Trang Chính

Trang Văn Học Pāli

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 29

 

SUTTANIPĀTAPĀḶI - KINH TẬP

Người Dịch: (1) HT. Thích Minh Châu (văn vần) - (2) Tỳ khưu Indacanda (văn xuôi)

(Đọc với font VU- Times và Acrobat Reader)

Cập Nhật: Sunday, August 31, 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC:

 

SUTTANIPĀTAPĀḶI - KINH TẬP

 

 

 

I. URAGAVAGGO - PHẨM RẮN
 

01.  Uragasuttaṃ - Kinh Rắn (19/09/2013)
02.  Dhaniyasuttaṃ - Kinh Dhaniya (22/09/2013)
03.  Khaggavisāṇasuttaṃ - Kinh Sừng Tê Giác (01/10/2013)
04.  Kasībhāradvājasuttaṃ - Kinh Kasībhāradvāja (02/10/2013)
05.  Cundasuttaṃ - Kinh Cunda (03/10/2013)
06.  Parābhavasuttaṃ - Kinh Thoái Hóa (04/10/2013)
07.  Vasalasuttaṃ - Kinh Người Hạ Tiện (08/10/2013)
08.  Mettasuttaṃ - Kinh Từ Ái (09/10/2013)
09.  Hemavatasuttaṃ - Kinh Hemavata (11/10/2013)
10.  Āḷavakasuttaṃ - Kinh Āḷavaka (15/10/2013)
11.  Vijayasuttaṃ - Kinh Chiến Thắng (16/10/2013)
12.  Munisuttaṃ - Kinh Hiền Trí (18/10/2013)
      Tassuddānaṃ - Tóm Lược Phẩm NàyII. CULLAVAGGO - TIỂU PHẨM


01.  Ratanasuttaṃ - Kinh Châu Báu (28/10/2013)
02.  Āmagandhasuttaṃ - Kinh Mùi Tanh Hôi (03/11/2013)
03.  Hirisuttaṃ - Kinh Hổ Thẹn (05/11/2013)
04.  Maṅgalasuttaṃ - Kinh Điềm Lành (06/11/2013)
05.  Sūcilomasuttaṃ - Kinh Sūciloma (07/11/2013)
06.  Kapilasuttaṃ - Kinh Kapila (08/11/2013)
07.  Brāhmaṇadhammikasuttaṃ -

       Kinh Truyền Thống Bà-la-môn (11/11/2013)
08.  Dhamma (nāvā) suttaṃ -

       Kinh Giáo Pháp (Chiếc Thuyền) (13/11/2013)
09.  Kiṃsīlasuttaṃ - Kinh Với Giới Ǵ (14/11/2013)
10.  Uṭṭhānasuttaṃ - Kinh Đứng Lên (15/11/2013)
11.  Rāhulasuttaṃ - Kinh Rāhula (16/11/2013)
12.  Nigrodhakappasuttaṃ - Kinh Nigrodhakappa (17/11/2013)
13.  Sammāparibbājanīyasuttaṃ -

       Kinh Du Hành Chân Chánh (19/11/2013)
14.  Dhammikasuttaṃ - Kinh Dhammika (23/11/2013)
      Tassuddānaṃ -  Tóm Lược Phẩm Này (23/11/2013)
 


III. MAHĀVAGGO - ĐẠI PHẨM


01.  Pabbajjāsuttaṃ - Kinh Xuất Gia (25/01/2014)
02.  Padhānasuttaṃ - Kinh Nỗ Lực (28/01/2014)
03.  Subhāsitasuttaṃ - Kinh Khéo Nói (29/01/2014)
04.  Sundarikabhāradvājasuttaṃ -

       Kinh Sundarikabhāradvāja (03/02/2014)
05.  Māghasuttaṃ - Kinh Māgha (06/02/2014)
06.  Sabhiyasuttaṃ - Kinh Sabhiya (15/02/2014)
07.  Selasuttaṃ - Kinh Sela (21/02/2014)
08.  Sallasuttaṃ - Kinh Mũi Tên (23/02/2014)
09.  Vāseṭṭhasuttaṃ - Kinh Vāseṭṭha (27/02/2014)
10.  Kokālikasuttaṃ - Kinh Kokālika (08/03/2014)
11.  Vatthugāthā - Các Kệ Ngôn Giới Thiệu (13/03/2014)

