaṃsā vuccanti piṅgalamakkhikā. Siriṃsapā vuccanti ahī ti - vātāpe ḍaṃsasiriṃsape ca.

 

 

Sabbāni petāni abhisambhavitvā ti abhibhavitvā ajjhottharitvā pariyādiyitvā madditvā ti - sabbāni petāni abhisambhavitvā, eko care khaggavisāṇakappo.

 

 

Tenāha so paccekasambuddho:

Sītaṃ ca uṇhaṃ ca khudaṃ pipāsaṃ
vātāpe ḍaṃsasiriṃsape va,
sabbāni petāni abhisambhavitvā
eko care khaggavisāṇakappo
ti.
 

V thế, vị Phật Độc Gic ấy đ ni rằng:

 

Lạnh, nng, đi, v kht,

gi v sức nng, muỗi mng v loi b st,

sau khi đ khắc phục tất cả những điều ny,

nn sống một mnh tựa như sừng của loi t ngưu (chỉ c một).

 

Trang 556:

 

Trang 557:

 

 

▪ 18 - 02 - 09 

 

 

▪ 18 - 02 - 09 

 

Nāgova yūthāni vivajjayitvā
sajātakhandho padumī uḷāro,
yathābhirantaṃ viharaṃ arae
eko care khaggavisāṇakappo.

 

Tựa như con long tượng đ la bỏ cc bầy đn,

c thn hnh đ được pht triển, c đốm hoa sen, cao thượng,

đang cư ngụ trong rừng theo như thch,

nn sống một mnh tựa như sừng của loi t ngưu (chỉ c một).

 

53. Như con voi to lớn,
Từ bỏ cả bầy đn,
Thn thể được sanh ra,
To lớn tợ hoa sen,
Ty theo sự thch th,
Sống tại chỗ rừng ni,
Hy sống ring một mnh
Như t ngưu một sừng.

(Kinh Tập, chương I)

Nāgova yūthāni vivajjayitvā ti nāgo vuccati hatthināgo, paccekasambuddhopi nāgo. Kiṃkāraṇā paccekasambuddho nāgo? Āguṃ na karotīti nāgo, na gacchatīti nāgo, na āgacchatīti nāgo. Kathaṃ so paccekasambuddho āguṃ na karotīti nāgo? Āgu vuccati pāpakā akusalā dhammā saṃkilesikā ponobhavikā sadarā dukkhavipākā āyatiṃ jātijarāmaraṇīyā.

 
 

Āguṃ na karoti kici loke (sabhiyāti bhagavā)
sabbasaṃyoge visajja bandhanāni,
sabbattha na sajjati vimutto
nāgo tādī pavuccate tathattā
.

Evaṃ so paccekasambuddho āguṃ na karotīti nāgo.

 

(Đức Thế Tn ni: Ny Sabhiya,) vị khng lm bất cứ điều tội lỗi no ở thế gian, sau khi tho gở tất cả cc sự rng buộc (v) cc sự tri buộc, khng bm vu vo bất cứ nơi đu, đ được giải thot, vị tự tại, c bản thể như thế, được gọi l bậc Long Tượng.

Kathaṃ so paccekasambuddho na gacchatīti nāgo? So paccekasambuddho na chandāgatiṃ gacchati, na dosāgatiṃ gacchati, na mohāgatiṃ gacchati, na bhayāgatiṃ gacchati, na rāgavasena gacchati, na dosavasena gacchati, na mohavasena gacchati, na mānavasena gacchati, na diṭṭhivasena gacchati, na uddhaccavasena gacchati, na vicikicchāvasena gacchati, na anusayavasena gacchati na vaggehi dhammehi yāyati nīyati vuyhati saṃharīyati. Evaṃ so paccekasambuddho na gacchatīti nāgo.

 

 

Kathaṃ so paccekasambuddho na āgacchatīti nāgo? Sotāpattimaggena ye kilesā pahīnā, te kilese na puneti, na pacceti, na paccāgacchati, sakadāgāmimaggena pe anāgāmimaggena pe arahattamaggena ye kilesā pahīnā, te kilese na puneti, na pacceti, na paccāgacchati, evaṃ so paccekasambuddho na āgacchatīti nāgo.
 

 

Trang 558:

 

Trang 559:

 

Nāgova yūthāni vivajjayitvā ti yathā so hatthināgo yūthāni vivajjayitvā parivajjetvā abhinivajjetvā eko arae vanamajjhogāhetvā carati viharati irīyati vatteti pāleti yapeti yāpeti, paccekasambuddhopi gaṇaṃ vivajjetvā parivajjetvā abhinivajjetvā eko arae vanapatthāni pantāni senāsanāni paṭisevati, appasaddāni appanigghosāni vijanavātāni manussarāhaseyyakāni paṭisallānasāruppāni. So eko gacchati, eko tiṭṭhati, eko nisīdati, eko seyyaṃ kappeti, eko gāmaṃ piṇḍāya pavisati, eko paṭikkamati, eko raho nisīdati, eko caṅkamaṃ adhiṭṭhāti, eko carati viharati irīyati vatteti pāleti yapeti yāpetī ti - nāgova yūthāni parivajjayitvā.

 
 

Sajātakhandho padumī uḷāro ti yathā so hatthināgo sajātakhandho sattaratano vā hoti aṭṭharatano vā, paccekasambuddhopi sajātakhandho asekkhena sīlakkhandhena asekkhena samādhikkhandhena asekkhena paākkhandhena asekkhena vimuttikkhandhena asekkhena vimuttiāṇadassanakkhandhena. Yathā so hatthināgo padumī paccekasambuddhopi sattahi bojjhaṅgapupphehi padumī satisambojjhaṅgapupphena dhammavicayasambojjhaṅgapupphena viriyasambojjhaṅgapupphena pītisambojjhaṅgapupphena passaddhisambojjhaṅgapupphena samādhisambojjhaṅgapupphena upekkhāsambojjhaṅgapupphena. Yathā so hatthināgo uḷāro thāmena balena javena sūrena paccekasambuddhopi uḷāro sīlena samādhinā paāya vimuttiyā vimuttiāṇadassanenā ti - sajātakhandho padumī uḷāro.

 
 

Yathābhirantaṃ viharaṃ arae ti yathā so hatthināgo yathābhirantaṃ arae viharati, paccekasambuddhopi yathābhirantaṃ arae viharati, paṭhamenapi jhānena yathābhirantaṃ arae viharati, dutiyenapi jhānena tatiyenapi jhānena catutthenapi jhānena yathābhirantaṃ arae viharati, mettāyapi cetovimuttiyā yathābhirantaṃ arae viharati, karuṇāyapi cetovimuttiyā muditāyapi cetovimuttiyā upekkhāyapi cetovimuttiyā yathābhirantaṃ arae viharati, ākāsānacāyatanasamāpattiyāpi yathābhirantaṃ arae viharati, viāṇacāyatanasamāpattiyāpi ākicaāyatanasamāpattiyāpi nevasaānāsaāyatanasamāpattiyāpi nirodhasamāpattiyāpi phalasamāpattiyāpi yathābhirantaṃ arae viharatī ti - yathābhirantaṃ viharaṃ arae, eko care khaggavisāṇakappo.
 

 

Trang 560:

 

Trang 561:

 

Tenāha so paccekasambuddho:

Nāgova yūthāni vivajjayitvā
sajātakhandho padumī uḷāro,
yathābhirantaṃ viharaṃ arae
eko care khaggavisāṇakappo
ti.
 

V thế, vị Phật Độc Gic ấy đ ni rằng:

 

Tựa như con long tượng đ la bỏ cc bầy đn,

c thn hnh đ được pht triển, c đốm hoa sen, cao thượng,

đang cư ngụ trong rừng theo như thch,

nn sống một mnh tựa như sừng của loi t ngưu (chỉ c một).

 

 

▪ 18 - 02 - 10

 

 

▪ 18 - 02 - 10

 

Aṭṭhānataṃ saṅgaṇikāratassa
yaṃ phassaye sāmayikaṃ vimuttiṃ,
ādiccabandhussa vaco nisamma
eko care khaggavisāṇakappo.