       Nālakasuttaṃ - Kinh Nālaka (16/03/2014)
12.  Dvayatānupassanāsuttaṃ - Kinh Quán Sát Hai Khía Cạnh
      Tassuddānaṃ - Tóm Lược Kinh Này (23/03/2014)
      Tassa vaggassuddānaṃ - Tóm Lược Phẩm Này (24/03/2014)
 


IV. AṬṬHAKAVAGGO - PHẨM NHÓM TÁM


01.  Kāmasuttaṃ - Kinh Giảng về Dục (12/04/2014)
02.  Guhaṭṭhakasuttaṃ - Kinh Nhóm Tám về Hang (14/04/2014)
03.  Duṭṭhaṭṭhakasuttaṃ - Kinh Nhóm Tám về Xấu Xa (15/04/2014)
04.  Suddhaṭṭhakasuttaṃ - Kinh Nhóm Tám về Trong Sạch (17/04/2014)
05.  Paramaṭṭhakasuttaṃ - Kinh Nhóm Tám về Tối Thắng (18/04/2014)
06.  Jarāsuttaṃ - Kinh về Sự Già (19/04/2014)
07.  Tissametteyyasuttaṃ - Kinh về Tissametteyya (20/04/2014)
08.  Pasūrasuttaṃ - Kinh về Pasūra (21/04/2014)
09.  Māgandiyāsuttaṃ - Kinh về Māgandiyā (23/06/2014)
10.  Purābhedasuttaṃ - - Kinh Trước Khi Hoại Ră (28/06/2014)
11.  Kalahavivādasuttaṃ - Kinh Căi Cọ và Tranh Căi (01/07/2014)
12.  Cūḷaviyūhasuttaṃ - Kinh Sự Dàn Trận Nhỏ (04/07/2014)
13.  Mahāviyūhasuttaṃ - Kinh Sự Dàn Trận Lớn (09/07/2014)
14.  Tuvaṭakasuttaṃ - Kinh Một Cách Nhanh Chóng (15/07/2014)
15.  Attadaṇḍasuttaṃ - Kinh Uế Hạnh của Bản Thân (18/07/2014)
16.  Sāriputtasuttaṃ - Kinh Sāriputta (20/07/2014)
      Tassuddānaṃ - Tóm Lược Phẩm Này
 


V. PĀRĀYANAVAGGO - PHẨM ĐI ĐẾN BỜ KIA


00.  Vatthugāthā - Kệ Ngôn Giới Thiệu (13/05/2014)
01.  Ajitasuttaṃ - Kinh Ajita (31/05/2014)
02.  Tissametteyyasuttaṃ - Kinh Tissametteyya (01/06/2014)
03.  Puṇṇakasuttaṃ - Kinh Puṇṇaka (02/06/2014)
04.  Mettagūsuttaṃ - Kinh Mettagū (03/06/2014)
05.  Dhotakasuttaṃ - Kinh Dhotaka (04/06/2014)
06.  Upasīvasuttaṃ - Kinh Upasīva (05/06/2014)
07.  Nandasuttaṃ - Kinh Nanda (06/06/2014)
08.  Hemakasuttaṃ - Kinh Hemaka (07/06/2014)
09.  Todeyyasuttaṃ - Kinh Todeyya (08/06/2014)
10.  Kappasuttaṃ - Kinh Kappa (09/06/2014)
11.  Jatukaṇṇisuttaṃ - Kinh Jatukaṇṇi (10/06/2014)
12.  Bhadrāvudhasuttaṃ - Kinh Bhadrāvudha (11/06/2014)
13.  Udayasuttaṃ - Kinh Udaya (12/06/2014)
14.  Posālasuttaṃ - Kinh Posāla (13/06/2014)
15.  Mogharājasuttaṃ - Kinh Mogharāja (14/06/2014)
16.  Piṅgiyasuttaṃ - Kinh Piṅgiya (15/06/2014)
17.  Parāyanānugītigāthā -

      Đi Đến Bờ Kia - Các Kệ Ngôn Tường Thuật. (17/06/2014) 


Suttanipāto samatto - Kinh Tập được đầy đủ.
 

--ooOoo--

 

   
 

<Đầu Trang>