 

Người ưa thch đồ chng c thể chạm đến sự giải thot tạm thời[1] l điều khng c cơ sở. Sau khi cn nhắc lời ni của đấng quyến thuộc mặt trời, nn sống một mnh tựa như sừng của loi t ngưu (chỉ c một).

 


[1] sāmayikaṃ vimuttinti lokiyasamāpattiṃ: sự giải thot tạm thời l sự thể nhập hiệp thế, tức l cc tầng thiền v ngũ thng (SnA. i, 105).

 

54. Ai ưa thch hội chng,
Sự kiện khng xảy ra,
Người ấy c thể chứng,
Cảm thọ thời giải thot.
Cn nhắc lời giảng dạy,
ấng b con mặt trời,
Hy sống ring một mnh
Như t ngưu một sừng.

(Kinh Tập, chương I)

Aṭṭhānataṃ saṅgaṇikāratassa yaṃ phassaye sāmayikaṃ vimuttin ti vuttaṃ hetaṃ bhagavatā: So vatānanda bhikkhu saṅgaṇikārāmo saṅgaṇikarato saṅgaṇikārāmataṃ anuyutto, gaṇārāmo gaṇarato gaṇasammudito gaṇārāmataṃ anuyutto, yaṃ taṃ nekkhammasukhaṃ pavivekasukhaṃ upasamasukhaṃ sambodhasukhaṃ, tassa sukhassa nikāmalābhī bhavissati akicchalābhī akasiralābhīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Yo ca kho so ānanda, bhikkhu eko gaṇasmā vūpakaṭṭho viharati, tassetaṃ bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ: yaṃ taṃ nekkhammasukhaṃ pavivekasukhaṃ upasamasukhaṃ sambodhasukhaṃ, tassa sukhassa nikāmalābhī bhavissati akicchalābhī akasiralābhīti ṭhānametaṃ vijjati. So vatānanda bhikkhu saṅgaṇikārāmo saṅgaṇikarato saṃgaṇikārāmataṃ anuyutto gaṇārāmo gaṇarato gaṇasammudito gaṇārāmataṃ anuyutto sāmayikaṃ vā santaṃ cetovimuttiṃ upasampajja viharissati asāmayikaṃ vā akuppanti netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Yo ca kho so ānanda bhikkhu eko gaṇasmā vūpakaṭṭho viharati, tassetaṃ bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ: sāmayikaṃ vā santaṃ cetovimuttiṃ upasampajja viharissati, asāmayikaṃ vā akuppanti ṭhānametaṃ vijjatīti - aṭṭhānataṃ saṃgaṇikāratassa, yaṃ phassaye sāmayikaṃ vimuttiṃ.

 
 

Ādiccabandhussa vaco nisammā ti ādicco vuccati suriyo. So gotamo gottena paccekasambuddhopi gotamo gottena so paccekasambuddho suriyassa gottaātako gottabandhu, tasmā paccekasambuddho ādiccabandhu. Ādiccabandhussa vaco nisammā ti ādiccabandhussa vacanaṃ byappathaṃ desanaṃ anusiṭṭhaṃ sutvā suṇitvā uggahetvā upadhārayitvā upalakkhayitvā ti - ādiccabandhussa vaco nisamma, eko care khaggavisāṇakappo.

 
 

Tenāha so paccekasambuddho:

Aṭṭhānataṃ saṅgaṇikāratassa
yaṃ phassaye sāmayikaṃ vimuttiṃ
ādiccabandhussa vaco nisamma
eko care khaggavisāṇakappo
ti.
 

V thế, vị Phật Độc Gic ấy đ ni rằng:

 

Người ưa thch đồ chng c thể chạm đến sự giải thot tạm thời l điều khng c cơ sở. Sau khi cn nhắc lời ni của đấng quyến thuộc mặt trời, nn sống một mnh tựa như sừng của loi t ngưu (chỉ c một).

 

 

Dutiyo Vaggo.

 

 

Phẩm Thứ Nh.

 

<Trang Trước>

<Trang Kế>

 

<Mục Lục Mahāniddesa>

<Đầu Trang>